đánh giá một số chỉ tiêu vệ sinh thú y trên thịt heo và sản phẩm chế biến từ thịt heo tại thành phố kon tum tỉnh kon tum

 • View
  135

 • Download
  3

Embed Size (px)

Transcript

 • B GIO DC V O TO

  TRNG I HC TY NGUYN

  THI TH BCH VN

  NH GI MT S CH TIU V SINH TH Y TRN

  THT HEO V SN PHM CH BIN T THT HEO

  TI THNH PH KON TUM - TNH KON TUM

  LUN VN THC S NNG NGHIP

  BUN MA THUT - 2011

 • B GIO DC V O TO

  TRNG I HC TY NGUYN

  THI TH BCH VN

  NH GI MT S CH TIU V SINH TH Y TRN

  THT HEO V SN PHM CH BIN T THT HEO

  TI THNH PH KON TUM - TNH KON TUM

  Chuyn ngnh: Th y

  M s: 60 62 50

  LUN VN THC S NNG NGHIP

  HNG DN KHOA HC: TS. NGUYN TH OANH

  BUN MA THUT - 2011

 • i

  LI CAM OAN

  Ti xin cam oan y l cng trnh nghin cu ca ring ti. Cc s liu,

  kt qu nu trong lun vn l trung thc v cha c ai cng b trong bt k

  mt cng trnh no khc.

  Ngi cam oan

  Thi Th Bch Vn

 • ii

  LI CM N

  hon thnh lun vn ny, ngoi s n lc ca bn thn, ti cn nhn

  c rt nhiu s gip tn tnh ca cc thy c gio, gia nh, bn b v ng

  nghip. Xin cho ti c by t lng bit n su sc n:

  - C gio, TS. Nguyn Th Oanh - Ngi lun quan tm gip , tn tnh

  ch o, hng dn ti trong sut thi gian hc tp, nghin cu v hon thnh

  lun vn ny.

  - Tp th thy c gio v cn b phng o to Sau i hc, Khoa Chn

  nui - Th y, B mn c s th y trng i hc Ty Nguyn.

  - Tp th cn b trng Phn hiu i hc Nng ti Kon Tum cng gia

  nh, bn b v ng nghip lun ng vin, to iu kin gip ti hon thnh

  lun vn ny.

  Tc gi

  Thi Th Bch Vn

 • iii

  MC LC

  M U ........................................................................................................... 1

  CHNG 1: TNG QUAN TI LIU ............................................................. 3

  1.1. Vi khun Staphylococcus aureus .............................................................. 3

  1.1.1. Phn loi ............................................................................................ 3

  1.1.2. Hnh thi ............................................................................................ 4

  1.1.3. c im ........................................................................................... 4

  1.1.4. S phn b ......................................................................................... 6

  1.1.5. Cc yu t c lc ............................................................................. 6

  1.1.6. Vy nhim vi sinh vt trn tht ......................................................... 12

  1.1.7. Tnh hnh nghin cu ng c thc phm do S.aureus trn th gii v

  Vit Nam ................................................................................................... 15

  1.2. Vi khun Salmonella sp. ......................................................................... 16

  1.2.1. Phn loi .......................................................................................... 16

  1.2.2. c im ca Salmonella ................................................................ 17

  1.2.3. Ngun gc ly nhim ....................................................................... 23

  1.2.4. Tnh hnh nghin cu Salmonella trong thc phm trn th gii v

  trong nc ................................................................................................. 24

  1.3. Borax ..................................................................................................... 26

  1.3.1. c im ca Borax ......................................................................... 26

  1.3.2. Tnh hnh s dng Borax trong thc phm ....................................... 26

  1.3.3. Tc hi ca Hn the vi ng vt v ngi .................................... 27

  1.3.4. Tnh hnh nghin cu tn d Hn the trong thc phm ti Vit Nam

  .................................................................................................................. 28

  CHNG 2: I TNG NI DUNG PHNG PHP NGHIN CU

  ......................................................................................................................... 30

  2.1. i tng nghin cu ............................................................................. 30

  2.2. Ni dung nghin cu .............................................................................. 30

 • iv

  2.3. Phng php nghin cu ........................................................................ 30

  CHNG 3: KT QU THO LUN ........................................................... 35

  3.1. iu kin v sinh th y ca cc c s git m, quy by bn tht heo cc

  ch trn a bn thnh ph Kon Tum, tnh Kon Tum .................................... 35

  3.2. Kt qu kim tra cm quan ..................................................................... 38

  3.2.1. Kt qu kim tra cm quan tht heo .................................................. 38

  3.2.2. Kt qu kim tra cm quan sn phm ch bin t tht heo ................ 42

  3.3. Kt qu kim tra tn d Borax ............................................................... 44

  3.3.1. Kt qu kim tra Borax trong tht heo .............................................. 44

  3.3.2. Kt qu kim tra Borax trong sn phm ch bin t tht heo ............ 47

  3.4. Kt qu kim tra tnh hnh nhim vi khun hiu kh ............................... 49

  3.4.1. Tnh hnh nhim vi khun hiu kh trn tht heo ti cc ch trn a

  bn thnh ph Kon Tum ............................................................................ 49

  3.4.2. Tnh hnh nhim vi khun hiu kh trn sn phm ch bin t tht heo

  ti cc ch trn a bn thnh ph Kon Tum .............................................. 52

  3.5. Kt qu kim tra vi khun S.aureus ........................................................ 53

  3.5.1. Kt qu kim tra vi khun S.aureus trn tht heo .............................. 53

  3.5.2. Kt qu kim tra vi khun S.aureus trn mt s sn phm ch bin t

  tht heo ...................................................................................................... 56

  3.6. Kt qu kim tra vi khun Salmonella .................................................... 59

  3.6.1. Kt qu kim tra vi khun Salmonella trn tht heo .......................... 59

  3.6.2. Kt qu kim tra vi khun Salmonella trn mt s sn phm ch bin

  t tht heo .................................................................................................. 63

  3.7. nh gi v sinh an ton thc phm v ch tiu vi sinh vt trn tht heo v

  mt s sn phm ch bin t tht heo ti cc ch trn a bn thnh ph Kon

  Tum .............................................................................................................. 65

  3.8. Kt qu kim tra c lc ca vi khun S.aureus phn lp c ............. 67

  3.9. Kt qu kim tra c t ng rut ca vi khun Salmonella phn lp

  c t tht heo v mt s sn phm ch bin t tht ti thnh ph Kon Tum 69

 • v

  3.10. xut mt s gii php nng cao cht lng v sinh thc phm trn a

  bn thnh ph Kon Tum ................................................................................ 72

  CHNG 4: KT LUN NGH ............................................................ 75

  4.1. Kt lun.................................................................................................. 75

  4.2. ngh .................................................................................................. 76

  TI LIU THAM KHO ................................................................................ 77

 • vi

  CC CH VIT TT TRONG LUN VN

  WTO : World Trade Organization

  PVL: Panton-Valentine leucocidin

  MRSA: Methicillin resistance S. aureus

  CP: Capsular polysaccharide

  DCA: Deoxycholate Citrate Agar

  XLD: Xylose Lysine Deoxycholate

  KIA: Kligler Iron Agar

  kDa: kilo Dalton

  LPS: Lipopolysaccharide

  RPF: Rapid permeability facto

  DPF: Delayed permeability facto

  CHO: Chinese Hamster Ovary cell

  ETEC: Enterotoxigenic E.coli

  Inv: invasion

  SPI : Salmonella pathogenicity island

  ART: Acid response tolerance

  MPN: Most Probable Number

  CFU: Colony Forming Unit

 • vii

  DANH MC BNG

  Bng 3.1. S lng cc quy bn tht heo v cc sn phm ch bin t tht heo

  trn a bn thnh ph Kon Tum ...................................................................... 36

  Bng 3.2. Kt qu kim tra cm quan tht heo ti 3 a im trong ngy ........... 40

  Bng 3.3. Kt qu kim tra cm quan sn phm ch bin t tht heo ................. 43

  Bng 3.4. Kt qu kim tra Borax trong tht heo 3 a im ......................... 45

  Bng 3.5. Kt qu kim tra Borax trong gi ch, ch bng ti 3 a im ......... 48

  Bng 3.6. Tnh hnh nhim vi khun hiu kh trn tht heo ti cc ch trn a

  bn thnh ph Kon Tum ................................................................................... 51

  Bng 3.7. Kt qu kim tra vi khun hiu kh trn sn phm ch bin t tht heo

  ti thnh ph Kon Tum ..................................................................................... 53

  Bng 3.8. Kt qu kim tra vi khun S.aureus trn tht heo ti 3 ch trn a bn

  thnh ph Kon Tum .......................................................................................... 54

  Bng 3.9. Kt qu kim tra vi khun Staphylococcus aureus trn mt s sn

  phm ch bin t tht heo ti 3 ch trn a bn thnh ph Kon Tum ............... 57

  Bng 3.10. Kt qu kim tra vi khun Salmonella trn tht heo ti cc ch trn

  a bn thnh ph Kon Tum ............................................................................. 61

  Bng 3.11. Kt qu kim tra vi khun Salmonella trn gi ch, ch bng c

  ch bin t tht heo ti cc ch trn a bn thnh ph Kon Tum ...................... 63

  Bng 3.12. nh gi v sinh an ton thc phm trn tht heo v sn phm ch

  bin t tht