NGhiên cứu xử lý nước thải ngành in

Embed Size (px)

Text of NGhiên cứu xử lý nước thải ngành in

Nghin cu x l nc thi ngnh in - o Th Hin - CNMT K49

MC LCHnh I.1. S cng ngh in [5]................................................................................................5 Hnh I.2. Quy trnh in offset [11]................................................................................................6 Hnh II.1 : B aeroten thng thng.........................................................................................19 Hnh II.2. Mi quan h cng sinh gia to v vi sinh vt trong .............................................20 h hiu kh.................................................................................................................................20 Hnh III.1. Khi nim v lp in tch kp..............................................................................22 Hnh III.2. M t in th trn b mt ht keo.........................................................................22 Hnh III.5. C ch dnh bm [12].............................................................................................26 Hnh III.6. C ch kt ta qut [12].........................................................................................27 Bng III.1. Bng quan h gia h s K v nhit .................................................................28 Hnh III.7. Biu mi quan h gia t l cc hp cht ca nhm v pH [10]......................31 Hnh III.8. Mi tng quan gia c, liu lng cht keo t............................................33 (Al3+, Fe3+) c d [2]......................................................................................................33 Hnh III.9: S qu trnh bc cu ph v cn bng..............................................................37 h keo nh cc polymer [8]......................................................................................................37 Hnh IV.1: M hnh nghin cu th nghim Jartest..................................................................39 Bng IV.1. Kt qu xc nh nh hng ca pH.....................................................................40 th IV.1. Bin thin COD v hiu sut theo thay i pH...................................................41 th IV.2. Bin thin mu v hiu sut theo s thay i pH........................................41 Bng IV.2. Kt qu xc nh nh hng ca hm lng cht keo t......................................42 th IV.3. Bin thin COD v hiu sut theo ......................................................................43 th IV.4. Bin thin mu v hiu sut theo ...................................................................43 Bng IV.3. Kt qu xc nh nh hng ca hm lng cht tr keo....................................44 th IV.5. Bin thin COD v hiu sut theo ......................................................................45 th IV.6. Bin thin mu v hiu sut theo ...................................................................45 Bng IV.4: Kt qu xc nh nh hng ca pH.....................................................................46 th IV. 7. Bin thin COD v hiu sut theo s thay i pH.............................................47 th IV.8. Bin thin mu v hiu sut theo s thay i pH...........................................47 Bng IV.5. Kt qu xc nh nh hng ca hm lng cht keo t......................................48 th IV.9. Bin thin COD v hiu sut theo hm lng Al2(SO4)3..................................49 th IV.10. Bin thin mu v hiu sut theo .................................................................49 Bng IV.6 Xc nh nh hng ca pH...................................................................................50 th IV.11. Bin thin COD v hiu sut theo s thay i pH............................................51 th IV.12. Bin thin mu v hiu sut theo s thay i pH.........................................51 Bng IV.7. Xc nh nh hng ca cht keo t.....................................................................52 th IV.13. Bin thin COD v hiu sut theo ....................................................................53 th IV.14. Bin thin mu v hiu sut theo .................................................................53 Bng IV.8. Quan h gia cc yu t, h s v s th nghim .................................................57 Bng IV.9. c trng ch yu ca ma trn quy hoch quay...................................................57 Bng IV.10. Ma trn quy hoch quay vi ba yu t................................................................59 Bng IV.11. Gi tr cc h s a.................................................................................................59 Bng IV.12 . Cc bin s c lp v mc m ha...................................................................62 Bng IV.13. Ma trn quy hoch 23 v kt qu thc nghim...................................................62 Bng IV.14. Ma trn quy hoch thc nghim quay bc hai, ba yu t...................................64 Bng IV.15. Gi tr cc h s ca hm mc tiu trong thc nghim.......................................65 Bng IV.16. Gi tr cc phng sai ca hm mc tiu............................................................65

Vin Khoa hc v Cng ngh Mi trng (INEST) HBKHN - Tel: (84.4) 8681686 Fax: (84.4) 8693551

i

Nghin cu x l nc thi ngnh in - o Th Hin - CNMT K49

DANH MC CC BNGBng III.1. Bng quan h gia h s K v nhit .................................................................28 Bng IV.1. Kt qu xc nh nh hng ca pH.....................................................................40 Bng IV.2. Kt qu xc nh nh hng ca hm lng cht keo t......................................42 Bng IV.3. Kt qu xc nh nh hng ca hm lng cht tr keo....................................44 Bng IV.4: Kt qu xc nh nh hng ca pH.....................................................................46 Bng IV.5. Kt qu xc nh nh hng ca hm lng cht keo t......................................48 Bng IV.6 Xc nh nh hng ca pH...................................................................................50 Bng IV.7. Xc nh nh hng ca cht keo t.....................................................................52 Bng IV.8. Quan h gia cc yu t, h s v s th nghim .................................................57 Bng IV.9. c trng ch yu ca ma trn quy hoch quay...................................................57 Bng IV.10. Ma trn quy hoch quay vi ba yu t................................................................59 Bng IV.11. Gi tr cc h s a.................................................................................................59 Bng IV.12 . Cc bin s c lp v mc m ha...................................................................62 Bng IV.13. Ma trn quy hoch 23 v kt qu thc nghim...................................................62 Bng IV.14. Ma trn quy hoch thc nghim quay bc hai, ba yu t...................................64 Bng IV.15. Gi tr cc h s ca hm mc tiu trong thc nghim.......................................65 Bng IV.16. Gi tr cc phng sai ca hm mc tiu............................................................65

Vin Khoa hc v Cng ngh Mi trng (INEST) HBKHN - Tel: (84.4) 8681686 Fax: (84.4) 8693551

ii

Nghin cu x l nc thi ngnh in - o Th Hin - CNMT K49

DANH MC CC HNH V, THHnh I.1. S cng ngh in [5]................................................................................................5 Hnh I.2. Quy trnh in offset [11]................................................................................................6 Hnh II.1 : B aeroten thng thng.........................................................................................19 Hnh II.2. Mi quan h cng sinh gia to v vi sinh vt trong .............................................20 h hiu kh.................................................................................................................................20 Hnh III.1. Khi nim v lp in tch kp..............................................................................22 Hnh III.2. M t in th trn b mt ht keo.........................................................................22 Hnh III.5. C ch dnh bm [12].............................................................................................26 Hnh III.6. C ch kt ta qut [12].........................................................................................27 Hnh III.7. Biu mi quan h gia t l cc hp cht ca nhm v pH [10]......................31 Hnh III.8. Mi tng quan gia c, liu lng cht keo t............................................33 (Al3+, Fe3+) c d [2]......................................................................................................33 Hnh III.9: S qu trnh bc cu ph v cn bng..............................................................37 h keo nh cc polymer [8]......................................................................................................37 Hnh IV.1: M hnh nghin cu th nghim Jartest..................................................................39 th IV.1. Bin thin COD v hiu sut theo thay i pH...................................................41 th IV.2. Bin thin mu v hiu sut theo s thay i pH........................................41 th IV.3. Bin thin COD v hiu sut theo ......................................................................43 th IV.4. Bin thin mu v hiu sut theo ...................................................................43 th IV.5. Bin thin COD v hiu sut theo ......................................................................45 th IV.6. Bin thin mu v hiu sut theo ...................................................................45 th IV. 7. Bin thin COD v hiu sut theo s thay i pH.............................................47 th IV.8. Bin thin mu v hiu sut theo s thay i pH...........................................47 th IV.9. Bin thin COD v hiu sut theo hm lng Al2(SO4)3..................................49 th IV.10. Bin thin mu v hiu sut theo .................................................................49 th IV.11. Bin thin COD v hiu sut theo s thay i pH............................................51 th IV.12. Bin thin mu v hiu sut theo s thay i pH.......