of 14 /14
Vzdelávací program: INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT Názov záverečnej prezentácie: Zdravý životný štýl detí z marginalizovaných rómskych komunít v materskej škole Meno a priezvisko frekventanta: Daniela Bičušová Pracovisko: Základná škola s materskou školou Školská 2, Podolínec Názov skupiny: MRK2_INV_PO_004 Rok: 2015

Zdravý životný štýl detí z marginalizovaných rómskych komunít v …npmrk2.mpc-edu.sk/sites/default/files/1_6.pdf · 2017-06-21 · „Zdravie je najväčším darom každého

 • Author
  others

 • View
  3

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Zdravý životný štýl detí z marginalizovaných rómskych komunít v...

 • Vzdelávací program:

  INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI

  INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH

  KOMUNÍT

  Názov záverečnej prezentácie:

  Zdravý životný štýl detí z marginalizovaných rómskych

  komunít v materskej škole

  Meno a priezvisko frekventanta:

  Daniela Bičušová Pracovisko:

  Základná škola s materskou školou

  Školská 2, Podolínec

  Názov skupiny:

  MRK2_INV_PO_004

  Rok: 2015

 • „Zdravie je najväčším darom každého človeka, hodnotou, ktorá sa

  nedá kúpiť a merať peniazmi.“

  O hodnote zdravia nemusíme nikoho presviedčať. Avšak pravdou

  ostáva, že tomuto pojmu rozumieme len zdanlivo.

  Zdravie a životný štýl sa vytvárajú v priebehu celého života človeka.

 • Kvalita života je mnohorozmerná, má svoje aspekty:

  › biologické › filozofické › sociologické › psychologické

  › ekonomické › politické

  Súvisí:

  › s integritou a vyspelosťou osobnosti

  › vzdelaním a inteligenciou, s otázkami zdravia

  › hodnotového systému jednotlivca a spoločnosti

 • Identifikácia cieľovej skupiny- Deti z marginalizovaných rómskych

  komunít

  Sociálne znevýhodnenie je široký fenomén, často výsledok celého

  komplexu faktorov, s ktorými sa stretáva skoro každý učiteľ i škola.

  Nie všetky deti majú možnosť vyrastať v rodinnom prostredí, ktoré by

  im poskytovalo žiaduce podmienky pre ich osobnostný a sociálny

  rozvoj.

 • Sociálne znevýhodnené prostredie je prostredie, kde absentujú:

  › základné pedagogické, psychologické, materiálne, kultúrne,

  demografické faktory prispievajúce k integrite osobnosti,

  › nízka životná úroveň, nízky stupeň vzdelania, negramotnosť,

  › chudoba, nezamestnanosť, alkoholizmus, zdravotné postihnutie,

  spolužitie viacerých generácií v malom priestore, násilie, nezáujem o

  deti, nízka miera starostlivosti o deti, rozvodovosť a pod.

 • Špecifickým cieľom výchovy a vzdelávania detí zo sociálne

  znevýhodňujúceho prostredia:

  › odstránenie hendikepov

  › dosiahnuť primeraný rozvoj ich schopností, tak aby boli pripravený na

  školské vzdelávanie

 • V rámci vzdelávacieho programu je dôležitá:

  predškolská príprava detí zo sociálne znevýhodneného prostredia už

  od veku 4 rokov

  povinnú predškolskú prípravu 5–ročných detí

  asistenta učiteľa

  programy na zlepšenie spolupráce rodičov detí s materskými školami,

  spolupráca s neformálnymi komunitnými centrami

  testovanie školskej spôsobilosti 6 – 7-ročné deti

 • V materských školách je dôležité viesť deti k zdravému životnému

  štýlu. Je potrebné sa zamerať na:

  › stravovacie návyky, rozlišovať zdravé a nezdravé potraviny

  › pohybových činností ( denné cvičenia, telocvik, pobyt vonku,

  otužovanie, pohybové hry, hudobno- pohybové hry, )

  › tanec a hudba

  › aktivity spojené s rodičmi deti z marginalizovaných rómskych

  komunít

 • Edukačná činnosť zameraná na podporu zdravého životného štýlu

  detí v materskej škole

  Výchovno- vzdelávací cieľ: Oboznámiť sa so zdravou a nezdravou

  výživou, uvedomiť si dôležitosť pohybu a športových aktivít.

  Motivácia: Rozhovor s deťmi o zdravej a nezdravej výžive, roztriediť

  porozhadzované obrázky, následky nezdravého stravovania

  Hlavná časť: Nácvik spoločného tanca

  Záver: Pochvala, povzbudenie, odmena- „Stoličkový tanec“

 • Triedenie obrázkov ovocie a zelenina,

  zdravé a nezdravé potraviny

 • Nácvik spoločného tanca

 • Stoličkový tanec

 • Použité bibliografické odkazy:

  Bakošová, Z. 2003. Kvalita života detí v rómskych rodinách

  Ďuričeková, M. 2000. Edukácia rómskych žiakov

  Liba, J. 2010. Výchova k zdraviu

 • Ďakujem za

  pozornosť!