Download pdf - Ppt Referat Hepatitis

Transcript
Page 1: Ppt Referat Hepatitis

7/24/2019 Ppt Referat Hepatitis

http://slidepdf.com/reader/full/ppt-referat-hepatitis 1/26

REFERAT HEPATITIS

KURNIA YUNIATI J510155078

Pembimbing : dr. Musrifah Budi Utami Sp.PD. M.Kes

KEPANITERAAN KINIK IMU PEN!AKIT DAAMRSUD KARAN"AN!AR

#AKUTAS KED$KTERANUNI%ERSITAS MU&AMMADI!A& SURAKARTA

'()*

Page 2: Ppt Referat Hepatitis

7/24/2019 Ppt Referat Hepatitis

http://slidepdf.com/reader/full/ppt-referat-hepatitis 2/26

PENDAHULUAN

  peradangan pada hat !ang

d"e#a#$an %&eh #an!a$

  ha& na'(n !ang terpentng

dantaran!a  ada&ah $arena n)e$" *r("+*r("

hepatt",

&EPATI

TIS

A$(t

Menurun+ 

an +iner,adan+ua-itashiduppasien

Page 3: Ppt Referat Hepatitis

7/24/2019 Ppt Referat Hepatitis

http://slidepdf.com/reader/full/ppt-referat-hepatitis 3/26

 TINJAUAN PUSTAKA

  Hepar 'er(pa$an $e&en-ar !ang ter#e"ar da&a' t(#(h'an("a, Hepar pada 'an("a ter&eta$ pada #agan ata".a*(' a#d%'n"/ d #aah da)rag'a/ d $ed(a "" $(adranata"/ !ang "e#agan #e"ar terdapat pada "e#e&ah $anan,eratn!a 1200 3 1400 gra', Per'($aan ata" ter&eta$#er"ent(han d #aah da)rag'a/ per'($aan #aah ter&eta$#er"ent(han d ata" %rgan+%rgan a#d%'en, Hepar d$"a""e.ara erat %&eh te$anan ntraa#d%'na& dan d#(ng$(" %&ehpert%ne(' $e.(a& d daerah p%"ter%r+"(per%r !ang

#erde$atan dengan *,.a*a n)er%r dan 'engada$an $%nta$&ang"(ng dengan da)rag'a, agan !ang tda$ d&p(t %&ehpert%ne(' d"e#(t #are area,Terdapat re6e$" pert%ne('dar dndng a#d%'en anter%r/ da)rag'a dan %rgan+%rgana#d%'en $e hepar #er(pa &ga'en,

Page 4: Ppt Referat Hepatitis

7/24/2019 Ppt Referat Hepatitis

http://slidepdf.com/reader/full/ppt-referat-hepatitis 4/26

Page 5: Ppt Referat Hepatitis

7/24/2019 Ppt Referat Hepatitis

http://slidepdf.com/reader/full/ppt-referat-hepatitis 5/26

F"%&%g hepar

F(ng" hepar "e#aga

). Metab-isme +arbhidrat

'. Metab-isme -ema+ /. Metab-isme prtein

0. Pembe+uan darah

1. Metab-isme 2itamin*. Det+si+asi

3. #agsitsis dan imunitas

4. hemdinami+ 

Page 6: Ppt Referat Hepatitis

7/24/2019 Ppt Referat Hepatitis

http://slidepdf.com/reader/full/ppt-referat-hepatitis 6/26

Den"

   Hepatt" a$(t 'er(pa$an n)e$"""te'$ !ang 'e'pengar(h ter(ta'a

hat, Ha'pr "e'(a $a"(" d"e#a#$an%&eh *r(" n !at( hepatt" *r(" AHA9:/ hepatt" *r(" H9:/ danhepatt" *r(" ; H;9:/ *r(" hepatt"

#erh(#(ngan dengan *r(" hepatt"D dan hepatt" E, Ke.(a& *r("hepatt" / 'er(pa$an *r(" DNA/

Page 7: Ppt Referat Hepatitis

7/24/2019 Ppt Referat Hepatitis

http://slidepdf.com/reader/full/ppt-referat-hepatitis 7/26

Hepatt" A

Page 8: Ppt Referat Hepatitis

7/24/2019 Ppt Referat Hepatitis

http://slidepdf.com/reader/full/ppt-referat-hepatitis 8/26

Hepatt" Dapat ter-ad d &(ar hatDapat ter-ad d &(ar hat

Page 9: Ppt Referat Hepatitis

7/24/2019 Ppt Referat Hepatitis

http://slidepdf.com/reader/full/ppt-referat-hepatitis 9/26

Hepatt" D

  9r(" hepatt" de&ta ata( HD9/ 'er(pa$an *r(" RNA !ang 'e'&$")at n)e$" ta'#ahan dan 'e'#(t(h$an #ant(an dar *r("hepatt" H9: (nt($ 'e&a$($an rep&$a" dan e$"pre",

dapat tern)e$" #er"a'aan dengan hepatt" ata( pada pa"en

!ang "e#e&('n!a "(dah tern)e$" hepatt" ,

  Pada n)e$" a$(t/ a$an terdapat penng$atan Ig< ant+HD9 dana$an h&ang da&a' =0 3 >0 har, Pada penderta dengan n)e$" $r%n"HD9/ a$an terdapat penng$atan tter dar Ig< dan Ig? ant+HD9,

D daerah ende'$ pada penderta hepatt" / pen!e#arann!ater(ta'a a$#at $%nta$ erat antar %rang, D daerah !ang tda$ende'$ hepatt" pen!e#aran hepatt" D 'e&a&( tran)(" darahdan pr%d($n!a/ ter(ta'a penderta he'%&a dan para pengg(na%#at+%#atan ter&arang

Page 10: Ppt Referat Hepatitis

7/24/2019 Ppt Referat Hepatitis

http://slidepdf.com/reader/full/ppt-referat-hepatitis 10/26

Hepatt" ;

  Hepatt" ; *r(" 'er(pa$an RNA *r(" !ang 'er(pa$an gen(" Hepa.*r("dar )a'& F&a*rdae, Pada "aat ter-ad n)e$"/ pa&ng '(dah d$etah( denganpe'er$"aan "e.ara genet$ 'e&hat adan!a H;9 RNA, H;9 RNA dapatd$etah( #e#erapa har "ete&ah ter-ad n)e$" "e#e&(' t'#(& ant+H;9 dan#er&ang"(ng "e&a'a n)e$" 'a"h ter-ad,

Pen!e#aran hepatt" ; !ang (ta'a ada&ah darah /Ja&an &an !ang'e'(ng$n$an ada&ah 'e&a&( -ar(' "(nt$ dantara pengg(na %#at+%#atan/h(#(ngan "e$"(a&/ #(+#a! !ang d$and(ng, Pene&tan &an 'en!e#(t$an#aha pen!e#aran ter-ad pada pe&a$( "e$"(a& !ang #ergant+gantpa"angan/ tetap tda$ dengan pa"angan tetap, In)e$" n tda$ 'en!e#ar

'e&a&( "("( #(,

Dantara p%p(&a" ('('/ pet(ga" $e"ehatan 'e'&$ ang$a n"den" !angtngg/ $e'(ng$nan d"e#a#$an $e.e&a$aan $er-a, Ke&%'p%$ &an !ang'e'&$ n"den" tngg ada&ah penderta dengan he'%da&"" terat(r/tran"p&anta" %rgan/ dan !ang 'e'#(t(h$an tran)(" da&a' terap$e'%terap (nt($ $an$er,

Page 11: Ppt Referat Hepatitis

7/24/2019 Ppt Referat Hepatitis

http://slidepdf.com/reader/full/ppt-referat-hepatitis 11/26

Hepatt" E

  <er(pa$an hepatt" !ang d tran"'"$an dan ter-ad ter(ta'ad Inda/ A"a/ A)r$a dan pertengahan A'er$a,

9r(" n dapat dte'($an d $%t%ran/ .aran e'ped( dan hat/

de$"re$"$an 'e&a&( $%t%ran 'an("a pada 'a"a n$(#a",Re"p%n '(n #a$ Ig< ant+HE9 dan Ig? ant+HE9 dapat d$etah( "egera "ete&ah ter-ad n)e$"/ dan a$an 'enga&a'pen(r(nan da&a' 3 12 #(&an,

Hepatt" n 'en!e#ar d Inda/ A"a/ A)r$a dan A'er$atengah, <e'&$ pen!e#aran !ang "a'a dengan hepatt" A!at( 'e&a&( %ra&+)e$a&, Ka"(" !ang pa&ng "erng ter-ad apa#&a"(dah ddapat$an $%nta'na" pada per"edaan ar 'n('"ete&ah ter-ad #an-r, Ang$a $e-adan tngg pada '(da dea"a/dan 'ere$a !ang 'e'&$ gangg(an $e$e#a&an t(#(h,

Page 12: Ppt Referat Hepatitis

7/24/2019 Ppt Referat Hepatitis

http://slidepdf.com/reader/full/ppt-referat-hepatitis 12/26

Page 13: Ppt Referat Hepatitis

7/24/2019 Ppt Referat Hepatitis

http://slidepdf.com/reader/full/ppt-referat-hepatitis 13/26

Page 14: Ppt Referat Hepatitis

7/24/2019 Ppt Referat Hepatitis

http://slidepdf.com/reader/full/ppt-referat-hepatitis 14/26

Page 15: Ppt Referat Hepatitis

7/24/2019 Ppt Referat Hepatitis

http://slidepdf.com/reader/full/ppt-referat-hepatitis 15/26

?EJALA KLINIS &epatitisA

&epatitis B &epatitis 5 &epatitisD

 &epatitis E

-<a"an$(#a" 15+>5 har

-?angg(anpen.ernaan

-De'a'!ang tda$ter&a&(

tnng=8 +=B; :

+<a"an$(#a" =0+180 har

+gangg(anpen.ernaan

-<a"an$(#a" 15+140 har

-?angg(anpen.ernaan

+'a"an$(#a" =0+180 har

+gangg(anpen.ernaan

<a"an$(#a" 1>+40 har

+gangg(anpen.ernaan

+ De'a'!ang tda$ter&a&(

tnng=8 +=B; :

Air seni seperti teh#eses men,adi pu6atBadan dan mata men,adi +uning&ati membesar

Page 16: Ppt Referat Hepatitis

7/24/2019 Ppt Referat Hepatitis

http://slidepdf.com/reader/full/ppt-referat-hepatitis 16/26

Pen!e#a# I$ter("

  I$ter(" prahepat$

  I$ter(" pa".a hepat$ %#"tr($t) :

  I$ter(" hepat%"e&(&er hepat$:

Page 17: Ppt Referat Hepatitis

7/24/2019 Ppt Referat Hepatitis

http://slidepdf.com/reader/full/ppt-referat-hepatitis 17/26

Pe'er$"aan &a#%rat%r('

  Penng$atan S?CT dan S?PT

  Kadar #&r(#n 2/5 'gd&  $(nng

pada $(&t dan 'ata  Penng$atan $adar ga''a g&%#(&nn)e$" a$(t

 

Penng$atan g<

Page 18: Ppt Referat Hepatitis

7/24/2019 Ppt Referat Hepatitis

http://slidepdf.com/reader/full/ppt-referat-hepatitis 18/26

Page 19: Ppt Referat Hepatitis

7/24/2019 Ppt Referat Hepatitis

http://slidepdf.com/reader/full/ppt-referat-hepatitis 19/26

Page 20: Ppt Referat Hepatitis

7/24/2019 Ppt Referat Hepatitis

http://slidepdf.com/reader/full/ppt-referat-hepatitis 20/26

 Tata&a$"ana hepatt"

Page 21: Ppt Referat Hepatitis

7/24/2019 Ppt Referat Hepatitis

http://slidepdf.com/reader/full/ppt-referat-hepatitis 21/26

terap

In)e$" *r(" hepatt" A a$an 'enga&a' pen!e'#(han"endr apa#&a t(#(h .($(p $(at, Sehngga peng%#atanhan!a (nt($ 'eng(rang $e&(han !ang ada/ d"ertape'#eran *ta'n dan "trahat !ang .($(p,

In)e$" *r(" hepatt" pada dea"a "ehat a$an'enga&a' per#a$an, Tetap apa#&a n)e$" #er&an-(t dan'en-ad $r%n" pe'#eran ana&%g n($&e%"da &a'*(dn:dapat 'e'#er$an ha"& !ang #a$,

In)e$" *r(" hepatt" ; -arang 'enga&a' pen!e'#(han"p%ntan/ "ehngga dper&($an pe'#eran ant*r(" denganα+nter)er%n '%n%terap 'e'#er$an ha"& !ang #a$hngga 70, Peraatan d r('ah "a$t ata( dengan "%&a"dper&($an apa#&a penderta 'enga&a' $%'p&$a" darhepatt" n,

Page 22: Ppt Referat Hepatitis

7/24/2019 Ppt Referat Hepatitis

http://slidepdf.com/reader/full/ppt-referat-hepatitis 22/26

pr%gn%""

Hepatt" A

Page 23: Ppt Referat Hepatitis

7/24/2019 Ppt Referat Hepatitis

http://slidepdf.com/reader/full/ppt-referat-hepatitis 23/26

Pen.egahan

I'(n%g&%#(&n ata( *r(" !ang d&e'ah$anPr%&a$t$ ( preeGp%"(re hepatt" I'(n%g&%#(&n ata( $%'p%nen *r("<en-aga $ea'anan darah pada pr%"e" d%n%r dan tran")(" darah

Page 24: Ppt Referat Hepatitis

7/24/2019 Ppt Referat Hepatitis

http://slidepdf.com/reader/full/ppt-referat-hepatitis 24/26

Peng%#atan hepatt" $r%n$

Page 25: Ppt Referat Hepatitis

7/24/2019 Ppt Referat Hepatitis

http://slidepdf.com/reader/full/ppt-referat-hepatitis 25/26

  KESI<PULAN  Hepatt" 'er(pa$an peradangan pada hat !ang d"e#a#$an

%&eh #an!a$ ha& na'(n !ang terpentng dantaran!a ada&ah$arena n)e$" *r("+*r(" hepatt", 9r("+*r(" n "e&an dapat'e'#er$an peradangan hat a$(t/ -(ga dapat 'en-ad $r%n$

 

Hepatt" $r%n$ d#eda$an dengan hepatt" a$(t apa#&a 'a"hterdapat tanda+tanda peradangan hat da&a' -ang$a a$t( &e#hdar 4 #(&an, 9r("+*r(" hepatt" pentng !ang dapat'en!e#a#$an hepatt" a$(t ada&ah *r(" hepatt" A 9HA:/ 9H:/ ; 9H;: dan E 9HE: "edang$an *r(" hepatt" !ang dapat'en!e#a#$an hepatt" $r%n$ ada&ah *r(" hepatt" dan ;

  Peng%#atan hepatt" a$(t dan $r%n$ pada dea"a/ 'enga&a'per(#ahan dan $e'a-(an !ang pe"at "ehngga har(" "enanta"ad.er'at per(#ahann!a agar dapat 'e'#er pe&a!anan !angter#a$ pada pa"en dengan hepatt" $r%n$,

Page 26: Ppt Referat Hepatitis

7/24/2019 Ppt Referat Hepatitis

http://slidepdf.com/reader/full/ppt-referat-hepatitis 26/26