Zakon o srednjem obrazovanju u TK

Embed Size (px)

Text of Zakon o srednjem obrazovanju u TK

''Slubene novine Tuzlanskog kantona, broj: 06/04, 07/05Na osnovu lana 24. stav 1. taka c) Ustava Tuzlanskog kantona (Slubene novine Tuzlansko-1/31 prijedlog Vlade Tuzlanskog kantona, Skuptina Tuzlanskog kantona, na sjednici od 22. 4. 2004. godine, donosi

ZAKONO SREDNJEM OBRAZOVANJUI - OSNOVNE ODREDBE lan 1. Ovim zakonom ureuje se obavljanje djelatnosti srednjeg obrazovanja, osnivanje, organizacija i finansiranje rada srednje kole, prava i obaveze roditelja, autonomija kole, uloga i obaveze srednje kole, organizovanje i izvoenje obrazovno-odgojnog rada u srednjoj koli, nain imenovanja i nadlenost organa srednje kole, status nastavnika, strunih saradnika i saradnika, status uenika i druga pitanja u vezi sa obavljanjem djelatnosti srednjeg obrazovanja. Svrha obrazovanja lan 2. Srednje obrazovanje i odgoj je djelatnost od posebnog drutvenog interesa. Svrha srednjeg obrazovanja je da kroz intelektualni, fiziki, moralni i drutveni razvoj pojedinca, u skladu s njegovim mogunostima i sposobnostima, doprinese stvaranju drutva zasnovanog na vladavini zakona i potivanju ljudskih prava, te doprinese njegovom drutveno-ekonomskom razvoju koji e doprinijeti unapreenju ivotnog standarda graana. Opti ciljevi obrazovanja lan 3. Opti ciljevi obrazovanja proizilaze iz univerzalnih vrijednosti demokratskog drutva, te vlastitih vrijednosti sistema zasnovanog na specifinostima nacionalne, historijske, kulturne i vjerske tradicije naroda i nacionalnih manjina koje ive na podruju Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Kanton). Opti ciljevi obrazovanja su: - omoguavanje pristupa izvorima znanja kao osnovi za razumijevanje sebe, drugoga, i svijeta u kojem se ivi; - osiguravanje optimalnog razvoja za svako lice, ukljuujui i one sa posebnim potrebama, u skladu s njihovim uzrastom, mogunostima i mentalnim i fizikim sposobnostima; -promocija potivanja ljudskih prava i osnovnih sloboda ipriprema svakog lica za ivot u drutvu koje potuje principe demokratije i vladavine zakona; -razvijanje svijesti o pripadnosti dravi Bosni i Hercegovini,vlastitom kulturnom identitetu, jeziku i tradiciji, na nain primjeren civilizacijskim tekovinama, upoznajui i uvaavajui druge i drugaije, potujui razliitosti i njegujui meusobno razumijevanje, toleranciju i solidarnost meu svim ljudima, narodima i zajednicama; - osiguranje jednakih mogunosti za obrazovanje i mogunosti izbora na svim nivoima obrazovanja, bez obzira na spol, rasu, nacionalnu pripadnost, socijalno i kulturno porijeklo i status, porodini status, vjeroispovijest, psihofizike i druge line osobine; -postizanje standarda znanja koji se mogu komparirati nameunarodnom, odnosno evropskom nivou, koji omoguavaju ukljuivanje i nastavak kolovanja u zemljama Evrope; -podsticanje cjeloivotnog uenja; -promocija ekonomskog razvoja; -ukljuivanje u proces evropskih integracija. Pravo djeteta na obrazovanje lan 4. Svako dijete ima jednako pravo pristupa i jednake mogunosti uea u odgovarajuem obrazovanju, bez diskriminacije na bilo kojoj osnovi. Jednak pristup i jednake mogunosti podrazumijevaju osiguranje jednakih uslova i prilika za sve, za poetak i nastavak daljeg obrazovanja. Odgovarajue obrazovanje podrazumijeva obrazovanje koje, u skladu s utvrenim standardima, 1/31

''Slubene novine Tuzlanskog kantona, broj: 06/04, 07/05osigurava djetetu da na najbolji nain razvije svoje uroene i potencijalne umne, fizike i moralne sposobnosti na svim nivoima obrazovanja. Definisanje pojmova: lan 5. Srednja kola je ustanova u kojoj se vri srednje obrazovanje i odgoj uenika koji su zavrili osnovnu kolu i podrazumijeva: -gimnaziju, -srednju umjetniku kolu, -srednju tehniku kolu, -srednju strunu kolu, -srednju vjersku kolu, i -srednju kolu za obrazovanje uenika sa posebnim potrebama. Agencija za nastavne planove i programe je institucija ustanovljena za implementaciju zajednikog jezgra nastavnih planova i programa na svim nivoima obrazovanja u Bosni i Hercegovini. Agencija za standarde i ocjenjivanje je institucija za ustanovljenje standarda uspjeha uenika i ocjenjivanje postignutih rezultata u skladu sa lanom 47. Okvirnog zakona o osnovnom i srednjem obrazovanju u Bosni i Hercegovini (Slubeni glasnik BiH, broj 18/03). Inkluzija podrazumijeva sveobuhvatno ukljuivanje lica sa tekoama u razvoju, tekoama u uenju i uopte tekoama socijalne integracije, ne samo u odgojno-obrazovni sistem, ve i u svakodnevni ivot i drutvenu stvarnost. Polaznik je lice starije od 15 godina koje, pohaanjem nastave za odrasle ili polaganjem ispita, se osposobljava u srednjoj koli za sticanje odreenih zvanja ili zanimanja. lan 6. Srednja kola je nadlena i odgovorna da, u koli i u sredini u kojoj djeluje, doprinese stvaranju takve kulture koja potuje ljudska prava i osnovne slobode svih graana kako je to utemeljeno Ustavom i ostalim meunarodnim dokumentima iz oblasti ljudskih prava koje je potpisala Bosna i Hercegovina. lan 7. U srednjoj koli nastava se izvodi na slubenim jezicima Bosne i Hercegovine: bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku, ijekavskog izgovora, uz upotrebu oba slubena pisma (latinica i irilica), a, u zavisnosti od potreba uenika, u upotrebi je i znakovno pismo. Jezik i kultura svake manjine koja ivi na podruju Kantona, potivat e se i uklapati u kolu u najveoj mjeri, u kojoj je to izvodljivo u skladu s Okvirnom konvencijom o zatiti prava nacionalnih manjina. Ne moe se vriti diskriminacija: -nastavnika ili drugog zaposlenika pri izboru, zaposlenju,obavljanju poslova radnog mjesta ili napredovanja na osnovu toga to u koli, u usmenom ili pismenom izraavanju, koristi bilo koji od slubenih jezika Bosne i Hercegovine. -uenika pri prijemu, ueu u aktivnostima kole ili u bilokojoj drugoj aktivnosti vezanoj za tog uenika, na osnovu toga to u koli, u usmenom ili pismenom izraavanju, koristi bilo koji od slubenih jezika ili slubenih pisama Bosne i Hercegovine. Nastavnici se posebno osposobljavaju da prepoznaju i tumae razlike izmeu tri slubena jezika Bosne i Hercegovine, u mjeri u kojoj je to bitno za predmete koje predaju. Udbenici koji su u upotrebi u kolama, moraju u potpunosti potovati razlike izmeu tri slubena jezika Bosne i Hercegovine. Nastavu bosanskoga jezika, hrvatskoga jezika i srpskoga jezika realizuju nastavnici koji imaju odgovarajui profil i strunu spremu utvrenu nastavnim planom i programom. lan 8. Ueniku, dravljaninu Bosne i Hercegovine, koji se izjanjava pripadnikom nacionalne manjine, bit e osigurana nastava maternjeg jezika u srednjoj koli u koju je upisan, u najveoj mjeri u kojoj je to izvodljivo. Uenik, iz stava 1. ovog lana, koji eli pohaati nastavu iz maternjeg jezika, pri upisu e obavijestiti kolu da je pripadnik nacionalne manjine i kola e to prihvatiti kao injenicu bez daljih provjera ili dokaza. Nastava maternjeg jezika moe biti organizovana u matinoj koli ili za vie kola na za to podesnom mjestu i realizuje se u odjeljenju, grupi ili pojedinano. 2/31

''Slubene novine Tuzlanskog kantona, broj: 06/04, 07/05Nastavnik, koji realizuje nastavu maternjeg jezika uenika pripadnika nacionalne manjine, mora imati odgovarajuu strunu spremu kojom se osigurava da predmet moe predavati uz odgovarajui standard. Nastavni plan i program za nastavu maternjeg jezika manjina donosi Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Ministarstvo) i osigurava nastavna sredstva za obrazovanje manjina, uz ocjenu i miljenje udruenja nacionalnih manjina na podruju Kantona. Nastavna sredstva treba da odgovaraju potrebama nacionalne manjine i ukljuuju knjievnost, historiju, geografiju i kulturu te manjine. U srednjoj koli u kojoj se obrazuju uenici samo jedne nacionalne manjine, cjelokupna nastava se realizuje na jeziku manjine, uz obavezno izuavanje jezika iz lana 7. ovog zakona. Blii propis o vaspitanju i obrazovanju djece pripadnika nacionalnih manjina donosi ministar uz prethodnu saglasnost Vlade Kantona. lan 9. kola e unapreivati i tititi vjerske slobode, toleranciju i kulturu dijaloga. Imajui u vidu razliitost i slobodu vjerskih uvjerenja u Bosni i Hercegovini, uenici e, u skladu s njihovim uvjerenjem ili uvjerenjem njihovih roditelja, pohaati asove vjeronauke. kola ne moe preduzimati mjere i aktivnosti kojima bi se ograniavala sloboda izraavanja sopstvenih i upoznavanja drugih i drugaijih vjerskih uvjerenja. Srednja kola e omoguiti da uenici koji ne ele pohaati vjeronauku nee ni na koji nain biti dovedeni u nepovoljan poloaj u odnosu na druge uenike. lan 10. U nastavnim i drugim aktivnostima u srednjoj koli se ne mogu upotrebljavati ili izlagati didaktiki i drugi materijali, niti davati izjave od strane nastavnika i drugog kolskog osoblja, iji sadraj bi se opravdano mogao smatrati uvredljivim za jezik, kulturu i religiju uenika koji pripadaju bilo kojoj nacionalnoj, odnosno etnikoj grupi ili religiji. lan 11. Strani dravljani i lica bez dravljanstva, kada se moe osnovano zakljuiti da e takva lica u Bosni i Hercegovini boraviti due od tri mjeseca, imaju pravo da stiu srednje obrazovanje i odgoj na podruju Kantona, po odredbama ovog zakona, u skladu sa konvencijama i sporazumima koje je Bosna i Hercegovina zakljuila sa drugim dravama ili meunarodnim organizacijama. lan 12. Razvoj djelatnosti srednjeg obrazovanja i odgoja utvruje se dugoronim programom razvoja srednjeg obrazovanja i odgoja (u daljem tekstu: dugoroni program) koji donosi Skuptina Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Skuptina Kantona). Dugoronim programom, iz stava 1. ovog lana, naroito se utvruje obim potreba za obrazovanjem i odgojem odreenog profila kadrova, kao i vrsta i broj ustanova srednjeg obrazovanja i odgoja. II - OSNIVANJE, RAD I PRESTANAK RADA SREDNJE KOLE lan 13. Djelatnost srednjeg obrazovanja i odgoja, u skladu sa ovim zakonom, obavlja srednja kola. Srednju kolu moe osnovati domae i strano pravno i fiziko lice, u svim oblicima svojine, u skladu sa ovim zakonom i dugoronim programom. Srednju vjersku kolu moe osnovati vjerska zajednica. Srednju kolu, kao javnu ustanovu, osniva Skuptina Kantona, ili opinsko vijee,