XỬ L NƯỚC THẢI CƠ SỞ GIẾT MỔ GIA CẦMs1. trnh cng nghệ xử l nước thải cũng ... (thiếu kh v hiếu kh) Xử l nớc thải bằng bn hoạt ... nghiệp giết

Embed Size (px)

Text of XỬ L NƯỚC THẢI CƠ SỞ GIẾT MỔ GIA CẦMs1. trnh cng nghệ xử l nước thải cũng...

 • X L NC THI C S X L NC THI C S GIT M GIA CMGIT M GIA CM

  Ngi hng dnNgi hng dn: Nguyn Th Thanh Thu: Nguyn Th Thanh ThuNhm thc hin: Nguyn Th Bin Nhm thc hin: Nguyn Th Bin

  Nguyn Th DangNguyn Th DangV Th HngV Th HngPhan Th ThitPhan Th ThitV Th ThuV Th ThuNguyn Th TrangNguyn Th TrangBi Th YnBi Th Yn

 • PHN I:M UPHN I:M UHin nay nhu cu tiu dng cc mt hng thc phm c ngun Hin nay nhu cu tiu dng cc mt hng thc phm c ngun

  gc t cc sn phm chn nui ngy cng cao, c bit l gia gc t cc sn phm chn nui ngy cng cao, c bit l gia cm.Trung bnh mi ngy HN tiu th 20 tn tht gia cm. Vi cm.Trung bnh mi ngy HN tiu th 20 tn tht gia cm. Vi dich cm H5N1 ang bng pht v kh nng ly nhim rt dich cm H5N1 ang bng pht v kh nng ly nhim rt ln(23190 ngi nhim,263 ngi cht)nn vic quy hoch git m ln(23190 ngi nhim,263 ngi cht)nn vic quy hoch git m tp trung,thit lp vnh ai an ton dch bnh,cung cp sn phm tp trung,thit lp vnh ai an ton dch bnh,cung cp sn phm sch bo m an ton v sinh l vn cp bchsch bo m an ton v sinh l vn cp bch

  Theo thanh tra c 3620 c s git m(267 l,3353 im git Theo thanh tra c 3620 c s git m(267 l,3353 im git m)trn 28 tnh thnh trn c nc(2002)c 11%c s t yu cu m)trn 28 tnh thnh trn c nc(2002)c 11%c s t yu cu v v sinh,5%c s cn phi khc phc,36%c s cha t yu v v sinh,5%c s cn phi khc phc,36%c s cha t yu cu.cu.

  i i vi vic sn xut sch l vic bo v mi trng.Nc i i vi vic sn xut sch l vic bo v mi trng.Nc thi l m khng ch l ni lo ca ch sn xut,ca ngi dn trong thi l m khng ch l ni lo ca ch sn xut,ca ngi dn trong vng m cn l mi quan tm ca c cng ng,gy nhim nng vng m cn l mi quan tm ca c cng ng,gy nhim nng n mi trng xung quanh, nh hng n sc kho ca nhn dn. n mi trng xung quanh, nh hng n sc kho ca nhn dn.

  Qua nghin cu thc trng ca 1s l m, im git m,da Qua nghin cu thc trng ca 1s l m, im git m,da vo quy trnh ch bin chng ti c a ra quy trnh x l nc thi vo quy trnh ch bin chng ti c a ra quy trnh x l nc thi nhm bo m vic pht trin bn vng cho cc c s ch bin nhm bo m vic pht trin bn vng cho cc c s ch bin ny.ny.

 • PHN II: NI DUNGPHN II: NI DUNG

  1.Quy trnh git m:1.Quy trnh git m:

 • chung nui nhtchung nui nht

 • My gy chong,my trngMy gy chong,my trng

 • My ct titMy ct tit

  My nh lngMy nh lng

 • Yu cu l mYu cu l m

  1. im git m phi ni cao ro thong mt, xa khu dn 1. im git m phi ni cao ro thong mt, xa khu dn c v cng trnh 500mc v cng trnh 500m

  2. Nc s dng phi sch, dng trong tt c cc khu 2. Nc s dng phi sch, dng trong tt c cc khu ca im git m. Nc thi, cht thi phi qua x l ca im git m. Nc thi, cht thi phi qua x l trc khi a vo h thng thot chung.trc khi a vo h thng thot chung.

  3. im git m phi c cn b th y xem xt tnh trng 3. im git m phi c cn b th y xem xt tnh trng dch bnh trc khi a vo git m dch bnh trc khi a vo git m

  4. Li ra vo nh xng git m, ch bin phi c h st 4. Li ra vo nh xng git m, ch bin phi c h st trng bng ho cht, ni v sinh tm ra v thay qun trng bng ho cht, ni v sinh tm ra v thay qun o cho ngi git m o cho ngi git m

 • 2.X l cht thi l m:2.X l cht thi l m:

  2.1 c trng ca cht thi l m2.1 c trng ca cht thi l m::Sn phm ca cc l m gia cm gm c tht Sn phm ca cc l m gia cm gm c tht

  ,m,lng,mng,da.(chn lng c cha dch),m,lng,mng,da.(chn lng c cha dch)Nc thi rt giu cc cht hu c:protein, lipit,cc aa,NNc thi rt giu cc cht hu c:protein, lipit,cc aa,N--

  amon,peptid,cc acid hu c,BOD5 ti 7500mg/lv COD amon,peptid,cc acid hu c,BOD5 ti 7500mg/lv COD khong9200mg/l.Ngun Nkhong9200mg/l.Ngun N--amin cao, nhng cc ngun dinh dng amin cao, nhng cc ngun dinh dng khc c bit l ngun phosphat li thp, v vy trong qu trnh x khc c bit l ngun phosphat li thp, v vy trong qu trnh x l nc thi bng bin php sinh hc cn b sung thm ngun dinh l nc thi bng bin php sinh hc cn b sung thm ngun dinh dng.dng.

  Nc thi t cc phn xng git m,ch bin,nc ra thit Nc thi t cc phn xng git m,ch bin,nc ra thit b,nc v sinh,nc lm sch kh, nc ngng l hi,b,nc v sinh,nc lm sch kh, nc ngng l hi,

  Quy trnh cng ngh x l nc thi cng ging cc x nghip Quy trnh cng ngh x l nc thi cng ging cc x nghip thc phm khc: qua giai on x l s b v x l sinh hc.X l thc phm khc: qua giai on x l s b v x l sinh hc.X l sinh hc nn kt hp c ba bi php:k kh, hiu kh v thiu kh sinh hc nn kt hp c ba bi php:k kh, hiu kh v thiu kh loi tt c cc cht bn hu c cng nh nitrat.loi tt c cc cht bn hu c cng nh nitrat.

 • 2.2 X l cht thi rn:2.2 X l cht thi rn:Cht thi rn gm nhng cht c gi li h Cht thi rn gm nhng cht c gi li h

  thng song chn rc:lng,da chung thu nhn:nc thng song chn rc:lng,da chung thu nhn:nc phn nc ra chung triphn nc ra chung tri

  Lng gia cm c a vo hm lm phn bn.Lng gia cm c a vo hm lm phn bn.Nc phn v nc ra chung c a vo hm Nc phn v nc ra chung c a vo hm

  bioga thu nhn nhin liu.T l C/N dao ng t 20/1 bioga thu nhn nhin liu.T l C/N dao ng t 20/1 --40/1.40/1.

 • 2.3 X l nc thi:2.3 X l nc thi:Gm nhng cht cn li cng vi nc thi c x l Gm nhng cht cn li cng vi nc thi c x l

  qua cc giai on sau:qua cc giai on sau:*X l s b:ht vng dy 8 *X l s b:ht vng dy 8 12 mm thc hin trn 12 mm thc hin trn

  li thng c khong cch gia cc ray 2 li thng c khong cch gia cc ray 2 --4mm c 4mm c thc hin trn sn c nh .Cc dy thp nh hoc tm thc hin trn sn c nh .Cc dy thp nh hoc tm tn c t c nh trn sn chuyn ng lin tc.Ry tn c t c nh trn sn chuyn ng lin tc.Ry tt loi b 50tt loi b 50--80%SS v 10 80%SS v 10 30 % BOD5 .30 % BOD5 .

  Loi b m thng c thc hin trong thit b loi Loi b m thng c thc hin trong thit b loi m kiu bm khng kh .N cho php loi b c 30 m kiu bm khng kh .N cho php loi b c 30 40% cht bo .40% cht bo .

  * X l ho l :Nc thi ht vng v ray c lm * X l ho l :Nc thi ht vng v ray c lm kt bng tch cc vn. Thng dng phng php kt bng tch cc vn. Thng dng phng php tuyn ni bng khng kh ho tan .Kt bng c to tuyn ni bng khng kh ho tan .Kt bng c to nn iu kin trung tnh bng clorua st,polyme nn iu kin trung tnh bng clorua st,polyme hctng mi trng axit v cho thm lignosulfonat.Nu hctng mi trng axit v cho thm lignosulfonat.Nu ta mun thu hi protein kt bng hiu qu lm gim ta mun thu hi protein kt bng hiu qu lm gim BOD5BOD5 t 70 t 70 --80 % v ss n 90%80 % v ss n 90%

 • 2.3 X l nc thi:2.3 X l nc thi:*X l sinh hc : tu theo yu cu x l nc thi c *X l sinh hc : tu theo yu cu x l nc thi c

  th thc hin bng k thut bn hot tnh aeroten c ti th thc hin bng k thut bn hot tnh aeroten c ti trung bnh hoc nh.trung bnh hoc nh.

  Bng k thut mng sinh hc bm trn cc bao nha Bng k thut mng sinh hc bm trn cc bao nha cc lc sinh hc vi dng ngc hoc xui,sau khi cc lc sinh hc vi dng ngc hoc xui,sau khi nc thi x l s b cn thn .nc thi x l s b cn thn .Trng hp nc thi qu c cn x l k kh trc khi Trng hp nc thi qu c cn x l k kh trc khi x l hiu kh (aeroten hoc lc sinh hc)x l hiu kh (aeroten hoc lc sinh hc)Trng hp x l thng xuyn v kt hp thun li Trng hp x l thng xuyn v kt hp thun li ,nc thi l m c pha long vi nc thi thj ri ,nc thi l m c pha long vi nc thi thj ri a vo x l hiu kh .a vo x l hiu kh .

 • xut h thng x l nc thi l m gia cm xut h thng x l nc thi l m gia cm..a, X l s ba, X l s bNc thi c tp trung vo my ly tm tch hai bung c Nc thi c tp trung vo my ly tm tch hai bung c

  din tch b mt l 4.8mdin tch b mt l 4.8m22 v dung tch 4mv dung tch 4m33.Nhim v ch .Nhim v ch yu l tch m khi nc. Thi gian lu l 55 ph.Trc khi yu l tch m khi nc. Thi gian lu l 55 ph.Trc khi chuyn nc thi sang b x l sinh hc nc sau ly tm chuyn nc thi sang b x l sinh hc nc sau ly tm vo b cn bng c dung tch 95mvo b cn bng c dung tch 95m33 v b sung thm ngun v b sung thm ngun dinh dng v mui khong cn thit.dinh dng v mui khong cn thit.

  b, X l sinh hc nc thi(thiu kh v hiu kh)b, X l sinh hc nc thi(thiu kh v hiu kh)X l nc thi bng bn hot tnh c cung cp oxy.Qu trnh X l nc thi bng bn hot tnh c cung cp oxy.Qu trnh

  phn nitrat ho thc hin trong b thiu kh 38mphn nitrat ho thc hin trong b thiu kh 38m33.Phn phi .Phn phi 70%nc thi vo b hiu kh v 30% vo b thiu kh. 70%nc thi vo b hiu kh v 30% vo b thiu kh. Trong b hiu kh, phn hu sinh hc theo p trn hai Trong b hiu kh, phn hu sinh hc theo p trn hai ngnc b sung khng kh(hnh di)ngnc b sung khng kh(hnh di)

  B c p trn(b sc khB c p trn(b sc kh-- hiu kh) c cc thng s thit k hiu kh) c cc thng s thit k nh sau:nh sau:

 • Dung tch: 1347mDung tch: 1347m33

  Lu lng nc 51mLu lng nc 51m33/ngy hay 2.13m/ngy hay 2.13m3/3/hhthi th cao nht:thi th cao nht:Ti BODTi BOD55:: 125kg/ngy(~0.9kg/m125kg/ngy(~0.9kg/m33))Cht rn huyn ph: 6.7kg/mCht rn huyn ph: 6.7kg/m33

  Ti BODTi BOD55 ca bn: 0.14kg/kg.ngyca bn: 0.14kg/kg.ngyLng OLng O22 cung cp cho b sc: 30.7kg/hcung cp cho b sc: 30.7kg/h

 • Nc thi quay vng t phn hiu kh tr li phn thiu kh, nhim v Nc thi quay vng t phn hiu kh tr li phn thiu kh, nhim v ca giai on hiu kh l oxy ho amon thnh nitrit, sau chng b phn ca giai on hiu kh l oxy ho amon thnh nitrit, sau chng b phn nitrat trong thnh phn thiu kh. B sung thm 30% nc thi lm ngun nitrat trong thnh phn thiu kh. B sung thm 30% nc thi lm ngun cacbon.cacbon.

  B x l thiu kh c cc thng s k thut nh sau:B x l thiu kh c cc thng s k thut nh sau:Dung tch: 38mDung tch: 38m33Lu lng nc thi ti a: 15.3mLu lng nc thi ti a: 15.3m33/ngy hay 0.64m/ngy hay 0.64m33/h/hTi BODTi BOD55 ca nc thi th: 53.6kg/ngyca nc thi th: 53.6kg/ngyTi BODTi BOD55 ca nc u ra phn thiu kh : 0.9kg/ngyca nc u ra phn thiu kh : 0.9kg/ngyCht rn huyn ph trong nc: 6.7kg/mCht rn huyn ph trong nc: 6.7kg/m33Ti BODTi BOD5 5 ca bn : 0.21kg/ngyca bn : 0.21kg/ngyTi BODTi BOD5 5 ca nc 1.4 kg/ngy ca nc 1.4 kg/ngy

  B lng b sung( lng 2) c thc hin trong b lng kiu Dormund B lng b sung( lng 2) c thc hin trong b lng kiu Dormund vi nc ra tm theo dng thng ng