of 38 /38
1 SLUŽBENE NOVINE OPĆINE GROŽNJAN GAZZETTA UFFICIALE DEL COMUNE DI GRISIGNANA Broj: 7 Grožnjan, 10. listopada 2013. Cijena: 20,00 kn Numero: Grisignana, 10 ottobre Prezzo: OPĆINSKO VIJEĆE - CONSIGLIO COMUNALE SADRŽAJ – SOMMARIO Str./ Pag. 1. Odluka o nerazvrstanim cestama na području općine Grožnjan 2 2. Odluka o utvrđivanju popisa nerazvrstanih cesta na području Općine Grožnjan 14 3. Odluka o priključenju građevina i drugih nekretnina na sustav javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Općine 19 4. Odluka o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Grožnjan 24 5. Odluka o izmjeni Odluke o odabiru najpovoljnije ponude pristigle na natječaj za zamjenu nekretnina u vlasništvu Općine Grožnjan i Hrvatske glazbene mladeži od 10. travnja 2013.g. (Odluka o zamjeni nekretnina između Općine Grožnjan i Hrvatske glazbene mladeži - pročišćeni tekst) 30 6. Odluka o pokretanju postupka za javnu nabavu kredita za izgradnju kanalizacije u Završju 33 7. Odluka o izdavanju pisane suglasnosti Hrvatskoj glazbenoj mladeži za obavljanje radova rekonstrukcije zgrade k.č. 272 zgr. na Trgu R. Paladina 4 35 8. Odluka o izdavanju suglasnosti za izvođenje radova na uređenju sjedišta Polivalentnog kulturnog centra Grožnjan na I katu palače Spinotti Morteani u Grožnjanu, Trg Lođe 1 36 9. Odluka o pružanju administrativnih i računovodstvenih usluga Polivalentnom kulturnom centru Grožnjan 37

SLUŽBENE NOVINE OPĆINE GROŽNJAN GAZZETTA UFFICIALE …

  • Upload
    others

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of SLUŽBENE NOVINE OPĆINE GROŽNJAN GAZZETTA UFFICIALE …

Page 1: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE GROŽNJAN GAZZETTA UFFICIALE …

1

SLUŽBENE NOVINE OPĆINE GROŽNJAN GAZZETTA UFFICIALE DEL COMUNE DI GRISIGNANA

Broj: 7

Grožnjan, 10. listopada 2013.

Cijena: 20,00 kn

Numero: Grisignana, 10 ottobre Prezzo:

OPĆINSKO VIJEĆE - CONSIGLIO COMUNALE SADRŽAJ – SOMMARIO

Str./ Pag.

1.

Odluka o nerazvrstanim cestama na području općine Grožnjan

2

2. Odluka o utvrđivanju popisa nerazvrstanih cesta na području Općine Grožnjan

14

3. Odluka o priključenju građevina i drugih nekretnina na sustav javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Općine

19

4. Odluka o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Grožnjan

24

5. Odluka o izmjeni Odluke o odabiru najpovoljnije ponude pristigle na natječaj za zamjenu nekretnina u vlasništvu Općine Grožnjan i Hrvatske glazbene mladeži od 10. travnja 2013.g. (Odluka o zamjeni nekretnina između Općine Grožnjan i Hrvatske glazbene mladeži - pročišćeni tekst)

30

6. Odluka o pokretanju postupka za javnu nabavu kredita za izgradnju kanalizacije u Završju

33

7. Odluka o izdavanju pisane suglasnosti Hrvatskoj glazbenoj mladeži za obavljanje radova rekonstrukcije zgrade k.č. 272 zgr. na Trgu R. Paladina 4

35

8. Odluka o izdavanju suglasnosti za izvođenje radova na uređenju sjedišta Polivalentnog kulturnog centra Grožnjan na I katu palače Spinotti Morteani u Grožnjanu, Trg Lođe 1

36

9. Odluka o pružanju administrativnih i računovodstvenih usluga Polivalentnom kulturnom centru Grožnjan

37

Page 2: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE GROŽNJAN GAZZETTA UFFICIALE …

2

Temeljem članka 98. Zakona o cestama ("Narodne novine", broj: 84/11.), članka 3. Zakona o

komunalnom gospodarstvu (''Narodne novine'', broj: 36/95., 70/97., 128/99., 57/00., 129/00., 59/01.,

26/03- pročišćeni tekst, 82/04. 110/04. – Uredba, 178/04., 38/09., 79/09., 153/09., 49/11., 84/11. I

90/11.), te članka 39. Statuta Općine Grožnjan (''Službene novine' Općine Grožnjan“, broj: 03/09),

Općinsko vijeće Općine Grožnjan na 5. sjednici održanoj dana 09. listopada 2013. godine donosi

O D L U K U

O NERAZVRSTANIM CESTAMA

na području Općine Grožnjan

I . OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Odlukom o nerazvrstanim cestama na području Općine Grožnjan (u daljnjem tekstu: Odluka)

uređuje se korištenje, održavanje, zaštita, rekonstrukcija i izgradnja nerazvrstanih cesta na području

Općine Grožnjan , kao i nadzor nad tim cestama.

Članak 2.

Nerazvrstane ceste su ceste koje se koriste za promet vozilima i koje svatko može slobodno

koristiti na način i pod uvjetima određenim Zakonom o cestama i drugim propisima, a koje nisu

razvrstane kao javne ceste u smislu Zakona o cestama, i to posebice:

– ceste koje su na području gradova s više od 35.000 stanovnika te gradova koji su sjedišta županija bile

razvrstane u javne ceste Odlukom o razvrstavanju javnih cesta u državne ceste, županijske ceste i

lokalne ceste (»Narodne novine« br. 54/08., 122/08., 13/09., 104/09. i 17/10.),

– ceste koje povezuju naselja,

– ceste koje povezuju područja unutar gradova i naselja,

– terminali i okretišta vozila javnog prijevoza,

– pristupne ceste do stambenih, poslovnih, gospodarskih i drugih građevina,

– druge ceste na području naselja i gradova.

Članak 3.

Nerazvrstanu cestu čine:

– cestovna građevina (donji stroj, kolnička konstrukcija, sustav za odvodnju atmosferskih voda s

nerazvrstane ceste, drenaže, most, vijadukt, podvožnjak, nadvožnjak, propust, tunel, galerija, potporni

i obložni zid, pothodnik, nathodnik i slično), nogostup, biciklističke staze te sve prometne i druge

Page 3: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE GROŽNJAN GAZZETTA UFFICIALE …

3

površine na pripadajućem zemljištu (zelene površine, ugibališta, parkirališta, okretišta, stajališta javnog

prijevoza i slično),

– građevna čestica, odnosno cestovno zemljište u površini koju čine površina zemljišta na kojoj prema

projektu treba izgraditi ili je izgrađena cestovna građevina, površina zemljišnog pojasa te površina

zemljišta na kojima su prema projektu ceste izgrađene ili se trebaju izgraditi građevine za potrebe

održavanja ceste i pružanja usluga vozačima i putnicima (objekti za održavanje cesta, upravljanje i

nadzor prometa, benzinske postaje, servisi i drugo),

– zemljišni pojas s obiju strana ceste potreban za nesmetano održavanje ceste širine prema projektu

ceste,

– prometna signalizacija (okomita, vodoravna i svjetlosna) i oprema za upravljanje i nadzor prometa,

– javna rasvjeta i oprema ceste (odbojnici i zaštitne ograde, uređaji za zaštitu od buke, uređaji za

naplatu parkiranja i slično).

Članak 4.

Nerazvrstana cesta je javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu jedinice lokalne samouprave na

čijem se području nalazi.

Nerazvrstana cesta se ne može otuđiti iz vlasništva Općine Grožnjan niti se na njoj mogu

stjecati stvarna prava, osim prava služnosti i prava građenja radi građenja građevina sukladno odluci

Općinskog vijeća Općine Grožnjan, pod uvjetom da ne ometaju odvijanje prometa i održavanje

nerazvrstane ceste.

Članak 5.

O održavanju, zaštiti, rekonstrukciji i izgradnji nerazvrstanih cesta odlučuje Općinsko vijeće

Općine Grožnjan.

Izvođenje radova može se povjeriti svakoj pravnoj i fizičkoj osobi, koja osigurava njihovo

stručno, kvalitetno i efikasno izvršavanje, a specijalizirana je i opremljena za te poslove.

I I . ODRŽAVANJE, REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA

Članak 6.

Općina Grožnjan uređuje vrste, opseg i rokove izvođenja radova redovitog i izvanrednog

održavanja nerazvrstanih cesta te kontrolu i nadzor nad izvođenjem tih radova te propisuje prekršajne

odredbe.

Radovi na održavanju nerazvrstanih cesta, u smislu ove Odluke su:

- redovno održavanje

- izvanredno održavanje.

Page 4: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE GROŽNJAN GAZZETTA UFFICIALE …

4

Redovno održavanje čini skup mjera i radnji koje se obavljaju tijekom većeg dijela ili cijele godine na

cestama, sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta i sigurnosti prometa na njima,

a obuhvaća:

- mjestimični popravci kolnika, trupa ceste, potpornih i obložnih zidova i objekata na cesti,

nasipavanje ceste šljunkom, kamenom i drugim materijalom, čišćenje kolnika, zaštita kosina

nasipa usjeka i zasjeka, postavljanje uređaja, zamjena i popravak prometne signalizacije i

ostale opreme ceste, košenje trave i održavanje zelenih površina na cestovnom zemljištu,

održavanje bankina, čišćenje snijega s kolnika i autobusnih stajališta, posipanje kolnika u

slučaju poledice, te drugi slični radovi na cesti.

Izvanredno održavanje cesta povremeni su radovi za koje je potrebna tehnička dokumentacija, a

obavljaju se radi mjestimičnog poboljšanja elemenata ceste, osiguranja sigurnosti, stabilnosti i trajnosti

ceste i cestovnih objekata i povećanja sigurnosti prometa, a obuhvaća:

- obnavljanje i zamjena kolničkih zastora, ublažavanje oštrih krivina, uređenje poprečnih

nagiba, izgradnju stajališta uz cestu i obnavljanje i zamjena propusta i mostova do 10 m

raspona.

Članak 7.

Nerazvrstana cesta mora se održavati na način da se na njoj može obavljati siguran i nesmetan

promet za koji je namijenjena.

U zimskim uvjetima nerazvrstane ceste mogu se održavati prema propisima o održavanju javnih

cesta.

Za zimsko održavanje nerazvrstanih cesta svake se godine donosi poseban plan održavanja.

Plan iz prethodnog stavka ovog članka donosi se do 15. listopada.

Članak 8.

Nerazvrstane ceste moraju se projektirati i graditi prema normativima i građevinskim

planovima, tako da se na njima može sigurno odvijati promet za koji su namijenjene.

Pri izvođenju radova te poduzimanju drugih aktivnosti na nerazvrstanoj cesti mora se

uspostaviti odgovarajuća privremena regulacija prometa na način koji osigurava sigurno odvijanje

prometa i nesmetano izvođenje radova ili obavljanje drugih aktivnosti, sukladno prometnom elaboratu.

Po završetku radova ili drugih aktivnosti privremena regulacija prometa iz stavka 2. ovoga

članka mora se odmah ukloniti.

Radovi ili druge aktivnosti na nerazvrstanoj cesti trebaju se planirati i izvoditi u vrijeme

najmanjeg intenziteta prometa.

Iznimno prethodnom stavku, Općina Grožnjan može odrediti koji se radovi mogu izvoditi

odnosno koje se druge aktivnost mogu poduzimati na nerazvrstanoj cesti u dane vikenda, blagdana i

tijekom turističke sezone, u vrijeme intenzivnog prometa.

Page 5: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE GROŽNJAN GAZZETTA UFFICIALE …

5

Članak 9.

Nerazvrstana cesta mora se projektirati i graditi, gdje je to prostorno moguće, sukladno

Prostornom planu uređenja Općine Grožnjan („Službene novine Općine Grožnjan, 5 /08 ).

Članak 10.

Zabranjeno je poduzimati bilo kakve radove ili radnje na nerazvrstanoj cesti bez odobrenja

Općine Grožnjan, koja upravlja javnom cestom.

U odobrenju iz stavka 1. ovoga članka određuje se način i uvjeti izvođenja radova te nadzor nad

obavljanjem radova.

Ukoliko, zbog neposredne ugroženosti sigurnog prometa, života i zdravlja građana ili nastanka

veće gospodarske štete, radove na nerazvrstanoj cesti treba obaviti investitor građevina za građenje ili

rekonstrukciju komunalnih, vodnih i energetskih građevina kao i građevina elektroničkih komunikacija i

povezane opreme na nerazvrstanoj cesti, navedeni investitor građevina dužan je o potrebi obavljanja

radova hitno obavijestiti Općinu Grožnjan, koja upravlja nerazvrstanom cestom, nakon čega je

ovlaštena, prije ishođenja odobrenja iz stavka 1. ovoga članka, poduzeti hitne mjere radi sprječavanja

ugroze prometa, života i zdravlja građana ili nastanka veće gospodarske štete.

Ako se na nerazvrstanoj cesti izvode ili izvedu radovi ili radnje uslijed kojih je nanesena šteta

nerazvrstanoj cesti, postoji mogućnost oštećenja nerazvrstane ceste ili je ugrožena sigurnost prometa

na njoj Općina Grožnjan, koja upravlja nerazvrstanom cestom, dužna je poduzeti sve mjere za

otklanjanje štete, opasnosti od oštećenja nerazvrstane ceste i opasnosti za sigurnost prometa na

nerazvrstanoj cesti.

U slučajevima iz stavka 4. ovoga članka Općina Grožnjan, koja upravlja nerazvrstanom cestom,

ovlaštena je obustaviti radove ili radnje te zatražiti naknadu prouzročenih troškova i štete.

Troškove poduzimanja mjera iz stavka 4. ovoga članka te prouzročenu štetu snosi izvođač

radova, odnosno naručitelj radova, odnosno osobe koje izvode radnje na nerazvrstanoj cesti.

Sportske priredbe i druge manifestacije na nerazvrstanim cestama mogu se održavati pod

uvjetima i na način utvrđen zakonom kojim se uređuje sigurnost prometa na cestama.

Pod rekonstrukcijom nerazvrstane ceste smatra se bitna promjena tehničko-građevinskih

karakteristika i konstruktivnih elemenata i to izmjena podloga kolnika, proširenje kolnika, zamjena

provizornih i dotrajalih mostova i dr.

Rekonstrukcija se može izvesti na temelju tehničke dokumentacije izrađene od ovlaštene

pravne osobe u skladu s odgovarajućim tehničkim propisima.

Članak 11.

U postupku utvrđivanja posebnih uvjeta građenja radi ishođenja lokacijske dozvole kod

rekonstrukcije i izgradnje nerazvrstane ceste, kao i za sve radove u zaštitnom pojasu, sudjeluje

Jedinstveni upravni odjel Općine Grožnjan.

Page 6: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE GROŽNJAN GAZZETTA UFFICIALE …

6

Načelnik Općine Grožnjan izdaje suglasnost na projektnu dokumentaciju i sudjeluje u radu

komisije za tehnički pregled.

Članak 12.

Ako se s izgradnjom nerazvrstane ceste predviđa i izgradnja komunalnih vodoprivrednih ili

drugih objekata, tehnička dokumentacija mora obuhvatiti i te objekte i radove koji će se izvesti na

površini, odnosno ispod ili iznad površine ceste. Troškove izrade tehničke dokumentacije i izgradnje

objekata iz stavka 1. ovog članka snosi investitor komunalnih, vodoprivrednih i drugih objekata.

Članak 13.

Autobusna stajališta i uređena mjesta za zaustavljanje vozila na nerazvrstanim cestama gradit

će se prema uvjetima utvrđenim primjenom odgovarajućih propisa.

Članak 14.

Prometni znakovi, signalizacija i oprema te turistička i ostala signalizacija postavljaju se na

nerazvrstanoj cesti na temelju prometnog elaborata.

Za nerazvrstane ceste koje su izgrađene do stupanja na snagu ove Odluke, a nemaju prometni

elaborat, mjerodavno je postojeće stanje prometne signalizacije i opreme. Prometni elaborat prilaže se

u postupcima ishođenja akata za građenje, rekonstrukciju i održavanje nerazvrstanih cesta.

Članak 15.

Na cesti namijenjenoj isključivo za promet motornih vozila, kao i na pripadajućem zaštitnom

pojasu, nije dopušteno postavljanje reklama, osim na odmorištima, i to na način da se ne ugrožava

sigurnost prometa na cesti. Na nerazvrstanim cestama i zaštitnom pojasu uz nerazvrstanu cestu nije

dopušteno postavljanje reklame na mjestima na kojima bi zbog svog sadržaja, položaja te odnosa

prema nerazvrstanoj cesti reklama ugrožavala sigurnost prometa.

Suglasnost za postavljanje reklama na nerazvrstanim cestama iz stavka 3. ovoga članka daje

Općina Grožnjan, koja upravlja nerazvrstanim cestama.

I I I .KORIŠTENJE I ZAŠTITA NERAZVRSTANIH CESTA

Članak 16.

Nerazvrstane ceste koriste se na način koji omogućava uredno odvijanje prometa, ne ugrožava

sigurnost sudionika u prometu te ne oštećuje cestu.

Page 7: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE GROŽNJAN GAZZETTA UFFICIALE …

7

Članak 17.

Raskrižje nerazvrstanih cesta međusobno te javnih cesta i nerazvrstanih cesta ne smatra se

priključkom i prilazom na nerazvrstanu cestu.

Općina Grožnjan, koja upravlja nerazvrstanom cestom u postupku izdavanja lokacijske dozvole,

odnosno izdavanja drugog akta kojim se provode dokumenti prostornog uređenja sukladno posebnom

propisu, utvrđuje uvjete za izgradnju priključka i prilaza na nerazvrstanu cestu.

Priključak i prilaz na nerazvrstanu cestu smije se izvesti samo uz suglasnost Općine Grožnjan,

koja upravlja nerazvrstanom cestom.

Troškove izgradnje priključka i prilaza na nerazvrstanu cestu, uključujući i postavljanje potrebnih

prometnih znakova, signalizacije i opreme snosi ovlaštenik prava građenja ili vlasnik nekretnine koja se

spaja na nerazvrstanu cestu.

Osoba koja izvede priključak, odnosno prilaz na nerazvrstanu cestu suprotno odredbama ove

Odluke, kao i osoba koja se služi priključkom, odnosno prilazom izvedenim suprotno odredbama ove

Odluke, nema pravo na naknadu štete koja je nastala korištenjem toga priključka, odnosno prilaza od

Općine Grožnjan koja upravlja nerazvrstanom cestom.

Priključak i prilaz u području cestovnog zemljišta nerazvrstane ceste s pripadajućim prometnim

znakovima, signalizacijom i opremom sastavni su dio nerazvrstane ceste.

Članak 18.

Pravne ili fizičke osobe koje obavljaju gospodarske djelatnosti (eksploatacija mineralnih

sirovina, korištenje šuma, šumskog zemljišta i šumskih proizvoda, industrijska proizvodnja, izvođenje

građevinskih radova i slično), čime dolazi do prekomjerne uporabe nerazvrstane ceste teškim ili srednje

teškim vozilima, dužne su platiti naknadu za prekomjernu upotrebu nerazvrstane ceste.

Prekomjernu upotrebu nerazvrstane ceste čine učestalost prometa i opterećenja nerazvrstane

ceste.

Mjerila za utvrđivanje prekomjerne upotrebe nerazvrstane ceste donosi Općinsko vijeće na

prijedlog pravne ili fizičke osobe registrirane za održavanje cesta.

Pod srednje teškim i teškim teretnim vozilima iz stavka 1. ovoga članka smatraju se vozila

ukupne mase veće od 7,5 tona.

Rješenje o prekomjernoj uporabi nerazvrstane ceste izdaje se u Jedinstvenom upravnom odjelu

Općine Grožnjan.

Članak 19.

Vlasnik ili korisnik objekata, uređaja i instalacija uz nerazvrstanu cestu na kojima je došlo do

oštećenja zbog kojih može nastati neposredna opasnost za nerazvrstanu cestu i sudionike u prometu i

okoliš dužan je o tome obavijestiti Općinu Grožnjan, koja upravlja nerazvrstanom cestom i nadležnu

policijsku upravu.

Page 8: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE GROŽNJAN GAZZETTA UFFICIALE …

8

Vlasnik ili korisnik objekata, uređaja i instalacija iz stavka 1. ovoga članka mora odmah otkloniti

oštećenja na njima radi otklanjanja opasnosti od štete i o tome obavijestiti Općinu Grožnjan, koja

upravlja nerazvrstanom cestom i nadležnu policijsku upravu.

Vlasnik ili korisnik objekata, uređaja i instalacija iz stavka 1. ovoga članka obvezan je naknaditi

štetu i troškove koji su uslijed oštećenja instalacija i uređaja prouzročeni nerazvrstanoj cesti.

Ako nerazvrstana cesta prolazi pokraj prostora gdje se redovito okuplja veći broj ljudi (športske i

dječja igrališta i sl.) ili pokraj zemljišta na kojem se redovito zadržavaju životinje (pašnjaci, sajmovi,

gospodarska dvorišta, lovišta i dr.), vlasnik odnosno korisnik toga zemljišta dužan je taj prostor i

zemljište ograditi na dijelu koji se proteže uz nerazvrstanu cestu.

Ograde iz stavka 1. ovog članka postavljaju se i održavaju tako da se spriječi mogućnost

direktnog dolaska ljudi i životinja s tih prostora i zemljišta na nerazvrstanu cestu.

Članak 20.

U blizini križanja dviju cesta u razini ili na unutarnjim stranama cestovnog zavoja ne smije se

saditi drveće, grmlje ili visoke poljske kulture, postavljati naprave, ograde niti druge predmete koji

onemogućavaju preglednost na cestu (trokut preglednosti).

Vlasnici odnosno korisnici zemljišta dužni su ukloniti drveće, grmlje, visoke poljske kulture,

naprave, ograde i druge predmete iz trokuta preglednosti.

Ako vlasnik odnosno korisnik zemljišta iz stavka 2. ovog članka ne ukloni raslinje, naprave,

ogradu i predmete iz trokuta preglednosti učiniti će to Općina Grožnjan na teret vlasnika, odnosno

korisnika zemljišta.

Članak 21.

Širina zaštitnog pojasa za nerazvrstane ceste utvrđuje se primjenom odredbi o zaštitnom pojasu

za najnižu kategoriju javnih cesta.

Širina zaštitnog pojasa računa se od zemljišnog pojasa s obje strane ceste.

Članak 22.

Nerazvrstane ceste mogu se koristiti samo za cestovni promet, a u druge svrhe samo u

slučajevima, na način i pod uvjetima određenim Zakonom o cestama, propisima donesenim na temelju

Zakona o cestama i propisima koji uređuju sigurnost prometa na cestama.

Članak 23.

Vozila u prometu na nerazvrstanoj cesti, sama ili zajedno s teretom, moraju udovoljavati

propisanim uvjetima za pojedine vrste vozila u pogledu dimenzija, ukupne mase i osovinskog

opterećenja.

Page 9: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE GROŽNJAN GAZZETTA UFFICIALE …

9

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, može se obaviti izvanredni prijevoz, na temelju

dozvole za izvanredni prijevoz kojom se utvrđuju uvjeti i način obavljanja izvanrednog prijevoza, iznos i

način plaćanja naknade i drugih troškova izvanrednog prijevoza.

Vozilo kojim se obavlja izvanredni prijevoz mora udovoljiti zahtjevima tehničke ispravnosti

sukladno propisima kojima se regulira sigurnost prometa na cestama.

Dozvolu za izvanredni prijevoz izdaje Općina Grožnjan, a dozvola za izvanredni prijevoz stranom

prijevozniku izdaje se sukladno zakonu kojim se uređuje cestovni prijevoz.

Općina Grožnjan o izdanim dozvolama za izvanredni prijevoz mora obavijestiti ministarstvo

nadležno za unutarnje poslove.

Članak 24.

Troškove izvanrednog prijevoza u dijelu koji se odnosi na troškove postupka izdavanja dozvole

za izvanredni prijevoz, troškove poduzimanja posebnih mjera koje se moraju provesti radi sigurnosti

izvanrednog prijevoza (podupiranje i ojačanje mostova i drugih objekata, pratnja i drugo) i naknadu za

izvanredni prijevoz plaća prijevoznik.

Visinu i način plaćanja troškova iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje Općina Grožnjan, koja je

izdala dozvolu za izvanredni prijevoz.

Troškove kontrole izvanrednog prijevoza plaća prijevoznik Općini Grožnjan.

Članak 25.

Ako se kontrolom sukladno posebnim propisima utvrdi da se obavlja izvanredni prijevoz bez

dozvole, odnosno ako se utvrdi da osovinsko opterećenje, ukupna masa i dimenzije vozila premašuju

dozvolom utvrđene iznose, izvanredni prijevoz može se nastaviti nakon pribavljanja dozvole i plaćanja

naknade za izvanredni prijevoz, odnosno nakon usklađenja osovinskog opterećenja, ukupne mase i

dimenzija vozila s propisanim iznosima.

Predstavnik Općine Grožnjan (komunalni redar-referent) mora biti nazočan kontroli.

Prijevoznik je dužan uz troškove kontrole platiti i naknadu za izvanredni prijevoz za prijeđeni put

do mjesta kontrole, odnosno do mjesta usklađenja osovinskog opterećenja, ukupne mase i dimenzija

vozila, kao i nadoknaditi štetu koju je prouzročio na nerazvrstanoj cesti.

Članak 26.

Page 10: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE GROŽNJAN GAZZETTA UFFICIALE …

10

Uklanjanje oštećenih i napuštenih vozila i drugih stvari s nerazvrstane ceste na sigurno mjesto,

koja nisu uklonili vlasnici, odnosno korisnici vozila, dužna je osigurati Općina Grožnjan.

Troškove uklanjanja i čuvanja vozila i stvari iz stavka 1. ovog članka snosi vlasnik, odnosno

korisnik vozila i stvari.

Članak 27.

Vlasnici, odnosno korisnici zemljišta koje graniči s nerazvrstanom cestom-poljskim putem, dužni

su:

- čistiti i održavati odvodne jarke uz tu cestu,

- održavati živice, tako da ne prerastu odvodni jarak ili nadvise cestu,

- ukloniti drveće ili dijelove krošnje drveća koje otežavaju promet ili onemogućavaju zračenje i

sušenje ceste.

Pod čišćenjem i održavanjem odvodnih jaraka podrazumijeva se:

- održavanje istih u ispravnom i protočnom stanju,

- produbljivanje jaraka (čišćenje mulja i ostalog otpada koji onemogućava normalno otjecanje

vode),

- košenje trave i korova s pokosa i dna jarka,

- čišćenje mulja, otpadaka, trave i korova na za to određena mjesta,

- ugradnja betonskih cijevi odgovarajućeg profila na prelazima preko jaraka u nivou s dnom

jarka.

Ako vlasnici, odnosno korisnici zemljišta ne postupe u skladu sa stavkom 1. ovog članka, komunalni

redar referent će istima rješenjem narediti da to izvrše.

Rješenja iz stavka 3. ovog članka mogu se izvršiti putem drugih osoba na trošak izvršenika.

Članak 28.

Tehničku regulaciju prometa na nerazvrstanoj cesti obavlja ovlaštena pravna ili fizička osoba

kojoj je Općina Grožnjan povjerila obavljanje tih radova na osnovu prometnog projekta, uz prethodno

odobrenje načelnika Općina Grožnjan.

Pod tehničkom regulacijom prometa, prema ovoj Odluci smatra se postavljanje prometnih

znakova (vertikalna, horizontalna i svjetlosna signalizacija i druge oznake na cesti) kilometarskih i

smjerokaznih stupčića, ogledala, javne rasvjete u funkciji prometa, odbojnih i drugih ograda.

Članak 29.

Ovlaštena pravna ili fizička osoba koja obavlja tehničku regulaciju prometa na nerazvrstanoj

cesti dužna je privremeno obustaviti promet na nerazvrstanoj cesti za sva ili za pojedine vrste vozila ako

ta cesta nije prohodna i u svim slučajevima kada uslijed vremenskih nepogoda (snijeg, poledica, bujica)

ili zapreka (veći odron, klizanje zemljišta, oštećenje objekata) ne može osposobiti nerazvrstanu cestu za

promet ili za pojedine vrste vozila.

U slučaju iz stavka 1. ovog članka ovlaštena pravna ili fizička osoba koja održava cestu dužna je

odmah obavijestiti načelnika Općina Grožnjan i policijsku postaju na čijem se području nalazi cesta o

stanju nerazvrstane ceste i o poduzetim mjerama.

Page 11: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE GROŽNJAN GAZZETTA UFFICIALE …

11

Članak 30.

Općina Grožnjan ovlaštena je u opravdanim slučajevima zatvoriti nerazvrstanu cestu za promet.

Opća zabrana prometa na nerazvrstanoj cesti može biti samo privremena, a zabrana za

pojedine vrste vozila ili vozila iznad određene granice opterećenja može biti i stalna.

Odluku o zabrani prometa iz stavka 1. ovog članka donosi načelnik Općina Grožnjan na prijedlog

ovlaštene pravne ili fizičke osobe za održavanje cesta.

Ukoliko se utvrđuje zabrana prometa na cijeloj nerazvrstanoj cesti ili samo na pojedinim

njezinim dijelovima, mora se odrediti i zaobilazna cesta.

Članak 31.

Evidenciju o nerazvrstanim cestama, zemljišnom pojasu, prometnoj signalizaciji i opremi vodi

Jedinstveni upravni odjel Općine Grožnjan. Evidencija o prometnoj signalizaciji i opremi sadrži osobito

podatke o vrstama prometne signalizacije i opreme, te o mjestu i vremenu postavljanja, zamjene i

uklanjanja prometne signalizacije i opreme.

Evidencija iz stavka 1. ovog članka vodit će se na osnovu odredbi propisa o cestama.

Članak 32.

Sredstva za financiranje održavanja, rekonstrukcije, izgradnje i zaštite nerazvrstanih cesta

osiguravaju se u skladu s odredbama posebnih propisa.

IV. POPIS NERAZVRSTANIH CESTA

Članak 33.

Nerazvrstane ceste na području Općine Grožnjan obuhvaćaju slijedeće kategorije:

1. Nerazvrstane pristupne ceste koje spajaju pojedino naselje s drugim naseljem ili imaju pristup

na cestu višeg reda: (popis cesta čini sastavni dio ove Odluke).

Navedene nerazvrstane pristupne ceste utvrđene su Prostornim planom uređenja Općine

Grožnjan.

2. Nerazvrstane ceste unutar građevinskog područja pojedinog naselja – ulice i trgovi (popis u

prilogu).

3. Nerazvrstane ceste koje se koriste za prometovanje uglavnom poljoprivredne mehanizacije

isključivo za pristup poljoprivrednim površinama i šumskom zemljištu – poljski putevi. Poljski

Page 12: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE GROŽNJAN GAZZETTA UFFICIALE …

12

putevi prikazani su na kartografskom prikazu prometa Prostornog plana uređenja Općine

Grožnjan.

4. Ostale ceste na području Općine Grožnjan koje nisu razvrstane kao javne ceste u smislu Zakona

o cestama.

V.NADZOR

Članak 34.

Nadzor nad provedbom ove Odluke obavlja komunalni redar – referent, komunalni djelatnik

Općine Grožnjan.

Članak 35.

Za podnošenje zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka zbog povreda odredbi ove Odluke

nadležan je komunalni redar - referent.

VI. KAZNENE ODREDBE

Članak 36.

Novčanom kaznom do 2.000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

– ošteti, ukloni, premjesti, zakrije ili na bilo koji drugi način izmijeni postojeće stanje prometne

signalizacije, prometnu opremu te cestovne uređaje,

– trajno ili privremeno zaposjeda ili na drugi način smeta posjed nerazvrstane ceste ili njezinog dijela,

– dovodi oborinsku vodu, otpadne vode i ostale tekućine,

– sprječava otjecanja voda s nerazvrstane ceste,

– spušta po pokosu nasipa ili usjeka kamen, stabla te druge predmete i materijal,

– vuče stabla i dijelove stabla te drugi materijal ili predmete,

– pušta domaće životinje bez nadzora, napaja životinje u cestovnom jarku te vrši ispašu ili gradi pojilišta

na cestovnom zemljištu,

– postavlja ograde, sadi živice, drveće i druge nasade,

– odlaže drvnu masu, ostale materijale ili druge predmete,

– postavlja nadgrobne ploče i ostala spomen obilježja,

Page 13: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE GROŽNJAN GAZZETTA UFFICIALE …

13

– postavlja transparente, plakate i druge oblike obavještavanja odnosno oglašavanja na način koji nije

sukladan članku 15. ove Odluke,

– rasipava materijal, nanosi blato, ulje ili na drugi način onečišćava nerazvrstanu cestu,

– odlaže snijeg ili led,

– vrši druge radnje koje mogu oštetiti nerazvrstanu cestu ili ugroziti sigurno odvijanje prometa na njoj.

Novčanom kaznom od 300,00 do 2.000,00 kn kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovog članka

odgovorna osoba u pravnoj osobi i fizička osoba.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 37.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u „Službenim novinama Općine

Grožnjan", a objavit će se i na Oglasnoj ploči Općine i na službenim web stranicama općine.

Klasa: 340-01/13-10/01 Urbroj: 2105/06-01-13-2 Grožnjan, 09. listopada 2013.

PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE GROŽNJAN: Sabina Sorčić Prodan

Page 14: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE GROŽNJAN GAZZETTA UFFICIALE …

14

Na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01,

129/05, 109/07, 125/08, 36/09), Zakona o cestama ("Narodne novine, broj 84/11.), Zakona o

komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 26/03, 82/04, 110/04 i 110/04) i članka 39.

Statuta Općine Grožnjan, Općinsko vijeće Općine Grožnjan na sjednici održanoj dana 09. listopada

2013.g., donosi

O D L U K U

o utvrđivanju popisa nerazvrstanih cesta na području Općine Grožnjan

Članak 1.

Na temelju Zakona o javnim cestama („Narodne novine“ broj 180/04 i 84/11), Uredbe o mjerilima za

razvrstavanje javnih cesta („Narodne novine“ broj 57/07), Odlukom o razvrstavanju javnih cesta u

državne ceste, županijske ceste i lokalne ceste, koju je Ministar mora, prometa i infrastrukture

Republike Hrvatske donio 22. siječnja 2010.g. utvrđene su javne ceste. Ceste na području Općine

Grožnjan koje nisu obuhvaćene Odlukom o razvrstavanju ostaju nerazvrstane ceste pa Općinsko

vijeće utvrđuje popis nerazvrstanih cesta na području Općine Grožnjan kako slijedi:

Red.

br.

Opis ceste Duljina Ukupna

duljina

1. D 21 – Radanići – Danijeliši - Cuketo 400-200-300 900

2. D 21 – Raskršće - Šaltarija – Cuketo – Peroj – Vrh

Roman – Stanica – Ž 5008

600-500-500-400-

200

2,200

3. D 21 – Sv. Ivan – Stancija Torčelo 1,800-300 2,100

4. D 21 – Jermani – Gardini 500-500 1,000

5. D 21 - Lorencini 100 100

6. D 21 – Jarpetar – Stancija Božić 600 600

7. D 21 – Gornji Pižoni – Donji Pižoni-(Gardoši) 600-150 750

8. N 7 - Hitrici 500 500

9. N 7 - Sažoni 1,400 1,400

10. D 21 – Rupe 400 400

11. Ž 5008 - Ražmani 400 400

12. Ž 5008 - Bankovci 200 200

13. Ž 5008 – Sv. Vit 500 500

14. Ž 5008 – Pertići – Kalčini Gornji – Kalčini Donji –Sveti 1000-900-500- 3,400

Page 15: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE GROŽNJAN GAZZETTA UFFICIALE …

15

Jure 1000

15. Ž 5008 – Klija (Ž 5009) 700 700

16. Ž 5008 – Deškovići – Gržini - Toškani 1500 1,500

17. Ž 5008 - Gorjani 100 100

18. Ž 5008 - Flegi 100 100

19. Ž 5008 - Regancini 500 500

20. Ž 5008 - Koče 200 200

21. Ž 5008 – Altini - Perini – Jadrini - Trampuši 1500-400-200 2,100

22. Ž 5009 - Martinčići 500 500

23. Ž 5009 – Piuki – Cerije 600-300-1400 2,300

24. Ž 5009 - Dupci 200 200

25. Ž 5009 – Šauli – Altini - Hrastići 100-300-200 600

26. Ž 5009 – Glavice 200-200 400

27. Ž 5009 – Varvari 200 200

28. Ž 5009 – Boškari 100 100

29. Ž 5009 - Poropati 100 100

30. Ž 5009 – Kolari - Kaštelir 700-500-500 1,700

31. Ž 5009 – Mužići - Barići 200-300 500

32. Ž 5009 - Čački 100 100

33. Ž 5009 – L 50021 (Povoz-Mlin) 2100 2,100

34. N 31 – Meštri 100 100

35. N 31 – Rovini 100 100

36. N 31 – Šaini 100 100

37. N 31 – Vigini 200 200

38. N 31 – Podestadići 400 400

39. Ž 5007 - Vrnjak 3000 3,000

40. Ž 5007 – Donja Gomila - Bužleti - Kuberton 100-500-1400 2,000

Page 16: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE GROŽNJAN GAZZETTA UFFICIALE …

16

41. Ž 5007 - Gojaki 600 600

42. Ž 5007 – Gornja Gomila 300 300

43. Ž 5007 – Glavica - Butori 1500-2500 4,000

44. N 41 – Jugovci – Štrcaj - Denići 400-500-200 1,100

45. Ž 5007 - Filarija 400 400

46. Ž 5007 – Pašudija-Pašudija(tvornica)-Pašudija stara 200-200-200 600

47. Ž 5007 - Očjak 1000 1,000

48. Ž 5007 – Šterna – L 50016 200-100-100 400

49. Ž 5007 – Sv. Valentin 150 150

50. Ž 5007 - Meteži 500 500

51. L 50016 – groblje Sv. Kancijan 1300 1,300

52. L 50016 – Ruseti - Brajki 200 200

53. L 50020 - (Vižintini Vrhi) – Baštići- Gržići 600-300 900

54. L 50014 – Kave 200 200

55. L 50014 – Sv. Florijan - Šaini 500-1000 1,500

56. L 50014 – Franci 50 50

57. L 50014 - Ljubići 50 50

58. L 50021 – Kortinari - Makovci 50-200 250

59. L 50021 - Dobrilovići 300 300

60. L 50021 - Montižel 200 200

61. L 50021 – Završje – Čirkoti _ groblje Sv. Primo 1000-600 1,600

62. L 50021 – Stanica Završje - Štroligi 300 300

63. L 50021 – Stancija Silić- Pod Dionisi – Trepeticije -

Kostanjica

400-1400 1,800

64. L 50052 – Buzećani 200 200

65. L 50052 - Zubini 100 100

66. L 50052 – Vižintini Završki - Zabrdo 200-1000 1,200

Page 17: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE GROŽNJAN GAZZETTA UFFICIALE …

17

67. L 50052 - Pincini 900 900

68.

L 50052 – Antonci – Krti – Talari - Kaligarići

500-400-1000-

700

2,600

69. L 50052 – Pavletići _ Rucaj 300-400 700

70. L 50052 – Sveti Lovro 600 600

71. L 50052 - Krog 200 200

72. L 50051 – Sv. Petar - Buri 1100-900 2,000

73. L 50051 – Barolin (Kortina) 1300 1,300

74. L 50047 –Biloslavi – Stancija Šauli 600-600 1,200

75. L 50047 – Stancija Koraca 200 200

76. L 50047 – Biloslavi (Vrh Kostanjice) 1200 1,200

77. L 50047 - Šparagna 400 400

78. L 50047 – Sveti Stjepan – Get – Mengoti - Denići 800-900-600 2,300

79.

Zudinjak-Radovac-Bacići-Rabaš-Sveti Križ 500-800-300-500 2,100

80. Ž 5007 - Kornarija/kuća 1200 1,200

81. Ž 5007- Donja Gomila – Kornarija/kuća 800 800

82. Cesta Kuberton-groblje 400 400

83. Stanica-Kanestran 400 400

Ukupno 72,050

Članak 2.

U gornjoj tabeli uglavnom su navedene ceste koje su pristupačne većem broju korisnika, a nisu razvrstane u javne ceste u smislu Zakona, te spajaju više sela, poneke i lokalne i županijske ceste, te županijsku i državnu cestu. Većina cesta je asfaltirano, dio su makadamske, a za neka sela gdje sada ne žive stalni stanovnici, pristupne ceste su neuređene. Jedinstveni upravni odjel će napraviti popis cesta prema uređenosti. Poljski putevi koji su pristupačni većem broju korisnika i ucrtani su u katastarskim mapama nisu navedeni u ovom popisu, već će se sačiniti poseban popis.

Page 18: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE GROŽNJAN GAZZETTA UFFICIALE …

18

Isto tako, utvrdit će se poseban popis za druge nerazvrstane prometne površine koje su pristupačne većem broju raznih korisnika: parkirališta, ulice, pješačke staze, seoski, poljski, šumski putevi, te druge nerazvrstane prometne površine po kojima se odvija promet motornih vozila ili pješaka.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana donošenja, a objavit će se u Službenim novinama

Općine Grožnjan, na Oglasnoj ploči i na web stranicama Općine Grožnjan.

Klasa: 011-01/13-01-1 Ur. broj: 2105/06-1-13-3 Grožnjan, 09. listopada 2013.g.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GROŽNJAN PREDSJEDNIK:

Sabina Sorčić Prodan

Page 19: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE GROŽNJAN GAZZETTA UFFICIALE …

19

Na temelju članka 209. stavka 2. i 3. Zakona o vodama («Narodne novine» broj 153/09, 63/11, 130/11 i 56/13) u skladu sa člankom 138. prijelaznih i završnih odredbi Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vodama (« Narodne novine» broj 56/13) i članka 39. Statuta Općine Grožnjan (“Službene novine Općine Grožnjan br.03/09) Općinsko vijeće Općine Grožnjan, na 5. sjednici održanoj dana 09. listopada 2013. godine, donijelo je

O D L U K U o priključenju građevina i drugih nekretnina na sustav

javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Općine Grožnjan

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti priključenja građevine i druge nekretnine te obveza vlasnika ili investitora građevine odnosno druge nekretnine, priključenja na sustav javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda (u daljnjem tekstu: sustav odvodnje) na području Općine Grožnjan.

Ovom odlukom utvrđuju se naročito:

- obveza priključenja, - rokovi priključenja - postupak priključenja, - ograničenja ili obustave isporuke vodne usluge, - financiranje gradnje sustava javne odvodnje od strane budućih korisnika, - nadzor, - prekršajne odredbe.

II. OBVEZA PRIKLJUČENJA

Članak 2.

Na području Općine Grožnjan, djelatnost javne odvodnje obavlja trgovačko društvo 6. MAJ d.o.o. Umag odnosno njegov pravni slijednik (u daljnjem tekstu: Isporučitelj) u kojem udjele u temeljnom

kapitalu, ima Općina Grožnjan i druge jedinice lokalne samouprave.

Članak 3. Vlasnik ili investitor građevine odnosno druge nekretnine (u daljnjem tekstu: Obveznik), dužan je u

skladu sa Zakonom i ovom Odlukom priključiti svoju građevinu, odnosno drugu nekretninu, na sustav odvodnje, kada je takav sustav izgrađen u naselju ili dijelu naselja, u kojem se nalazi građevina odnosno

druga nekretnina te kada su osigurani uvjeti za priključenje na sustav odvodnje.

Članak 4. Priključak na sustav odvodnje se odobrava za priključenje građevine odnosno nekretnine na

navedeni sustav, čini njezin pripadak odnosno slijedi njenu pravnu sudbinu i ne može se prenositi na druge nekretnine.

Page 20: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE GROŽNJAN GAZZETTA UFFICIALE …

20

Članak 5.

Na sustav odvodnje ne smiju se priključiti oborinske vode, sabirne i septičke jame, niti se u isti smiju prazniti sabirne i septičke jame.

Oborinske vode se zasebnim sustavom odvodnje prikupljaju i upuštaju na odgovarajuće upojno mjesto sukladno pravilima struke.

Obveznici čija je građevina, odnosno druga nekretnina, već zakonito priključena na sustav odvodnje, dužni su za svaku dogradnju, nadogradnju ili prenamjenu zatražiti tehničke uvjete priključenja i suglasnost za priključenje.

III. ROKOVI PRIKLJUČENJA

Članak 6.

Obveznik je dužan priključiti svoju građevinu, odnosno drugu nekretninu na sustav odvodnje u

roku od 90 dana od dana obavijesti Isporučitelja o mogućnosti priključenja na sustav odvodnje.

Nakon proteka roka iz prethodnog stavka smatrat će se da je građevina odnosno druga nekretnina

priključenja na sustav odvodnje i s tim će Obveznik snosit troškove vodnih usluga javne odvodnje,

neovisno dali je priključen ili nije.

Objava obavijesti iz stavka 1. ovog članka vršiti će se putem oglasnih ploča i na web stranicama

Isporučitelja.

Članak 7.

Ukoliko Obveznik ne podnese zahtjev za priključenje na sustav odvodnje u rokovima iz članka 6.

ove Odluke o tome će biti obaviješten nadležni državni inspektorat.

IV. POSTUPAK PRIKLJUČENJA

Članak 8. Obveznik podnosi zahtjev za priključenje na sustav odvodnje Isporučitelju.

Članak 9.

Zahtjev za priključenje građevine na sustav odvodnje predaje se na propisanom obrascu. Uz zahtjev za priključenje građevine na sustav javne odvodnje Obveznik je dužan priložiti: 1. dokaz da je vlasnik ili investitor građevine odnosno druge nekretnine (zemljišno knjižni izvadak,

kupoprodajni ugovor, darovni ugovor, rješenje o nasljeđivanju); 2. glavni ili izvedbeni projekt građevine; 3. dokaz (uvjerenje) iz kojeg je razvidno da su podmirene sve dospjele obveze prema Općini Grožnjan

s osnova svih potraživanja (dokument se izdaje od strane Jedinstvenog upravnog odjela, Odsjek za proračun, financije i računovodstvo Općine Grožnjan);

4. dokaz (uvjerenje) iz kojeg je razvidno da su podmirene sve dospjele obveze prema trgovačkom društvu 6. MAJ d.o.o. za komunalne usluge i njegovom pravnom slijedniku s osnova svih potraživanja (dokument izdaje 6. Maj d.o.o. Umag i njegov pravni slijednik);

5. preslik osobne iskaznice i OIB obveznika.

Page 21: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE GROŽNJAN GAZZETTA UFFICIALE …

21

Članak 10.

Po podnesenom zahtjevu Obveznika, Isporučitelj utvrđuje postojanje tehničko-tehnoloških uvjeta za priključenje.

Ukoliko su ispunjeni tehničko - tehnološki uvjeti priključenja, Isporučitelj će s Obveznikom sklopiti Ugovor o priključenju na sustav javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda. Isporučitelj će Odlukom odbiti zahtjev za priključenje ukoliko ne postoje tehničko-tehnološki uvjeti za priključenje i/ili ukoliko Obveznik ne podnese potpun zahtjev, a sve u roku od 15 dana od podnošenja zahtjeva.

Odbijenica iz prethodnog stavka mora sadržavati razloge radi kojih se građevina ne može priključiti.

Članak 11.

Isporučitelj je dužan dostaviti Općini Grožnjan primjerak Ugovora za priključenje na sustav javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda.

Članak 12.

Radove priključenja izvodi Isporučitelj ili ugovorni izvođač, a stvarni trošak radova snosi vlasnik ili drugi zakoniti posjednik nekretnine koja se priključuje.

Članak 13.

Obveznik plaća cijenu stvarnih troškova rada i utrošenog materijala na izvedbi priključka Isporučitelju vodnih usluga koji je nositelj izvedbe priključka.

Ugovor iz članka 10. ove Odluke, između ostalog, sadrži odredbe o izvođenju radova priključenja, troškovnik radova, iznos ukupne cijene radova te uvjete plaćanja.

Radovi na izgradnji priključka mogu započeti tek nakon što je Obveznik predujmio Isporučitelju cjelokupni iznos radova na izvedbi priključka, u roku od 8 dana od dana sklapanja Ugovora. V. OGRANIČENJA ILI OBUSTAVE ISPORUKE VODNE USLUGE

Članak 14.

Isporučitelj ima pravo ograničiti odnosno onemogućiti korištenje sustava za odvodnju, sukladno općim i tehničkim uvjetima isporuke usluge javne odvodnje i to osobito u slučajevima:

- ako je građevina odnosno druga nekretnina priključena na sustav odvodnje protivno odredbama ove Odluke (ilegalno priključenje); - ako su nakon priključenja građevine odnosno druge nekretnine na sustav odvodnje priključene i oborinske vode (ilegalno priključenje); - ako sastav otpadnih voda koje se upuštaju u sustav odvodnje otpadnih voda ne odgovara propisanim vrijednostima.

Uvjete za obustavu korištenja usluga javne odvodnje iz prethodnog stavka Isporučitelj utvrđuje neposrednim očevidom tijekom redovne kontrole i održavanja sustava odvodnje ili temeljem prijave od strane nadležnog upravnog odjela Općine Grožnjan. V. FINANCIRANJE GRADNJE OD STRANE BUDUĆIH KORISNIKA

Članak 15.

U slučaju kada gradnja određene komunalne vodne građevine sustava odvodnje nije predviđena Planom gradnje komunalnih vodnih građevina, ali je predviđen višegodišnjim planom gradnje komunalnih vodnih građevina unutar iduće 3 godine budući korisnici vodnih usluga javne odvodnje koji bi se priključili

Page 22: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE GROŽNJAN GAZZETTA UFFICIALE …

22

na te građevine mogu sudjelovati u financiranju njihove gradnje, uz povrat uloženih sredstava u određenom roku, pod uvjetima utvrđenim ugovorom s Isporučiteljem vodne usluge.

Sredstva iz stavka 1. ovog članka uplaćuju se na račun isporučitelja vodne usluge, a rok povrata sredstva ne može biti dulji od 5 godina od dana sklapanja ugovora.

Članak 16.

Budući korisnici vodnih usluga koji bi se priključili na komunalne vodne građevine, za koje nisu

ispunjene pretpostavke iz članka 15. ove Odluke, mogu sudjelovati u financiranju njihove gradnje, pod

uvjetima utvrđenim ugovorom s Isporučiteljem vodne usluge, bez prava na povrat sredstava.

IX. NADZOR

Članak 17. Nadzor nad provedbom ove Odluke obavljaju gospodarski inspektori Državnog inspektorata, osim

u dijelu nadzora koji prema Zakonu obavlja Vijeće za vodne usluge.

X. PREKRŠAJNE ODREDBE

Članak 18. Novčanom kaznom od 10.000,00 kn do 50.000,00 kn kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako: 1. priključi građevinu na sustav javne odvodnje ne obavi prema postupku i načinu propisanim

ovom Odlukom 2. priključi građevinu na sustav odvodnje otpadnih voda protivno uvjetima određenim ovom

Odlukom 3. ne obavi priključenje na sustav javne odvodnje prema tehničko-tehnološkim uvjetima 4. ne priključi građevinu na sustav javne odvodnje, u rokovima određenim ovom Odlukom Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kn do 5.000,00 kn kaznit će se i odgovorna osoba u

pravnoj osobi koja počini prekršaj iz stavka 1. ovog članka. Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kn do 5.000,00 kn kaznit će se fizička osoba koja počini

prekršaj iz stavka 1. ovog članka.

XI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 19. Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o uvjetima priključenja na sustav

odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području Općine Grožnjan KLASA: 363-01/10-01/08, URBROJ: 2105-06/10-05-1 od 16.11.2010.god. («Službene novine Općine Grožnjan" broj 4/10).

Članak 20. Postupci započeti do dana stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama zakona o vodama (« Narodne novine» broj 56/13) dovršit će se prema odredbama Odluke o priključenju građevina i drugih nekretnina na sustav javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Općine Grožnjan koje su bile na snazi u vrijeme pokretanja postupka.

Page 23: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE GROŽNJAN GAZZETTA UFFICIALE …

23

Članak 21. Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Općine

Grožnjan".

KLASA: 363-01/13-01/06 URBROJ: 2105/06-01-13-2 Grožnjan, 09. listopada 2013.god.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GROŽNJAN

Predsjednica Općinskog vijeća:

Sabina Sorčić Prodan

Page 24: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE GROŽNJAN GAZZETTA UFFICIALE …

24

Na temelju članka 39. Statuta općine Grožnjan, Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine br. 91/96, 73/00, 114/01, 79/06, 146/08), Odluke o načinu, uvjetima i postupku raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Grožnjan, Procjenidbenog elaborata izrađenog od stalnog sudskog vještaka građevne struke od 12. ožujka 2012., 15. srpnja 2013. i 03. listopada 2013.g., Općinsko vijeće Općine Grožnjan na sjednici održanoj dana 09. listopada 2013.g., donijelo je

ODLUKU O RASPISIVANJU NATJEČAJA ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE GROŽNJAN

Članak 1.

Raspisuje se natječaj za prodaju nekretnina putem prikupljanja pismenih ponuda i to: a) zemljište i zgrade unutar građevinskih područja Općine Grožnjan

Red

. Br.

Adresa k.č. br. k.o. Površina zemljišta u katastarsk

om operatu u

m2

Površina objekta u

m2

Namjena Suvlasnik Posjednik/ Prvenstveno

pravo

Početna cijena u kn

1. Gornji Kalčini

77/8 zgr. Grožnjan 129 30 Stambeno turistička

- - 53.226,00

2. Gornji Kalčini

2691/3 Grožnjan 727 - Stambeno turistička

- - 170.463,00

3. Ražmani 339/993 dijela k.č. 1685 (po

novom elaboratu 1685/2)

Grožnjan 339 - - - Altin Nedjeljko 65.228,00

4. Pertići 2392/7 Grožnjan 250 - Stambeno turistička

- Čezi Sinožić Loris Mavrić

48.569,00

Page 25: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE GROŽNJAN GAZZETTA UFFICIALE …

25

5. Gornji Pižoni

377/1239 dijela k.č. 5763/1 (po novom el. 2/3

dijela k.č. 5763/7)

Grožnjan 377 - Stambeno turistička

Galov Vujović Danijela

- 70.416,00

6. Gornji Pižoni

k.č. 5864/2 Grožnjan 394 - Stambeno turistička

- - 90.359,00

7. Gornji Pižoni

5764/1, 5764/3, 5764/4, 5764/6,

5765/4

Grožnjan 305 - - - - 71.713,00

8. Gornja Gomila

250/1920 dijela k.č. 67/3 zgr.

Kuberton 50 - Okućnica (asfaltirani

dio puta nije

uključen)

Giugovaz Elia Giovini Antonio

Giugovaz Elia 16.260,00

9. Rovini 918/2067 dijela k.č. 1217/3

Završje 918 - Stambeno turistička

- - 169.834,00

10. Šterna k.č.17 zgr. i k.č. 1727

Šterna 536 - Stambeno-turistička

- - 123.648,00

11. Rovini k.č. 1137 Završje 813 - Stambeno turistička

- - 150.408,50

12. Šterna k.č. 1725/1 Šterna 408 - Stambeno- turistička

- - 78.130,00

13. Kostanjica k.č. 20/8 zgr., 1/2 dijela k.č. 793/2

Kostanjica

185 25 okućnica Benčić Benito Marisa Saule 48.771,00

14. Kostanjica k.č. 20/3 zgr., 1/2 dijela k.č. 20/5 zgr., k.č. 793/1

Kostanjica

219 81,60 Stambeno turistička

Benčić Benito Giancarlo Zigante

(Posjedniku se priznaju uložena

sredstva u zgradu u visini od 20.410,00

kn)

122.401,00

Page 26: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE GROŽNJAN GAZZETTA UFFICIALE …

26

Članak 2.

Natječaj za prodaju nekretnina provodi se prikupljanjem pismenih ponuda koje moraju sadržavati: ime i prezime, odnosno naziv tvrtke, adresu, OIB,

oznaku parcele za koju se natječe, za koju namjenu se traži nekretnina, iznos koji ponuđač nudi u ime kupovnine, način plaćanja, izjavu ponuđača da je

upoznat s uvjetima natječaja i da iste prihvaća.

Uz ponudu treba priložiti:

- dokaz o uplati jamčevine (uplatnica), - dokaz o državljanstvu, odnosno registraciji pravne osobe ili obrtnica iz kojih je vidljivo za koju djelatnost je pravna osoba ili obrt registriran, - dokaz o podmirenju svih dospjelih obveza prema Općini Grožnjan, - dokaz o prvenstvenom pravu natjecatelja (za natjecatelja koji takvo pravo ostvaruje - ugovor o zakupu, rješenje o naslijeđivanju, izvadak iz zemljišne

knjige i sl.)

Jamčevina u visini od 10% od naznačene početne cijene uplaćuje se na žiro-račun Općine Grožnjan broj: 2402006-1813800002 s pozivom na broj 68-7757

– OIB ili matični broj pravne osobe, s naznakom “Jamčevina za natječaj- prodaja nekretnina” u opisu uplatnice.

Članak 3.

Natječaj će se objaviti na Oglasnoj ploči Općine Grožnjan, na web stranicama www.groznjan-grisignana.hr, a obavijest o raspisanom natječaju u

"Glasu Istre".

Povjerenstvo za provedbu natječaja javno će otvoriti pristigle ponude i sve podatke o ponudama unijeti u zapisnik.

Pismene ponude za natječaj mogu se dostaviti poštom ili osobno predati prijemnom uredu Općine Grožnjan, u zatvorenoj omotnici s naznakom

“Natječaj za kupnju nekretnine - ne otvaraj”, na adresu: Općina Grožnjan, Ulica U. Gorjana 3, i to od 11. listopada 2013. do 23. listopada 2013.g..

Javno otvaranje pristiglih ponuda obavit će se 23. listopada.2013.g. (srijeda), u 12,00 sati.

Page 27: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE GROŽNJAN GAZZETTA UFFICIALE …

27

Zapisnik će Povjerenstvo za provedbu natječaja dostaviti Općinskom vijeću na razmatranje i odlučivanje.

Odluku o prihvatu najpovoljnije ponude i sklapanju ugovora Općinsko vijeće donosi u roku od 15 (petnaest) dana od primitka Zapisnika i prijedloga.

Natjecatelj koji je uspio s najpovoljnijom ponudom dužan je iznos ponuđene cijene, umanjene za uplaćeni garantni polog uplatiti na žiro-račun

Općine Grožnjan u roku od 30 dana od dana primitka obavijesti da je najpovoljniji ponuditelj, te u istom roku potpisati kupoprodajni ugovor.

Ugovori će se sklopiti u roku od 30 dana od donošenja Odluke odabiru najppovoljnijih ponuda.

Iznimno, Načelnik može, polazeći od socijalnih, materijalnih i gospodarskih uvjeta odobriti obročnu otplatu kupoprodajne cijene i to najviše na rok

od 5 god., za kamatnu stopu od 7% godišnje.

U slučaju obročne otplate Općina Grožnjan uknjižuje hipoteku na prodanu nekretninu.

Nakon roka od 90 dana automatski se poništava natječaj za parcelu za koju nije izvršena uplata i potpisan kupoprodajni ugovor, bez povrata

uplaćene jamčevine.

Prije potpisivanja ugovora svaki kupac je dužan dostaviti potvrdu Odsjeka za financije Općine Grožnjan da nema dospjelih, nepodmirenih obveza

prema Općini Grožnjan, u suprotnom se ne može potpisati kupoprodajni ugovor.

Jamčevina se uključuje u ukupnu cijenu nekretnine, a ponuđaču koji nije uspio u natječaju vraća se u roku od 10 (deset) dana od dana donošenja

Odluke o prihvatu najpovoljnije ponude.

Najpovoljniji ponuđač koji odustane od natječaja (osim u izuzetnim slučajevima, čiju opravdanost ocjenjuje Načelnik) ili ne izvrši bilo koju drugu

obvezu povodom natječaja, gubi pravo na povrat jamčevine, a pravo na kupnju ima slijedeći najpovoljniji ponuđač.

Nepotupne ponude neće se uzeti u obzir.

Za parcele koje se prodaju u idealnom dijelu, točna površina će se utvrditi prilikom izrade parcelacijskog elaborata, ali Općina ne preuzima obvezu

izrade istog. Površine parcela uzete su iz službenog katastarskog operata te Općina Grožnjan ne garantira da su iste površine točno i na terenu.

Page 28: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE GROŽNJAN GAZZETTA UFFICIALE …

28

Članak 4.

Kupac koji kupuje nekretninu koju drži u zakonskom, zadnjem, mirnom posjedu ima prvenstveno pravo kupnje.

Prvenstveno pravo još ima:

- suvlasnik nekretnine s time da prioritet ima suvlasnik s najvećim suvlasničkim dijelom; - vlasnik nekretnine kojem je nekretnina koja je predmet prodaje utvrđena kao sastavni dio građevinske parcele, odnosno okućnica njegove zgrade; - korisnik nekretnine koji je izvršio nužna i korisna ulaganja; - dosadašnji zakupac nekretnine, uz uvjet da je plaćao obveze i održavao istu; - ponuditelj najboljeg gospodarskog programa .

Fizičke i pravne osobe da bi ostvarile pravo prvokupa moraju sudjelovati u natječaju, udovoljavati uvjetima natječaja i prihvatiti najvišu postignutu

cijenu natječajem.

Članak 5.

Ukoliko posjednik-ulagač ne prihvati najvišu ponuđenu cijenu na natječaju već nekretninu kupi drugi najpovoljniji ponuđač, detaljni

obračun uloženih sredstava u svrhu povrata istih ulagaču izvršit će ovlašteni sudski vještak.

Troškove ovjere ugovora kod javnog bilježnika, porez na promet nekretnina i troškove prijenosa vlasništva i zasnivanja hipoteke snosi kupac.

U slučaju da drugi kupac kupi nekretninu koju posjednik drži u mirnom posjedu, postupak ispražnjenja prostora vrši kupac.

Članak 6.

Kupci koji kupuju ruševne zgrade obavezni su obnoviti zgrade u autohtonom istarskom stilu i dužni su pridržavati se namjene predviđene u

natječaju.

Page 29: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE GROŽNJAN GAZZETTA UFFICIALE …

29

Članak 7.

Općinsko vijeće zadržava pravo eventualnog ispravljanja podataka iz natječaja kao i pravo djelomičnog poništenja natječaja za nekretnine iz

pojedinog rednog broja natječaja, ukoliko postoji opravdani razlog.

U Grožnjanu, 09. listopada 2013.g. KLASA: 947-02/13-01/3

PREDSJEDNICA

OPĆINSKOG VIJEĆA:

Sabina Sorčić Prodan

Page 30: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE GROŽNJAN GAZZETTA UFFICIALE …

30

Na temelju Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ("Narodne novine br. 91/96, 73/00, 114/01, 79/06 i

146/08), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (19/13. - pročišćeni tekst), Odluke o

načinu, uvjetima i postupku raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Grožnjan, članka 39. Statuta Općine

Grožnjan, Općinsko vijeće Općine Grožnjan, na sjednici od 09. listopada 2013.g. donijelo je

O D L U K U

o izmjeni Odluke o odabiru najpovoljnije ponude pristigle na natječaj za zamjenu nekretnina u

vlasništvu Općine Grožnjan i Hrvatske glazbene mladeži od 10. travnja 2013.g.

(Odluka o zamjeni nekretnina između Općine Grožnjan i Hrvatske glazbene mladeži)

(pročišćeni tekst)

Članak 1.

Općinsko vijeće prihvaća zamjenu nekretnina navedenih u tabelama, po slijedećim uvjetima:

I. Zgrade u vlasništvu općine Grožnjan, unutar mjesta Grožnjan, sve k.o. Grožnjan

Red. br.

Katastarska čestica Površina zgrade m2

Površina zemljišta

Procijenjena vrijednost u €

Uložena sredstva od strane HGM

Cijena za zamjenu

1. 180 zgr. 130,37 60 148.000,00

2. 272 zgr. 196,06 79 230.000,00

3. 263 zgr. 36,34 40 46.000,00

4. 264 zgr. 40,28 32 46.200,00

5. 265 zgr. 82,42 65 94.000,00

6. 276/1 zgr., 276/2 zgr. i 276/3 zgr.

190,08 62 197.000,00

7. 216 zgr. 18,64 22 20.000,00

8. 214/2 zgr. 57,10 19 60.000,00

9. 289 zgr. i 290 zgr. 193,06 148 219.000,00

10. 214/1 zgr. 33,33 25 38.000,00

11. 169 zgr. 137,41 47 177.200,00

12. 196 zgr. 61,92 40 93.000,00

Ukupna vrijednost 1.368.400,00 370.900,00 997.500,00

Page 31: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE GROŽNJAN GAZZETTA UFFICIALE …

31

II. Zgrade u vlasništvu Hrvatske glazbene mladeži, unutar mjesta GROŽNJAN, sve k.o. Grožnjan

Red. br.

Katastarska čestica Površina zgrade m2

Površina zemljišta m2

Procijenjena vrijednost Bastie u €

1. 183/1 zgr., 183/2 zgr., 184/2 zgr., 279/1 zgr., 279/2 zgr.,

967,09 588 997.500,00

Članak 2.

Općina Grožnjan i Hrvatska glazbena mladež vrše zamjenu nekretnina koje su isključivo u njihovom

vlasništvu.

Članak 3.

Općina Grožnjan i Hrvatska glazbena mladež će svoja međusobna dugovanja i potraživanja riješiti i zatvoriti

prije sklapanja Ugovora o zamjeni nekretnina.

Članak 4.

Hrvatska glazbena mladež je dužna nadoknaditi uložena sredstva gosp. A. Vučiću u Bastiu i objekt predati

Općini bez tereta.

Članak 5.

Općina Grožnjan i Hrvatska glazbena mladež se obavezuju poštovati ugovorne obaveze u vezi korištenja

objekata od strane više zakupaca do isteka ugovora o zakupu.

Članak 6.

Općina Grožnjan se obavezuje da će za zgrade na k.č. 166/1 zgr., k.č. 167/2 zgr., 255/3 zgr. i 1/2 dijela k.č.

60 zgr. dati Hrvatskoj glazbenoj mladeži prvenstveno pravo na natječaju za zakup dok se ne realizira projekt

kulturnog centra HGM na novoj lokaciji. Za zgrade na k.č.280 zgr. i 281 zgr. Općina se obavezuje da će dati

prvenstveno pravo za zakup dok se ne realizira projekt hotela u zamijenjenoj nekretnini "Bastia" .

Članak 7.

Svaka od ugovornih strana se obavezuje platiti troškove provedbe i uknjižbe ugovora, kao i sve zakonske

obaveze.

Članak 8.

Općinsko vijeće ovlašćuje općinskog Načelnika da pod uvjetima iz ove Odluke može potpisati Ugovor o

zamjeni nekretnina.

Page 32: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE GROŽNJAN GAZZETTA UFFICIALE …

32

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu 8 dana od dana donošenja, a objavit će se na Oglasnoj ploči Općine Grožnjan i u

"Službenim novinama Općine Grožnjan".

KLASA: 947-03/13-01/4 Ur.br.: 2105/06-02-13-5 Grožnjan, 09. listopada 2013.g.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Sabina Sorčić Prodan

Page 33: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE GROŽNJAN GAZZETTA UFFICIALE …

33

Na temelju čl. 35 Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN - br. 33/01,129/05, 109/07, 125/08, , 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst) i čl. 39. Statuta Općine Grožnjan (Službene novine Općine Grožnjan broj 3/09 i 03/13), Općinsko vijeće Općine Grožnjan, na svojoj 5 . sjednici održanoj dana 09. listopada 2013.g., donosi slijedeću

ODLUKU o postupku uzimanja dugoročnog financijskog kredita za financiranje projekta

„Izgradnja kanalizacijske mreže naselja Završje sa uređajem za pročišćavanje otpadnih voda (faza I i II)“

I. Radi financiranja projekta „Izgradnja kanalizacijske mreže naselja Završje sa uređajem za

pročišćavanje otpadnih voda (faza I i II)“, za kojeg je sa Agencijom za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju dana 10. lipnja 2013. godine, potpisan Memorandum o razumijevanju br. 301182057, za dodjelu sredstva IPARD programa za ulaganje za izgradnju sustava kanalizacije i sustava pročišćavanja otpadnih voda, Općinsko vijeće Općine Grožnjan pristupa postupku nabave dugoročnog financijskog kredita za financiranje navedenog projekta.

II. Općina Grožnjan uzimanjem dugoročnog financijskog kredita za realizaciju projekta „Izgradnja

kanalizacijske mreže naselja Završje sa uređajem za pročišćavanje otpadnih voda (faza I i II)“, osigurava novčana sredstva za isplatu izvođača radova i nadzora radova gradnje, do isplate sredstava od strane Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

III.

Općina Grožnjan se obvezuje da će svim sredstvima dobivenim od IPARDA za mjeru 301 „Poboljšanje i razvoj ruralne infrastrukture“, sektor sustava kanalizacije i sustava pročišćavanja otpadnih voda, za financiranje projekta iz toč. I ove Odluke, prijevremeno zatvoriti glavnicu kredita.

IV.

Uvjeti za provedbu nabave dugoročnog financijskog kredita iz toč I ove Odluke, su sljedeći:

Iznos kredita 4.000.000 kuna (za izgradnju 512.553,31 EUR i nadzor radova gradnje 125.000,00HRK)

Kamata fiksna 4%, nepromjenjiva

Naknada (jednokratna) 1%

Anuiteti – kvartalni

Poček 2 godine

Godine otplate 10 godina (uključuje 2 godine počeka, dakle 2+8)

Procjena vrijednosti nabave 1.053.873,00 kn

Instrument osiguranja kredita: zadužnica

IV. Sredstva za otplatu kredita (glavnice i kamata) osigurati će se u Proračunu Općine Grožnjan.

Page 34: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE GROŽNJAN GAZZETTA UFFICIALE …

34

V. Zadužuje se i ovlašćuje Općinskog načelnika Općine Grožnjan za donošenje svih potrebnih odluka

iz Zakona o javnoj nabavi za provedbu postupka nabave dugoročnog kredita iz toč. I. ove Odluke. Ujedno, zadužuje se i ovlašćuje Općinskog načelnika Općine Grožnjan da nakon potpisivanja Ugovora o dodjeli IPARD sredstava za mjeru 301 „Poboljšanje i razvoj ruralne infrastrukture“, ulaganje u izgradnju sustava kanalizacije i sustava pročišćavanja otpadnih voda s Agencijom za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju i odabira najpovoljnijeg ponuditelja u postupku javne nabave dugoročnog financijskog kredita iz toč. I ove Odluke, predloži Općinskom vijeću Općine Grožnjan, donošenje Odluke o zaduženju, koja će se sa zahtjevom za dobivanje suglasnosti za zaduženje i ostalom potrebnom dokumentacijom, uputiti Vladi Republike Hrvatske.

VI. Ova Odluka stupa na snagu 8 dana od dana objave u Službenim novinama Općine Grožnjan. KLASA: 403-02/13-01/02 URBROJ: 2105/06-01-13-4 Grožnjan, 09. listopada 2013.g.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GROŽNJAN Predsjednik

Sabina Sorčić Prodan

Page 35: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE GROŽNJAN GAZZETTA UFFICIALE …

35

Na temelju članka 37. Statuta Općine Grožnjan (Službene novine Općine Grožnjan 3/09), Općinsko vijeće

Općine Grožnjan na sjednici održanoj 09. listopada 2013. godine donosi

ODLUKU

O IZDAVANJU PISANE SUGLASNOSTI HRVATSKOJ GLAZBENOJ MLADEŽI

za obavljanje radova rekonstrukcije zgrade k.č. 272 zgr., Trg R. Paladina 4, III faza

Članak 1.

Izdaje se suglasnost Hrvatskoj glazbenoj mladeži za obavljanje radova rekonstrukcije zgrade k.č. 272 zgr.,

Trg R. Paladina 4, u skladu s priloženim troškovnikom za III fazu radova, u iznosu od 252.600,97 kuna.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenim novinama Općine Grožnjan, na

web stranicama Općine Grožnjan i na Oglasnoj ploči u zgradi općinske uprave.

KLASA: 372-01/13-01/07 Ur.br. 2105/06-01-13-4 PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: Sabina Sorčić Prodan

Page 36: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE GROŽNJAN GAZZETTA UFFICIALE …

36

Na temelju članka 37. Statuta Općine Grožnjan (Službene novine Općine Grožnjan 3/09), Općinsko vijeće Općine

Grožnjan na sjednici održanoj 09. listopada 2013. godine donosi

ODLUKU

O IZDAVANJU SUGLASNOSTI ZA IZVOĐENJE RADOVA NA UREĐENJU SJEDIŠTA POLIVALENTNOG

KULTURNOG CENTRA GROŽNJAN na I katu palače Spinotti Morteani u Grožnjanu, Trg Lođe 1

Članak 1.

Izdaje se suglasnost Polivalentnom kulturnom centru Grožnjan za izvođenje radova na uređenju sjedišta na I katu

palače Spinotti Morteani u Grožnjanu, Trg Lođe 1, a prvenstveno na uređenju plafona poslovnih prostorija.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenim novinama Općine Grožnjan, na web

stranicama Općine Grožnjan i na Oglasnoj ploči u zgradi općinske uprave.

KLASA: 947-03/13-01/1 Ur.br. 2105/06-01-13-3

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:

Sabina Sorčić Prodan

Page 37: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE GROŽNJAN GAZZETTA UFFICIALE …

37

Na temelju Zakona o ustanovama ("Narodne novine" broj 76/93), Statuta Polivalentnog kulturnog centra Grožnjan (Suglasnost Općinskog vijeća od 09. listopada 2013.g.), i članka 39. Statuta Općine Grožnjan Općinsko vijeće Općine Grožnjan na svojoj 5. sjednici održanoj dana 09. listopada 2013. god., donijelo je slijedeću

O D L U K U

o pružanju administrativnih i drugih usluga Polivalentnom kulturnom centru Grožnjan

Članak 1.

Polivalentni kulturni centar Grožnjan prvenstveno će voditi projekt obnove Završja, koji je zajednički projekt Općine Grožnjan i Županije istarske. Polazeći od definiranja glavne sporazumne djelatnosti Polivalentnog kulturnog centra Grožnjan, tj. obnove Završja, Općina Grožnjan će Polivalentnom kulturnom centru Grožnjan pružati usluge stručnih i administrativnih poslova prvenstveno putem djelatnice Općine Grožnjan Emanuele Štokovac, više stručne suradnice za europske projekte, u prostorijama Polivalentnog kulturnog centra, u redovnom radnom vremenu. Ostali djelatnici Općine Grožnjan mogu pružati usluge PKC Grožnjan u manjem obimu, sukladno dogovoru privremenog ravnatelja PKC sa Načelnikom i Pročelnikom Općine Grožnjan. Općina Grožnjan povjerava računovodstvene i financijske poslove,poslove obračuna i isplate plaće i raznih drugih isplata po računu PKC Grožnjan, te sastavljanje financijskih izvještaja knjigovodstvenom servisu "Elena", vlasnica Elena Regancin iz Buja, Digitronska 33.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu 8 dana od dana donošenja, a objavit će se na Oglasnoj ploči, na web

stranicama i u “Službenim novinama” Općine Grožnjan.

KLASA: 023-01/13-01/02 UR. BR.: 2105-06-01-13-2 Grožnjan, 09. listopada 2013.g.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GROŽNJAN PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Sabina Sorčić Prodan

Page 38: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE GROŽNJAN GAZZETTA UFFICIALE …

38

"Službene novine Općine Grožnjan - Gazzetta ufficiale del Comune di Grisignana" – Službeno glasilo Općine Grožnjan Izdavač: Općina Grožnjan ; Uredništvo: 52429 Grožnjan, Umberta Gorjana 3, Tel. (052) 776-131 i 776-349, fax. (052) 721-131; E-mail: [email protected] Web: www.groznjan-grisignana.hr Odgovorni urednik: Valerija Dešković – Mirosav mag.oec. Izlazi po potrebi - Pretplata za 2013. godinu iznosi 150,00 kn Žiro-račun: 2402006-1813800002 kod Erste & Steiermaerkische dd Buje