Transportne Osobine Roba

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Transportne Osobine Roba

Text of Transportne Osobine Roba

 • INTERNACIONALNI UNIVERZITET TRAVNIK

  TRANSPORTNE OSOBINE ROBE

 • TRANSPORTNE OSOBINE ROBEDrumski saobraaj danas postaje osnovni vid masovnog, a odavno je ve postao najmasovni i najrasprostranjeniji vid individualnog transporta u svetu. Razlozi za to su svakako njegove prednosti u odnosu na druge vidove transporta: vremenska i prostorna nezavisnost, mogunost prevoza od vrata do vrata, udobnost, brzina, nezavisnost od drugih vidova transporta, laka obuka za upravljanjem vozilima, mogunost linog posedovanja i sl.

  UVOD...Razvojem drutva, gradova, industrije i stvaranjem velikog evropskog pa i svetskog trita i stvaranjem unije drava (EU), zasnovanih pre svega na ekonomskim interesima javlja se vea potreba za komunikacijom izmeu raznih podruja i regijona, pa se upravo zbog toga poveavaju svi oblici i vidovi saobraaja i transporta.

  Plasman pojedinih vrsta robe na tritu u velikoj meri zavisi od pravovremene isporuke. Ta isporuka se moe lake obaviti ako se upotrebljavaju odreena pakovanja za tu robu kao i prevozna srestva. Kako kod nas tako i u meunarodnom prevozu roba tei se sve veoj specijalizaciji kako pakovanju (ambalae) tako i vozila. Samim tim to roba sigurnije stie do svojih korisnika bolja je i iskorienost tovarnog prostora to poslovanje ini rentabilnijim.

 • TRANSPORTNE OSOBINE ROBEUee drumskog transportnog sektora u obavljanju transporta robe je veoma visoko. Procenjuje se da drumski transport u Evropskoj uniji uestvuje sa vie od 70% u ukupnom obimu prevezenog tereta, a ovaj podatak se moe primeniti i na ostale razvijene zemlje. Kod nas, i u zemljama u razvoju uopte, ovajprocenat je i znatno vei.Tako visok stepen uea drumska transportna sredstva duguju svojojelastinosti u pogledu zadovoljenja zahteva korisnika (odnosno usluzi od vratado vrata). Meutim, paralelno uvoenje savremenih logistikih tehnologija (kao just-in-time i drugih) dovelo je, sa jedne strane, do smanjenja zarobljenih materijalnih sredstava u zalihama, a sa druge, do znaajnog poveanja preenih kilometara i to naroito drumskim vozilima.Struktura drumskih transportnih sredstava obuhvata elemente koji ine jedno drumsko vozilo (vuno, prikljuno), odnosno sisteme i agregate od kojih se ono sastoji. Polazei od osnovne funkcije transportnih sredstava, tj. od transporta robe i putnika, sva drumska transportna sredstva moraju posedovati sisteme koji omoguavaju bezbedno i nesmetano obavljanje ove funkcije.

 • TRANSPORTNE OSOBINE ROBEStruktura drumskog motornog vozila

 • TRANSPORTNE OSOBINE ROBE1. PREGLED KARAKTERISTINIH VRSTA PREVOZAKomercijalna vozila su prvenstveno namenjena za prevoz putnika i robe koji obavljaju auto-transportna preduzea i ijom eksploatacijom se ostvaruje profit, odnosno privreuje se (nazivaju se jo i privredna vozila). To su motorna vozila za prevoz putnika (autobusi), motorna i prikljuna vozila za prevoz tereta (dostavna vozila, kamioni, prikolice i poluprikolice). Prvo komercijalno vozilo konstruisano je u Nemakoj. Gottlieb Daimler je 1896. godine izradio prvi kamion u dananjoj fabrici Mercedes. Vozilo je kao transportno sredstvo dobilo najiru moguu primenu i koristi se za veoma veliki broj vrsta prevoza.Konstrukcija vozila kod svih proizvoaa razvija se u smeru sve vee prilagoenosti vozila uslovima eksploatacije i pojedinim vrstama prevoza. Time se obezbeuje potrebna efikasnost i pogodnost pri korienju. Kao rezultat ovih tenji u eksploataciji se nalazi sve vei broj vozila razliitih tehniko-eksploatacionih parametara i konstruktivnih karakteristika.

  Osnovna podela vozila se odnosi na prohodnost vozila. U prvu grupu razvrstavaju se vozila namenjena korienju na kategorizovanoj putnoj mrei. Vozila visoke prohodnosti namenjena su za eksploataciju u terenskim uslovima, sa manjom specifinim optereenjem guma, veim snagama motora, veim brojem pogonskih tokova itd.

 • TRANSPORTNE OSOBINE ROBESve vrste vozila moemo podeliti na transportne (koriene za prevoz robe ili putnika) i vozila specijalne namene. U vozila specijalne namene spadaju: vatrogasna, komunalana, vozila hitne pomoi, autodizalice i druga vozila. Transportna vozila po nameni korienja dele sa na vozila za prevoz tereta i vozila za prevoz putnika. Vozila za prevoz putnika dalje se dele na autobuse i putnika vozila. Sve tri grupe vozila (teretna, autobusi i putnika vozila) mogu se podeliti prema konstruktivnoj emi. Teretna vozila se dele na teretna vozila i vune vozove (skupove vozila u koje spadaju kamioni sa prikolicom i tegljai sa poluprikolicom).Drumski transport se moe razvrstati prema ukupnoj masi vozila. Prilikom navoenja tehnikih karakteristikama vozila, proizvoai navode i korisnu nosivost asije. Stvarna korisna nosivost vozila na nekoj asiji zavisi od vrste, mase nadgradnje i dopunske opreme koji poveavaju sopstvenu masu vozila. Korisna nosivost vozila razliitih nadgradnji nije ista na istoj asijiKod teretnih vozila osnovna klasifikaciona podela je po ukupnoj masi, odnosno korisnoj nosivosti. Za potrebe korisnika vozila glavna karakteristika je korisna nosivost vozila. Prema naim standardima, korisna nosivost teretnih vozila je podeljena na veliki broj intervalnih grupa.

 • TRANSPORTNE OSOBINE ROBEPrema pomenutoj klasifikaciji teterna vozila su podeljena na: vozila izuzetno male korisne nosivosti (do 0,5 t) vozila male korisne nosivosti (0,53 t) vozila srednje korisne nosivosti (3-7 t) vozila visoke korisne nosivosti (7-12 t)vozila izuzetno visoke korisne nosivosti (preko 12 t)Kategorizacija komercijalnih vozila u Evropskoj uniji2: 1. Dostavna vozila (pick up) 2. Transporteri do 2,8 t 3. Transporteri do 3,5 t 4. Laki kamioni do 7,5 t 5. Srednja klasa kamiona 12 t 6. Kamioni do 18 40 t 7. Teki kamioni 18 40 t 8. Teki kiperi

 • TRANSPORTNE OSOBINE ROBESva teretna vozila i skupovi teretnih vozila podeljeni su u dve osnovne grupe: standardna teretna vozila univerzalne nemene sa tovarnim sandukom, nadstanicama, nosaima cirade specijalna teretna vozila sa tovarnim prostorom prilagoenim prevozu jedne ili nekoliko vrsta roba Specijalna vozila pokazuju itav niz prednosti nad standardnim vozilima usled boljeg obezbeenja i ouvanja robe pri transportu, skraenja vremena ekanja vozila na utovaru-istovaru i utede na ambalai. Meu najrasprostranjenija specijalna vozila spadaju: vozila sa ureajem za istovar, cisterne, hladnjae, furgoni, plato vozila, silos vozila itd.1.1 Dimenzije vozila i ukupna masa Kako je za uspeno poslovanje neophodno pravno regulisati sve elemente od znaaja za datu delatnost, tako je i u oblasti saobraaja stvorena opsena pravna regulativa. Poto e u ovom radu biti rei o komercijalnim vozilima za prevoz tereta, naveemo samo neke pravne norme koje ta vozila moraju ispunjavati sa aspekta bezbednosti saobraaja. Pravne norme su sadrane u Zakonu o osnovama bezbednosti saobraaja i odnose se na dozvoljene dimenzije, ukupnu masu, osovinsko optereenje, i dr.

 • TRANSPORTNE OSOBINE ROBENajvea dozvoljena duina vozila za: solo teretna vozila - 12 m, specijalna teretna vozila, zglobnog konstruktivnog sastava - 17m prikljuna vozila ( vozila sa rudom): - sa jednom osovinom 6 m - sa dve osovine 10 m - sa tri i vie osovina 12m skupna vozila: - teglja sa poluprikolicom 16,5 m - vuna vozila sa 1 ili 2 prikljuna vozila 18 m Najvea dozvoljena irina navedenih vozila je 2,5 m, a najvea dozvoljena visina 4,0 m.

  Odnos bruto snage motora i najvee dozvoljene mase vozila mora biti za: teretna vozila najmanje 10 KS/t teretna vozila za obavljanje prevoza u poljoprivredi, umarstvu, graevinarstvu i rudarstvu, kao i za skupove motornih i prikljunih vozila- najmanje 6KS/t.

 • TRANSPORTNE OSOBINE ROBE1.2 Transportni kapaciteti drumskog prevoza Transportne kapacitete drumskog prevoza ine saobraajnice, njhova propusna mo i vozila za prevoz robe. Najvei deo meunarodnog drumskog prevoza obavlja se sledeim tipovima kamiona: kamioni sa prikolicom kamioni leperi kamioni hladnjae kamioni cisterne dambo kamioni specijalni kamioni za prevoz kontejnera niskonosee prikolice dambo prikolice1.3 Vrste drumskog prevozaJedna od osnovnih karakteristika drumskog prevoza je mogunost prevoza od vrata do vrata tj. od mesta proizvodnje do mesta potronje to ga ini konkurentnijim od drugih vidova prevoza. Fleksibilnost drumskog prevoza podrazumeva prilagoavanje zahtevima i potrebama korisnika prevoza u znatno veoj meri nego ostali vidovi prevoza. Lako kombinovanje sa drugim vidovima prevoza ini drumski prevoz veoma estim elementom multimodalnog prevoza.

 • TRANSPORTNE OSOBINE ROBE Drumska transportna sredstvaPrema obliku prevoza, drumski transport je najei prevoz od sluaja do sluaja, a mnogo ree liniski prevoz. Prema prirodi i nainu pakovanja robe koja se prevozi, drumski prevoz moe biti:5 prevoz generisanog tereta prevoz rasutog tereta prevoz smrznutog ili tenog tereta prevoz kontejnera prevoz specijalnih tereta

  Prevoz specijalnih tereta obuhvata prevoz vangabaritnih koleta, lako zapaljivih, otrovnih i ekslozivnih tereta. Vangabaritni teret ine jedinice tereta koje sa vozilom prelaze dozvoljene profile za saobraaj na drumovima (premauju duinu od 16,5 ili irinu 2,5 metara). Ako teina robe sa vozilom prelazi 40 tona, takoe je re o specijalnom prevozu, jer osovinsko opteree premauje propisani limit od 20 tona po osovini. Da bi se ovakav transport obavio, potrebna je odgovarajua dozvola Ministarstva za saobraaj, kojom se propisuje prevozni put, tehnika ili policiska pratnja i ostali uslovi kojih se prevoznik mora striktno pridavati. Tehnika pratnja sprovodi se vozilom sa utim rotacionim svetlom u sluaju kada duina vozila sa robom ne prelazi 18 metara, irina 3 metra i visina 4,5 metara. Ukoliko je bilo koja dimenzija vea, obavezna je policijska pratnja.

 • TRANSPORTNE OSOBINE ROBE Drumska transportna sredstvaPrevoz lakozapaljivih, otvrovnih i eksplozivnih tereta spada u prevoz opasnih teret