39

SLAID PENGAMATAN

  • Upload
    leehni

  • View
    2.415

  • Download
    4

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: SLAID PENGAMATAN
Page 2: SLAID PENGAMATAN

PENGAMATANPENGAMATANPENGAMATANPENGAMATANPENGAMATANPENGAMATANPENGAMATANPENGAMATANPENGAMATANPENGAMATAN

PENGAMATANPENGAMATANPENGAMATANPENGAMATAN

PENGAMATANPENGAMATAN

PENGAMATAN

PENGAMATANPENGAMATAN

Page 3: SLAID PENGAMATAN

Pengamatan ialah satu kemahiran yang boleh dikembang dan dipelajari.

Sungguhpun ia berkait rapat dengan darjah kecerdasan seseorang

kanak-kanak,ia boleh diajar kepada kanak-kanak

lemah supaya dapat membantu mereka dalam pembelajaran.

Page 4: SLAID PENGAMATAN

Janet W. Learner (1971)“Children With Learning Disabilities”

Pengamatan adalah satu proses untuk mengenal maklumat daripadatindak balas panca indera dengan

bantuan kuasa intelek.

Page 5: SLAID PENGAMATAN

KOMPONEN DAN

JENIS-JENIS PENGAMATAN

KOMPONEN DAN

JENIS-JENIS PENGAMATAN

Page 6: SLAID PENGAMATAN

Diskriminasi penglihatan

Ingatan penglihatan

Page 7: SLAID PENGAMATAN

Diskriminasi pendengaran

Ingatan pendengaran

Page 8: SLAID PENGAMATAN

Koodinasi motor kasar

Koodinasi motor halus

Page 9: SLAID PENGAMATAN
Page 10: SLAID PENGAMATAN

DISKRIMINASI Ketidakbolehan membezakan bentuk, saiz, warna, huruf, nombor dan perkataan.

INGAT KEMBALI Ketidakbolehan mengingat kembali apa yang diamati.

ORIENTASIKEDUDUKAN

Ketidakbolehan membeza kedudukan sesuatu bentuk, huruf dan nombor

TURUTAN Ketidakbolehan mengingati sesuatu mengikut susunan seperti susunan huruf-huruf dalam perkataan.

Page 11: SLAID PENGAMATAN

MENYUDAHATAU MELENGKAPKAN

Ketidakbolehan mengenal sesuatu benda atau objek,nombor, perkataan atau ayat.

MENYALIN Ketidakbolehan menyalin sesuatu bentuk, huruf, nombor, perkataan atau ayat.

RAJAHLATARBELAKANG

Ketidakbolehan menentukan objek atau nombor dari latar belakang sesuatu gambar atau rajah.

KOORDINASIMOTOR MATATANGAN

Ketidakbolehan menyelaraskan pergerakan motormata dan tangan.

Page 12: SLAID PENGAMATAN

PERTALIANJARAK(RUANG)

Ketidakbolehan mengagak sesuatu saiz, jarak kiridan kanan serta hubungan antara satu objekdengan objek yang lain.

GAMBARBERSIRI Ketidakbolehan mengikut cerita dari satu babak

ke satu babak yang lain.

PEMBALIKAN Ketidakbolehan membezakan bentuk asalsesuatu bentuk, huruf, nombor, perkataandan gambar.

Page 13: SLAID PENGAMATAN

MAZING ATAUCARI JALANKELUAR

Ketidakbolehan menyelesaikan sesuatu masalah.

BENDATERSEMBUNYI

Ketidakbolehan menyelesaikan sesuatu masalah yang abstrak.

Page 14: SLAID PENGAMATAN

DISKRIMINASI

Ketidakbolehan mengenal dan membezakanbunyi sebutan, rentak irama dan intonasiyang berlainan.

Ketidakbolehan mengenal arah bunyi (jauh & dekat).

Ketidakbolehan mengingat bunyi-bunyi yangDidengar.

Ketidakbolehan mengulang corak bunyi dan turutannya.

Page 15: SLAID PENGAMATAN

MOTOR KASAR

Ketidakbolehan dalam pergerakan badan secaraAutomatis.

Ketidakbolehan untuk mengurus tugas-tugasatau kerja-kerja yang memerlukan kawalan-kawalan motor halus terutamanya dalam penggunaantangan dalam tulisan, lukisan dan jahitan.

Ketidakbolehan bertindak balas apa yangdilihat atau didengar.

Page 16: SLAID PENGAMATAN
Page 17: SLAID PENGAMATAN

FAKTOR INTERNAL

FAKTOR EXTERNAL

•Minat dan kecenderungan serta perhatian kanak-kanak•Keupayaan tenaga, tekanan emosi dan penglihatan

•Kerosakan pendengaran dan penglihatan

•Kurang pendedahan•Kurang rangsangan (dorongan)

Page 18: SLAID PENGAMATAN
Page 19: SLAID PENGAMATAN

• Lambat membuat sesuatu pengolahan seperti pengkelasan mengikut jenis.

• Kesukaran mengaitkan pengalaman dengan situasi baru.

• Cepat lupa.

• Membuat keputusan terburu-buru.

• Lemah koordinasi motor mata tangan.

• Ketidakbolehan membuat keputusan secara am.

Page 20: SLAID PENGAMATAN

• Sukar memahami undang-undang / peraturan permainan.

• Lambat membuat kerja.

• Lambat untuk menukar tumpuan perhatian dari satu situasi kepada situasi yang lain.

• Lemah dalam diskriminasi pendengaran.

• Berfikir terlalu lama sebelum memulakan sesuatu kerja.

Page 21: SLAID PENGAMATAN

• Kadang-kala menunjukkan sifat kurang bekerjasama.

• Sering kali terlanggar alat-alat dalam darjahnya.

• Membuat sesuatu kerja tanpa mengetahui di mana harus berhenti.

Page 22: SLAID PENGAMATAN

1.Diskriminasi yang sama2.Diskriminasi yang ganjil3.Diskriminasi saiz4. Ingat kembali5.Orentasi kedudukan6.Turutan7.Menyudah atau melengkapkan8.Menyalin9.Rajah latar belakang atau bertindih10.Koordinasi motor mata tangan11.Pertalian jarak atau ruang12.Gambar bersiri13.Kekalan atau keabadian bentuk14.Mazing atau cari jalan keluar15.Benda tersembunyiK

EM

AH

IRA

N P

EN

GA

MA

TA

NK

EM

AH

IRA

N P

EN

GA

MA

TA

N

Page 23: SLAID PENGAMATAN

Diskriminasi yang sama

Page 24: SLAID PENGAMATAN

Diskriminasi yang ganjil

Page 25: SLAID PENGAMATAN

Diskriminasi Saiz

Page 26: SLAID PENGAMATAN

Ingat Kembali

Page 27: SLAID PENGAMATAN

Orientasi Kedudukan

Page 28: SLAID PENGAMATAN

Cari 5 orang kenit yang terdapat dalam gambar ini

Kekalan Dan Kedudukan Bentuk

Page 29: SLAID PENGAMATAN

Turutan

Page 30: SLAID PENGAMATAN

Melengkapkan

Page 31: SLAID PENGAMATAN

Rajah Latar Belakang Atau Bertindih

Page 32: SLAID PENGAMATAN

Koodinasi Motor Mata Tangan

Page 33: SLAID PENGAMATAN

Pertalian Jarak

Page 34: SLAID PENGAMATAN

Mazing atau Mencari Jalan Keluar

Page 35: SLAID PENGAMATAN

Cari huruf S, kasut, gelas, topi, pensel, daun

Gambar atau Objek Tersembunyi

Page 36: SLAID PENGAMATAN

Ingat Kembali

Page 37: SLAID PENGAMATAN

Ingat Kembali

Page 38: SLAID PENGAMATAN
Page 39: SLAID PENGAMATAN

TAMATTAMAT