of 14 /14
Srpska medicinska dijaspora i matica zajedno: mogudnosti i izazovi Mihael Podvinec ORL-BAL International GZF Hospital Group Switzerland Okrugli sto Lekarske komore, Vrnjačka Banja 2011

Dijaspora i matica, Mihael Podvinec

Embed Size (px)

Text of Dijaspora i matica, Mihael Podvinec

Page 1: Dijaspora i matica, Mihael Podvinec

Srpska medicinska dijaspora i matica zajedno: mogudnosti i izazovi

Mihael Podvinec

ORL-BAL International

GZF Hospital Group Switzerland

Okrugli sto Lekarske komore, Vrnjačka Banja 2011

Page 2: Dijaspora i matica, Mihael Podvinec

Lična iskustva u toku 10 godina

• Projekat Prijepolje Basler Förderverein für Medizinische Zusammenarbeit

www.globalmed.ch

• Osnivanje vlastite specijalističke organizacije za razmenu znanja sa inostranstvom: savez 4 nastavne baze ORL severozapadne Švajcarske. Rad u Češkoj, Mađarskoj i Srbiji

www.orl-bal.info

Page 3: Dijaspora i matica, Mihael Podvinec

Bolnica i DZ Prijepolje, 2002 - 2010

• 8 interdisciplinarnih seminara (4 – 5 dana)

• 16 poseta lekara od više sedmica u Švajcarskoj

• Donacije vedeg broja aparata (6x dijaliza, 2x ultrazvuk, mamograf, troja amb. kola, finansiranje arhitektonskih izmena i td.)

• Težište na 1. Primeni modernih metoda lečenja, sastistici, kontroli itd 2. Pradenju literature i publikaciji vlastitog materijala 3. Negovanju kolegijalne atmosfere 4. Donacijama

Page 4: Dijaspora i matica, Mihael Podvinec

Šta nam je pomoglo

• Prihvatani su novi standardi kvaliteta u radu

• Poboljšano je vođenje statistike o vlastitom radu

• Rastao je interes za naučne pristupe terapiji

• Velik interes za posete u Švajcarskoj i prenošenje iskustava, labroratorijskih metoda i td

• Uvođenje KME

• Entuzijazam kod mladih, rast samopouzdanja

• Srdačno gostoprimstvo

Page 5: Dijaspora i matica, Mihael Podvinec

Drvo prijateljstva

Simpozijum u Prijepolju

2009

Page 6: Dijaspora i matica, Mihael Podvinec

Šta nas je opteredivalo • Nepoverenje u naše altruističke motive

• Aktivna, ničim izazvana opstrukcija od strane pojedinaca i grupa

• Intrige zbog loših međuljudskih odnosa

• Neažurnost u implementaciji “poručenih”donacija, imobilizam i inercija

• Nevoljnost da se otvoreno govori, daje i prima kritika, shvatanje KME kao formalizma

• Često izmenjivanje vodedih kadrova

• Mladi se ustežu da pitaju, diskutuju

• Neuviđavnost o potrebi dezinfekcije ruku

Page 7: Dijaspora i matica, Mihael Podvinec

Aktivnosti OBI od 2003

• 29 kurseva, uglavnom dvodnevnih, iz preparacije temporalne kosti, timpanoplastike, endoskopske hirugije sinusa, laringomikroskopije, hirurgije vrata, pisanja naučnih radova i td.

• 21 poseta ORL iz Srbije u Zapadnoj Evropi

• 48 poseta stranih predavača u Srbiji (kursevi i kongresi)

• Donacije manjeg obima

Page 8: Dijaspora i matica, Mihael Podvinec

Statistika OBI

• 29 kurseva

• 564 polaznika

• Sponzorska finansiranja (procena) 140.000 €

• Investirano efektivnih radnih sati 4.800

Page 9: Dijaspora i matica, Mihael Podvinec
Page 10: Dijaspora i matica, Mihael Podvinec

Šta se pokazalo kao korisno

• Jasna komunikacija namera, ciljeva i načina rada naših organizacija (pismeni projekti!)

• Zajednička analiza potreba i definicija ciljeva saradnje (pismeno!)

• Razumevanje za probleme strukture u Srbiji

• Prijateljska, ali nedvosmislena kritika tamo gde je opravdana

• Izbegavanje svakog ulaženja u postojede konflikte pojedinaca i grupa

• Ohrabrivanje mladih na diskusiju i kritiku

Page 11: Dijaspora i matica, Mihael Podvinec

Gde su problemi u Srbiji

• Komplikovano zakonodavstvo u zdravstvu

• Centralističko odlučivanje i finansiranje

• Nedovoljna transparencija odlučivanja

• Nedostatak saradnje i koordinacije među nastavnim bazama, fakultetima

• Teško materijalno stanje svih ustanova

• Radna preopteredenost svih aktera u Srbiji –

izbegavanje novih zadataka

Page 12: Dijaspora i matica, Mihael Podvinec

Kako se može sarađivati? • Pismeni projekti sa odgovornim licima, terminima, ciljem i

opisom procesa. Manji projekti ad hoc.

• Umrežavanje sa evropskim ustanovama i institucijama, kvalitetnim stručnjacima

• Stalno organizovanje gostovanja u oba pravca

• Intenziviranje komunikacije (Vebsajt sa Chatroom, Newsletter, Skype, galerija fotografija, literaturni servis i td)

• Primena standarda evropskih organizacija, po mogudnosti učlaniti naše institucije u evropske, bar kao posmatrače

• Osnivati organizacije sa istim ciljevima u dijaspori, dobrom internet-prezentacijom i vrednim entuzijastima

• Pronadi izvore stipendija

Page 13: Dijaspora i matica, Mihael Podvinec

Mogudni mehanizmi saradnje • Dijaspora mobiliše dobru volju pojedinaca, kontaktira sa

institucijama i umrežava (“ambasadori”). Prenosi novosti u organizaciji zdravstvene službe, preporuke dobre prakse, šanse za stipendije i saradnju. Osniva udruženja.

• Komora ima stalno telo (“MIP”) koje je u stalnom kontaktu sa svima iz dijaspore, elektronski. Brze reakcije i jasna komunikacija, zaduženja pojedinaca su jasno definisana

• Jednom godišnje se donose odluke o planovima i vedim projektima, zadužuju pojedinci i određuje rok. Manji projekti se dogovaraju elektronski

• Komunikacija međusobno i na spolja ide preko ažurnog, dobrog vebsajta sa atraktivnom prezentacijom

• Obe strane obradaju pažnju na organizovanje finansijskih sredstava. Beneficirani pojedinci učestvuju materijalno

Page 14: Dijaspora i matica, Mihael Podvinec

Važna pitanja

• Koji je cilj Komore u radu sa dijasporom?

• Koji resursi stoje na raspolaganju?

• Može li dijaspora odgovoriti tim zadacima?