Zakon o Odgovornosti Pravnih Lica Za Krivicna Dela

  • View
    21

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Zakon o Odgovornosti Pravnih Lica Za Krivicna Dela

www.paragraf.rsPreuzeto iz elektronske pravne baze Paragraf Lex

ZAKONO ODGOVORNOSTI PRAVNIH LICA ZA KRIVINA DELA("Sl. glasnik RS", br. 97/2008)

Deo prviI OSNOVNE ODREDBEPredmet zakona lan 1Ovim zakonom ureuju se uslovi odgovornosti pravnih lica za krivina dela, krivine sankcije koje se mogu izrei pravnim licima i pravila postupka u kojem se odluuje o odgovornosti pravnih lica, izricanju krivinih sankcija, donoenju odluke o rehabilitaciji, prestanku mere bezbednosti ili pravne posledice osude i izvrenju sudskih odluka.

Krivina dela za koja odgovaraju pravna lica lan 2Pravno lice moe odgovarati za krivina dela iz posebnog dela Krivinog zakonika i drugih zakona, ako su ispunjeni uslovi za odgovornost pravnog lica predvieni ovim zakonom.

Iskljuenje i ogranienje odgovornosti

lan 3Republika Srbija (u daljem tekstu: Republika), autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave, odnosno dravni organi i organi autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave ne mogu odgovarati za krivino delo. Druga pravna lica kojima je zakonom povereno vrenje javnih ovlaenja ne mogu odgovarati za krivino delo uinjeno u vrenju javnih ovlaenja.

Uslovi za primenu zakona lan 4Ovaj zakon primenjuje se na domae i strano pravno lice koje odgovara za krivino delo uinjeno na teritoriji Republike. Ovaj zakon primenjuje se na strano pravno lice koje odgovara za krivino delo uinjeno u inostranstvu na tetu Republike, njenog dravljanina ili domaeg pravnog lica. Ovaj zakon primenjuje se na domae pravno lice koje odgovara za krivino delo uinjeno u inostranstvu. U sluajevima iz st. 2. i 3. ovog lana nee se primeniti ovaj zakon ako su ispunjeni posebni uslovi za krivino gonjenje iz lana 10. stav 1. Krivinog zakonika.

Znaenje izraza lan 5Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom zakonu imaju sledee znaenje: 1) Pravno lice je domai ili strani pravni subjekt koji se po pozitivnom pravu Republike smatra pravnim licem.

2) Odgovorno lice je fiziko lice kome je pravno ili faktiki poveren odreeni krug poslova u pravnom licu, kao i lice koje je ovlaeno, odnosno za koje se moe smatrati da je ovlaeno da postupa u ime pravnog lica.

II OPTI DEO1. Uslovi odgovornosti pravnog lica za krivino delo Osnov odgovornosti pravnog lica lan 6Pravno lice odgovara za krivino delo koje u okviru svojih poslova, odnosno ovlaenja uini odgovorno lice u nameri da za pravno lice ostvari korist. Odgovornost pravnog lica iz stava 1. ovog lana postoji i ako je zbog nepostojanja nadzora ili kontrole od strane odgovornog lica omogueno izvrenje krivinog dela u korist pravnog lica od strane fizikog lica koje deluje pod nadzorom i kontrolom odgovornog lica.

Granice odgovornosti pravnog lica lan 7Odgovornost pravnog lica zasniva se na krivici odgovornog lica. Pod uslovima iz lana 6. ovog zakona pravno lice odgovara za krivino delo odgovornog lica i ako je krivini postupak protiv odgovornog lica obustavljen ili je optuba odbijena.

Prestanak ili statusna promena pravnog lica lan 8Ako pravno lice prestane da postoji pre okonanja krivinog postupka, novana kazna, mere bezbednosti i oduzimanje imovinske koristi mogu se izrei pravnom licu koje je njegov pravni sledbenik, ako je prethodno utvrena odgovornost pravnog lica koje je prestalo da postoji.

Ako pravno lice prestane da postoji nakon pravnosnano okonanog postupka u kome je utvrena odgovornost i izreena sankcija za krivino delo, novana kazna, mere bezbednosti i oduzimanje imovinske koristi izvrie se prema pravnom licu koje je njegov pravni sledbenik. Pravno lice koje nakon izvrenja krivinog dela promeni pravnu formu u kojoj je poslovalo odgovara za krivino delo pod uslovima iz lana 6. ovog zakona.

Odgovornost pravnog lica u sluaju steaja lan 9Pravno lice u steaju odgovara za krivino delo uinjeno pre pokretanja ili u toku steajnog postupka. Odgovornom pravnom licu iz stava 1. ovog lana izrie se oduzimanje imovinske koristi ili mera bezbednosti oduzimanja predmeta.

Pokuaj lan 10Pravno lice odgovara za pokuaj krivinog dela pod uslovima iz lana 6. ovog zakona, ako je zakonom propisano da je pokuaj kanjiv. Odgovornom pravnom licu se za pokuaj moe izrei kazna propisana ovim zakonom, a moe se i blae kazniti. Pravno lice koje je spreilo dovrenje krivinog dela moe se osloboditi od kazne.

Produeno krivino delo lan 11Pravno lice odgovara za produeno krivino delo ako je u skladu sa lanom 6. ovog zakona odgovorno za vie krivinih dela koja su izvrila dva ili vie odgovornih lica, pod uslovom da krivina dela predstavljaju celinu u smislu lana 61. stav 1. Krivinog zakonika.

Odgovornom pravnom licu se za produeno krivino delo moe pootriti kazna do dvostrukog iznosa propisanog u lanu 14. ovog zakona.

2. Krivine sankcije Vrste krivinih sankcija lan 12Pravnom licu se za krivino delo mogu izrei sledee krivine sankcije: 1) kazna; 2) uslovna osuda; 3) mere bezbednosti.

a) Kazne Vrste kazni lan 13Pravnom licu se mogu izrei sledee kazne: 1) novana kazna; 2) prestanak pravnog lica. Novana kazna i prestanak pravnog lica mogu se izrei samo kao glavne kazne.

Visina novane kazne lan 14Novana kazna se izrie u odreenom iznosu u okviru propisane najmanje i najvee mere novane kazne.

Novana kazna ne moe biti manja od sto hiljada dinara niti vea od petsto miliona dinara. Novana kazna izrie se u sledeim iznosima: 1) od sto hiljada do milion dinara za krivina dela za koja je propisana kazna zatvora do jedne godine ili novana kazna; 2) od milion do dva miliona dinara za krivina dela za koja je propisana kazna zatvora do tri godine; 3) od dva miliona do pet miliona dinara za krivina dela za koja je propisana kazna zatvora do pet godina; 4) od pet miliona do deset miliona dinara za krivina dela za koja je propisana kazna zatvora do osam godina; 5) od deset do dvadeset miliona dinara za krivina dela za koja je propisana kazna zatvora do deset godina; 6) najmanje dvadeset miliona dinara za krivina dela za koja je propisana kazna zatvora preko deset godina.

Odmeravanje novane kazne lan 15Sud e pravnom licu za uinjeno krivino delo odmeriti novanu kaznu u granicama koje su zakonom propisane za to delo, imajui u vidu svrhu kanjavanja i uzimajui u obzir sve okolnosti koje utiu da kazna bude vea ili manja (olakavajue i oteavajue okolnosti), a naroito: stepen odgovornosti pravnog lica za uinjeno krivino delo, veliinu pravnog lica, poloaj i broj odgovornih lica u pravnom licu koja su uinila krivino delo, mere koje je pravno lice preduzelo u cilju spreavanja i otkrivanja krivinog dela i mere koje je nakon uinjenog krivinog dela preduzelo prema odgovornom licu.

Granice ublaavanja novane kazne

lan 16Kada postoje uslovi za ublaavanje novane kazne sud e ublaiti kaznu u ovim granicama: 1) ako je za krivino delo kao najmanja mera kazne propisano milion dinara, novana kazna se moe ublaiti do sto hiljada dinara; 2) ako je za krivino delo kao najmanja mera kazne propisano dva miliona dinara, novana kazna se moe ublaiti do milion dinara; 3) ako je za krivino delo kao najmanja mera kazne propisano pet miliona dinara, novana kazna se moe ublaiti do dva miliona i petsto hiljada dinara; 4) ako je za krivino delo kao najmanja mera kazne propisano deset miliona dinara, novana kazna se moe ublaiti do pet miliona dinara; 5) ako je za krivino delo kao najmanja mera kazne propisano dvadeset miliona dinara, novana kazna se moe ublaiti do deset miliona dinara. Kada je sud ovlaen da pravno lice oslobodi od kazne moe mu kaznu ublaiti bez ogranienja za ublaavanje kazne iz stava 1. ovog lana.

Odmeravanje novane kazne za sticaj krivinih dela lan 17Ako je pravno lice odgovorno za vie krivinih dela u sticaju sud e izrei jedinstvenu novanu kaznu u visini zbira utvrenih kazni, s tim da ona ne moe prei iznos od petsto miliona dinara. Ako su za sva krivina dela u sticaju propisane kazne zatvora do tri godine, jedinstvena kazna ne moe prei iznos od deset miliona dinara.

Prestanak pravnog lica lan 18

Kazna prestanka pravnog lica moe se izrei ako je delatnost pravnog lica u celini ili u znatnoj meri bila u funkciji vrenja krivinih dela. Nakon pravnosnanosti presude kojom je izreena kazna prestanka pravnog lica sprovodi se postupak likvidacije, steaja ili prestanaka pravnog lica na drugi nain. Pravno lice prestaje da postoji brisanjem iz registra koji vodi nadleni organ.

Osloboenje od kazne lan 19Pravno lice se moe osloboditi od kazne ako: 1) otkrije i prijavi krivino delo pre nego to je saznalo za pokretanje krivinog postupka; 2) dobrovoljno i bez odlaganja otkloni nastale tetne posledice ili izvri povraaj protivpravno steene imovinske koristi.

b) Uslovna osuda Uslovi za izricanje uslovne osude lan 20Sud moe pravnom licu za krivino delo izrei uslovnu osudu. Uslovnom osudom sud pravnom licu utvruje novanu kaznu do pet miliona dinara i istovremeno odreuje da se ona nee izvriti ako osueno pravno lice za vreme koje odredi sud, a koje ne moe biti krae od jedne ni due od tri godine (vreme proveravanja) ne bude odgovorno za krivino delo u smislu lana 6. ovog zakona. Pri odluivanju da li e izrei uslovnu osudu sud e posebno uzeti u obzir stepen odgovornosti pravnog lica za uinjeno krivino delo, mere koje je pravno lice preduzelo u cilju spreavanja i otkrivanja krivinog dela i mere koje je nakon uinjenog krivinog dela preduzelo prema odgovornom licu.

Opozivanje uslovne osude zbog novog krivinog dela lan 21Sud e opozvati uslovnu osudu ako osueno pravno lice u vreme proveravanja bude odgovorno za jedno ili vie krivinih dela za koja mu je izreena novana kazna od pet miliona dinara ili u viem iznosu. Ako osueno pravno lice u vreme proveravanja bude odgovorno za jedno ili vie krivinih dela za koja mu je izreena novana kazna manja od pet miliona dinara, sud e, poto oceni sve okolnosti koje se odnose na uinjena krivina dela i pravno lice, a posebno srodnost uinjenih krivinih dela i njihov znaaj, odluiti da li e opozvati u