Zakon o Sudovima u Fbih

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Zakon o Sudovima u Fbih

Text of Zakon o Sudovima u Fbih

 • SLUBENE NOVINE FBIH 38/05 Objavljeno 04.07.2005

  ZAKON

  O SUDOVIMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

  GLAVA I I OPE ODREDBE lan 1. Sadraj zakona Ovim Zakonom ureuje se: organizacija, nadlenost, finansiranje, pravosudna uprava i druga pitanja od znaaja za organizaciju i funkcioniranje opinskih sudova, kantonalnih sudova i Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Vrhovni sud Federacije). lan 2. Sudska vlast Sudovi vre sudsku vlast u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija). lan 3. Nezavisnost Sudovi su samostalni i nezavisni od zakonodavne i izvrne vlasti. Niko ne smije uticati na nezavisnost i nepristrasnost sudije pri odluivanju u predmetima koji su mu dodijeljeni u rad. lan 4. Osnivanje sudova Sudovi se osnivaju i ukidaju ovim Zakonom. lan 5. Zatita prava

  1/22

 • SLUBENE NOVINE FBIH 38/05 Objavljeno 04.07.2005

  Sudovi tite prava i slobode zagarantirane ustavima Bosne i Hercegovine, Federacije i kantona i zakonom, te osiguravaju ustavnost i zakonitost. Sudovi u svom radu postupaju nepristrasno, blagovremeno i efikasno. lan 6. Preispitivanje sudskih odluka Sudsku odluku moe preispitivati samo nadleni sud povodom pravnih lijekova u postupku propisanom ustavom ili zakonom. lan 7. Obaveznost sudskih odluka Odluke svih sudova u Bosni i Hercegovini obavezujue su na teritoriji Federacije. lan 8. Javnost i transparentnost Rad sudova je javan ukoliko nije drugaije odreeno zakonom. Transparentnost rada suda osigurava se javnim raspravljanjem u postupcima pred sudovima, objavljivanjem sastava suda, te davanjem obavjetenja javnosti o toku sudskog postupka, pod uvjetima predvienim zakonom. Transparentnost se moe ostvarivati i objavljivanjem sudskih odluka i drugih informacija od interesa za javnost. lan 9. Sastav sudova Sudovi sude kao sudije pojedinci ili u vijeima sudija, odnosno u vijeima sudija i sudija porotnika, a u odreenim sluajevima predvienim zakonom mogu postupati i odluivati i struni saradnici. Sastav sudskog vijea odreuje se zakonom. Ako zakonom nije drugaije propisano, Vrhovni sud Federacije sudi u vijeima sastavljenim od trojice sudija, a u vijeima sastavljenim od pet sudija kada odluuje o pravnim lijekovima protiv odluka svojih vijea. lan 10. Slubeni jezici Slubeni jezici koji se koriste u sudovima su bosanski, hrvatski i srpski a slubena pisma su latinica i irilica. Sud vodi postupak i donosi odluke na jeziku kojim se slui sudija u postupku ili jeziku koji odredi predsjednik vijea, s tim da e se stranci, na njen zahtjev, osigurati prijevod na roitu ili prijevod odluke suda na jezik kojim se stranka slui u

  2/22

 • SLUBENE NOVINE FBIH 38/05 Objavljeno 04.07.2005

  postupku i to u krivinom postupku na troak suda, a u svim ostalim postupcima na troak stranke. Stranke mogu pismena upuivati sudu na bilo kojem od slubenih jezika. lan 11. Slubene legitimacije Sudijama se izdaju slubene legitimacije. Visoko sudsko i tuilako vijee Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Visoko sudsko i tuilako vijee) propisuje obrasce i izgled slubene legitimacije a izdaje ih Federalno ministarstvo pravde. lan 12. Sudska toga Sudije u toku suenja i prilikom javnog objavljivanja odluka nose togu. Visoko sudsko i tuilako vijee propisuje koritenje i izgled sudske toge a Federalno ministarstvo pravde osigurava njenu nabavku i raspodjelu. lan 13. Oznake pripadnosti Sudije i slubenici suda ne smiju ispoljavati bilo kakvu vjersku, politiku, nacionalnu ili drugu pripadnost za vrijeme vrenja slubenih dunosti. Oznake vjerske, politike, nacionalne ili druge pripadnosti ne smiju se isticati na sudskoj zgradi ili u prostorijama suda. Zabrana iz stava 1. ovog lana ne odnosi se na stranke i trea lica. lan 14. Peat Sudovi imaju peat u skladu sa zakonom. lan 15. Saradnja i pravna pomo Sudovi su duni saraivati meusobno, kao i sa organima vlasti i stranim sudovima. U stvarima iz svoje nadlenosti sudovi pruaju pravnu pomo drugim sudovima u Bosni i Hercegovini, u skladu sa zakonom. Organi vlasti i pravna lica koja vre javna ovlatenja duni su sudovima, na njihov zahtjev, blagovremeno dostaviti spise, isprave i druge podatke potrebne za voenje sudskog postupka. Sudovi meunarodnu pravnu pomo pruaju u skladu sa meunarodnim dokumentima ili na osnovu naela reciprociteta. GLAVA II

  3/22

 • SLUBENE NOVINE FBIH 38/05 Objavljeno 04.07.2005

  ORGANIZACIJA I NADLENOST SUDOVA 1. Organizacija i podruje djelovanja sudova lan 16. Opinski sudovi Opinski sudovi obrazuju se za podruje jedne ili vie opina u kantonu. lan 17. Kantonalni sudovi Kantonalni sudovi obrazuju se za podruje jednog kantona. lan 18. Vrhovni sud Federacije Vrhovni sud Federacije je najvii albeni sud u Federaciji. lan 19. Obavljanje poslova u sjeditu i van sjedita suda Sudovi obavljaju poslove iz svoje nadlenosti u svom sjeditu. Izuzetno od odredbe stava 1. ovog lana, opinski sudovi mogu poslove iz svoje nadlenosti obavljati i izvan svog sjedita u odjeljenjima izvan sjedita suda, kao i u drugim mjestima na sudskim danima, u skladu sa zakonom. Vrhovni sud Federacije i kantonalni sudovi mogu poslove iz svoje nadlenosti obavljati van svog sjedita iz razloga efikasnosti, smanjenja trokova ili iz drugih opravdanih razloga. lan 20. Odjeljenje izvan sjedita suda Odjeljenje izvan sjedita suda obrazuje se i ukida ovim Zakonom. Odjeljenje izvan sjedita suda trajno je smjeteno u mjestu koje se nalazi na podruju suda, ali izvan njegovog sjedita. U odjeljenju izvan sjedita suda sud, po pravilu, obavlja sve poslove iz svoje nadlenosti za podruje za koje je odjeljenje obrazovano. Radom odjeljenja izvan sjedita suda rukovodi predsjednik suda. Predsjednik suda utvruje mjesto voenja postupka i nain formiranja sudskih vijea u predmetima u kojima broj sudija rasporeenih u odjeljenju izvan sjedita suda nije dovoljan za postupanje po pravilima sudskog postupka. Predsjednik suda duan je da vodi rauna o efikasnosti rada suda i

  4/22

 • SLUBENE NOVINE FBIH 38/05 Objavljeno 04.07.2005

  ekonominosti sudskog postupka. Izuzetno od odredbi st. 3. i 5. ovog lana, predsjednik suda u pojedinanom predmetu, na zahtjev postupajueg sudije, moe iz razloga efikasnosti, smanjenja trokova ili iz drugih opravdanih razloga odrediti da se postupak, odnosno pojedine radnje u postupku vode i izvan mjesta u kojem bi se, prema odredbama ovog lana, vodili. lan 21. Sudski dani Sud moe odrediti da se odravaju sudski dani radi voenja postupaka ili obavljanja drugih poslova u mjestima koja se nalaze na podruju suda, ali izvan njegovog sjedita, odnosno odjeljenja izvan sjedita suda. Predsjednik suda donosi odluku o mjestu i vremenu odravanja sudskih dana. Mjesto i vrijeme odravanja sudskih dana objavljuje se na oglasnoj tabli suda, kao i na oglasnoj tabli u zgradi u kojoj se odravaju sudski dani. lan 22. Sjedite i podruje opinskih sudova Opinski sudovi u Unsko-sanskom kantonu su: 1) Opinski sud u Bihau za podruje opina Biha i Bosanski Petrovac; 2) Opinski sud u Bosanskoj Krupi za podruje opina Bosanska Krupa i Buim.

  Opinski sud u Bosanskoj Krupi ima odjeljenje izvan sjedita suda u Buimu, za podruje opine Buim;

  3) Opinski sud u Cazinu za podruje opine Cazin; 4) Opinski sud u Sanskom Mostu za podruje opina Sanski Most i Klju; 5) Opinski sud u Velikoj Kladui za podruje opine Velika Kladua. Opinski sud u Posavskom kantonu je: Opinski sud u Oraju za podruje opina Oraje, Domaljevac-amac i Odak. Opinski sudovi u Tuzlanskom kantonu su: 1) Opinski sud u Graanici za podruje opina Graanica i Doboj-Istok; 2) Opinski sud u Gradacu za podruje opina Gradaac i Srebrenik. Opinski sud u

  Gradacu ima odjeljenje izvan sjedita suda u Srebreniku, za podruje opine Srebrenik; 3) Opinski sud u Kalesiji za podruje opina Kalesija, Teoak i Sapna;

  3) Opinski sud u Tuzli za podruje opina Tuzla, Lukavac i eli; 4) Opinski sud u ivinicama za podruje opina ivinice, Banovii i Kladanj. Opinski

  sud u ivinicama ima odjeljenje izvan sjedita suda u Kladnju za podruje opine Kladanj.

  Opinski sudovi u Zeniko-dobojskom kantonu su: 1) Opinski sud u Kaknju za podruje opine Kakanj; 2) Opinski sud u Tenju za podruje opina Teanj, Usora i Doboj-Jug; 3) Opinski sud u Visokom za podruje opina Visoko, Vare, Olovo i Breza. Opinski

  sud u Visokom ima odjeljenje izvan sjedita suda u Olovu za podruje opine Olovo;

  5/22

 • SLUBENE NOVINE FBIH 38/05 Objavljeno 04.07.2005

  4) Opinski sud u Zavidoviima za podruje opina Zavidovii i Maglaj. Opinski sud u Zavidoviima ima odjeljenje izvan sjedita suda u Maglaju, za podruje opine Maglaj; 5) Opinski sud u Zenici za podruje opine Zenica;

  5) Opinski sud u epu za podruje opine epe. Opinski sud u Bosanskopodrinjskom kantonu - Gorade je Opinski sud u Goradu za podruje opina Gorade, Pale-Praa i Foa-Ustikolina. Opinski sudovi u Srednjobosanskom kantonu su: 1) Opinski sud u Travniku za podruje opina Travnik, Vitez, Novi Travnik i

  Busovaa; 2) Opinski sud u Bugojnu za podruje opina Bugojno, Gornji Vakuf-Uskoplje, Donji

  Vakuf, Jajce i Dobretii. Opinski sud u Bugojnu ima odjeljenje izvan sjedita suda u Jajcu, za podruje opina Jajce i Dobretii;

  3) Opinski sud u Kiseljaku za podruje opina Kiseljak, Fojnica i Kreevo. Opinski sudovi u Hercegovako-neretvanskom kantonu su: 1) Opinski sud u Mostaru za podruje Grada Mostara i podruje opine itluk; 2) Opinski sud u Konjicu za podruje opina Konjic, Jablanica i Prozor-Rama; 3) Opinski sud u apljini za podruje opina apljina, Stolac, Neum i Ravno. Opinski sudovi u Zapadnohercegovakom kantonu su: 1) Opinski sud u irokom Brijegu za podruje opina iroki Brijeg i Posuje; 2) Opinski sud u Ljubukom za podruje opina Ljubuki i Grude. Opinski sud u Kantonu Sarajevo je: Opinski sud u Sarajevu za podruje opina: S