Welsh tenants newsletter may 2013

 • View
  238

 • Download
  13

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Haf 2013 rhifyn o gylchlythyr Cartrefi Conwy

Text of Welsh tenants newsletter may 2013

 • c r e u c y m u n e d a u i f o d y n f a l c h o h o n y n t

  HAF 2013

  Mae gwaith wedi dechrau ar ddatblygiad newydd o daifforddiadwy mewn pentref Cymraeg yn Nyffryn Conwy.Mae chwech o dai yn cael eu hadeiladu ar y safle gerYsgol Penmachno - pedwar eiddo tair ystafell wely a daueiddo dwy ystafell wely. Clustnodwyd y tir ym Maes-y-Waen ar gyfer tai gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryriyn eu Cynllun Datblygu Lleol.

  Cafodd y pentrefwyr eu diweddaru ar y cynnydd mewnsesiwn galw mewn arbennig yn y Neuadd Gymuned Ty'ny Porth. Ymhlith y rhai a fynychodd roedd Mic Roberts afagwyd ym Mhenmachno ac syn dad i un - ac nid yweisiau byw unrhyw le arall. Dywedodd Mr Roberts: Maegen i un mab, ac mae gennym blentyn arall ar y ffordd,dwin credu bod yna angen mawr am ddatblygiad fel hwner mwyn cadw teuluoedd ifanc yn y pentref fel nad oesrhaid iddynt symud i ffwrdd gan na allant fforddio prynu

  t y^. Mae prynu t y^ mor ddrud ac rydym yn byw mewnardal lle mae'r cyflogau yn gyffredinol isel. Bydd hyn ynhelpu i gadw'r ysgol ar agor a sicrhau dyfodol y pentref.Mae dwy ystafell wely yn y t y^ ller ydym yn byw ar hyn obryd, ond maer ail ystafell wely yn fach iawn a does dimlle i droi ar y llawr gwaelod. Rydym yn byw ar ochr yffordd sydd yn bryder. Dwin dod or pentref a dydw iddim eisiau gadael. Mae gen i ffrindiau da yma a doesgennych chi ddim or problemau syn bodoli mewn trefiyma. Cefais fy magu yma a dwi eisiau magu fy mhlant iyma.

  Dywedodd Gwynne Jones, Cyfarwyddwr GweithrediadauCartrefi Conwy: Mae yna gytundeb Adran 106 wedi'illofnodi gyda Pharc Cenedlaethol Eryri sy'n datgan yrhoddir blaenoriaeth i bobl sydd wedi byw o fewn BroMachno neu ardaloedd cynghorau cymuned cyfagos amgyfnod di-dor o bum mlynedd, felly mae'n rhaid caelcysylltiad lleol. Mae Penmachno yn bentref mawr, ac mae'nbwysig bod pobl yn gallu aros yn y cymunedau y cawsanteu geni a'u magu ynddynt.

  Datgelodd Mr Jones hefyd bydd y cartrefi newydd yn caeleu hadeiladu i god lefel cynaliadwy 4 syn golygu byddcostau ynni yn cael eu cadw ir isafswm diolch i'r defnyddo bympiau gwres ffynhonnell aer a phaneli ffotofoltaidd.Ychwanegodd: Gobeithio bydd y tenantiaid newydd synsymud i mewn yn gweld arbedion ar eu biliau tanwydd.Rydym hefyd yn rhoi systemau chwistrellu yn yr eiddo cyny ddeddfwriaeth ddisgwyliedig ar hyn gan LywodraethCymru.

  Dywedodd Brian Roberts, Cadeirydd Pwyllgor DatblyguCartrefi Conwy: Mae hwn yn gyfnod hanesyddol iCartrefi Conwy yn yr ystyr mai hwn yw ein datblygiad taicyntaf. Mae datblygiadau eraill ar y gweill ac rydym ynanelu at adeiladu 100 o gartrefi newydd dros y pummlynedd nesaf.

  Bydd tai fforddiadwynhelpu diogelu pentref

  Lleoliad Newydd y Brif Swyddfa, Awst 2013

  Sylwer o ddydd Llun 19 Awst 2013, bydd prifswyddfa Cartrefi Conwy wedii lleoli ym ParcFusnes Gogledd Cymru, Abergele. Bydd yswyddfeydd ym Mryn Eirias ar gau o'r dyddiadhwn. Byddwn yn anfon gwybodaeth atoch yn nesat y dyddiad gyda'n holl fanylion cyswllt cywir.

  Cysylltiadau Derbynfa Bryn Eirias 01492 805500 ymholiadau@cartreficonwy.orgRhadffon Trwsio 0800 012 1431 neu 01492 805580Derbynfa Bae Colwyn 01492 805600Derbynfa Llandudno 01492 805632

  Mae copau sain orcylchlythyr hwn

  ar gael

  Galwch ein Derbynfa ar

  01492 805500 am gopi

  CYMERWCH OLWGY TU MEWN

  Sut medrwch chi arbedarian drwy ddefnyddio

  eich cerdyn Countdown*tudalen 6

  We had to sell many of our possessions including our marital home and this was one of the worst days of my life night times were terrifying for me I was afraid they would come around and attack us in the night Roedd rhaid i ni werthu llawer on heiddo gan gynnwys ein cartref priodasol a hwnnw oedd un or diwrnodau gwaethaf yn fy mywyd roedd y nos yn frawychus i mi ron in ofni y bydden nhwn dod i ymosod arnon ni yn y

  Cael Y Llaw Uchaf ArFenthycwyr Arian

  Didrwydded!tudalen 5

  Byddwch yn rhan owasanaethau ar gyfer

  prydleswyrtudalen 5

  Y llwybrtuag atreoli eichariantudalen 4

  Tenants Newsletter May 2013_Layout 1 03/06/2013 08:10 Page 16

 • Bu tenantiaid aphreswylwyr oYstd RhodfaCaer, Bae Cinmelmewn helfa drysor amwyau Pasg a chwisddydd Iau 28 Mawrth2013.

  Drwy gydol yprynhawn bu 50 oblant a 30 o oedolionyn codi sbwriel,gwneud crefftau arthemar Pasg amwynhau lluniaeth ynNhy^ CymunedolRhodfa Caer.

  Cafodd pob plentynwy Pasg, fferins adanteithion ar Maer,Ken Stone, oedd ynbeirniadur

  gystadleuaeth casglu sbwriel llecasglodd pobl ifanc o'r ystd dros10 bag bin o sbwriel o'r coetir

  cymunedol. Roedd y PSCO lleolSabrina Illman a John McLoughlin a Gwyl Roache,Swyddog Trefi Cadwch Gymrun Taclus hefyd ynbresennol ar y diwrnod.

  Roedd y digwyddiad yn llwyddiant mawr, diolch iwirfoddolwyr y ty^ cymunedol a Vicky Welsman amdrefnu'r digwyddiad.

  Ddydd Gwener 19 Ebrill croesawodd Ty^ CymunedolRhodfa Caer Rachel ac Anne o Gyngor BwrdeistrefSirol Conwy, yn ystod y sesiwn Gofod Ieuenctidwythnosol a gynhelir yn y ty^ cymunedol.

  Cafodd Rachel ac Anne gyllid gan Cyngor Tref Towyna Bae Cinmel i brynu deg o flychau nythu adar i'wgosod mewn ardaloedd lleol cyfagos i gefnogi'ramgylchedd bywyd gwyllt. Daeth Mel o RSPB irsesiwn hefyd a siaradodd am yr adar a fyddai'nymweld 'r coetir cymunedol ar yr ystd, eucynefinoedd a'u hymddygiad posibl.

  Daeth 17 o denantiaid a phreswylwyr rhwng 8 a 14mlwydd oed ir sesiwn gan roi 6 blwch nythu at eigilydd. Dros yr wythnosau nesaf bydd y bocsys yncael ei roi yn y coetir cymunedol. Bydd hyn wedyn yndarparu lle diogel ir adar nythu a bydd yn galluogi'rtenantiaid a phreswylwyr a ddaeth ir sesiwn honfonitro gweithgarwch yr adar ar blychau.

  Mae Ty^ Cymunedol Rhodfa Caer yn falch o gyhoeddigr w^p newydd sydd bellach wedi'i sefydlu or enwGrw^p Gweithredu Cymunedol Rhodfa Caer.

  Bydd y gr w^p wedii leoli yn Nhy^ Cymunedol RhodfaCaer a bydd yn cwrdd yn fisol am y 12 mis cyntaf.Sefydlwyd y gr w^p er budd tenantiaid a phreswylwyro Ystd Rhodfa Caer a'r ardal gyfagos a bydd yngweithio i ddarparu gweithgareddau/ digwyddiadaucymdeithasol ac addysgol ar gyfer pawb ar yr ystd.

  Mae Aelodau o'r gr w^p hwn yn cynnwys:

  Cadeirydd - Sharon Sadler (Tenant)

  Is-Gadeirydd - Joan O'Keeffe (Preswylydd)

  Trysorydd - Elaine Fox (Tenant)

  Trysorydd - Mike Nolan - (Preswylydd)

  Ysgrifennydd - Linda Woodbridge (Tenant)

  I gael rhagor o wybodaeth am Grw^p GweithreduCymunedol Rhodfa Caer, digwyddiadau/ gweithgareddauar yr ystd yn y dyfodol neu os oes gennych unrhywymholiadau cyffredinol, cysylltwch Vicky Welsman,Rheolwr y Ty^ Cymunedol yn Rhodfa Caer neu ffoniwchhi ar 01745 331825.

  Beth sydd wedi bod yn digwydd ar ystd Rhodfa Caer?

  YmddygiadGwrthgymdeithasola Niwsans Cymdogion

  Thisdocument hasbeen read andapproved bytenants

  Tai Gwarchod a

  Gefnogir gan Warden

  Thisdocument has

  been read and

  approved by

  tenants

  Llyfrynnaugwasanaeth newyddyn dod yn fuan!!!Yng Nghartrefi Conwy, rydym wedi bodyn gweithio'n galed i wella a dod agamrywiaeth o lyfrynnau gwasanaethnewydd i chi. Lluniwyd y llyfrynnau hyngyda chymorth tenantiaid a chydweithwyryng Nghartrefi Conwy a byddant yn glanio argarreg eich drws cyn bo hir, felly cadwch lygadamdanynt.

  2

  Tenantiaid yn mwynhau teprynhawn yn Kennedy CourtGan Brian Williamson

  Gweler isod luniau o denantiaid yn Kennedy Court, Hen Golwyn yn mwynhaute prynhawn Dydd San Ffolant. Daeth llawer allan ir digwyddiad ac ar l y teprynhawn bu tenantiaid yn chwarae bingo a chawsom raffl. Cafodd bawbamser gwych.

  Hoffem hefyd gymryd y cyfle hwn i ddiolch i'n warden Chris Bradley am yrholl waith mae hi wedii wneud yn Kennedy Court a dymunwn y gorau iddi.

  Maefersiwn ar-lein

  bellach ar gael orcylchlythyr Gydan Gilydd,

  ewch i'n gwefan! Os ydych amroi'r gorau i gael copau trwyr posto'r cylchlythyr Gyda'i Gilydd,

  anfonwch e-bost atcyfathrebu@cartreficonwy.org

  Tenants Newsletter May 2013_Layout 1 03/06/2013 08:10 Page 15

 • Beth mae eich swydd ynei olygu?

  Newydd ddechrau yn yswydd hon ydw i. Dwin

  gyfrifol am arwain, monitro a datblygu Adran GwasanaethauCymdogaeth gyda Cartrefi Conwy. Mae GwasanaethauCymdogaeth yn cynnwys Gofalwyr, uned YmddygiadGwrthgymdeithasol, Cydlynwyr Cymdogaeth, SwyddogionCartrefi, Cydlynwyr Adfer Taliadau i enwi dim ond rhai o'rrolau, ac felly mae'n amrywiol iawn, ond yn rhan annatod owaith Cartrefi Conwy.

  Sut fyddech chi'n disgrifio eich hunmewn 3 gair? Hoffi Mynd Allan Penderfynol Hiwmor Da

  Beth oeddech chi eisiau bodpan oeddech yn iau?Hostes awyr.

  Beth yw eich hoff ddyfyniad?

  Dont count the days, make the dayscount- Mohammed Ali.

  Beth fyddai eich car delfrydol?

  Range Rover Evoque.

  Oes gennych chi unrhyw ddiddordebau, os felly, beth?

  Dwi wrth fy modd yn darllen - er nad ydw in cael llawer oamser. Ar y cyfan dwin hoffi llyfrau ffuglen, a dwi wrth fymodd efor gyfres Lovely Bones gan Alice Seabold. Dwi wedidechrau rhedeg ers ras hwyl Cartrefi Conwy ddiwedd yflwyddyn ddiwethaf ac yn mynd 3 gwaith yr wythnos erbynhyn. Hefyd, treulio amser gyda fy nheulu gan fod gen i blentynbach i fy nghadw'n brysur.

  Pe baech chin ennill y loteri ar beth fyddech chingwario arian gyntaf?

  Ty^ newydd, yn y DU a thramor yn dibynnu ar faint fuaswn wedii ennill!

  Beth yw eich hoff fwyd?

  Dwin hoffir rhan fwyaf o fwydydd, ond fy hoff bryd fyddaiLasagne, sglodion, bara garlleg a salad. Iym!

  Beth oedd y ffilm ddiwethaf i chi ei gwylio?

  DJango Unchained.

  Pwy yw eich hoff berson enwog a pham?

  Madonna mae ganddi'r gallu i ail-ddyfeisio ei hun i gadwngyfoes.

  Beth ywr peth mwyaf cofiadwy yn eich gyrfa hyd ymaneu eich llwyddiant mwyaf?

  Cael y swydd yma!

  Pwy yw eich ysbrydoliaeth fwyaf neu fodel rl, a pham?

  Fy holl deulu a ffrindiau.

  Pe gallech ymweld ag unrhyw le yn y byd, lle