Click here to load reader

Thao giang bai 6 axit nucleic

 • View
  4.302

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Thao giang bai 6 axit nucleic

 • 1. Xin knh cho thy c v cc em hc sinh!

2. Bi 6. AXIT NUCLEIC 3. James Watson (ngi M) & Francis Crick (ngi Anh) I. AXIT EOXIRIBONUCLEIC (ADN) 4. M hnh cng b nm 1953 Vi pht minh ny, hai nh khoa hc cng vi Uynkin c trao gii thng Nben nm 1962 5.

 • Cu to theo nguyn tc a phn.
 • n phn l cc nucleotit.

I. A XIT XIRIB N UCLIC (ADN) 1. Cu trc

 • Nguyn tc cu to ca AND?
 • n phn ca AND?

6. I. A XIT OXIRIBO N UCLEIC (ADN) Cu to mt nucleotit: Nucleotit c cu trc nh th no?ng exiribz 7. Cu to mt nucleotit :

 • Gm 3 thnh phn:
 • * ng xiribz (ng C 5 H 10 O 4 ).
 • * Nhm phtphat
 • * Baz nit(A: Anin, T: Timin,G: Guanin, X: Xitzin).

8. Cu to mt nucleotit :

 • * Cc nu ch khc nhau bi baz nit nn tn gi Nu theo tn gi baz nitc 4 loi nu (A, T, G, X)
 • * Cc Nu lin ktvi nhau bng lin kit ha tr (photphodieste) to thnh chui polyNu

C my loi nucleotit? Cc nucleotit lin kt vi nhau ntn? 9. 1. Cu trc ADN.

 • ADN c my mch?

10. 2. Cu trc ADN

 • ADN c cu trc mch kp, i, song song.
 • Hai mch n lin kt vi nhau bng lin kt hidro theo NTBS (A lin kt vi T = 2 lkH; G lin kt vi X =3 lkH)
 • => A=T; G=X
 • ? Lin kt H c vai tr g?

11. ADN a dang va ac thu: bi so lng , thanh phan ,trat t sap xep cua cac Nu ADN va kh bn vng v kh linh hat Nh s lng lin kt hydro cc k ln,nhng li l lin kt yu. 12. Gen la trnh txac nh cua cac nucleotit tren phan t ADNma hoa 1 san pham nhat nh (Protein hay ARN).GEN GEN 13. 2. Cu trc ADN

 • * Trong khng gian 2 chui polynuclotitca ADN xon li quanh trc tng tng, to nn xon kp u v ging 1 cu thang xon.
 • * Mi bc thang l 1 cp baz lin kt hir theo nguyn tc b sung.
 • * Cn tay thang l cc phn t ng v cc nhm photphat.
 • * Michu k xon gm 10 cp Nu.

ADN c cu trc khng gian nh th no? 14. 2. Chc nng ca ADN

 • Quan sts v cho bit chc nng ca ADN?

15. 2. Chc nng ca ADN

 • Lu gi, bo qunv truyn t thng tin di truyn

Hy cho bit c im cu trc ca ADN gip chng thc hin chc nng ditruyn? ADN Phin m ARN Dch m Prtin 16. II.A XITR IBO N UCLEIC (ARN) 1. Cu trc

 • Cu trc a phn.
 • n phn l ribnu.
 • Cu to 1Nu: ng Ribz (ng C 5 H 10 O 5 ); Nhm phtphat; Baz nit (A, U, G, X)
 • Gm 4 loi Nu: A,U,G,X
 • ARN ch c 1 mch
 • ARN ngn hn AND nhiu

So snh cu trc ADN v ARN? 17. II.A XITR IBO N UCLEIC (ARN) C bao nhiu loi ARN?

 • tARNmARNrARN

18. II.A XITR IBO N UCLEIC (ARN) Hon thnh PHT sau: Chc nng Cu trc rARN tARN mARN 19. 2.Chc nngcc loi ARN Cu to nn riboxom (Ni tng hp protein) Vn chuyn cc axit amin ti riboxom L khun tng hp Protein Chc nng L chui polynu n, nhiu vng xon kp cc b L chui polynu n, un to 3 thy L chui polynu n thng Cu trc rARN tARN mARN 20. CNG C

 • * Tr li cc cu hi trc nghim sau:
 • 1. n phn ca axit xiribonucleic l:
 • A, U, G, X
 • A, U, T, X
 • T, G, U, X
 • A,T, G, X

21. Cng c

 • 2. Nu cu to ADN khc nu cu to nn ARN :
 • Axit photphoric
 • Baz nito trong ARN l U thay cho T trong ADN
 • ng trong ADN l xiribz, trong ARN l ribz
 • C b, c

22. CNG C

 • 3. Cc Nu trn mt mch lin kt vi nhau bng:
 • LK peptit
 • Lk Hidro
 • Lk photphodieste
 • Lk glicozit

23. CNG C

 • 4 . Cc Nu trn hai mch lin kt vi nhau bng:
 • LK peptit
 • Lk Hidro
 • c) Lk photphodieste
 • d)Lk glicozit

24. Yu cu:

 • Lm bi tp cui sch
 • Chun b bi mi

25.