of 30 /30
U Sarajevu održani Dani bh di jas pore 2007. uz pr isustvo Bosanaca i Hercegovaca iz ci jeloga svijeta. Zaključeno da nefunkcionalna država BiH par alizira dija spo ru BEZ BH DRŽA VLJANSTVA OSTAJE BOSANACA I HERCE GOVACA bosnjacka                    B                    O                    S                   N                   I                   A                   N                   M                   E                   D                   I                   A                   G                   R                    O                   U                   P                   B                    O                    S                   N                   I                   A                   N                   M                   E                   D                   I                   A                   G                   R                    O                   U                   P [email protected] www.bosnianmediagroup.com www.dijasporabosnjacka .com 15. august 200 7. Bro j 40 g Godina IV g Bosni an Ameri can Independ ent Newsp aper g Pub lis hed by: BOS NIANMEDIA GROUP g     i    e     S     A      $     1  ,     H     1     M     5     0     C     j    n    a    :     U     5     0     B     i     K     E     U     1  ,       bosnjacka  Lobističk a grupa Klub prija tel ja Bosne i Her cegovine u Amer i čkom Kongresu i Senatu sve ja ča PODRŠKA TRI NOVA KONGRESMENA Eliot Engel John Olver John Olver Earl Blumenauer Pre dsj eda vaj ući Pre dsj edništ va Bos ne i Her cegovi ne Žel jko Komši ć krajem augus ta pos jet it će bosanskohercegovačku dij aspor u u Sje dinjenim Amer ičkim Državama UČVRŠĆIV AN JE VE ZA MA TICE I DIJASPORE Žene NGO Bo sf am iz Tuzle pokr enul e su pr oje kat tka nja ćilima sa imenima ubi jenih NA ĆI LIMIMA 8. 000 IMENA SREBRENIČANA 500.000

Dijaspora bošnjačka [broj 40, 15.8.2007]

Embed Size (px)

Text of Dijaspora bošnjačka [broj 40, 15.8.2007]

Page 1: Dijaspora bošnjačka [broj 40, 15.8.2007]

7/31/2019 Dijaspora bošnjačka [broj 40, 15.8.2007]

http://slidepdf.com/reader/full/dijaspora-bosnjacka-broj-40-1582007 1/30

U Sarajevu održani Dani bh dijaspore 2007. uz prisustvo Bosanaca i Hercegovaca iz cijeloga svijeta.Zaključeno da nefunkcionalna država BiH paralizira dijasporu

BEZ BH DRŽAVLJANSTVA

OSTAJEBOSANACA I

HERCEGOVACA 

bosnjacka                     B                   O                   S                  N

                  I                  A                  N

                  M                  E                  D                  I                  A                  G                  R                   O                  U                  P

                  B                   O                   S                  N

                  I                  A                  N

                  M                  E                  D                  I                  A                  G                  R                   O                  U                  P

bosdija[email protected]

15. august 2007. Broj 40g Godina IV g Bosnian American Independent Newspaper g Published by: BOSNIAN MEDIA GROUPg     i   e 

    S     A

     $     1

 , 

    H    1

    M

    5     0 

    C     j 

   n   a    :    U 

    5     0     B    i

    K

    E    U     1

 , 

     € 

bosnjacka  

Lobistička grupa Klub prijatelja Bosne i Hercegovine uAmeričkom Kongresu i Senatu sve jača

PODRŠKA TRI NOVAKONGRESMENA 

Eliot Engel John OlverJohn Olver Earl Blumenauer

Predsjedavajući Predsjedništva Bosne iHercegovine Željko Komšić krajem

augusta posjetit ćebosanskohercegovačkudijasporu u Sjedinjenim

Američkim Državama

UČVRŠĆIVANJE VEZAMATICE I DIJASPORE

Žene NGO Bosfam iz Tuzle pokrenule suprojekat tkanja ćilima sa imenima ubijenih

NA ĆILIMIMA8.000 IMENA

SREBRENIČANA 

500.000

Page 2: Dijaspora bošnjačka [broj 40, 15.8.2007]

7/31/2019 Dijaspora bošnjačka [broj 40, 15.8.2007]

http://slidepdf.com/reader/full/dijaspora-bosnjacka-broj-40-1582007 2/30

 www.worldtravelstl.com

5629 Gravois AveSt. Louis, MO 63116

Phone: 314-351-9355

Fax: 314-353-2966E-mail: [email protected]

PUTUJTE

SIGURNO - NA VRIJEME - BEZ BRIGE

SA MANJE PRESJEDANJA

SA AVIONIMA NAJBOLJIH AVIONSKIH KOMPANIJA

UZ GARANTOVANO NAJPOVOLJNIJE CIJENE

 World Travel and Tours World Travel and Tours

Mi smo jedina putnička agencija u St. Louisu koja izdaje avionske karte odmah pri uplati, jersamo mi imamo sklopljene ugovore direktno sa avionskim kompanijama.

Ako želite jeftinu, brzu i efikasnu uslugu obratite se nama, bilo da se radi o avionskim kartama

ili odmorima kao što su Mexico, Hawaii, Bahamas...

bosnjackabosnjacka2

Dozvolite da budemo Vaš glas!

314-621-6321

Povrede na poslu Socijalno Saobraćajne nesrećeŠtetne hemikalije

NOVA LOKACIJA NA SOUTH COUNTY 

32 Fox Vally Center

 Arnold, MO 63010

Kancelarija otvorena

samo za zakazane termine

*Izbor advokataje bitnaodluka i nebi trebala biti baziranasamo nareklami

Sanja Bakalbašić 

www.brownandcrouppen.com

Pogreške doktora

15. august 2007

Page 3: Dijaspora bošnjačka [broj 40, 15.8.2007]

7/31/2019 Dijaspora bošnjačka [broj 40, 15.8.2007]

http://slidepdf.com/reader/full/dijaspora-bosnjacka-broj-40-1582007 3/30

bosnjackabosnjacka3Uvodnik

American Independent Newspaper St.Louis, Missouri

Published by:Bosnian Media Group

Editors:Murat Muratović (USA)Mehmed Pargan (BiH)

Design:Tarik Ibrahimović

Writers:Tarik Bilalbegović, Emir Ramić, Bajram Mulić, Murat Alibašić

(USA), Hariz Halilović (Australia), Elma Geca, Hazim Karić, EnaOsmanović, Nermina Hamzić, Aldina Jašarević, Mehmed

 Đedović, Hazim Brkić, Sabit Hrustić, Lejla Sofić, Amela Isanović,Mirzet Hamzić, Sabina Mirojević, Elvira Jaranović, Azra Heljo,

Hajro Smajić, Sulejman Kobajica

www.bosnianmediagroup.comwww.dijasporabosnjacka.come-mail: [email protected]

Redakcija zadržava pravo objavljivanja svih priloga prispjelih naadresu bez nadoknade ako to nije ranije utvrđeno ugovorom.Rukopisi i fotografije se ne vraćaju. Svako lično mišljenje nije i

stav Redakcije.

DIJASPORA bošnjačka, list Bošnjaka u iseljeništvu, izlazi jednom mjesečno.

Cijena: USA $ 1,5, BiH 1 KM, Europe 1,5 €, Croatia 10 kn.Pretplata se dogovara u direktnon kontaktu sa Redakcijom.

Office in Bosnia and HerzegovinaDIJASPORA bošnjačka

Pozorišna 4, Ars klub Arlekin 1. sprat75 000 Tuzla035-277-692

Office in U.S.A.DIJASPORA bošnjačka

P.O. Box 2636St.Louis, MO 631161-314-494-6512

bosnjackabosnjacka

15. august 2007

U posljednjoj sedmici jula Sarajevo je bilo Sarajevu počnu održavati godišnji susreti, prema političkim, kulturnim i vjerskim krugovima tretira sedomaćin velikom broju Bosanaca i Hercegovaca iz svemu sudeći bila je ključni faktor, jer je to realno kao nastavak etničkog čišćenja mirnim sredstvima i cijeloga svijeta koji su svojim dolaskom uglavni grad jedino mjesto gdje će iz cijeloga svijeta doći nakon rata. kako bi prisustvovali manifestaciji Dani bh dijaspore, predstavnic i udruženja bez predrasuda i Ukoliko ovaj član Zakona o državljanstvupokušali konačno uzeti svoju sudbinu u svoje ruke, produbljivanja svađa, kako bi se fizički susreli sa ostane na snazi i dalje za sva vremena prostor determinirajući dugoročne odnose između Matice i predstavnicima Države i njenih organa, te razmijenili Republike Srpske ostat će samo Srpski, jer je bar triDijaspore. Događaju je prethodilo skoro ultimativno viđenjesvoje i budućnosti Bosne i Hercegovine. četvrtine iseljenika upravo iz ovoga entiteta. To jepismo Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amerike, koji Ovogodišnji Susreti bh dijaspore u pripremi razlog insistiranja Banja Luke da se očuva ovaj član, predstavlja 350.000 ljudi najbolje organizirane su pokazali izgaranjeu želji da se tretiračitavapaleta jer bi zakonito odstranjivanje pola miliona ljudi sazajednice Bošnjaka izvan Bosne i Hercegovine, u problema, na kojima bi zapravo sama Država trebala spiskova državljana bio historijski presudan: Bošnjacikojem je zahtijevano da Država konačno pristupi raditi punu godinu između dva susreta, pa da ih ne i Hrvati u ovom entitetu više neće moći glasati, dakleformiranju Ministarstva za dijasporu i Vijeća stigne uraditi. Pokušalo se elaborirati pitanje mjesta i ni birati svoje predstavnike u vlasti. Kulturna, vjerskaiseljenika, kako bi se aktivnosti na promociji i zaštiti uloge Dijaspore za značajDržave, potreba formiranja i ekonomskabudućnost bitće zauvijek uništena jer ćeinteresa Države od strane organizacija i udruženja u Ministarstva dijaspore i Vijeća iseljenika, ekonomsko se Bošnjaci svesti na nacionalnu manjinu. Tako ćeDijaspori sinhronizirale sa djelovanjem državnih povezivanje, lobiranje, kulturna suradnja itd. Tokom jedan Kozarac, koji je skoro stoprocentno bošnjački,organa. Američki Bošnjaci su u posljednjoj godini nekoliko mjeseci držane su tenzije o važnosti ove biti grad stranaca, jer tek dvadeset posto stanovnikaoformili jaku lobističku grupu koja djeluje kao Klub manifestacije, da bi se na koncu svega desilo da po nema strano državljanstvo. Slično će proći Zvornik,prijatelja BiH u Američkom Kongresu i Senatu. završetku manifestacije u medijima osvane tek Kozluk, Srebrenica, Bratunac...Isposlovali su Rezoluciju koja potvrđuje da se u nekoliko šturih tekstova o onome što se dešavalo i Nemoć političkih predstavnika koju suSrebrenici desio genocid kao produkt agresije Srbije i riješilo. Ima se dojam da su predstavnici iz Dijaspore prilikom otvaranja sarajevskih susreta iskazaliCrne Gore na Bosnu i Hercegovinu, ovim sagorjeli u želji da sva pitanja riješe odjednom, Komšić i Silajdžić, kazavši da će nastojati izmijeniti dokumentima pokazavši kojim bi zapravo putem riješivši tek mali broj njih ili pak niti jedno. Ipak, veliki član 17, ali da se tome usljed postojanja entitetskogtrebala da se kreće politika Države. Sa druge strane broj pozitivnih refleksa ovu manifestaciju izdigao je glasanja protive predstavnici Republike Srpske,pak,iz Matice, dolazilajepermanentno šutnja. Nijese na pijedestal najveće i najuspješnije koju organizira zapravo je odraz ambijenta u kojem funkcionira BiHmogao naći sugovornik niti državna institucija koja bi bosanskohercegovačka Dijaspora (Susreti Bošnjaka kao država, te hazardnosti politike koja ne garantirapratila ove aktivnosti, podržala ih politički, Sjeverne Amerikesvedeni su nacionalno na Bošnjake da će kapitalni ulogDijaspore usvoju budućnostimatimaterijalno ili na drugi način. i teritorijalno samo na američki kontinent). Ove pozitivan rezultat, već naprotiv da će ostati na

Ostatak bosanskohercegovačke Dijaspore godine Susrete u Sarajevu je otvorio Željko Komšić, dobošu, sudbinski vezan za volju onih koji negiraju(prema zvaničnim procjenama u svijetu živi 1,3 vjetar u jedra im je dao Haris Silajdžić, budućnost su genocid i čuvaju genocidnu tvorevinu Republikumiliona Bosanaca i Hercegovaca) godinama je im najavili prisutni iz svih država svijeta u kojima Srpsku. Magični krug u kojem se različitim putanja

organiziran kroz razl ičite klubove, udruženja, Bosanci i Hercegovci imaju svoje relevantne kreću država BiH i Dijaspora stoga će do narednogasportske i vjerske organizacije, ali nikada još nije asocijacije, posebice nakon što se velikoga značaja ljeta biti samo prividno negiran pokušajimastvorena platforma na kojoj bi njihov rad bio dalo formiranjuSvjetskog saveza mladih u dijaspori. rješavanja, ali on će postojati, da bi u ljeto naredne objedinjen u jedinstveno i relevantnu snagu. Od svih pitanja koja su tokom desetak dana godine ponovno bio markiran kao problem koji neNaprotiv, ima se već deceniju i pol dojam da su sve tretiranau glavnomgraduBiH najveću pažnjuimao je dopušta partnersko funkcioniranje Matice i Dijaspore.ove asocijacije međusobno udaljene interesno i član 17. Zakonao državljanstvu, koji decidnokažeda Da je to tako potvrdilo je i nedopustivo ponašanjesuštinski. Nacionalne podjele, potom regionalne, i na svi građani BiH koji imaju državljanstvo države sa predsjednika Vlade BiH Nikole Špirića koji jeodbio dakraju političke, održavale su Dijasporu nemoćnom u kojom BiH nema potpisan sporazum o dvojnom bude pokrovitelj Dana bh dijaspore cijeneći da to nijesvojoj disperznosti, odnosno rasijanosti koja nije državljanstvu gube pravo da budu državljani ukoliko njegovinteres,a samim tim i Države na čijem ječelu,imala načina i mogućnosti da postane drugačija. U imaju državljanstvo neke od tih država. Posljedica ma kakvaona da bila.dugogodišnjem iščekivanju da Država sama riješi ovoga zakona jeste činjenica da bi oko pola miliona, Tako se nastavlja igra: paralizirana državapitanje Dijaspore, a u uvjerenju da joj je to višestruki prije svega Bošnjaka, uskoro trebala ostati bez BiH paralizira bh Dijasporu. I tako do u beskraj našihinteres, aktivisti širom svijeta iznalazili su rješenja, bosanskohercegovačkog državljanstva. Insistiranje pokušaja i njihovih onemogućavanja da slobodnogubili se u čestoj apsurdnosti svih tih pokušaja, ne na održanju ovoga člana Zakona, kako se može i normalno i civilizirano živimo, jedni sa drugima ili iznalazeći ikakvo rješenje. Odluka da se upravo u očekivati dolazi iz Republike Srpske, a u bošnjačkim jednipored drugih.

U Sarajevu održani Dani bh dijaspore 2007. uz prisustvo Bosanaca i Hercegovaca iz cijeloga svijeta.Zaključeno da nefunkcionalna država BiH paralizira dijasporu

BEZ BH DRŽAVLJANSTVA OSTAJE

500.000 BOSANACA I HERCEGOVACA 

Piše Mehmed Pargan

Nemoć političkih predstavnika koju su prilikom otvaranja sarajevskih susreta iskazali Komšić i Silajdžić, kazavši da ćenastojati izmijeniti član 17, ali da se tome usljed postojanja entitetskog glasanja protive predstavnici Republike Srpske, zapravo je odraz ambijenta u kojem funkcionira BiH kao država, te hazardnosti politike koja ne garantira da će kapitalni

ulog Dijaspore u svoju budućnost ostati na dobošu sudbinski vezan za volju onih koji negiraju genocid i čuvaju genocidnu tvorevinu Republiku Srpsku.

Page 4: Dijaspora bošnjačka [broj 40, 15.8.2007]

7/31/2019 Dijaspora bošnjačka [broj 40, 15.8.2007]

http://slidepdf.com/reader/full/dijaspora-bosnjacka-broj-40-1582007 4/30

bosnjackabosnjacka4 15. august 2007

Američke vlasti otkrile su još jednu osobu, Mediji u Salt Lake Cityju pišu da je izvjesni Branko bosanskog Srbina Milenka Stjepanovića, zbog Ristić, također optužen za davanje lažnih podataka,davanja netačnih i nepotpunih podataka prilikom pristao svjedočiti pred Tribunalomu Haagu oonomeulaska u Sjedinjene Američke Države, nakon čega što zna u vezi sa Srebrenicom, te će mu, kao mu je suđeno. Milenko Stjepanović (56) izjasnio se protuusluga, biti omogućeno dase ponovo prijavi zada se osjeća krivim prema navodima optužnice o američkuboravišnu vizu.davanju lažnih podataka. On je priznao da je Zbog priznanja krivice, tužilaštvo u Salt Lake Cityjuimigracionim vlastima u SAD-u rekao da je služio je pristalo dati preporukuzaStjepanovića da ne služi Jugoslovensku narodnu armiju (JNA) od 1969. do zatvorskukaznu,nego da bude deportovan uSrbiju.1970, ali je prešutio da je bio pripadnik Vojske U toku2005. i 2006. godine, u nekoliko akcija širomRepublike Srpske (VRS) u toku rata u BiH, te da je SAD-a uhapšeno je više od 50 osoba porijeklom iz

sudjelovao u napadu na Srebrenicu u julu 1995. BiH pod sumnjom da su dale lažne podatkegodine. Stjepanović je jedan od petorice bosanskih tamošnjim imigracionimvlastima.Srba koji žive na teritoriji Salt Lake Cityja i koji su Od decembra 2004.godineu SAD-uje na snazi Anti-2006. godine uhapšeni i optuženi za davanje lažnih Atrocity Alien Deportation Act koji omogućava podataka imigracionim vlastima. Svi su se prijavili istragu i hapšenje naturalizovanih građana Amerikeza izbjeglički status, ali nisu prijavili da su bili osumnjičenih za zločinekojesu počinili prije dolaska pripadnici VRS-a. Federalni tužilac je tamošnjim u ovu zemlju. Prije hapšenja osoba osumnjičenih zamedij ima rekao da je pod ist ragom bila i zločine u BiH, američke vlasti su slično postupaleStjepanovićeva supruga,alije utvrđenoda jeona pri samo u slučajevima osoba osumnjičenih za zločineVRS-uradilakaokuharica, tesu optužbe odbačene. počinjeneza vrijeme Drugog svjetskog rata.

Srbin iz BiH priznao krivicu pred sudom u Americi

STJEPANOVIĆ SUDJELOVAO UGENOCIDU U SREBRENICI!!!

Milenko Stjepanović je priznao da je dao lažne podatke pri traženjuboravišne vize, te bi uskoro mogao biti deportovan u Srbiju. Američki mediji javljaju da je pred sudom u Salt Lake Cityju okončan još jedan proces protiv

državljanina BiH optuženog za davanje lažnih podataka imigracionimvlastima.

Američka vlada donirala je BiH 400.000do la ra za uni štavanje opasne munici je .

Sporazum su potpisali DaglasMeklheni, američkiambasador, i Selmo Cikotić, ministar odbraneBiH.

C eremon ij a j e u pr il ič ena t okomzajedničke, pokazne vježbe američkih i bh. vojnih snaga na poligonu Mahovljani, kojom jedemostrirana volja za zajedničke akcije ispremnostBiH za ulazak u NATOsavez.

Kako je saopšteno, novac će biti utrošenza uništavanje 2.600 tona potencijalno opasnemunicije. Meklheni je ipak upozorio da BiH u NATO može ući samo kao funkcionalna ikoherentna država jer, kako je rekao, "niko neželislabu kariku u svomlancu".

Kako je najavljeno, Banja Luka i vojni poligon na Manjači će2009. godine biti domaćinivel ike vojne vježbe NATO-ovog programa Partnerstvo za mir, pod nazivom "Zajednički poduhvat". U vježbi će učestvovati na hiljadevojnika NATO-a. To će, kako je rečeno, biti prvi

put da jedna članica Partnerstva za mir budedomaćinvježbe tihrazmjera.

Gdje smo mi, a gdje oni

VOJSKA BIHSPREMNAZA NATO

Ured za hadždž Islamske Zajednice Bošnjaka umjesto iz New Yorka, lete iz Toronta, s t im što ćeSjeverne Amerike objavio je u drugoj polovici zajedno boravit i na Hadždžu. U ovaj aranžmanprošloga mjeseca informaciju da će i ove godine uračunati su svi troškovi Hadždža, kao i Hadždžorganizirati odlazakna Hadždž svim zainteresiranim taksa ($300.00) i kurban ( $100.00). Cijenavjernicima muslimanima koji žive u Sjevernoj kompletnog aranžmanaje $5190.00, a u cijenu nisuAmerici. Planirani polazak iz New Yorka (JFK) je uračunati troškovi od mjesta gdje hadžije žive doutorak/srijeda, 4/5. decembra 2007. godine u 6:00 New Yorka i nazad. Svi zainteresirani zaovogodišnjesati poslije podne zaKairo, Egipat, zatimza Džeddu, hodočašće Hadždža trebaju na vrijeme obezbijeditiSaudijska Arabija. Potom je planiran boravak u potrebnu dokumentaciju za dobijanja vize: kopijaMekki u hotelu “HILTON TOWER” (5 zvjezdica), 30 pasoša č ija je važnost duža od šest mjeseci jardi od Harema, u periodu od 6 dana, i to po računajući dan putovanja; ljekarska potvrda oplaniranom smještaju 4 osobe po sobi, s t im da vakcinaciji prot iv meningit isa; za starije od 65postoji opcija za 2 i li 3 osobe po sobi, uz doplatu. U godina, potvrda od l jekara da je zdravstveno ovom aranžmanu obezbijeđena su dva obroka sposoban za napore Hadždža; za žene mlađe od 45dnevno u hotelskom restoranu (open buffet), a godina, pismena dozvola njenog supruga tj.boravak na Mini i Arefatu b it će u šatorima sa mahrema; kopija Green Card (za one koji nemajurashladnim uređajima uz serviranje voća i napitaka. američki pasoš); četiri slike pasoškog formata.Boravak u Medini planiran je u hotelu “Aljad” (4 Također, potrebno je položiti depozit od $1500.00zvjezdice), tokom 4 dana, a također bit će naznačen na Al-Alaa Travel, koji treba poslati štoomogućeno korištenje usluga po principu open prije poštom na adresu: Ismet Zejnelović, 1185

buffet. Ovdje je planirana i posjeta historijskim Laurel Cove Dr. Snellville, GA 30078. Sve dodatnemjestima u Mekki i Medini. Unutar Saudijske informacije mogu se dobiti na tel: 678-614-3999, Arabije, obezbijeđen je prevoz najmodernijim 770 978-4603 i li 770-978-4947. Krajnji rok zaautobusima, a povratak u New York planiran je za prijavu kao i navedena cijena aranžmana vrijede do24/25. decembar 2007. godine u 3:30 sati poslije početka Ramazana, 13. septembra 2007 / 1428. podne. hidžretske godine. Nakon ovog datuma nemaIz IABNA-e naglašavaju da hadžije iz Kanade, garancije.

Hadždž 2007/1428. h.g.

ODVOJENI LETOVI IZ

NEW YORKA I TORONTA  Iz IABNA-e naglašavaju da hadžijeiz Kanade, umjesto iz New Yorka,

lete iz Toronta, s tim što će zajedno boraviti na Hadždžu. Uovaj aranžman uračunati su svitroškovi Hadždža, kao i Hadždž

taksa ($300.00) i kurban($100.00). Cijena kompletnog

aranžmana je $5190.00, a u cijenunisu uračunati troškovi od mjesta gdje hadžije žive do New Yorka i

nazad.

Najveći ljetni festival kulture u BiH, dvanaeste"Baščaršijskenoći", su prema ocjenamapublike iučesnika bile veoma uspješne i potvrdile su dakultura i kulturna dešavanjau BiH i Sarajevunisuu krizi, rečeno je na konferenciji za novinareupriličenoj u povodu završetkaFestivala.Od 1.do 31.jula navišeod 20lokacija održano je48 kulturno-umjetničkih programa, koncerata,pozori šnih i dječi ji h preds tava , nastupa folklornih ansambala te nekoliko izložbi koji su

okupili više od 1.600 umjetnika iz 22 zemljeEvrope, Amerike, Azije, Afrike. Programe jeprema podacima organizatora Festivala pratilooko120.000 posjetitelja iz BiHi inostranstva.Festival je organizacijski i sadržajno ocijenjenkao najbolji do sada a raznolikost programagarantirala je užitak za svegeneracije.

U izdanju Udruženja ilmijje Islamske zajedniceBosne i Hercegovine 2005. godine izašla jemonografija Imami šehidi , autora Muharema ef.Omerdića u kojoj autor navodi imena i biografijeimama poginulih tokom rata od 1992. do 1995.godine.Ovovrijednodokumentarističkoštivo,ukolikodosada niste imali priliku čitati, možete besplatnodobiti u elektronskoj verziji (PDF) ukoliko posjetite www.rijaset.ba, gdje ćete klikom nafotografi ju nas lovne s trane knj ige imati mogućnost da snimite ili online čitate svih 123stranemonografije.

Vrijedna izdanja

"IMAMI ŠEHIDI"MUHAREMAOMERDIĆA

Na "Baščaršijskim noćima"učestvovalo 1.600 umjetnikaiz 22 zemlje

KULTURANIJE U KRIZI

Page 5: Dijaspora bošnjačka [broj 40, 15.8.2007]

7/31/2019 Dijaspora bošnjačka [broj 40, 15.8.2007]

http://slidepdf.com/reader/full/dijaspora-bosnjacka-broj-40-1582007 5/30

bosnjackabosnjacka5

Muslimanski Glas se redovno emituje u

New Yorku

svake srijede navečer od 9:00-9:30,

na talasima

nezavisne radio stanice WNYE 91.5 FM

Radio Muslimanski Glas

15. august 2007

Akcija popunjavanja K luba pri jatel ja B iH u Američkom Kongresu najbolje govore njegoveAmeričkom Kongresu polučila je velikog uspjeha trenutne aktivnosti. Tako je povodom obilježavanjanakon što su ovoj lobističkoj asocijacij i BiH pristupili 12 . god išnj ice genoc ida u Srebrenic i , novi kongresmeni i senatori. Svoje članstvo su dopredsjedavajući kongresmen Chirstopher Smithpotvrdila tri nova kongresmena: John Olver (D-MA otputovao u Bosnu i Hercegovinu gdje mu je, pored1st),EarlBlumenauer (D-OR3rd) i EliotEngel (D-NY ostalog, uručeno i priznanje "Srebrenica 1995" za17th). Do potvrde članstva u Klubu prijatelja BiH njegov doprinos u nastojanju promovisanja istine i d o š l o j e n a kon a k t i vnog d j e l o van ja pravde i učešću u borbi protiv genocida u Svijetu.bosanskohercegovačkih građana u Americi, koji su Odmah po povratku u SAD, kongresmen Smith jesvojim pismimatražili od kongresmena i senatora u dao Izjavu u Američkom Kongresu, tzv. Floor svojim distriktima da podrže svojim članstvom Statement, povodom 12. godišnjice genocida u

djelovanje ovoga kluba. Akcija popunjavanja Kluba Srebrenici. Inače ovakve izjave, kao zvaničniprijatelja BiH u Američkom Kongresu se nastavlja, dokumenti Američkog Kongresa, su sastavni diopa su aktivisti ove najjače lobističke organizacije Kongresnearhive.pozvali Bosance i Hercegovce da uzme aktivno Istovremeno druga dvojica članova Kluba prijateljaučešće u ovom izuzetno važnom projektu za BiH u B iH, dopredsjedavajuć i kongresmen Russ skladu sa instrukcijama koje će u nekoliko brojeva Carnahan, te kongresmen John Olver su takođerobjaviti i Bošnjačka dijaspora. istim povodom dali odvojene Izjave u AmeričkomO značaju novoosnovanog Kluba prijatelja BiH u Kongresu.

Lobistička grupa Klub prijatelja Bosne i Hercegovine u AmeričkomKongresu i Senatu sve jača

PODRŠKA OD STRANE

TRI NOVA KONGRESMENA Do potvrde članstva u Klubu prijatelja BiH došlo je nakonaktivnog djelovanja bosanskohercegovačkih građana u Americi,

koji su svojim pismima tražili od kongresmena i senatora u svojim distriktima da podrže svojim članstvom djelovanje ovoga

Dijana Anđić iz Sarajeva s lakšim povredama

preživjela je pad mosta u rijeku Misisipi uameričkom gradu Mineapolisu, država Minesota.Pr isjećajuć i se tog događaja, u i spov ijesti "Nezavisnim", kaže da još ne može da vjeruje da jeostala živa. Vraćajući se s posla kući oko 18 sati ukoloni automobila shvatila je da most pada, ali nije tijelom nisam oslobodila prepreka koje su me mogla vjerovati da se to dešava. blokirale. Plivala sam prema površini i konačno"Ponavljala sam da to nije moguće. Ispred mene se ugledala svjetlost", navodi Dijana, ne mogavši rušio most. Sve je trajalo tri do četiri sekunde", opisati sreću koju je osjećala kada je shvatila da jenavodi dvadesetšestogodišnja Dijana i dodaje da je preživjela.sljedeće čega se sjeća bilo kad se probudila ispod Ona je isplivala kod brane i doplivala do jednogvode. cementnog nosača, gdje je držeći se za uže oko 20"Vjerovatno sam se nakratko onesvijestila. Bio je minuta čekala pomoć.potpuni mrak. Začepila samnos. Shvatila samda se "Bila sam u Sarajevu sve četiri godine rata i uvijekne mogu pomjeriti jer sam bila blokirana urušenim smo zavrijeme granatiranja govorilizamalo, ali ovajdijelovima.Pomislila samto je to, gotovoje", kazala put sam zaista mislila da je kraj", kaže Dijana.  je Dijana, koja već 11 godina živi u SAD. Od pada je zadobila brojne modrice i ogrebotine, a"Desetaksekundisam bila u šoku.Ondami jevaljda zahvaljujući razumijevanju pretpostavljenih još nijeproradio adrenalin i počela sam se koprcati dok se počela raditi.

Sarajka Dijana Anđić preživjela nesreću u Mineapolisu

SVE JE TRAJALO TRI DOČETIRI SEKUNDE

"Mala džamija u preriji", humoristička serija omuslimanima koj i pokušavaju uspostavi ti komunikaciju sa svojim susjedima u fiktivnomkanadskom provincijskom gradiću nazvanomMercy izazvala je takve kontraverze da je CBCodlučio da je počne prikazivati u novoj godini, umjesto od jeseni kako je bilo planirano.Naslov je parodija na staru porodičnu seriju "Malakuća u preriji" baziranu na knjigama Laure IngallsWilder. Ali ovdje je "prerija" f iktivni gradić u k a na d sk o j p r ov i nc i ji S as k at c he wa n .Publicitet koji je dobila, čak i prije emitiranja, serija duguje svojoj rediteljici Zarqi Nawaz,kanadskoj muslimanki koja nosi tradicionalnihidžab. “Klasične serije 'All in the Family' i 'The Jeffersons'prvi put su na američkoj televiziji tretiraleproblem netolerancije i rasizma, a njihov uspjehtemeljio se na komičnom prikazivanju tih pitanja,a ne na pridikovanju gledaocima", rekla je Nawaz."Odrasla sam u džamiji, udala sam se u džamiji,mnogo sam vremena provodila u njoj, džamija jezaista važan dio mog života", rekla je ona. Velikibroj predstavnika medija iz cijelog svijeta okupiose posljednjih sedmica u Torontu kako bii zv je štaval i o novoj CBC-ovoj komed ij i. "Da budem iskrena, mnogi koji pišu o tome jošnisu ni vidjeli seriju", izjavila je Nawaz, koja jesrce i duša "Male džamije", grickajući jedan odviše stotina besplatnih pilećih sendviča koji sudijeljeni na Dundas Squareu kao dio promotivnekampanje. "Mislim da ljudi nagađaju na osnovunaslova i teme da će to biti zaista kontraverzno i politički obojeno. Ali to je samo humorističkaserija u kojoj igrom slučaja učestvuju muslimani i cilj joj je da nasmije ljude. Riječ je o odnosimameđu ljudima i životu u ruralnoj sredini. Ali to jeprva komedija takve vrste u Sjevernoj Americi i zatoje tako intrigantna."

Između ostalih brojnih svjetskih medija, o ovomesu izvještavali CNN i BBC Radio. Paula Zahn je usvojoj emisiji prikazala insert iz serije. Diskusiji o"Maloj džamiji" pridružili su se i New York Times,Associated Press, Houston Chronicle, kao i hiljadeameričkih blogova.Usprkos kontroverzama koje je i zazvala, d je limično zbog nas lova i međunarodnogpubliciteta koji je prati, serija posjeduje blagihumor i nudi dobru zabavu, a ne samo direktnosuočavanje s predrasudama o muslimanima."Mala džamija u preriji je humoristička serija, a nepolitička satira", rekla je Nawaz. "Želim da ljudibudu zadovoljni serijom i da prepoznaju sličneprobleme koji se pojavljuju u životima svih nas.Jednostavno, želim da se ljudi smiju smuslimanimakaoštobi toradilis bilo kim drugim ida seosjećajuugodnoradećito."

Kanadska javnost zbunjenanakon odgađanja emitiranjanove humorističke serije

o muslimanima

MALA DŽAMIJAU PRERIJI

Page 6: Dijaspora bošnjačka [broj 40, 15.8.2007]

7/31/2019 Dijaspora bošnjačka [broj 40, 15.8.2007]

http://slidepdf.com/reader/full/dijaspora-bosnjacka-broj-40-1582007 6/30

bosnjackabosnjacka6 15. august 2007

McMAHON

PONTIAC - GMC

3295 S Kingshighway

St. Louis, MO 63139

LATIF KALIĆSales Representative

314-659-6543

FINANSIRAMO VAŠU KUPOVINU

2 GODINE ILI 100000 MILJAPOWERTRAIN WARRANTY

2003 MITSUBISH MONT SPORT 2004 CHEV CAVALIER 2006 BUICK LACROS

2004 DODGE RAM 4X4 2004 MAZDA TRIBUTE 2006 JEEP GRAND CHEER

2003 CHEV MALIBU 2004 HONDA CIVIC 2007 CHEV EQUINOX

2005 FORD MUSTANG

$18757$16900$18900

$15982$12900 $8757

$21971$14718$9995

$16995

0  0  

N   A  

2  0  

P  O  T   I   

C   

R  E   B  

F   I   

I   R  D  

ONLY !

$10900

Page 7: Dijaspora bošnjačka [broj 40, 15.8.2007]

7/31/2019 Dijaspora bošnjačka [broj 40, 15.8.2007]

http://slidepdf.com/reader/full/dijaspora-bosnjacka-broj-40-1582007 7/30

715. august 2007 bosnjackabosnjacka

UVIJEK NA RASPOLAGANJU ZA TERMINE

314-638-3000 OFFICE

314-583-1112 CELL.

BRUNO MRUCKOVSKI

8707 Gravois Rd.

VAŠ MORTGAGE LOAN OFFICER - DEVET GODINA ISKUSTVA

*Equal Housing Lender 

Predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić krajem augustaposjetit će bosanskohercegovačku dijasporu u Sjedinjenim Američkim Državama

redsjedavajući Predsjed- o rg an iz ova na u o kv ir u s vo ji hništva BiH Željko Komšić udruženja bh. zajednica predstavljaboravit će od 30. augusta do najznačajniju asocijaciju koja okupljaP2. septembra u Saint Louisu i pripadnike svih naroda BiH i koja

susrest će s predstavnicima bh. održavadobre odnose sa BiH .građanakoji žive i rade u SAD-u. Tokom boravka u Saint

Bosanskohercegovačka za- Louisu, predsjedavajući Komšić jednica u Saint Louisu ima oko 50.000 prisustvovat će brojnim aktivnostimačlanova i najbrojnija je zajednica u u okvir u koj ih i pr ivr ednomdržavi Missouri od svih zajednica s predstavljanju BiH, čiji su organizatori L ou i s u i Ambasada B iH u održavanje fudbalskog turnira koji ćeprostora bivše Jugoslavije. Dobro Svjetski trgovački centar u Saint Washingtonu. Predsjedavajući Komšić okupiti oko 20 ekipa iz Sjeverne

će prisustvovati i obilježavanju desete Amerike. Predsjedavajući Komšićgodišnjice lista "Sabah", najtiražnij ih posjeti t će i Župu sv. Jos ipa, sedmičnih novina bh.dijaspore koje se podružnicu HKD “Napredak”i Islamskiizdaju u Sjevernoj Americi. centar u Saint Louisu. Susrest će se s

U Saint Louisu otvorit će i g radonače ln ikom Saint L ou isa, veliku manifestaciju "Bosanskoherce- kongresmenima, te mnogim lokalnimgovački festival" koja će, prema dužnosnicima i z vani čn icima teočekivanjima, okupiti oko 10.000 predstavnicima medija,saopćeno je izBosanaca i Hercegovaca. U okviru S lu žbe z a o dnose s j avnošćuovog f es ti va la najav ljeno je i Predsjedništva B iH.

Agencija Hayat USA

RAMAZANSKA

PROMOCIJA

Poštovani Bošnjaci,Zahvaljujući aktivnosti koju je pokrenula Agencija Hayat USA, a u

 povodu mjeseca Ramazana, obavještavamo Vas da će NTV Hayatemitovati poseban ramazanski program uoči i za vrijeme mjesecaRamazana, od 12. septembra do 12. oktobra 2007. godine, na 510kanalu WorldTV (Globecast) satelitskog programa.

Ramazanska promocija od 1. augusta do 31. septembra 2007.Za nove mušterije, povodom Ramazana, smanjene su cijene opremekoju čine antena, risiver i kartica. Cijena opreme je $150+poštarina($27) + taksa (samo za UT 6.6%, NY 8.63% , FL 7 %, CA 8.2%, DC5.75% ) za opremu kupljenu u periodu od 1. augusta do 31. septembra2007.

Sve nove mušterije u periodu Ramazanske promocije, imat će besplatan satelitski program za vrijeme Ramazana.Za sve mušterije nudimo popust za godišnju pretplatu. Ako uplatite pretplatu za godinu dana, imate 13. i 14. mjesec besplatno. Za više informacija i prijave pozovite 1-206-244-6888.

Agencija HayatUSASatelitski program206-244-6888

UČVRŠĆIVANJE VEZAMATICE I DIJASPORE

U Saint Louisu otvorit će i veliku manifestaciju"Bosanskohercegovački festival" koja će, premaočekivanjima, okupiti oko 10.000 Bosanaca i

Hercegovaca. U okviru ovog festivala najavljeno je i održavanje fudbalskog turnira koji će okupiti

oko 20 ekipa iz Sjeverne Amerike.

Page 8: Dijaspora bošnjačka [broj 40, 15.8.2007]

7/31/2019 Dijaspora bošnjačka [broj 40, 15.8.2007]

http://slidepdf.com/reader/full/dijaspora-bosnjacka-broj-40-1582007 8/30

bosnjackabosnjacka8

15. august 2007 

Koji su osnovni ciljevi djelovanja TheAdvocacy Project?

The Advocacy Project je organizacija sa sjedištem uWashington DC.Mi pomažemo društvenim grupamau nekolikorazličitih država da svoju poruku plasirajuna pravo mjesto i da tu poruku promovišu, da razviju network informativnu mrežu. Naš cilj je daim pomognemo da budu više efektivni i postignupromjene u društvu. Mi se fokusiramo na određenegrupacije u društvu koje imaju jaku motivaciju zaono što rade, puno volontera, ali imaju problem daprezentiraju informaciju, menadžiraju webstranicu,i mi tu pokušavamo pomoći. Radimo sa 25 različitihorganizacija širom svijeta, šaljemo studente iz USAna dobrovoljan rad u mnoge zemlje, za primjer imamo studenta koji radi u Tuzl i u organizacijiBosfam. Inače, teško dolazimo do novca dafinansiramo sve ove projekte. Ove godine ljudi supočeli nuditi pomoć individualno.

Kakostedošliu vezu saBosnom?

Ja sam bio u Bosni nekoliko puta za vrijeme rata,zatim poslije rata, gdje sam došao da vidim da limogu pronaći društvene grupacije koje se bore zasocijalnu pravdu i priznajem da sam fascinirankoliko grupacija postoji u Bosni. Interesantno, svesu različite. U Vitezu sam pronašao grupu lovaca,Bošnjaci i Hrvati zajedno, u Mostaru npr. mala grupaljudiima radio-stanicuu podrumu itd.Ogroman brojorganizacija, da ne povjeruješ da je ovo bilakomunistička zemlja, kojaje prošla kroz strašanrat.

Dijaspora više ne može biti ignorisana čak ni poOčekuješ da su vrijednosti c ivilnog društva u pitanju Srebrenice. Mi ćemo pomoći u potpunosti porušene - ali se potpuno suprotno Kako vidite bosanskudijasporu u St.Louisu?organizovanju Dijaspore u smislu da pomognedesi lo. Ogroman broj raznih grupa ponikl ih izgrupacijama u Bosni kako bi postigli svoja prava. Udruštva. To me zainteresovalo jako puno. Jedan od Veoma pozitivno. Šta je interesantno je, da ste sviUdruženju Srebreničana su mi rekli da su uradili prvih projekta u Bosni je bio da smo poslali izbjeglice koje su došle jer su morale, imate osjećaj

puno,ali kad sam pitaoza bilo kakvuevidencijunisuvolontera u Sanski Most i Kozarac da prati prve šta znači biti maltretiran, ponižen, mnogi drugi imali ništa za pokazati. Ne možete tako privući povratničke grupe. Također smo pratili povratničke nemaju taj osjećaj, imate zato jakumotivaciju, zatopažnju donatora ili onih koji žele pomoći. Morategrupe u Srebrenicu i došli u dodir sa grupom žena iz 12 godina kasnije ljudi plaću na ovom obilježavanjuznati proizvesti poruku i plasirati je na pravomjesto.Bosfam-a u Tuzli. Radi se o grupi žena iz Srebrenice srebreničkog genocida...Veoma interesantno, aliBosfam bi trebao npr. imati svoje novine, ali imajukoja je rekostruisala svoje živote ovim projektom. problem je da ne koristite sve svoje mogućnostivel ike troškove i nisu u mogućnosti i li misle daSlali smo 6 studenata da rade sa njima svakog ljeta i ponekad i da ste na žalost podijeljeni u grupe nanemaju novac za to. Donatori su otišli iz Bosne.oni su pomogli da postave web stranicu, da naprave mjestima gdje bi t rebali imati isti interes, npr Lokalna ekonomija je loša, Bosfam kao i druge biznis plan, da naprave ćilim projekat. Taj ćilim sa genocid. Nekad sebi postavljate prevelike ciljeve,organizacije, živi dan za dan. Pomogli smo im okokockama u kojima su imena stradalih u Srebrenici npr. mislim da ne možete promijeniti Dayton, ali web stranice. Pomažemo da dođu u dodir sa prikazan je u St. Louisu za vrijeme obilježavanja 12 možete mijenjati dijelove tog dogovora, to je javnošću, da informacija o njima dođe do javnosti, igodina srebreničkog genocida. moguće, ali morate vršiti pritisak na mjesta koja suevo na neki načinnpr. dadođe uSt. Louis zajednicu. tanka. Morate imati jasnu poruku, realne zahtjeve,Ja se nadam da smo to postigli, ovdje sam donio Radite li sa američkim društvenim grupama? postaviti jasne ciljeve i sve je moguće. Važnostći lim sa imenima poginulih Srebreničana. Mi informacije je ogromna.možemo pomoći slične stvari u drugim zajednicama,Naša misija nije da radimo sa američkim grupama.možemo dodavati imena nestalih u ćilim, možemoAli smo pronašli da je svaka dijaspora povezana saomogućiti transfer novca u Bosnu itd. al i je dodomovinama i to može biti na dobar i na loš način.zajednice hoće li podržatito iline.Imamo grupu u New York iz dijaspore Nigerije koji Ovo je historijski momenat kada možemo reći da jepokušavaju da zaustave dotok Nigerijaca u USA,Amerika napravila dosta grešaka: Irak, Srednji onih koji dolaze pa budu iskorišteni ovdje od strane

Istok, dosta, dosta drugih grešaka, imamo dakleonih koji ih dovode, tako npr. jedna žena iz Nigerije dosta ljudi koji mrze Ameriku u ovom momentu. je došla tu i radila godinama, a da nije bila plaćena.Kroz naše programe, pronašli smo mnogo Dakle Dijaspora može biti izvor negativnih stvari. AliAmerikanaca koji bi rado radili dobrovoljno u raznimimamo i pozitivan rad dijaspore, gdje dijaspora zemljama pomažući raznim grupama da postignupostaje način kako lobirati za domovinu. Micilju demokratskim procesima i raznim sociološkim ipostajemo sve više zainteresovani za dijasporu.društvenimpromjenama.Imamo primjer aktivne dijaspore u St. Louisu.

Razgovor: Iain Guest, izvršni direktor The Advocacy Project, organizacije kojapomaže bosanskohercegovačkoj dijaspori

FASCINIRA NAS

SNAGA I VOLJABOSANSKIH ŽENA

U ORGANIZACIJI BOSFAM

Razgovarao Murat Muratović

Darko JovanovicSalesConsultant

4650 14 Mile Rd., N.E. (M-57)

Rockford, MI 49341

616.866.9511

Fax 616.866.1842

[email protected]

Page 9: Dijaspora bošnjačka [broj 40, 15.8.2007]

7/31/2019 Dijaspora bošnjačka [broj 40, 15.8.2007]

http://slidepdf.com/reader/full/dijaspora-bosnjacka-broj-40-1582007 9/30

915. august 2007 bosnjackabosnjacka

principima kojih su se žene Bosfamadržale famil ija osnov pripadnosti,s igurnost i, povjerenja odanost i, podrške, ponosa. Bosanska familija - prepuna raznovrsnosti, široka srca kao iBosna što je. U Bosanskoj familiji rade idruže se Bosanke, bezobzira na godine,v jeru, nac iju, obrazovanje, ženeprognanice i one koje to nisu, dakle - žene BIH.

BOSFAM je u kratkom vremenuuspio da organizuje i mobil iše jakumrežu podrške sa ciljemdapruži pomoćporodicama i komšijama u njihovim

Okupljajući prije svihžene iz Srebrenice, ali i potrebama.drugih mjesta u Podrinju, koje su pred ratom i To je naročito došlo do izražaja padomagresijom potražile spas u Tuzli, u ovom gradu je Srebrenice - kad su žene Bosfam-a, i same sudionici uči le su one koje to ne znaju, a li isto tako osimp ri je t rinaes t god ina osnovana nev ladina tragedije, prihvatile mnoge žene koje su tragedijom tradicionalnih mustri započet je rad i na novim,organizacija BOSFAM Bosanska familija, zamišnjena Srebrenice ostale bez najmilijih, pružile im podršku i drugačije dizajniranimćilimima.da bude odgovor na situaciju u kojoj su se uključile u aktivnosti Bosfam-a, gdje su i danas. Mnoge žene čiji su članovi porodica nestali,samohrane majke, žrtve ratnih dešavanja našle. Primarni zadatak u radu BOSFAM-a je bio da razvije posebnomajke čije djece nema, uvijek ističu daim jeTada je veliki broj građana BiH, a naročito žena, organizaciju samopomoći koja bi ojačavala i tkanje ćilima najbolja terapija: -Jedino kad tkam jadjece i staraca trebao pomoć. Žene - žrtve rata su podržavala razvijanje kapaciteta i bila opravdana. ne mislim na svoju nesreću kaže majka čiji je sin dolazile iz različitih sredina, protjerane iz svojih Danas, vrata BOSFAM-a su otvorena za žene nestao u tragediji Srebrenice. Uporedo sa radnomdomova i ostale na čelu svojih porodica, sa koje trebaju pomoć. U svoj rad Bosfam je uključio terapijom projekat tkanja je prerastao u projekatmaloljetnom djecom, starim roditeljima i svim  jaku koaliciju velikog broja radnika koji pružaju sticanja dobiti. Proizvodi prelijepi ručno tkani ćilimidrugimnedaćamakoje ratdonosi. tradicionalnog ili modernog dizajna, urađeni se vrlodirektnu podršku i pomoć ženama od neformalne

Krajem 1993. i početkom 1994. godine kvalitetno. Novac koji žene zarade na ovaj način vrlopsihosocijalnepodrške do ekonomskogosnaživanja.OXFAM - NVO iz UK (Oxford) je započeo projekat često je jedini novac koji one imaju za sebe i svojuRučno izrađeni vuneni ćilimi i etničkipletenja po kolektivnim centrima na području djecu. Projekat „Ćilimi i žene“ na simboličan načindizajnirani pleteni i heklani džemperi, šalovi, Tuzlansko-podrinjskog kantona. Projekat je vođen u rukavice, čarape i čitav niz drugih proizvoda sa predstavlja vezu bosanske tradicije, prelijepog ćilimaizbjegličkim kolektivnim centrima gdje su bile šarolikim bosanskim mustrama izrađuju žene i rada žene koja je otkala ćilim ćilimi nose imenasmještene žene - prognane iz svojih domova, sadjecom, sa traumama, sa svakodnevnim strahom od

granatiranja. Žene su prihvati le projekat kao mogućnost da nešto rade, da nečim zaokupe svojupažnju dok žive u tim, za ljude nedostojnim,uslovimaživljenja.

Nakon toga usl ijedio je novi projekat - Projekat Centara za druženje žena - žrtava rata. UCentrima se družilo i radilo, razgovaralo, igralo se sdjecom... Bile su tu žene, djeca, stari - sve zajedno.Centri su živjeli punim životom iako je okolo bjesniorat, donoseći stradanjai razaranja. Žene su pokušaleu sebi sačuvati osjećaj kor isnost i, os jećaj prijateljstva,osjećaj pripadnosti.

-Željele smo živjeti i raditi, željele smopreživjeti i ostati koliko-toliko normalne u nenormalnim uslovima u kojima smo bile, kažeMunira Beba Hadžić, voditeljica ove organizacije,trinaestgodinaposlije.

I te 1994. godine kada je civilnos tanovništvo t rp je lo svakodnevne napade i

granatiranja, pojedine strane organizacije su prognane iz svojih domova tokom rata. Mnoge od žena koje su otkale ćilim u Bosfam-ovom projektupovremeno povlačilesvojeosoblje u sigurnost drugihovih žena rade kako bi prehranile djecu i pružile rukotvorina.zemalja. U radionicama Centrima, se vodio razgovor

U okviru manifestacije “LJETO U TUZLI”pomoćsvojim porodicama.na temu "Šta ako OXFAM ode?" Svjesne svojeBosfam svake godine organizuje večer pod nazivomMnogi od ovih urađenih radova dobilisu novosituacije, svoje uloge i svoje odgovornosti žene su “Muzika i moda, mladi i ljeto” Bosfam predstavljaznačenje među građanstvom kao simbol ženskerekle: "Mi nastavljamo, mi moramo dalje! Mikolekciju odjeće ručni rad žena iz Bosfam-a,učesniciodlučnosti da se prevaziđu tragedije rata. Bosfamoveostajemo ovdje!"programa su plesne grupe iz Tuzle, a pokroviteljaktivnosti fokusirane su na projekat „BosanskaI tada nastaje BOSFAM - BOSANSKAprojektaje OpćinaTuzla.tradicija, ljepota i rad“. Započet kao projekatFAMILIJA kao domaća nevladina organizacija.

Nedavno je u okviru Bosfama pokrenut noviokupacione terapije za žene žrtve rata danas Bosfam počinje svoj rad kao projekat u OXFAM-u, aliprojekat u okviru kojega bi se treba otkati Ćilimpostaje projekat ekonomske podrške ženama kojese kasnije, uz treninge i podršku razvija i postajesjećanja na žrtve genocida u Srebrenici,pod nazivomručno rade ćilime, odjeću, ukrase za dom... Umjestosamostalna nevladina organizacija, uspostavlja „Tradicijom protiv zaborava“. Ćilim bi trebaoda tražehumanitarnu pomoć žene rade dapoboljšajusaradnju i postaje partner i sa drugimsadržavati sva imena ubijenih i nestalih uuslove života svojih familija. Tokom rata Bosfam je,uorganizacijama, internacionalnimi domaćim.srebreničkom genocidu. Već je urađen ćilim saokv iru p rojekata ps iho-soci ja lne pomoć i u -Posebno želimoistaćida nismo ni znaledvadeset imena, koji je opet sastavljen od dvadesetkolektivnim centrima i izbjegličkim naseljima, a štaje nevladinaorganizacija kadsmo počelesamalih ćilima dimenzija40x40 centimetara,a ciljje danakon toga i u Centrima radionicama zažene žrtvenjenim formiranjem, ali smo sigurno znale dase u narednim godinama otkaju ć il imi sa svimrata , organizovao okupacionu terapiju baziranu nane želimo samo čekati i biti bespomoćne, imenima i da se spoje u velike ćilime koji će bititradicionalnim vještinama izrade ručnih radova.osjećale smo tegobe rata na svojim plećima,postavljeni na važnim mjestima od Washingtona doŽene su uključene u projekte pletenja, šivenja, znale smoda moramo učinitineštoi zbog sebe i

Potočara kako bi podsjećali na genocid koji se desio.tkanja...a njihovi proizvodi su uglavnom bil izbogdrugih, nastavlja svoju priču Beba Hadžić. Svi Bosanci i Hercegovci, pogotovo članovi porodicanamijenjeni za humanitarnu pomoć ugroženimTako je nastao slogan (moto) oveubijenih i nestalihmogu sudjelovati u ovom projektukategorijama.organizacije: Mi radimo, mi se družimo, finansiranjem izrade ćilima sa imenom svog članaU okupacionoj terapiji posebno mjestomipomažemoi sebi i drugima. Pridružitenam se!porodice. Cijena jednoga ćilima je $80. Svepripadalo je i pripada tkanju tradicionalnih bosanskihIme organizacije - Bosanska familija, ženeinformacije se mogu dobiti na ili naćilima. Pojedine žene su prije rata znale tkati ćilime isu izabrale u vremenu kad su mnoge bosansketelefon u Tuzli035257 533.toje bio početak rada. Kasnije žene koje znaju tkatifamilije bile rasturene, a u BIH je tradicionalno, po

www.bosfam.ba

Žene NGO Bosfam iz Tuzle pokrenule su projekat tkanja ćilima sa imenima ubijenih Srebreničana

8.000 IMENA NA ĆILIMIMA

ŠIROM SVIJETA 

U Bosfamu u Tuzli je trenutno gost iz AmerikeAl ison Morse, volonter organizacije TheAdvocacy Project, či ji je c il j da pomogneženama Podrinja u rea lizaci ji p rojektaTradicijom protiv zaborava. Onaje student TheFletcher School, sa Tuf ts Univers ity. Urazgovoru za Bošnjačku dijasporu, ona jenaši m r epor ter ima kaz ala k ako j eprezadovoljna komunikacijom sa bosanskimženama, te da je oduševljena znanjem ikvalitetom izrade bosanskih rukotvorina,posebno ćilima.

Amerikanka u Bosfamu

ODUŠEVLJENA BOSANSKIMRUKOTVORINAMA

Naš urednik Murat Muratović u društvu saAlison Morse u Bosfam-u u Tuzli

Naš urednik Murat Muratović u društvu saAlison Morse u Bosfam-u u Tuzli

Page 10: Dijaspora bošnjačka [broj 40, 15.8.2007]

7/31/2019 Dijaspora bošnjačka [broj 40, 15.8.2007]

http://slidepdf.com/reader/full/dijaspora-bosnjacka-broj-40-1582007 10/30

bosnjackabosnjacka10 15. august 2007

U subotu, 14. jula u Banket sali restorana 35. Džemal Selimović 50 $ 98. Mevludin i Haska Kulovac 100 $Grbić održano je humanitarno sijelo za obnovu 36. Mirsad Smajić 50 $ 99. Bajrudin Lilić 50 $džamije u Podžeplju, općina Han-Pijesak. 37. Zumreta Gahić -- 100. Ramiz i Ajla Hodžić 30 $

Odaziv naših građana kao i njihove donacije 38. Hajrudin Ahmetović 50 $ 101. Munira Zametica 20 $zaista pokazuju da bošnjačkog srca nema na daleko 39. Nijaz Balagić 40 $ 102. Asim Omerspahić 40 $u jednoj predivnoj atmosferi u prepunoj sali 40. Hamza i Ramiza Sejfić 500 $ 103. Hatema Omerspahić 50 $restorana Grbić. Za samo nekoliko sati programa 41. Ćamil Mešanović 100 $ 104. Izudin i Nusmira Hajrić 50 $sakupljeno je, uz lijepu pjesmu i igru, 19.550 42. Samir Šalić 100 $ 105. Kerim Muharemović 20 $dolara. Te večeri, pročitano je i pismo podrške za 43.Hamza i ZeminaHodžić 1000 $ 106. ŠećanBegović 100 $ovu akciju od Ifeta ef. Buljubašića, koji je dugo 44. Hasan Nezirović 60 $ 107. Mersida Gušić 100 $vremena vezan za ovu džamiju kao i za njen 45. Himzo i Amira Mujkić 200 $ 108. Admir Gušić 60 $džemat. Džamija u Podžeplju, k ao i mnoge džamije, 46. Irfan i Fadil Hodžić 20 $ 109. Abid i Dina Usto 50 $spaljena je od strane agresora 1992. godine. 47. Nazif i Admira Žigić 50 $ 110. Sarija i Sanela Gušić 300 $

Veliko hvala svim našim posjetiocima na 48. S inan i IfetaHasanović 300 $ 111. Sulejman I Nisveta Kovačević 100 $

zaista vrijednim donacijama, kao i organizatorima 49. Senad Ahmetović 100 $ 112. Alija I Jasmina Sejfić 100$među k ojima treba i zdvojiti: Zijada M ujkića, Almira 50. Nezim Krdžić 40 $ 113. Osman Bradarić 60 $Subašića, Jusu Subašića i Himzu Mujkića. Veliku 51. Izet Softić 50 $ 114. Elmir Omerspahić 40 $zaslugu imaju muzičari kao i sponzori ovog velikog 52. Džemo Subašić 100 $ 115. Smail Pašić 100 $sijela. 53. Nurko i Amela Alajbegović 100 $ 116. Lejla Muhamedbegović 100 $

54. Mensur Muminović 50 $ 117. Himzo Omanović 100 $Sponzori: 55. Sead Hodžić 50 $ 118. Irsad Palić 100 $Radio glas Drine, Radio Behar, Sulejman Grbić i 56. Fikret i Jasmina Gušić 260 $ 119. Aziz Palić 100 $osoblje Restorana. Muzičari: Azimir Zukanović Azo, 57. Mirzet i Smaila Bećirović 20 $ 120. Vejsil Palić 100 $Teufik Bukvić Teo; Pjevači: Halil Mehmedović Halčo, 58. Amra Balagić 20 $ 121. Jusmir Muratović 50 $Osman Ahmetović Tambura; Meho Pervan, Envad 59. Nesib Hasanović 100 $ 122. Ibro Palić 50$Dedić, Suljo Kovačević, Alan Velijević 60. Hasan Vejzović 50 $ 123. Mufmir Palić 20 $ 61. Sejdalija i Sevla Nuhanović 100 $ 124. Hasib Mujkić 100 $ 62. Beriz Nukić 100 $ 125. Hajrudin Mujkić 100 $Donacije za džamiju u Podžeplju: 63. Džemo i Mujesira Jusupović 100 $ 126. Haris i Lejla Ahmetkadić 50 $1. Juso i Hira Subašić 500 $ 64. Muhamed Jusupović 100 $ 127. Miralem Spahić 100 $2. Sejfo Alihodžić 60 $ 65. Šećan Čavčić 50 $ 128. Elvedin Spahić 100 $3. Eniz Mehmedović 50 $ 66. Mustafa Čavčić 50 $ 129. Šeho Osman 50 $4. Fehim Ćesko 50 $ 67. Rifet Čavčić 50 $ 130. Alija i Sabaheta Hodžić 50 $5. Fikret Šehić 50 $ 68. Admir Čavčić 50 $ 131. Reuf Sosić 50 $

6. Tarik Kadrić 20 $ 69. Mujo Dedić 50 $ 132. Ahmo Mujkić 100 $7. Suvada Zuko 30 $ 70. Mevludin i Hajra Musić 40$ 133. Mustafa Divović 50$8. Azem Alihodžić 50 $ 71. Murat Delić 30 $ 134. Muamer Đozić 100$9. Alija, Almir I Emina Subašić 1000 $ 72. Mehmed Selimović 50 $ 135. Amir i Amela Šehidić 100$10. Alija i Sanela Subašić 150 $ 73. Ibrahim Jusupović 100 $ 136. Osman Kuć 100$11. Salim i Elvira Mujkić 1000 $ 74. Osman i Amira Selimović 50 $ 137. Semir Turan 50$12. Zijad i Nermina Mujkić 1000 $ 75. Juso Kuljančić 50 $ 138. Admir Ramić 50$13. Seudin i Hajra Hodžić 200 $ 76. Mirza i Hajra Gušić 100 $ 139. Hamdija Ramić 100$14. Kadira Omerspahić 50 $ 77. Šifa Mujkanović 50 $ 140. Hasib Ramić 50$15. Hamza i Rahim Ramić 200 $ 78. Munir Durmišević 100 $ 16. Mehmedalija Ramić 100 $ 79. Nijaz Ćerimović 50 $ U ime organizatora svima jedno veliko i od srca17. Enver i Sedina Subašić 250 $ 80. Enes Alihodžić 40 $ hvala za ovo časno i humano djelo. Svi oni koji žele18. Suvad i Samira Ramić 100 $ 81. Zineta i Hurdin Šahbetić 40 $ kupiti video materijal sa ovog humanitarnog sijela19. Avdija i Mula Hodžić 200 $ 82. Ibrahim i Mirsada Bektić 50 $ mogu se obratiti na broj tel: 341-1182.20. Behadil i Fatima Gušić 100 $ 83. Kemal Selimović 100 $21. Alaga Pirić 100 $ 84. Avdija i Alma Ivojević 300 $22.Enver I Hajra Pirić100$ 85. AzemKrdžić50 $23. Zemir Malkoč 50$ 86. Elvedina Galender 60 $24. Nusret Gušić 500 $ 87. Amar Omerspahić 60 $25. Sapko i Mediha Hodžić 200 $ 88. Nail i Fazila Vuković 50 $26. Esed i Fehima Kurtić 200 $ 89. Azimir Zukanović 200 $27. Nermin Ramić 100 $ 90. Kadir Malović 100 $

28. Admir i Nermin Hasanović 260 $ 91. Suad Arslan 100 $29. Hamdo Avdić 50 $ 92. Zumra Omerović 40 $30. Selman i Muhasanović 100 $ 93. Hasan Mukić 50 $31. Mushka Čavčić 30 $ 94. Mehmedalija Jugović 100 $32. Sevdija Osmanović 40 $ 95. Samir Halilović 50 $33. Zarif i Zumra Gušić 200 $ 96. Salkan i Jasmina Selimović 100 $34. Hrustan Nesić 50 $ 97. Hidajet Suljić 100 $

U St. Louisu održano još jedno veliko humanitarno sijelo za džamiju u Podžeplju, općina Han-Pijesak

 VELIKO BOŠNJAČKO SRCE

Piše: Hajro Smajić

Građani St. Louisa su još jednom kao i mnogo puta do sada pokazali da imaju veliko srce i dušu i kada se radi javno časno i pošteno, solidarnost naših građana nikad nije izostala.

Page 11: Dijaspora bošnjačka [broj 40, 15.8.2007]

7/31/2019 Dijaspora bošnjačka [broj 40, 15.8.2007]

http://slidepdf.com/reader/full/dijaspora-bosnjacka-broj-40-1582007 11/30

1115. august 2007

bosnjackabosnjacka

Murat Hurtić, nije poznat široj tuzlanske Federalne komisije zapublici, niti je bio u kakvom f ilmu. nes ta le o sobe , Hur ti ć umi jeAnonimno, više od deset godina, precizno utvrditi jesu li ti jela, anketira i raskopava polja i doline u često u užasnom stanju, štookolici Srebrenice, Potočara, Žepe. predstavljaju gomile polomljenihNalazi ostatke nesretnika iz ubilačkog kos ti ju , b il a p remješ tana ,ljeta 1995. godine. Čini to bez paljena i li posuta kemijskimprestanka, precizno, ali bez ikakvog proizvodima, te razarajućim

Osim t ih , nel judskih oko lnos ti , na ponašanje i ostaviti ne previšeli čnog oglašavanja i, skoro, bez supstancama. Za uspostavlja-boravak na teritoriju RS nikada nije prihvatljive tragove, kako duhovne nadoknade. nje ist ine i očuvanja od zaborava, siguran. On neprestano stavlja u tako i fizičke. Zato Murat svakeGlavni izvršitelj istraživanja ovog najvećeg poslijeratnog pokoljapitanje vlastiti život jer, kakoje izjavio godine, provede nedjelju dana u na Starom kontinentu, Hurtić oženjenf ra ncuskim nov inar ima, s vaki šetnjama i pješačenjima, ugasii otac dvoje djece, pristaje na rizik.pronađeni ostatak nekadašnjeg mobilni i pokuša sve zaboraviti. Lovi Mogućnost da nagazi na minu ili ježivota, dokaz je postojanju genocida ribu i spava.nađe ispod tijela, je svakodnevna.ali i potvrda da je istrebljenje Potom se vraća na posao,Zločinci su u grobnice, odnosno naplaniranoi planskiostvareno. Posebno bilježi i oglašava nove grobnice, iznjihov vrh, namjerno ukopavali mine,š to je neg iranje sa s rb ijanske, koj ih iskopava gravidne žene, maleda bi još ljudi poginulo. Zna tuzlanskiodnosnobosanskoortodoksne s trane, bebe, s tar ije bračne parove. profesor, damu ostaje jošpet do deset jako naglašeno. Uzbuđeno i osjećajno je opisaogodina mukotrpnog rada. Nastoji Murat Hurtić pre lazi na h il jade francuskim novinarima, pronalazakotkri ti s ve pojedinosti i načinek i l ometa ra u s vom s ta rom, masovne g robnice kod B rčkog, koja j estradanja svojih sunarodnjaka. Zatoprašnjavomgolfu, štoje samo za sebe bila skrivena više od decenije. Tako jepažljivo sakuplja kosti, ne ispuštajući jako simbolično jer profesor nije pomogao bližnj ima ubi jen ih dani najmanje koščice, a kupi i prašinunikada držao oružje u ruci, niti je saznaju istinu i sahrane posmrtneoko nj ih. Niko ga ne može vojevao na bilo čijoj strani. Danas se ostatkenjihovihnajdražih.obeshrabriti, čak ni zmije štobori, na samo njemu svojstven način, "Moja jedina nagrada suopsjedaju grobnice, tražeći maleprotiv zaborava! Boravio je i u postignuti rezultati: smiraj porodica -si sare koji se hrane lj udskim

srpskom pa potom u hrvatskom nestalih i izgubljenih". Hurtić poznajeostacima. logoru, zajedno sa mnoštvom takve strepnje i nemire. Trebalo mu jeOd 1996. godine Hurtić jeBošnjaka, pa kako je prež iv io, tri godine za pronalazak Kasimovaprisustvovao otvaranju stotinu jama,ostvaruje svoju prvobitnu nakanu: tijela. Kasim je ubijen u logoru, u 22. a plaćen je smiješnom sumom novacaotkopati što više dokaza i učiniti da godini. Tako je Murat Hurtić, napokoni obavezanlično nabavitipotreban alatživi, napokon oplaču i sahrane njihove mogao oplakati rođenog brata, zai sredstva za rad. Zimi, kada je kod nestale i izgubljene. Svjestan je da kogadugo, ništa nijeznao.kuće, s laže i k lasira vijesti, pa seovakav način postojanja može utjecatiobavještava o drugim grobnicama.

MURAT HURTIĆ

NEZNANI JUNAK 

Glavni izvršiteljistraživanja

tuzlanskeFederalne

komisije

za nestaleosobeFrancuski, jako katolički dnevni list "La Croix"/Krst/,

objavio je nesvakidašnji portret jednog, naizgled, sasvimobičnog profesora historije i geografije sa

 srebreničkih, zajedničkih, grobnica.

Piše: Džana Mujadžić

Međunarodna smotra je imala za cilj zanimljive, ali i važne informacije. osnovne škole" u Brčkom, koji suprezentaciju postignuća ekipa Tokom "Međunarodne Civitas smotre č lanovi sekcije "Civitas", a imajuučesnica u navedenom Civitasovom Projekta građanin" predstavljene su i između 13 i 14 godina. Dajanap r og ramu , k a o i r a zmjenu sekvence filma "Projekt građanin", Šmrk ić, Jel ena Jankov ić, Ajš ainformacija i iskustava na projektima koji je producirao čuveni američki Poturak, Toni Uglješić, Sabinakoji se sprovode u sklopu Civitasovih producent PatrickDavidson. Mujčinović, Radomir Milanović, Tarikmeđunarodnih p rograma. Davidson je u vidu dokumentarnog Čandić i Sabuha Ćorić su izradiliMeđunarodno j C ivi t as smot ri dugometražnog filma, gledaocima prijedlog zakona o inkluzivnomprisustvovali su brojni američki predstavio učenike koji učestvuju u obrazovanju, odnosno uključenju zvaničnici. Ekipe su prezentovale Civitasovom "Projektu građanin" učenika sa određenim nedostacima i s vo je por tfol ije, od koj ih su širom svijeta. Od ukupno 64 zemlje posebnim potrebama, u redovninajzanimljiviji b il i "HIV pozit ivni koje su učestvovale u navedenom socijalni ž ivotu školama. učenici u našim razredima" ekipe iz programu, izabrano je osam zemalja Uspjeh bh.ekipe je od vel ikog Hrvatske, "Samoubistva tinejdžera" u koj ima se snimao film, a među značaja, jer je ovo pri lika za ekipe iz Afrike, "Prava djece na njima je i Bosna i Hercegovina. Fi lm promociju BiH š irom svijeta. Fi lm ćeispravnu ishranuu školama" ekipe sa se, osim u BiH, snimao u Indiji, se emitovati na redovnim box office-Tajlanda, kao i mnogi drugi. I ndone zi j i , J o rdanu , Rusi j i , ima. Članovi bh. ekipe su se vratili u

Ovom prilikom održano je i zabavno Senegalu, Kolumbiji i SAD. Svakoj domovinu sa brojnim, nezaboravnimveče pri likom kojeg je svaka zemlja zemlji posvećeno je oko osam utiscima sa ovog putovanja, novimučesnica prezentirala dio svojih minuta ukupnogfilmskogsadržaja. poznanstvima, kao i sa željom da ćeobičaja i kulture, što je naišlo na Bosnu i Hercegovinu je u ovom program koji su oni razvili pomoćivel iku zainteresovanost učenika, koji vel iko m f i l msko m pro jek tu djeci saposebnimpotrebama.su na jedinstvan način dobili ove predstavljalo osam učenika iz "Druge

Međunarodna Civitas smotra Projekta građanin

MLADI IZ BIH U WASHINGTONUOd 14. do 18. jula 2007. godine u Washingtonu je po prvi put održana

"Međunarodna Civitas smotra Projekta građanin". Na smotri je

 predstavljena 31 ekipa učesnica Projekta građanin, a među njima i BiH.

Page 12: Dijaspora bošnjačka [broj 40, 15.8.2007]

7/31/2019 Dijaspora bošnjačka [broj 40, 15.8.2007]

http://slidepdf.com/reader/full/dijaspora-bosnjacka-broj-40-1582007 12/30

bosnjackabosnjacka12

15. august 2007

Euro Market & Grill

BISER

3225 LemayFerry

St. Louis, MO63125

314-487-2004

Otvoreni svaki dan!

Mon - Fri 9 AM - 7 PM

Sat10 AM - 5 PM

Sun11 AM - 5 PM

aman kada se v je rovalo da će osudi za navodne napade na pravoslavne vjernike,  jeste da se to mjesto "obradi", odnosno daizmještanjem objekta srpske pravoslavne koji su pored uzurpacije njenoga privatnoga dođemo s mašinama i prekopamo dvorištecrkve iz dvorišta Fate Orlović, bošnjačke vlasništva narušili i njen mir i slobodu. Kako je crkve. Onog trenutka kad crkva budeTpovratnice u naselje Konjević Polje kod kazala za sarajevski Dnevni Avaz posljednjih dana uklonjena, mi ćemo to i uraditi i zauvijek

Bra tunca , b i t i okončana v i šegod išn ja njoj su dolazili čak i neki bošnjački emisari nudeći otkloniti tu dilemu, izjavioje Mašović.donkihotovska borba ove starice, početkom joj nagodbu sa SPC kako bi crkva ostala u njenom Indicije o masovnoj grobnici na prostoru gdje jeavgusta je iz Međunarodne komisije za traženje dvorištu. Prema istom izvoru, razlog za uporno sagrađena benzinska pumpa, neposredno prekonestalih obznanjena informacijada postojeindicije insistiranje da Fata Orlović pristane na prodaju puta kuće Fate Orlović, postoje također godinama,da se na ovoj lokaciji nalazi još neotkrivena zemljištaSPCmnogivide u ranijim tvrdnjama nekih al i nikada nije stvorena kl ima da se ove sumnjemasovna grobnica. Podsjetimo, premijer RS bratunačkihSrba da se u prostorukoji sada pripada provjere. Mještani naselja Tekija u Konjević Polju Milorad Dodik postigao tokom juna ove godine pravoslavnoj crkvi u Konjević-Polju nalazi masovna uvjereni su da je na toj lokaciji i li ispod crkvedogovors episkopomzvorničko-tuzlanske eparhije grobnica. Amor Mašović je kazao da odranije zakopano najmanje devet osoba, njihovih najbližih Vasilijem Kačavendom o izmještanju pravoslavne postoji priča da u dvorištu ispred crkve postoji rođaka i prijatelja, za koje se nikada nije saznalo crkve sa imanja Fate Orlović. Time su se trebali grobnica, a li da to do sada nije b ilo moguće gdje su nestali nakon zarobljavanja. Stoga se možeokončati i sudski procesi koji su mimo logike vođeni provjeriti. očekivati da bi uskoro mogla biti razjašnjenaproteklih godina sa ciljem da se Fata Orlovič čak -Jedini način da se ova priča provjeri višegodišnjaopstrukcijaprovođenjazakona.

Fata Orlović ponovno u centru pažnje bosanskohercegovačke javnosti

ISPOD "FATINE"

CRKVE MASOVNAGROBNICA!?

Indicije o masovnoj grobnici na prostoru gdje je sagrađenabenzinska pumpa, neposredno preko puta kuće Fate Orlović,postoje godinama, ali nikada nije stvorena klima da se ove

sumnje provjere.

Nevladine organizacije koje kojimašefujuSrbi. Kako da me ne njihovog predstavnika Kliforda nemaradnika i kamionakoji mogud jeluju na područ ju Srebren ice bo l i k a d z n am da s e u Bonda koji je za predstavnika za raditi? Od 11. jula iz ove općineodržale su u ovom gradu 8. augusta rukovodstvima tih, na či je se Srebrenicu imenovan isključivo odselilo je 15 porodica tražeći 2007. sastanak na kojem su upozorili račune slažu pare, nalaze oni koji na inicijativu nekadašnjeg sebi mjesto gdje će moći raditi i na pogubnu politiku koju domaći i su klali našu djecu, č iji su najbliži Inicijativnog odbora. Nakon živjeti, navodi Duraković.s tr an i d on at or i vo de p re ma bili dio najekstremnijih vojnih svega pitamose šta su i on i druginev la di nim o rg an iz ac ij ama u snaga u toku rata - reagirala je ovdje radil i, kazao je Ćamil S reb ren ic i. U po zo ren o j e n a Hatidža Mehmedović, predsjednica Duraković, predsjednik višegodišnju praksu po kojoj sredstva UG "Srebreničke majke". A so c i j ac ij e ž rt av a n a m i j e n j e n a S r e b r e n i c i Kako smo saznali, od 11. jula, genocida uSrebrenici.implementiraju isključivo organizacije kada je obilježena 12. godišnjica - G o v o r e o na čijem čelu su lokalni Srbi, i li one genocida, Srebreničani su ponovo nekakvim sredstvimakojevaže za srpske ekspoziture. prepušteni samsebi. V l a d e R S ,

-Ne znamo šta nas više -Nažalost, mi nikad nismo z a p o š l j a v a n j u boli, da li oni mezari u Potočarima mogli utjecati na to kome će S r e b r e n i č a n a , a ili hohštapleraj koji se čini preko stranci davati novac namijenjen svakodnevno vidimo tih mezara. U Srebrenici su, što se u b l až a v an j u s r e br e n ič k e kamione iz Laktašazna, 42 nevladine organizacije, a tragedije. Ali nas vrijeđa jedan k a k o r a d e n a novac i USAID-a i UNDP-a, drugi odnos, a to je odnos ovdašnjim putevima.uglavnom ide u ruke onima m eđuna r odn e z aj e dn i ce i Pa, zar u Srebrenici

Majke Srebrenice upozoravaju

SRBI UPRAVLJAJU NOVCEMNAMIJENJENIM ŽRTVAMA 

Dodjela oko 300.000 KM sredstava USAID-a organizaciji "Prijatelji Srebrenice" koja bi,navodno, trebala biti usmjerena kao podrška projektima zapošljavanja, mogla bi otvoriti dugo skrivano nezadovoljstvo porodica srebreničkih žrtava koje iznova upozoravaju javnost da se

 svjetska donatorska sredstva i dalje "peru preko mezara srebreničke djece".

Page 13: Dijaspora bošnjačka [broj 40, 15.8.2007]

7/31/2019 Dijaspora bošnjačka [broj 40, 15.8.2007]

http://slidepdf.com/reader/full/dijaspora-bosnjacka-broj-40-1582007 13/30

BILTEN KONGRESA BOŠNJAKA SJEVERNE AMERIKE, broj 4, godina II

NJ. E. Željko Komšić, Predsjedavajući Činjenice o dijasporiPredsjedništva Bosne i HercegovineNJ. E. Nikola Špirić, Predsjedavajući Vijeća Bosanskohercegovačka dijaspora se razvija u vrlo ministara Bosne i Hercegovine specifičnim i složenim okolnostima, čija je glavnaNJ. E. Safet Halilović, Ministar za ljudska prava i odlika odsustvo bilo kakve strategije države Bosne i izbjeglice Bosne i Hercegovine Hercegovine u odnosu na n ju. B ez d ržavne s trategijeNJ. E. Miroslav Lajčak, Visoki predstavniku za prema dijaspori, država Bosna i Hercegovina negiraBosnu i Hercegovinu probleme više od milion prognanih i raseljenih

bosanskohercegovačkih građana, blokira poštivanje Bosne i Hercegovine. Zbog tog glasa je RepublikaIzražavajući opće mišljenje i zastupajući interese njihovih ljudskih prava u pogledu povratka, dvojnog Bosna i Hercegovina bila podvrgnuta trostranojsjevernoameričkih Bošnjaka, a polazeći od toga da državljanstva, kulturne, naučne i privredne saradnje agresiji. Svimi koji danas živimoznamoza posljedicedržava Bosna i Hercegovina ne čini aktivnosti po s Maticom i ništi sve pozitivne rezultate koje teagresije i genocida kojije bio počinjen.Svi oni kojipitanju izrade državne strategije za dijasporu, čime dijaspora postiže na planu predstavljanja najboljih su to preživjeli vape za pravdom. Još uvijek nese direktno ugrožava legitimitet građana Bosne i vrijednosti Bosne i Hercegovine u metropolama postoje argumentida se kaže daće pravde ikada biti.Hercegovine koji se privremeno nalaze u dijaspori, svijeta. Tako država Bosna i Hercegovina ugrožava Vi ste izabrani glasom naroda, isto kao i oni koji suKongres Bošnjaka Sjeverne Amerike izdajeotvoreno legitimitet svojih građana koji se privremeno nalaze vodili Bosnu i Hercegovinu kroz njen vlastiti porod. Ipismo u kojem stoji: u dijaspori. Dijaspora bez državne strategije ne može

zbog toga, i ne samo zbog toga, vi imateobavezu:Predsjedavajućem Predsjedništva Bosne i funkcionirati i ne može se govoriti o njenoj svjetlijoj -osigurati jedinstvenu, demokratsku i prosperitetnuHercegovine, budućnosti. Ali i bez državne strategije dijaspora Bosnu i Hercegovinu,bez podržavljenih entiteta;Predsjedavajućem Vijeća ministara Bosne i daje znake usmjerenosti ka Matici i pokušava da se -osigurati budućnost Bosne i Hercegovine njenomHercegovine, poveže i uveže. Dok se država koleba nad integracijomu evroatlanskeintegracije;Ministru za ljudska prava i izbjeglice Bosne i dijasporom, dok postoje državne nedoumice u -organizirati politički, ekonomski i kulturni, snošljiv,Hercegovine, odnosu na dijasporu, dok država nastoji umanjiti povratak dijaspore svojim ognjištima. I kroz to,VisokompredstavnikuzaBosnu i Hercegovinu značaj dijasporezanju samu i posebno za integraciju povratakmladosti Bosnei Hercegovine.Sažetak i pitanja: Bosne i Hercegovine u evroatlanske integracije, dok Vi, izabrani predstavnici naroda Bosne i Hercegovine1.Dijaspora Bosne i Hercegovine u Sjevernoj Americi svijet sa svojim nemilosrdnim mehanizmom uživate sve beneficije zbog tog jer je tajnarod,1992.sastoji se većinom od novodošlih, kao posljedica asimilacionih procesa za dijasporu postaje usisivač, i godine,javno izraziosvoj većinski glas. Prošlo je višeagresije, genocida i etničkog čišćenja u Domovini od dok dijaspora postepeno gubi bosanskohercegovački od petnaest godina od agresije i genocida a u1992. do 1995. godine. Mnogi od njih su sami bili identitet, ona (dijaspora) se bori za zaštitu svog dijaspori je još milion ljudi. To je apsolutnožrtve tih temeljnih prekršaja međunarodnog identiteta putemodupiranjaprocesima asimilacijepa neprihvatljivo.humanitarnog prava. makar morala iznaći sama neku svoju Maticu-kopiju, Zbog svog demokratski izraženog glasa ljudi Bosne i2. Dijaspora Bosne i Hercegovine treba i zahtjeva ako je već nema u Matici-originalu. I bez državne Hercegovine su bili pobijeni, silovani, popljačkani i direktnu prisutnost i zastupništvo u Vijeću ministara strategije dijaspora volonterski radi za interese izbačeni iz svojih kuća, sela, gradova i cijelezemlje.Bosne i Hercegovine, kako bi se neposredno države Bosne i Hercegovine u najvećim centrima Prognana i protjerana Bosna i Hercegovina danaspokušalo udovoljiti njenim potrebama, odnosno svjetske političke, ekonomske, kulturne i naučne zahtijeva od vas da izvršite svoju dužnost. Vaša pokušali riješiti brojni problemi naših građana u m o ć i , j e r s e o n a o s j e ć a k a o d i o dužnost je zakonodavno uspostaviti povratak

dijaspori, uključujući naročito stvaranje mogućnosti bosanskohercegovačkog naroda koji se planski Domovini. Vaša dužnost je omogućitimladosti Bosneodrživog povratka u zavičaje iz kojih su većina njih raselio, slijedom i analogijom posljedica agresije i i Hercegovine da preuzme vaše obaveze kad tomenasilno protjerani. genocida, a u cilju ništenja jedinstvenog dođevrijeme.3. Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike je bosanskohercegovačkog državnog tkiva. Dijaspora Podsjećajući vas da je i dalje na djelu koordiniranasvojevremeno podnio zahtjev da se tim pravima i tako svojom aktivnošću stvara mjesto na svakom kampanja protiv bosanskohercegovačkih građana upotrebama dijaspore udovolji, u kontekstu d i j e l u z e m a l j s k e k u g l e n a k o j e m

dijaspori koji su u vremenu agresije i genocida bilipredloženog Ministarstva za dijasporu, Zakona o bosanskohercegovačka kultura, historija i tradicija

meta zločinaca za likvidaciju ili progon, koji su u dijaspori, Vijeća za dijasporu i sl. Ovaj presedan je nastavljaju da žive svoj originalni život u smislu onihpostdejtonskom vremenu i dalje meta nikadveć ustanovljen u zemljama u kojima je mnogo ideala koji su bil i sadržaj u Matici prije agresije i presahlih apetita projektanata i izvršilaca završnemanja proporcija državljana i djece koji žive u genocida. Zato ona (dijaspora) nosi ideju povratkafaze srpskog, genocidno-hegemonističkog projekta,d ijaspori, i u kojima je kršenje međunarodnog Bosni i Hercegovini i kao takva nije nikakva nova Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike vas posljednjihumanitarnog prava bilou mnogomanjoj mjeri nego vrsta postojanja. Zato dijaspora nije emigracija, većputpoziva da:što je to s lučaj saBosnom i Hercegovinom. dijaspora u pravom smislu riječi, koja je postala-usvojite državnustrategiju rada sa dijasporom,4. Ako Bosna i Hercegovina nije voljna poduzeti uvažena i ugledna u zemljama gdje egzistira, koja-formirateMinistarstvo za dijasporu,potrebne korake u odgovoru na legitimne potrebe još drži rodoljublje i koja nikad neće dozvoliti da joj-usvojite Zakon o dijaspori isvoje dijaspore, onda će Kongres Bošnjaka Sjeverne "Domovina postane tuđina,a tuđinaDomovinom..."-formirate Vijeće za dijasporu pri Vijeću ministaraAmerike razmotriti drugačije pravne radnje za Poštovanigospodine Željko Komšić,Bosnei Hercegovine.realizaciju ovog zahtjeva - u ime žrtava i državljana Poštovani gospodine Nikola Špirić,Bosanskohercegovačka d ijaspora je davno kojima je uskraćena domovina, agresijom i Poštovani gospodine Safet Halilović,prepoznala odakle z lo i dalje dolazi i ko su mu genocidom. Poštovani gospodine Miroslav Lajčak,

protagonisti. Radeći za dobrobit države Bosne i 5. Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike očekuje Početkom 1992. godine izborno tijelo Republike Hercegovine (rezultati rada sjevernoameričkes lužbeni odgovor od odgovarajućih državnih Bosne i Hercegovine je većinski izglasalo mandatdijaspore Bosne i Hercegovine su dobro poznati),autoriteta Bosne i Hercegovinekojima jenaslovljeno demokratski izabranim predstavnicima istog, Vladidijaspora će još više intenzivirati aktivnost naovo pismo, te od Ureda Visokog predstavnika kao Republike Bosne i Hercegovine. Mandat je bio raskrinkavanju i zaustavljanju prljavih namjera svihodgovornog autoriteta za implementaciju ustanoviti samostalnudržavu. protivnika jake, jedinstvene, demokratske i Dejtonskog ugovora u skladu s međunarodnim Taj glas naroda Bosne i Hercegovine je bio utvrđenprosperitetnedržave Bosne i Hercegovine.pravnim normama. većinskim glasom u samom Parlamentu Republike

SADRŽAJ:

1. Država BiH ugrožava legitimitet svojihgrađana koji se privremeno nalaze uDijaspori.

2. Prijedor očekuje bošnjačku ljudsku rukuda svojim djelom ponovo obnovi gradskuprijedorsku ljepotu.

3. KBSA traži od Tužilaštva BiH izradustrategije rada po predmetima ratnihzločina.

4. Pismo KBSA Guverneru države Florida.

5. Saopćenje KBSA povodom radnji OUNoko imenovanja novog tužiocaMeđunarodnog krivičnog tribunala u Hagu.

Otvoreno pismo KBSA državnom rukovodstvu BiH

Država BiH ugrožava legitimitetsvojih građana koji se

privremeno nalaze u dijaspori

Page 14: Dijaspora bošnjačka [broj 40, 15.8.2007]

7/31/2019 Dijaspora bošnjačka [broj 40, 15.8.2007]

http://slidepdf.com/reader/full/dijaspora-bosnjacka-broj-40-1582007 14/30

    K    B    S    A

2

Neka se više nikad ne ponovi z ločin protiv značajne sljedećeagresorskedjelatnosti: formiranje komandi mjesta, uspostava stalnogčovjeka i čovječnosti u Prijedoru. Neka to 1. Oduzeto je oružje jedinica TO RBiH i stavljeno dežurstva, formiranje jedinica za front,planetarno zlo bude opomena i podstrek da pod ko ntr olu takozvane JNA u sl užbi pr ev ođe nj e j ed in ic a C iv il ne z aš ti te uBošnjaci idu naprijed. Neka se to zlo pamti: u velikosrpske politike. Oružje je podijeljeno Teritorijalnu odbranu, pretpočinjavanje jedinicaime onih koj i su protjerani iz svoga vol jenog pri jedorskim Srb ima koj i su prihvatal i TO, kao ratnih jedinica, korpusima takozvanegrada, u ime o nih j avno u više navrata s ilovanih velikosrpsku politiku. JNA, preuzimanje vlasti u javnim preduzećima,Pr ijedorčanki, u ime onih koj i su čekali 2. Povlačenje takozvane. JNA sa prostora određivanje ratnih poreza, organizaci ja radio ismaknuće svake sekunde, u ime onih koji su Slovenije i Hrvatske u Prijedor. T V- k uć a s h od n o r at n im u v je ti ma . bespomoćno gledali zločin nadsvojim najbližim, 3.Stalni pokreti jedinica takozvane JNA preko Novoformirane i mobilizirane srpske jediniceu ime prijedorskih mrtvih. Prijedorske žrtve Prijedora i njihovodovođenje sa drugih prostora dobivale su naoružanje iz skladišta takozvaneimaju pravo na pravdu i istinu. Pr ijedorski bivše Jugoslavi je, posebno sa prostora Srbi je, JNA, o čemu su davane naredbe najvišihzločinci imaju pravo na kaznu. bili su svojevrstan psihološki pritisak, komandnih struktura. Naprimjer, strogoGenocid u Prijedoruje oličenje toga dokle mogu demonstracija sile - prijetnja uplašenim povjerljivom naredbom od 24. 4. 1992. godineići granice bezumlja, mrženje, netoleranci je, Pr ijedorčanima da bježe sa svoj ih ognj išta i ne postižu se uvjet i za ustupanje oružjaneljudskosti, ne priznavanja, ne poštovanja, ne pr ed uz im aj u mj er e od br am be no g specijalnim jedinicama na teritoriji Prijedora i prihvatanja drugačijeg i drugog. organiziranja. U vezi s tim, kroz propagandu je Bosanske krajne, tako da će, upravo timČ in jen ice o počinjen im z ločinima protiv ukazivano na opasnost od “muslimanskih oružjem, ubrzo biti izvršen genocid nadčovječnosti i teškim povredama međunarodnog paravojnih formacija”, istovremeno, dok su Bošnjacima uPrijedoru.humanitarnog pravakoje su svojom surovošću i paravojne četničke terorističke jedinice pod U funkciji genocida formiraju se srpska vojska,bestijalnošću zaprepastile cijeli civilizirani svijet zaštitom takozvane JNA, do zuba naoružane, srpske dobrovoljačke jedinice, srpska policija i  jasno govore da je u Prijedoru izvršen genocid sijale strah u narodu. Aktivnosti takozvane JNA, srpska služba državne sigurnosti. Te institucijesa ciljem smišljenog uništenja Bošnjaka, u č ijem sas tavu su d je lovale četni čke djeluju pod okriljem takozvane JNA. Zločincinjihove kulture, historije, tradicije i duhovnosti. terorističke grupe, uz stalnu propagandu o Milošević i Karadžić, zajedno sa čelnicimaTaj cilj nije mogaobiti realizovanmirnimputem. ugroženosti Srba, imale su za cilj da se prijedorskih Srba usmjeravali su djelovanje tih Tako je uslijedila i srpska agresija na Prijedor. prijedorski Bošnjaci izazovu na upotrebu oružja struktura shodno ciljevima integracije “svihNakongenocida i agresije prijedorski Srbi i dalje i tako nastane ekscesna situacija koja bi se srpskihzemalja” u jednudržavu. U tom pogleduforsirajuvlastiti konsenzusnegiranja i poricanja iskoristilakaopovod i opravdanje za širi sukobu političko i vojno vođstvo iz Beograda posebnovlasti te odgovornosti za počinjen zločin. kome b i t akozvana JNA , sa četni čk im brine o stanju u Prijedoru. Zbog toga najvišiGenocid i agresije se relativiziraju i ne nazivaju terorističkim jedinicama, realizirala svoje vojni rukovodioci dolaze na teritoriju BiH i nakonpravim imenom. Pr ijedorski Bošnjaci još bježe planoveu pogleduprogona i uništenja Bošnjaka nj en og me đu na ro dn og pr iz na nj a. od popisa zločina, popisa ubijenih i nestalih.Kod u Prijedoru. U takvom scenariju, propagandom Karakteristična je posjeta (krajem aprila 1992.mnogih istina o genocidu i agresiji izaziva tajac, je lansirana teza da vojsku, odnosno JNA ne godine)komandamatakozvane JNAna prostorunedoumicu i nelagodnost. smije niko napadati. Samo je takozvana JNA sa Bosanske Krajine (5. k., 9. k. i 10. k.) generalaDugoročni uspjeh prijedorskih zločinaca zavisio četnicima mogla raditi što želi. Mnogi Bošnjaci Adžića i generala Panića. Spomenuti korpusi su, je od ubijanja bošnjačkih muškaraca, posebno su tada odlučili napustiti Prijedor “dok se na području općine Prijedor bili izvršiociintelektualaca. Trebalo je ubiti što više situacija ne smiri”, pretpostavljajući da će se to naoružavanja srpskihdobrovoljačkih jedinica.

bošnjačke inteligencije kao diktat genocida, relativno brzo dogoditi, a nisu ni znali da će taj Međunarodnopriznanje BiH, 6. 4. 1992. godine,kulturocida, ekocida, etnocida, urbicida i odlazak bit i dugoročniji, a za neke i t rajan. Tako bi lo je povod da se cjelokupan potencijal el itocida u s lužbi stvaranje etnički čistog je postignut ci lj vel ikosrpske politike, pošto je agresorskih snaga na prostoru Prijedora, Prijedora po mjeri Srba. Zato je genocid u oslabljen front patriotskih snaga koji je trebao pokrene u akcije genocida i progona Bošnjaka. Prijedoru opomena čovjeku i čovječanstvu o da se suprotstavi sve očitijim genocidnim Koristeći se propagandomo ugroženosti Srba naneophodnost i s t a lne spremnost i za namjerama. prostoru Prijedora, tokom aprila, maja, juna iprepoznavanje politike zla u kojoj je z ločin 4. Polazeći od presudnog značaja medija, jula 1992. godine izvedene su akcije progona i protiv čovječnosti cilj, a ne posljedica rata. posebno elektronskih, velikosrpsko vođstvo genocida nad Bošnjacima. Vršena su masovnaSvaki p ri jedorski S rb in mora osjećat i preduzelo je drastične mjere tako da je ubistva Bošnjaka tog regiona o čemu svjedočesuodgovornost za postupak svojih političkih i primjenom vojne i policijske sile pod njihovu mnoge otkrivene masovne grobnice, a u logoreduhovnih vođa. kontrolu stavljena infrastruktura za prenos u Omarskoj, Keratermu i Trnopolju deportiranoSvaki prijedorski Bošnjaka mora znati da i akoje radio i TV signala na Kozari. Na taj način otvara je na desetine hiljada Bošnjaka. To nisu bilaagresija prestala, ostaje zebnja je l i doista se prostor za velikosrpsku propagandu, širenje jedina mjesta izolacije i mučenja bošnjačkogokončan genocid. Jer svako zlo u historiji laži i prikrivanje istine o agresiji i genocidu. Time naroda na prostoru Prijedora. Pored tih logora, čovječanstva ostaje kao mogućnost dugo nakon seželjelaostvariti što potpunijakomunikacijska mnogiBošnjaci suzatvarani i mučeni i umnogimsamog događaja. Još smo daleko od potpune izolacija legalnih organa prijedorske općine od drugim mjestima.pobjede nad zlom. Aveti zla još uvijek čekaju svijeta, te spriječit i organizirano djelovanje Svaki pokušaj odbrane i zaštite Bošnjakasvoju šansu. Zato prijedorski Bošnjaci ne smiju prijedorskih Bošnjaka u odbrani RBiH. agresorska politika tretirala je kao ugrožavanje šutjeti, nit i zaboravit i. Bez osvješćivanja nema 5. Dugo kroz prošlost vel ikosrpski ideolozi srpstva, upravo zbog toga što je odbrana i samosvijesti. Bez samosvijesti Bošnjaci nisu u ostvarivali su uticaj na svijest srpskog naroda zaštita Bošnjaka, dovodila u pitanje realizaciju

stanju da savjesno uzmu usvojeruke sopstvenu po metodama “ispiranjamozga”te širenjemlaži snovao velikoj Srbiji, bezbilo koga drugog osimsudbinu. o ugroženosti Srba, posebno o njihovoj Srba u njoj. Ubijanje i progoni Bošnjaka, te

ugroženosti od islama. Takvi uticaji su pred uništavanje svih tragova života prijedorskihagresi ju na RBiH kulminirali u povijesti Bošnjaka bio je način ostvarivanja takvih

Podsjećanja nezabilježenom “agresijom riječi”. Te aktivnosti agresorskih ciljeva. Bošnjacima na tombi le su naročito izražene prema Srbima u prostoru nije bi lo mjesta za opstanak. IzrečenaPrjedoru. To su bile neposredne pripreme za im je strahovita zločinačka presuda potpunogIstina o genocidu u Prijedoruzločinačke akcije genocida nad Bošnjacima, uništenja. Ovo uništenje je podrazumijevalo odmah početkom oružane agresije 1992. zatiranje svih tragova života Bošnjaka na ovimPrijedor i njegova okolina su u velikosrpskimgodine. prostorima, radi čega su zločinačke akcijeplanovima bili važan prostor za povezivanje U funkciji genocida u Prijedoru formiraju se usmjerene na progone i ubijanje Bošnjaka i naistočnih teritorija Republike Hrvatske u prostorsrpska vojska, srpske dobrovoljačke jedinice, rušenje svih objekata koji pripadaju bošnjačkojvel ike Srbije. Zbog vel ikog demografskogs rpska pol ic ija i s rpska s lužba državne kultur i. Pr ijedorčani su st radal i jer nisu imal ipotencijala Bošnjaka, taj prostor je za njih sigurnosti imena kao oni koji su ih ubijali. Ubiti čovjeka jepredstavljao veliku prepreku u ostvarivanjuTokom 1991. i u prvoj polovini 1992. godine u zločin po svim vjerskim i sekularnim zakonima.velikosrpskih planova. Taj prostor im je, ujedno,Prijedoru su mobilizirane srpske rezervne Zločinac ima pravo na kaznu. Rat vođen protiv omogućavao da, po izvršenom genocidu nad jedinice JNA, rezervne jedinice policije, Prijedorčana u mučeničkom gradu ostajeBošnjacima, tu nasele veliki broj Srba, shodnodobrovo lj ačke j ed in ice i j edi ni ce TO . otvorena rana.planovima o preseljenju stanovništva i razmjeniMobilizirano je cjelokupno vojno sposobno Prijedor, simbol patnje bošnjačkog naroda, ćeteritorija, gdje je interes nalazila i Tuđmanova

srpsko stanovništvo. Uspostavljena je potpuna dugo pamtiti zločinačku smrt nedužnih ljudivelikohrvatska politika. U takvim uvjetima, kontrola komunikacija i teritorije općine. Prošlo je 15 godina ali barbarstvo se nije izbrisalo velikosrpsko političko i vojno vođstvo je premaNaredbom Srpske demokratske stranke od iz sjećanja. Prijedor, simbol patnje bošnjačkogovomprostoru primjenjivalo opsežne specijalne26.10.1991. godine, koju je potpisao naroda ćedugopamtit iz ločinačkusmrtnedužnih operacije koje su imale za cilj oslabiti, zastrašiti,potpredsjednik Skupšt ine takozvane ljudi. Prijedor će čekati da se izvrši pravda naddezorganizirati i, konačno, uništiti Bošnjake i, uAutonomne regije “Krajina”, Radoslav Brđanin, ubojicama prijedorskih šehida. U krvavomodređenom trenutku, uspostaviti potpunupreciz irane su obaveze u pogledu mobilizaci je: pr i j edorsk om p iru, organ izovan om, okupaciju regiona. U vezi s t im, posebno su

Povodom 20. jula Dana sjećanja na genocid u Prijedoru

Prijedor očekuje bošnjačku ljudskuruku da svojim djelom ponovo

obnovi gradsku prijedorsku ljepotu

Page 15: Dijaspora bošnjačka [broj 40, 15.8.2007]

7/31/2019 Dijaspora bošnjačka [broj 40, 15.8.2007]

http://slidepdf.com/reader/full/dijaspora-bosnjacka-broj-40-1582007 15/30

1515. august 2007

bosnjackabosnjacka

Hajrija džamija prije rata

Pred sam i završe tak Onda su dolazile krađe kurbana predrekonstrukci je Hajrija džamije u Kurban-bajramom (nakon kojeg Vlasenici, koja je minirana 19. pol icija nikog nije kaznila nit i osudila, avgusta1992, nakonpetnaestgodina jer se naravno nikad nije desilo), parada i truda, pri izgradnji minareta, u doslanjaglasačkih listića u dijasporu,noći između petkai subote, 6.i 7. jula sedmicu dana nakon roka za glasanje2007. godine, za sada nepoznati za smjenu nače lnika Vlasenicepočinioci su se najvjerovatnije popeli Dragomira Stupara (svjedoka pomoću skele na minaret i skinuli genocida u Vlasenici). I sad ovo... Pa

"alem kuglu". Na oskrnavljeni vrh koliko dugo će bošnjački političari i minareta Hajrija džamije, četnički svijet gledati šta se ovdjedešava?teroristi su postavili natpis "VELIKA O vo j e t ak ođ er z na kSRBIJA" i razapeli majicu crne boje. U vlaseničkim svjedocima ratnogistragu oko ovog događaja, koji je zločina da se oslobode straha iuznemirio vlaseničke povratnike prijetnji, da dođu k sebi i da vide da ćeBošnjake, uključeni su istražni organi se sa svojom šutnjom ovaj genocidPolicijske stanice Vlasenica. samo još duže produžavati. Sad treba

Ova j n ev je ro vat an č in da se zajedno svi dignu i da seterorizma nije nikakvo iznenađenje konačno pokrene proces kažnjavanja jer se u Vlasenici još uvijek teroriše vlaseničkih ratnih zločinaca (koji semuslimanski narod, kao što je i bio još uvi jek V lasenicom ponosno terorisan i na kraju istrijebljen 1992. kreću), da se pokrene sudski procesgodine, da bi putem genocida kroz vlaseničkih logoraša, da se pokrenekoncentracioni logor Sušica bio samo organizacija Žene žrtve rata -dokrajčen. Patnje V laseničana Vlasnica... Da se probude vlaseničkikrenulesu od koncentracionogLogora političari i da učine nešto za ovajSušica, kroz koji je 90% vlaseničkih nedužnipreostali narod.muslimana prošlo, bilo torturisano i A sad Vlaseničanima i ubijeno (nakon čega je samo jedna Islamskoj Zajednici ne treba Policija

osoba osuđena i kažnjena, pa do Vlasenice, koja nikada i ništa zadugogodišnjih birokratskih prepreka vlaseničke muslimane nije uradila,da seovaHajrija džamija ikad i zgradi. nego je potrebna obavi jest i Sjetimo se samo krvoločnog ubistva kontribucija svih bosanskih medija,p rvog v laseničkog povratnika, svjetskih organa u BiH, Evropskašesnestogod išnje Mel ihe Dur ić Unija i Ujedinjene Nacije, da se(policijska istraga obustavljena). dokaže štaovaj narodjoš trpi.

Petnaest godina poslije Sušice i genocida u Vlasenici

ČETNIČKI TERORIZAM

U VLASENICITRAJE I DANASNa oskrnavljeni vrh minareta Hajrijadžamije, četnički teroristi su postavili

natpis "VELIKA SRBIJA" i razapeli majicucrne boje.

Na oskrnavljeni vrh minareta Hajrijadžamije, četnički teroristi su postavili

natpis "VELIKA SRBIJA" i razapeli majicucrne boje.

Piše: Sanel Babić

Page 16: Dijaspora bošnjačka [broj 40, 15.8.2007]

7/31/2019 Dijaspora bošnjačka [broj 40, 15.8.2007]

http://slidepdf.com/reader/full/dijaspora-bosnjacka-broj-40-1582007 16/30

16 17bosnjackabosnjacka

BIH INTERNATIONAL TRUCKING COMPANY

800.368.8115 314.832.7900

Ukoliko trebate posao, pravo rješenje za Vas je:

OBUKA ZA CDL VOZA ČKU DOZVOLU- mogućnost učenja i polaganja

na bosanskom jeziku- pet sedmica trening- obezbijeđen smještaj

- veliko iskustvo na američkim putevima naših instruktora

- NAZOVITE ODMAH i rezervišite mjesto, broj studenata ograničen svaki mjesec

NUDIMO POSAO INSTRUKTORIMA!Nazovite nas!

UKAŽITE NAM POVJERENJEMI SMO TU DA VAM POMOGNEMO

Claus Schlaefli

www.WhySTL.com

314-503-6611

 Ako želite da kupite ilip ro da te vašu kuću,za Vas je najbolji izbor:

Garantovana satisfakcija!Pažnja kupci!!!

Izbjegnite greške kod kupovine kuće iuštedite hiljade dolara

Nazovite za besplatan savjet:1-888-876-2997 #1019

Ako još niste izabrali agenta,onda je Claus pravo rješenje

Nazovite odmah: 314-503-6611

Your Home SOLD in under 120 Daysor I Buy it for Cash

Država Luksemburg je objavila svoju Luksemburg j e d rugi p okušaj nakonprijedlogu Deklaraciji evropskih musli-namjeru da institucionalizira Islamsku Francuske da se islam institucionalizira namana. T akođer , Re isu-l - ulema j e zajednicu n a t aj n ačin š to ć e p okrivati način kako je institucionaliziran u BiH.podržao univerzalno prisustvo islamatroškove imama u Islamskoj zajednici Islamska zajednica u BiH će pratiti ovekoje bi nadišlo etničke i nacionalne uključujući i rad Vijeća (Šura) muslimana i aktivnosti u Evropi i spremna je da pomognep o dj e l e m e đu m u s li m a nim a u Ureda muftije. O ovim pitanjima 8. avgusta u svima onima koji zatraže pomoć da se uorganizacijiIslamske zajedniceu Evropi.Sarajevu Selim Boaretto, inače porijeklom evropskim zeml jama kons t itu i ra i

Reisu-l-ulema nam jekazao dau ovomItalijan, privremeni predsjednik Šure - institucionalizira Islamska zajednica popr ocesu s va ko t re ba d a s e n eč eg a Islamskog vijeća Luksemburga, detaljno je modelu IZ u BiH, a to znači da se formirajuodrekneda bismo postigliviši ideal, a toupoznao reisu-l-ulemu dr. Mustafu Cerića. On zakodovna tijela kao što je Sabor IZ u BiH i da jeda semuslimani uEvropi integrirajuna je to učinio smatrajući da je Sarajevo se također formira institucij a vjerskognačinda budukorisnigrađanievropskihinspiracija za procese institucionalizacije autoriteta koji će biti slobodna i sposobnazemaljai dobrimuslmanikojićerazvijatiislama u Evropi. Nakon susreta sa reisu-l- osoba da adekvatno odgovori vjerskimsvoj identitetslobodno i ponosno, izjavioulemom Selim Boaretto je za MINU izjavio: zahtjevima muslimana u Evropi i da na taj jeSe limBoaretto. discipliniraju u predstavljanju islama

-Drago namje štonas je Reisu-l- načinIslamskazajednicau EvropirazvijasvojNakonovog susretareisu-l-ulema je Evropi i na drugoj strani da se evropskeulema primio. Mi smo ga obavijestili o vlastiti identitetu okviru evropskogiskustvai daoizjavuukojojje kazao: -Sretansamšto d rž ave obavežu da vode računa o našimaktivnostima. Onje podržaonašu ukontekstuzakonaevropskihzemalja koji seseu Evropipočinjeozbiljnorazmišljatio potrebama muslimana u nj ihovom idejuda seotvoriprocesinstitucionaliza- baziraju na zaštiti l judskih prava i principuinstitucionalizaciji islama kao dobrog duhovnom i materijalnom smislu, kazao c ij e i slama u E vrop i š to j e i n jegov demokracije.puta da se s jedne strane muslimani  jeCerić.

Muslimani u Luksemburgu dobijaju institucionaliziranu Islamsku zajednicu

DRŽAVA ĆE PLAĆATIDJELOVANJE ISLAMSKE ZAJEDNICE

Luksemburg je drugipokušaj nakon Francuskeda se islaminstitucionalizirana način kakoje institucionaliziran uBiH. Islamskazajednica u BiH ćepratiti ove aktivnosti u Evropi i spremna jeda pomogne svimaonima koji zatraže

 pomoć da se u evropskim zemljama konstituira i institucionalizira Islamska zajednica po modelu IZ u BiH 

Mas ov n e t u žb e i z ah t je vi z a D o s ad a s u c iv il ne žr tv e r at a n aj če šć e Dretelj i Vojno, al i i iz drugih zatočeničkih l jekarskepotvrde. reparacijama dočekale su vlasti nespremne, tuži le dva bosanskohercegovačka entiteta centara. Porodice nestalih ili ubijenih morajumada dolaze 12 godina nakon potpi sivanja Federaciju i Republi ku Srpsku i to p red O tužbamarazmišljaju i Hrvatikoji su priložiti potvrde o statusu svojih najbl ižih.Mirovnog sporazuma. Za sada, ovdašnje kantonalnim, odnosno općinskim sudovima bi li zatočeni u logorimapodkontrolomArmije Tužbe podnose i civi lne žrtve rata, odnosno vlasti, al i ni one u regionu, nemaju plan za širomBiH. BiH, a međunjimai MiroslavZelić iz Bugojna, osobekojesunadrugenačinestradaletokomr ješenjeovog rastućeg problema, zbogko jeg Međutim, prema najavama ž rtava koj i kaže da “ rad i na pripremi tužbe za sukoba u BiH. U ime 700 i nval ida i po rodica

bi uskoro sudovi mogli biti zatrpani krivičnim ratasvihnacionalnosti u BiH, uskoro semogu naknadu štete”. Prema podacima iz Saveza stradalnikarata izSarajeva,tužbuprotiv RS-aprijavama. očekivati prve tužbe protiv država u regionu. logoraša BiH, pripremljeno je 54.000 tužbi. je nedavno pokrenulo Udruženje civilnih Entitetski budžeti nemajuplaniranasredstva Najviše ih je protiv Republike Srpske, al i je žrtavarata Kantona Sarajevo. Tužitelji tražeza isplatu materijalne štete nastale u toku znatan broj i tužbi protiv Federacije BiH. “moralnusatisfakciju i novčanunaknadu”.rata, a l i p redstavnici v l asti , p r it i snuti Šaći r Srebreni ca, zamjenik predsjednika Odnedavno su žrtve rata od luči le tuž it itužbama, postaju svjesni da moraju pronaći SavezalogorašaBiH,kažedajoš uvijekne zna i susjednedržave krivećiih ili zapodrškukojurješenje. tačan broj tužbi protiv Federacije, jer “svi su davale snagamakojesu bi le uključeneu

N a s tr an i ž rtava su i p os to jeći l ogoraš i n isu č lano vi Saveza”. sukob na t l u B i H, il i z a t o š t o su bi li z atočen i u međunarodnisistemi zazaštituljudskihprava  “Procjenjujemo da bi moglo biti oko logorimana njihovojteritoriji.koj i nalažu državama da obeštete ž rtve. 2 0.0 00 t už bi p rot iv Fe de ra ci je . M eđ u Ukoliko su dovi na podr uč ju BiHN e p os t oj e z va n ič n i p od ac i, a li s e tužiteljima su i osobe koje su bi le zatočene presude u korist logoraša, morat će im biti pretpostavlja da je zatri i po godine rata u logorima na području takozvane Autonomne isplaćenamaterijalnanadoknada. U tužbamaBosni i Hercegovini formi rano preko 500 pokrajine Zapadne Bosne od vojske Fikreta koje suza sada podnesene, oštećena stranalogora i centara zatočenja. Poredlogora koji Abdića, koji je u Hrvatskoj osuđen zaratne zahtijevamaterijalnu nadoknadnu, i to 600su formirani na teritoriji BiH pod kontrolom z lo či ne ”, ka za o j e S re br en ic a. m ar ak a po d an u p ro ve de nom u l og or u. O nirazličitihvojski,građaniBiHbivali su zatočenii Jedan od logora koje je navodno koji su pretrpjel i fizička oštećenjaza vrijemeu logorima na teritorijamasusjednihdržava, kontrol isala ova vojska jeste D rmeljev kraj bo ravka u l ogoru, traži t će dodatnui li h ap še ni u t im d rž av ama a p ot om Velike Kladuše, kroz koji je zadva mjeseca nadoknadu, i to ovisno o stepenu oštećenja.prebacivaniulogoreuBiH.Pretpostavljase da prošlo520 ljudi. JosipSladić,zastupnikžrtava Međutužiteljimasui članoviporodicaubijenih je u različitim periodima više od 50.000 predsudovimau BiHi Hrvatskoj,kažeda sudo ili smrtnostradalih, koji traže70.000 marakagrađana BiH početkom devedesetih b il o sada tužbe protiv Federacije podnesene na zasvojegubitke. Zasadanijedna od državazatočeno u razl ičitim logorima i centrima području Mostara, Sarajeva i B ihaća. koj ima pri jete tužbenema r ješenje za i splatuzatočenja. Sladić kaže da za podizanje tužbe eventualno dodijeljenihobeštećenja.

Predsjednik Udruženja logoraša iz svakipojedinacmoraimati dokazeda jezaistaMostaraRamizTiroje uizjaviza medijekazao biou logoru,odnosnoili daje članSaveza,ili daočekujedaće izHercegovinebiti podignuto dasvjedocipotvrdeda jebiou logoru.Ukoliko ErnaMačkić “5.000 tužbi” protiv Federacije. Tužitelji su osobe koje žele podići tužbu za pretrpljene (novinarkaBIRN JusticeReporta)najčešće bivši zatočenici iz logora Heliodrom, fizičke patnje, kaže Sladić, moraju priložiti

Kolektivne tužbe žrtava rata prijete da blokitaju budžete

DRŽAVENEMAJU RJEŠENJE

Z A TUŽBE ŽRTAVA RATA 

 Žrtve proteklog rata sve češće se odlučujuna podizanje tužbi protiv vlasti, koje, barem za sada, nemaju niti plan za rješavanje ovog problema niti odgovornanjihovezahtjeve.Sveje veći brojžrtavarataizBosne i Hercegovine kojesudskim putemtraže obeštećenjeza svoje patnje.Za sada tužbe podižu protiv entitetskihvlasti,ali najavljuju i tužbe protiv država kojesu imale svojudio u ratu.

15. august2007  15. august2007 

Kula Husein-kapetanaGradaščevića u GradačcuKula Husein-kapetana

Gradaščevića u Gradačcu

Nekad i sad

1993.1993. 2007.

Page 17: Dijaspora bošnjačka [broj 40, 15.8.2007]

7/31/2019 Dijaspora bošnjačka [broj 40, 15.8.2007]

http://slidepdf.com/reader/full/dijaspora-bosnjacka-broj-40-1582007 17/30

1815. juli 2007

bosnjackabosnjacka

KB SA

 g

 s

l   a

3

Page 18: Dijaspora bošnjačka [broj 40, 15.8.2007]

7/31/2019 Dijaspora bošnjačka [broj 40, 15.8.2007]

http://slidepdf.com/reader/full/dijaspora-bosnjacka-broj-40-1582007 18/30

KB SA

3

pripremljenom i komandovanom od stranedomaćih i uvoznih četnika više hiljada ljudi jezaklano i nestalo. Mnogi su ubijeni pred očimasvojih najbl ižih. Hi ljade njih je smaknuto i zakopano u masovne grobnice. To su scene izpakla napisane na najtamnijim stranicamaljudske historije. 15 godina poslije, hiljade Prijedorčanatraže svoje nestale.Današnji Prijedor je tih i miran, ali tužan. Većinanjegovog prijeratnog stanovništva je odselilo usvijet. Danas se u Prijedoru živi teško i u njemužive uglavnom oni koji moraju. Veliki problem jenezaposlenost, zdravstvena i socijalna zaštita,

loše obrazovanje itd. Prijedor je lijep grad, kojiočekuje bošnjačku l judsku ruku da svojimdjelomobnovi njegovuljepotu.Prijedorčani petnaest godina znaju istinu, istotoliko godina traže pravdu. Traže da svijet osudigenocid, pohvata i kazni zločince. Traže da seuhvate i osude Mladić i Karadžić najveći zločincidanašnjice. Smatraju da su Evropa i svijet umjesto da su kaznili zločince i osudili njihovupolitiku uradili suprotno dodijelivši im 49 %Bosne i Hercegovine, dodijelivši im tvorevinunazvanu Republka Srpska. Tvorevinu nastalu nakrvii genocidu.Prijedročani ponavljaju svoju zakletvu: nikadaviše, ne samo pričomnego i djelom.U Prijedoru se desio genocid, pa zar Evropamože da priča o ljudskim pravima? Ne može. Prijedorske nevine žrtve su pale zbog zamisli nedostojne ljudskombiću. Ta zamisaonečovjekase nije ostvarila. Jer ima još Prijedorčana koji opominju, pamte i traže odgovornost svih onihkoji su suodgovorni i koji nisu spriječili genocid.Ima još Prijedorčana koji rade na sprječavanjugenocida u ime nezaborava i neponavljanja zločina. Dug je prema šehidima da obezbjedimoist inu, zadovol jenje pravde i o tkri jemo,privedemo sudui procesuiramo zločince.P ri jedorčan i ima ju dug svo jim mrtvim, Prijedorčani ne smiju zaboraviti nevine žrtve,genocide, Prijedorčani će zauvjek pamtiti,prekinute prijedorske sudbine se moraju ponovouvezati. Prijedorski zločin je opomena da se zlomora prepoznati i imenovati u samom početku.Govoru mržnje, netolerancije se moramosuprotstaviti prije nego se pretvore u činoveužasa. Pri jedorčani ne mogu promijenit iprošlost, ali sjećanje i pamćenje danas mogusačuvati i kreirati bolju prijedorsku budućnost.Genocid u Prjedoru se desio zbog pasivnosti i

šutnje civi liziranog svijeta i nevjerovatneokrutnosti zločinaca. Prijedor je simbol genocidapočinjenog u eri zaštite ljudskih prava i sloboda,na kraju 20 stoljeća u srcu Evrope samo polastoljeća nakon što je u Aušvicu rečeno: nikadaviše. Genocid u Prijedoru nijeizuzetak od pravilaveć ultimativna istina o ljudskoj degradaciji umodernom svijetu, koja nije prepoznata od togsvijeta. Genocid u Prijedoru je stravičnaspoznajačovjeka o savremenomsvijetuu kojemživi, svijetu koji još ne raspoznaje zločin protivčovječnosti i zločin protiv tog istog pasivnogsvijeta. Zato je genocid u Prijedoru sramota svijeta, zajednički poraz svihboracaza ljudskostkoji više ne smije da se ponovi nikome, nigdje i nikada.Prijedor jemjesto ispita savjestiza svijeti Bošnjake. Za svijet Prijedor treba biti mjestoodbrane osnovnih tekovina savremenogl judskog iskustva. Za Bošnjake Prijedor jeinstitucija sjećanja, pamćenja i bošnjačkoguzdizanja.Prošlo je 15 godina, a Prijedorčani rasuti širomsvijeta još nisu u mogućnosti da žive u svojojDomovini, svome gradu, svojim kućama.Sve što je nosilo predznak bošnjačko i muslimanskosrušeno je i spaljeno. Ubijani su ljudi Prijedorčani Bošnjaci samo zato što nisu biliSrbi, ubijenesu njihove kuće i njihov grad. Svijet je kapitulirao u Prijedoru jer je omogućio jedanod najtežih zločina u povijesti čovječanstva.Svijet se još ne sjeća i ne osvrće na grozote činazla u Prijedoru, svjesne okrutnosti i masovnogubojstvanevinih Prijedorčana.Prijedorčani poručuju: pravda je preduvjet održivom pomirenju i povratku. Bezobzirakolikodugo to trajalo, Prijedročani se neće umoriti utraženju istine i pravde. Oni koji su počinil igenocid u Prijedoru, jednu od najvećih tragedijanašeg doba bi htjeli da se to zaboravi.

Prijedročani to neće nikada uraditi. Prijedorčaniće vječno pamtiti svoje mrtve, držati krivceodgovornima i bodriti preživjele u njihovoj borbiza istinu i pravdu. Na 15 godina od zločina u P ri jedoru, Pri jedročani ponavljaju svoju zakletvu: nikada više, ne samo pričom nego i djelom.

Imajući u vidu da je Tužilaštvo BiH javno dostavl jenih od Međunarodnog krivičnog pr iz na lo d a n ema st ra teg ij u ra da p o tribunala onda bi znalo da je Međunarodnipredmetima ratnih zločina, te da je zatražilo od krivični tribunal za Bešlagića i druge dostavioParlamentarne skupštine BiH izradu projekta mišljenje da nema dovoljno dokaza da se mogustrategije po predmetima ratnih zločina, smatrat i odgovornim za t eška k ršenja Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike izdao je međunarodnog humanitarnog prava. Zakonskasaopćenje za javnostu komes toji: obaveza Tužilaštva BiH je bila da nakon dolaskaKongres Bošnjaka Sjeverne Amerike traži od zahtjeva iz Beograda u BiH za hapšenjeTužilaštva BiH da poništi svoj interni akt usvojen Bešlagića odgovori Beogradu da je postupajućiu decembru 2004. godine, poznat pod nazivom: po ranijem zahtjevu organa BiH, Međunarodni “Pravilnik o radu po predmetima ratnog krivični tribunal pregledalo predmet i dostaviozločina”. Navedenim Pravilnikom su udareni Tužilaštvu BiH mišljenje da za Bešlagića netemelji nerada i opstrukcije po predmetima postoji dovoljno dokaza, a da eventualneratnog zločina. sumnje zvanični Beograd dostavi Tužilaštvu BiHTužilaštvoBiHje desetine hiljadapredmeta, već u predviđenoj proceduri. Na ovaj način bi sepregledanih od strane Međunarodnog krivičnog izbjegao skandal i hapšenje č lanova tribunala u Hagu, ponovo počelo pregledati. Na ParlametarneskupštineBiH.taj način je napravljenaprofesionalna i politička S tim u vezi Kongres Bošnjaka Sjeverneobmana bosanskohercegovačke javnosti. Amerike traži od Parlamentarne skupštine BiHTužilaštvo BiH je javno utvrdilo da nema i drugihnadležnih organau BiH:

strategiju za rad po predmetima ratnog zločina. 1. Hitno ukidanje internog Pravilnika TužilaštvaPrenos ovlaštenja Međunarodnog krivičnog BiHpopredmetimaratnihzločina.tribunala naosnovupravilaRimskog sporazuma 2. Da Tužilaštva BiH hitno zaustavi pregledanjena TužilaštvoBiH je trebalo značiti kontinuitet u predmeta koje je pregledao Međunarodni procesuiranju ratnih zločina, jer je Ured Tužioca krivičnitribunal.Međunarodnog krivičnog tribunala za 9 godina 3. Da se 850 predmeta, pregledanih od stranerada pregledao na desetine hiljada predmeta i Međunarodnog krivičnog tribunala stavi kaodao svojepozitivnomišljenjeza 850predmeta. prioritet u radu Tužilaštva BiH.Tužilaštvo BiH je napravilo suprotno, jer 4. Da se zaustavi blamaža javnosti od straneumjesto nastavka rada po već uspostavljenoj gospodina Nikole Špirića, Predsjedavajućegstrategiji Međunarodnog krivičnog tribunala, Vijeća ministara BiH, koji je otvorio procesTužilaštvo BiH na osnovu svoga Pravilnika još formiranja komisija za izradu strategije za rad jednom pregleda već pregledano i tako zadaje po predmetimaratnog zločina. Jedina strategijasmrtonosniudarac progonu ratnih z ločinaca. koja je postojala i koja postoji je da se 850Kako objasniti da preko 800 zlikovaca za koje je predmeta stavi u prioritet rada Tužilaštva BiH.Međunarodnikrivičnitribunal dao zeleno svjetlo Također, pozivamo Nikolu Špirićada negubi i neza progon većgodinamaslobodnožive uBiH ili u troši vrijeme u formiranju raznih komisija zanjenim susjednim državama. izradu strategije za rad po predmetima ratnihPosljednji primjer hapšenja Selima Bešlagića i zločina, nego da zatraži od Tužilaštva BiH da sedrugih l ica je klasični primjer profesionalne i prihvati posla koji mu je proteklih 9 godinapolitičke obmane od strane Tužilaštva BiH. Da je pripremio Međunarodni krivični tribunal u Tužilaštvo u prioritet uzelo 850 predmeta pogledu850 predmeta ratnog zločina.

Saopćenje za javnost KBSA

Tužilaštva BiH trebaju izraditistrategiju rada popredmetima ratnih zločina

GovernerdržaveF lor idaCharliCrist Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike traži vašuCommissioner Gerald M. Bailey podršku u osudi ovog napada zločinamržnje.Senator Bill Nelson Američki Bošnjaci su ožalošćeni kada vide daSenator Mel Martinez, ovaj napad slijedi prethodne koji su počinjeniKongresmen Vern Buchanan protiv bošnjačkih izbjeglica koji su našli svoj

domu SjedinjenimAmeričkim Državama.

Poštovani Govenror Charli Crist Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike, Postovani Commissioner GeraldM.Bailey organizacija koja zastupa interese v iše odPoštovani Senator Bill Nelson 350.000 Bošnjaka Sjeverne Amerike, zahtijevaPoštovani SenatorMelMartinez, da se počinitelji nađu i privedu p ravdi.PoštovaniKongresmenVernBuchanan U očekivanju vašeg odgovora mi predlažemo

formiranje tijela koje će podržati komunikacijeKongresBošnjaka SjeverneAmerike želi privući između nacionalnihi vjerskihgrupa koje žive navašu pažnju nedavnom napadu, baziranom na Floridi i Sjedinjenim Američkim Državama. Istovjerskoj mržnji, na porodicu američkih ta ko t raž imo da s e po du zme n ači nBošnjaka u Sarasoti, Florida. predusretanja ovakvih zločina protiv Obitelj imigranata, američkih Bošnjaka, je bila muslimana na Floridi, bez obzira na njihovožrtva zločina mržnje u Sarasoti, Florida, na dan nacionalno porijeklo, jer je bilo ozbiljnih9. jula 2007. godine. Hasib Sejfović, njegova incidenta protiv muslimana na Floridi štosupruga i njihovo dvoje djece su došli u zahtijevadruštvenupažnju.Sjedinjene Američke Države da bi se spasili od Mi vjerujemo da se putem jačanja diplomatskihsrpske agres ije i genoc ida na Bosnu i veza između Sjedinjenih Američkih Država, teHercegovinu i Bošnjake 1992-1995. Nažalost u europskih i američkih muslimana, može pomoćiSjedinjenim Američkim Državama opet su odnosima na BliskomIstoku.postali žrtve.Kriminalci su spalili do temelja kuću Sejfovića i Pročitajte, molimo Vas, priloženi članak koji ispisali protu-islamske uvrede iznutra i izvana opisujeovu nesreću.na kući. Ovaj zločin je počinjen u periodusjećanja na dvanaestu godišnjicu genocida u http://www.bosnjaci.net/egt.php?id=1265Srebrenici. Na dan 11. jula 1995. godine, srpskiagresori su pobili više od osam hiljada civilnih Hvalavam za pažnjui štoslužiteovu našu dobrugrađana Bošnjaka. zemlju.

Otvoreno pismo KBSA Guverneru države Florida

Žrtve rata u BiH metasu napada u Americi

Page 19: Dijaspora bošnjačka [broj 40, 15.8.2007]

7/31/2019 Dijaspora bošnjačka [broj 40, 15.8.2007]

http://slidepdf.com/reader/full/dijaspora-bosnjacka-broj-40-1582007 19/30

    K    B    S    A

4

KBSA 

glas

Informativno glasilo KBSABroj 4.

15. august 2006.Glavni i odgovorni urednik Emir Ramić

Tehničko uređenje Bosnian Media Group

Izdaje UO [email protected]

Za izdavača Bosnian Media Group & Bošnjačka Dijaspora - bosansko-američke nezavisnenovine - zvanični medijski pokrovitelj 12. Susreta Bošnjaka Sjeverne Amerike

BILTEN KONGRESA BOŠNJAKA SJEVERNE AMERIKE

OUN-ai danas, 2007.godine nije izvukla poukeiporuke iz agresije i genocida u Bosni iHercegovini.Generalni sekretar OUN-a Ban Ki-Mun jepredložio daKarla del Ponte, kojoj drugi mandatglavnog tužioca Međunarodnog krivičnog tribunala u Hagu ističe sredinom septembra2007. ostane na toj dužnosti do kraja 2007.

godine. Karla Del Ponte se stavila naraspolaganje OUN-a i izrazila je spremnost daostane još dva mjeseca, o čemu treba da seizjasne vlada Švajcarske konfederacije i Savjetbezbjednosti OUN-a.Osnovni razlog za dvomjesečno produženjemandata Karli del Ponte je taj što najozbiljnijik an di da t z a n ov og g la vn og t už io ca Međunarodnog krivičnog tribunala, BelgijanacSerž Bramerc, ne može tu dužnost da preuzmeprije kraja 2007. godine, kada mu ističe mandatspecijalnog tužioca u Libanu gdje od januaraprošle godine predvodi istragu OUN-a o ubistvupremijeraRafika Haririja.U p osl jedn jem gov or u pr ed Savj et ombezbjednosti OUN-a Karla Del Ponte je posebnonaglasila da bi željela da u radu tuži laštva Međunarodnog krivičnog tribunala po njenomodlasku budeobezbjeđen kontinuitet.Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike je nedavnou otvorenom pismu generalnom sekretaruOUN-a zatražio da za novog glavnog tužioca bude imenovan Amerikanac Dejvid Tolbert, koji je trenutno zamjenik Karle Del Ponte. Pošto tonije ispoštovano Kongres Bošnjaka SjeverneAmerike smatra da glavna tužiteljica Karla DelPonte treba da ostane još 18 mjeseci, da bi dokraja završla svoj posao na Međunarodnom

da ako OUN-a može zbog neči jih neodložnih oružja u toku agresi je i genocida u Bosni ikrivičnom tribunalu.

poslova produžiti dva mjeseca mandat Karli Del Hercegovini, ne realizaciji UN Rezolucija u Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike takođerPonte, onda je sasvim jasno da OUN-a nije pogledu agresije i genocida u Bosni i smatra da Vlada SAD-a kao glavni f inansijerhtjela dati šansu Karli Del Ponte da do kraja Hercegovini, sramnih personalnih angažmanaMeđunarodnog krivičnog tribunala i g lavni završi posao na Međunarodnom krivičnom UN komandnogkadra u Bosni i Hercegovini kojimeđunarodni subjekt u zaustavljanju agresije i tribunalu. Zato Kongres Bošnjaka Sjeverne se stavljao u funkciju agresora i koji je umjesto genocida u Bosni i Hercegovini, koja u slučajuAmerike traži od svih pol it ičkih subjekata zaustavljanja zločina agresije i genocida samagresije i genocida u Bosni i Hercegovini nije dodržave Bosne i Hercegovine i svih subjekata vršiozločin,dozaštićenih zona i Srebrenice.kraja iskorist ila šansu da pokaže vlasti tumeđunarodne p ravde da p romjena ko ju KBSA upozorava da ova sapunica od izboraprivrženost međunarodnoj pravdi, makar sadazahtjeva OUN-a na čelu glavnog tužioca glavnog t už ioca Međunarodnog k riv ičnogna ovom slučaju treba da pokaže da je zaMeđunarodnog krivičnog tribunala bude pod tribunala samo potvrđuje činjenicu da OUN-a i međun aro dn u pravdu , odnosn o da j oj

njihovom stalnom lupom imajući u vidu danas, 2007. godine nije izvukla pouke i porukefunkcioniranjeOUN-a predstavljavažnost. angažman OUN-a, počevši od embarga za uvoz iz agresijei genocida uBosnii Hercegovini.Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike naglašava

KBSA saopćenjem za javnost protestira zbog pogrešnog vođenja politike prema imenovanju novogtužioca Međunarodnog krivičnog tribunala u Hagu

Zašto se sprječava

dovršetak posla naistrazi ratnih zločina

Page 20: Dijaspora bošnjačka [broj 40, 15.8.2007]

7/31/2019 Dijaspora bošnjačka [broj 40, 15.8.2007]

http://slidepdf.com/reader/full/dijaspora-bosnjacka-broj-40-1582007 20/30

bosnjackabosnjacka21

TRGOVINA BEHAR 

4704 Gravois AveSt. Louis, MO 63116

Phone: 314.752.4201Fax: 314.752.9273

 Teufik KovacevicOwner

15. august 2007 

LJUBIJA European Food Market

 Vlasnik:Suad Huskanović

5159 LemayFerrySt.Louis, MO 63129 (314)487-6566

U Tuzli ćese od6. do9. septembra ove  j e r omane : V la da B ul i ća , god ine održa ti 7. Međunarodni „Putovanje u srce hrvatskog sna“,književni susreti „CUMGRANOSALIS“. Rade Jaraka, „Encikloped ijaNa pos ljednjoj s jednic i Izvršnog očaja“, Borisa Perića „Vampir“,odbora utvrđen je program i Ivane Sajko, „Rio bar“, i ponovodefinisane aktivnosti za pripremu ove, Igor Štiks, sa romanom „Elijahovatradicionalne, književne manifestacije Stolica “, koga je nominovala i Almasa kojom je Tuzla postala centar Denić-Grabić kao bosanskohercego-romana na Balkanu. vački roman.

Žiri za 7. književne susrete Za govorno područje SrbijeCUM GRANO SALIS u sastavu: selektor Gojko Tešić nominovao jeSemezdin Mehmedinović, Mile sljedeće romane:Stojić , Muhamed Dže li lov ić , Vide Ognjenović „Prel jubnici “,Renate Lachman i Maciej Falski će Milorada Pavića „Drugo tijelo“,izvršiti selekciju pet najboljih djela od Srđana Val ja revića „Komo “,prispjel ih 16 romana sa govornog V ladana Mat ijev ića „Časovi područja Bosne i Hercegovine , radosti “, Svet islava Basaru Hrvatske, Srbije i Crne Gore, a samo „Uspon i pad P ar ki nsonove jednom će pripasti renomirana bolesti“.književna nagrada „Meša Selimović“ Za govorno područje Crneza najbolji roman objavljen u prošloj Gore sel ek to r Ognjen Spahićgodini. nominovao je dva romana:

U uži izbor za nominaciju Andreja Nikolaidisa, „Sin“ i Jankauvršteni su sljedeći romani sa Andrijaševića,„Moja katedrala“

govornog područja naše zemlje, Organizator 7. MeđunarodnihHrvatske,Srbije i CrneGore: knj iževnih susreta „Cum grano salis“Za govorno područje Bosne i  je Općina Tuzla, Izvršni producent

Hercegovine selektor Alma Denić - J a v na u st an ova Na r od na i Grabić nominovala je romane: univerzitetska biblioteka „Derviš

I go ra Š ti ks a „ El ij ah ov a Sušić“ Tuzla, a koproducenti su:stolica“, Miljenka Jergovića „Ruta Narodno pozorište Tuzla i Dom MladihTannenbaum “, JosipaMlakića „Psi Tuzla.klaunovi “, Almira Alića „Soliter P romo ti vne a kt ivnost i i Titanik “, Josipa Lešića „Vještina komunikacija sa medijima i javnošćuumiranja “. povjereni su Bosanskoj medijskoj

Za govorno područje Hrvatske grupi (BMG) iz Tuzle.selektor Jagna Pogačnik nominovala Hazim Karić

Tuzla postala regionalni centar romana

Organizator 7. Međunarodnih književnih susreta „Cum grano salis“ je Općina Tuzla, Izvršni producent Javna ustanova Narodna i univerzitetska biblioteka „Derviš Sušić“ Tuzla, a koproducenti su: Narodno

 pozorište Tuzla i Dom Mladih Tuzla.

Svepoznatiji umjetnik,Tarik Samarah aktuelnoizlaže svojih jedanaest fotografija, posvećenihgenoc idu u S rebren ic i, u holanadskomMemorijalnom centru "Kamp Westerbork". Mjesto je poznato po ogromnim, deportacijamaevropskih Židova, za trajanja Drugog svjetskograta. Smješten na sjeveru zemlje, u oblasti Drenthe,i neposrednoj blizini gradićaAssenapaWesterborka, po kojemu je dobilo i ime, kamp

 je osnovan još 1939. godine, kao izbjegličkilogor. Već sljedeće, 1940, po ulasku njemačkihtrupa u Holandiju, postaje tranzitno boravištedomaćim Židovima, a li i onima iz Poljske,

Austrije, Češke, koji su u njemu boravili kratko vrijeme. Potom su upućivani u" Logore Smrti poput Auschwi tza, Sobibora , Mauthausena , get to Theresienstadta, te Bergen-Belsena. Tu je boravila i Anne Frank sa porodicom,prije odlaska u Auschwitz i Bergen-Belsen u kojemu jeumrla od tifusa, u martu1945. godine. Otac djevojčice Otto je preživio logorovanje i rat, te objavionjezin čuveni Dnevnik.

Postavka Tarika Samaraha već je bila izložena, prije dvije godine uholandskom Parlamentu. Fotografije su pomno odabrane, pa je samo 11 bilopoukusu vlasti kojesu ih i izložile.Međutim"parlamentarci" se nisu dobro osjećali,gledajući naš holokaust, pa je izložba zatvorena radi preosjećajnih diplomata ivladinih službenika. Tako "okrnjena" i cenzurirana izložba je priređena i upoznatom logoru. Alikako reče autor, "Cenzurajoj daje većumoć i značaj".

Inače, umjetnik je svojjako kvalitetan i dobro urađen projekt iz 2003/4.godine, nazvan "Nož-žica-Srebrenica", što se sastoji iz nekolicine serijala,poklonio Fondaciji za Srebrenicu, s ciljem prikupljanja sredstava za Memorijalnicentar Potočari. Fotografije iz ovih serija, nalazile su se i iznad sarajevske

Vječne vatre i pokazane u svim dijelovima BiH. Uvrštene su i u dvije hiljade,posebno štampanih knjiga, koje su Majke Srebrenice, poklonile optuženima zaratne zločine u DenHaagu.

Talentirani fotograf je za projekt "N-Z-S", dobio i vrijednu nagradu"Udruženja likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti" Bosne i Hercegovine.U julu 2005, objavljena je i Monografija Srebrenice, gdje su slike ovog fotografap ra ti li t ek st ov i Emi ra S ul jagi ća, k oj i j e pr eži vi o i st reb lj en jebosanskohercegovačkog stanovništva. Ostvarili su je na jako dokumentovannačin, oslanjajući sena zvanične akte i provjerene činjenice.

Izložba fotografija našeg holokausta u Washingtonu

IZLOŽBA ZATVORENA ZBOG„OSJEĆAJNIH“ DIPLOMATA 

Fotograf Tarik Samarah, jedini jebosanskohercegovački umjetnik čija su djela bila

 postavljena u washingtonskom Muzeju Holokausta.Prije slika užasa i strave, tu čast je imala, samo,

čuvena sarajevska Hagada.

Piše: Džana Mujadžić

Kultura

Page 21: Dijaspora bošnjačka [broj 40, 15.8.2007]

7/31/2019 Dijaspora bošnjačka [broj 40, 15.8.2007]

http://slidepdf.com/reader/full/dijaspora-bosnjacka-broj-40-1582007 21/30

bosnjackabosnjacka22 15. august 2007 

Svakog ponedjeljka i petka, a ponekad i nepijačnim danom, rano, odmah poslije njegovog Zvornika.

sabah-namaza, korpe zelene salate i mladog luka, po sezonama i drugo povrće, žurno Tanka zarada da pokrije trošak, zato sve rahatluke, tahanhalve, bombone, što jenosi da što prije zauzme svoje prodajno mjesto zvorničke pijace Zvorničanin dobio sa mevluda i tevhida nije sebi otvar'o skuplj'o, trebaće za nijet.Sulejman Bičagčić. Lično pozva širom Tuzle sve Zvorničane svoje. Uz poziv dadne papirić na kom pišeNa tezgi sve je uredno složeno, pošteno uprte oči u narod i u kantar. Kako bi Pozvan.drugačije kad i sami njegov život ide uredno, pošteno i na kantar. Ovaj papirić kad budem hediju dijelio da pokažeš biće naroda od svakle i ja nećuOst'o nejak bez očeve zaštite. imati vakta gledati ko je pozvan, a ko nije, jer hediju imam samo za pozvate.Up'o rano u životne obaveze: na vrijeme u džamiju, na vrijeme u školu, na vrijeme za Bi tevhid. Ko pokaza papirić Sulejman hediju dade. Ko ne pokaza - preskoči ga i kozama na Vratolomac, na vrijeme raznosi mlijeko, na vrijeme na spavanje. kaže -Ti halali.Mati plela, kerala i djeci savjete dijelila: Došla i Zumra. Nepozvana. Došla za duše šehida, došla da ispoštuje Sulejmanov nijet.Biće nafake, samo pošteno, samo uz Allaha, uz narod, sa svakim bez hilne, lijepo… Šta je briga što će biti preskočena.Život potroši majkin život. Kad je Sulejman vidje, zastade, pa sve četiri zadnje hedije što u korpi ostaše njojBrat Husejn zagazi u bračne vode. trpa u ruke.Osta Sulejman sam. Neće Zumra. Želi da dâ preskočenim, al' Sulejman utrpavajući veli:Naučen na skromnost koja krpi život skupio se Sulejman u jednu sobu svoje kućice, -Ovo je za ono što sam dugo hatorio na te da halališ.bolju sobu izd'o stanaru, a treću pijačarima da ostavljaju vreće, vage i kantare. Šta će Zumra mora biti sve kako Sulejman kaže. Sve otvoreno navečer do osam, poslije osam nema otvaranja avlijske kapije ni Godine prolaze…stanaru. Sulejman malo komotnije po Tuzli hoda udomaćio se, al' tegoba svakim danomKuća, džamija, pijaca džamija, kuća život ide po planu.

tegobnija.Dinar na dinar… Na dinar dinar, maršruta se produži: Uredna izgleda naviku iz svog Zvornika donio: odijelo, košulja, čiste cipele iKuća, džamija, pijaca, džamija, kuća, Medina. francuzica.Sulejman Bičagčić Hadžija mašallah! Počesto je na autobuskoj stanici Brčanska malta. U dekiku zna red vožnje zaValja opet iz početka: dinar na dinar na dinar dinar, sprema se hadžija za drugi Zvornik u obadva pravca. Tu vidi svoj narod i promuhabeti koju. Kad ga zovu da ide u mubarek. Zvornik sa njima kratko odgovori:Hazur Sulejman Hadžija za ženidbu. -Nikad živ, nikad, ali proći će Sulejman svojom čarsijom na tabutu akobogda.Nešće ga Janjarka. Jah, teška li vakta. Duša boli, Zvorniku ga vuče, a strah se uvuk'o u kosti do srži paNešće ga Malozvorničanka. mu ne dâ. Tužan, pognute glave, sa stanice se vrati. Sulejman Tuzlom, a misliNešćeše: Zvornikom. Kad se malo prisabere,mora biti sve kako Sulejman kaže, ode u Tržni centar zna se zašto i tune smije se protegnuti više od Zvorničane svoje traži pa him jorgana koliko je dug, odmah i želju izrazi:sve u dekiku, -Hajde živ bio sa mnom do fotografasve po aršinu, samo da te uslika pa ti hajde zasve po kantaru. svojim poslom, a ja ću platiti i sliku Haj ne moraju - nisu ni pametne, podići.ispašće pametnija koja će znati - ko Dok priča, iz unutrašnjeg džepaživi tako, on je pravedan, a kaputa album vadi. Lista skoro punpravednog Allah haje. njegovih Zvorničana. U albumu nizNe dade se zbuniti Sulejman, glave - nijedne ženske glave. Izgledanastavi po svojim pravilima kuća, zahatorio na sve žene radi onih štodžamija, pijaca, kuća sve po planu. ne biše pametne.April 1992, Sulejmanova maršruta se -Eto, hajem ovaj album više odopet produži kuća, džamija, pijaca, svega. Kad mi se u srcu stegne, ja gakuća, Batkovići. otvorim, gledam moj narod, pa miSubhanallah! Hadžija u logoru u tako i lahne malo.Batkovićima kod Bijeljine. -Čuvam ga k'o oči svoje za vakat kadTorture, torture preživio svašta. budem iznemog'o od starosti pa nePoslije mukotrpnih dana još jednom mognem izlaziti. Da mi Allah do tadaga dušmani pretukoše, samo što ga dâ kućicu sa jednom sobicom, đene dotukoše, do zadnjeg dinara oteše. Allah na pomoći bi pa ga oćeraše. rahat mogu sutliju pojesti i ovaj album rahat listati. Znam, slabo će mi ko vrataSulejman u svom bezobličju, ali slobodno, hoda Tuzlom mašallah! otvoriti, ali ja ću album moj otvoriti i duša će mi biti puna. Neću biti sam. Listam,Luta mjesecima Sulejman Tuzlom, nigdje duže ne smije da se skrasi čuće dušmani listam i bićemo zajedno JA I MOJ NAROD.gdje je, pa će ga pronaći, pa opet u logor. Proljece 2006.Jedino mjesto gdje dušu odmori tuzlanska Šarena džamija. Rahat pred Allaha Sulejman Tuzlom, misli Zvornikom.stane, pomogne u učenju tevhida, mevluda, prouči Jasin i tako opet pošteno sebi Zvornik! Narod! Narod! Zvornik!zaradi samo tek toliko dan da preživi da nikom nije muftač. Zbuni se.Zovu ga u Merhamet, ali nikako da ode, nikako da se nakani. Ne mere da kabuli zar Ne znade da li stoji il' je u hodu. je baš doživio da mu se udijeli da uzme nešto što nije uradio pa zaradio. Pred limuzinom se nađe!Nužda pritisla pa povuče Sulejmana. Pade!Sav pretvoren u stid, zakuca na vrata. Bolnica!Zabezeknu se, sturi se njegova Zvorničanka u humanitarnoj radi Zumra Beriša. Zvornik!Rastereti ga malo Zumra eglenom, zapakova fasungu, ime zna, prezime zna, još samo Dženaza!adresu Sulejman da dâ. U očima Zvorničana suza.Ne dâ. Suza za Zvorničaninom, koji bi cijelog života vjeran sebi i svom izrazu.Ne dade. Koji bî cijela života čista života k'o suza.Ustade. Dženaza! Džabe vam i zejtin, džabe vam i brašno i šećer i cijela vam humanitarna džabe ja PRVI PUT POSLIJE ČETRNEST GODINA, SULEJMAN BIČAGČIĆ HADŽIJA, NAadresu ne dam mogu doći dušmani, naći moju adresu, pa mene pronaći i opet ja u TABUTU ZVORNIČKOM ČARŠIJOM PROLAZI.logor. EL FATIHAŽao Zumri. Mjesecima raspitivala đe je Sulejman. Saznade nekako jedva i posla

paket. Otvori Sulejman vrata, jer kroz pendžere prepoznade Himze-efendijinog NurudinaZvorničanina, ali umjesto da se obraduje kad vidje paket prepade se, vrati i poručiZumri da joj neće halaliti.Sutradan, opet nova adresa.Mevlud, tevhid, Jasin, dinar na dinar skuplja Sulejman da čini tevhid svim šehidima

Priča

Nejra Edrenić

Ja i moj narod

Redakcija mjesečnika Bošnjačka Dijaspora pozivaautore priča o bosanskim ljudima,običajima,tradiciji,čaršijama, itd,pisane na bosanskomjeziku, da ih dostave na našuadresu a mi ćemo zadržati pravo da ih objavimo. U 50. brojuobjavit ćemo najuspješniju priču i autoru uručiti prigodnu nagradu, a od prispjelihpriča,ukolikonjihovbrojbudedovoljan,štampatćemoknjigu.

Redakcija

[email protected]

Page 22: Dijaspora bošnjačka [broj 40, 15.8.2007]

7/31/2019 Dijaspora bošnjačka [broj 40, 15.8.2007]

http://slidepdf.com/reader/full/dijaspora-bosnjacka-broj-40-1582007 22/30

bosnjackabosnjacka2315. august 2007Bošnjačka čitanka

Dževad Karahasan (Tomislavgrad, 1953.), bošnjački književnik,dramatičar, esejist, romanopisac.

DŽEVAD KARAHASAN

Biografija:

U rodnom je gradu završio osnovno i gimnazijsko školovanje.Diplomirao je na Filozofskomfakultetu u Sarajevu,studijkomparativneknjiževnosti i teatrologije, a u Zagrebu, na Filozofskom fakultetu, branio je doktorski rad. Dugi niz godina sudjelovao je u uređivanjusarajevske revije za kulturna pitanje "Odjek". Rat u BiH 1992. godinezatekao ga je na mjestu profesora, kasnije dekana Akademije scenskihumjetnosti u Sarajevu.Piše drame, romane, pripovijetke, eseje, povijesti kritikuteatra,sudjeluje kaodramaturgili pozorišni reditelj.

Dževad Karahasan pripada kategoriji rasnih pisaca kojima je strana jeftina politizacija, književno-politički marketing i podilaženjeizvanliterarnim trendovima (npr., tu spada i njegov dosta oštar sud oumjetničkom dosegu djela Ive Andrića), što je vjerovatno i jedan oduzroka da još uvijek nije zadobio književno priznanje adekvatno svojojumjetničkojkvaliteti.

 Najpoznatija njegova djela su: Kraljevske legende, Kralju ipak ne sviđa se gluma,  Istočni diwan,  Misionari, Stid nedjeljom, Dnevnik selidbe,Šahrijarovprsten, Noćno vijeće, Stidnažitija...

 Bagdad 8. stoljeće

- Nema više prave ljubavi- govorio je Tauhidi tužno, kao da je lično skrivio tu žalosnu pojavu- Valjda zato što nema više pravih žena sposobnih da izazovu takvuljubav, niti pravih ljudi spremnih da je nose, osjećaju je i služe joj. Akako je to nekad bilo, čovječe! Kako se u pustinji nekad borilo za ljubav,kako se bolovalo od nje i kako se radosno umiralo za nju. A pogledaj sadono što živi za pustinju. Ono je sposobno da napadne usamljenog putnikai da ukrade nekome stoku, ni za šta drugo ga nije Bog dao. A za ljubavono niti je čulo, niti je za nju sposobno, niti bi je poželjelo.- Nema, pa šta ćeš, naše je da trpimo - uzdahnu žena koju je Jevrejin zvao Sadžida.- I treba, mi nismo sposobni za ljubav i zato moramo trpjeti. Mi nismo donje dorasli presudi Tauhidi i ušuti gledajuć ravno preda se, vjerovatno u završetak ženine kičme.

- Jesam li ti ja nekad govorio o jedinoj ženi sposobnoj za ljubav koju sam poznavao? Onoj koja je zasluživala ljubav, koja je znala da je izazove ida je nosi kako treba?- Nisi nikad, mili moj. Pričaj mi, molim te, baš bih voljela slušati.- Lažeš, Rabija, mnogo puta sam ti pričao ali ću ti opet pričati. Samo toti i mogu pričati, to je jedino što nekoj ženi mogu govoriti s razlogom.- Ona se isto zvaše Rabija, ako se dobro sjećam?- Nemoj se ponašati ko da sam lud. Ti se ne zoveš Rabija, ali te ja tako zovem jer je to nevažno i jer ti samo tada mogu govoriti o ljubavi, mogubiti iskren i mogu misliti da te volim. Ti bi mogla biti ona ako bi se sabrala na to i tada bih te ja zaista volio i išli bismo zajedno svijetom, dokraja. Ali to nije važno.- Važno je - uzviknu žena i sjede.- Htjela bih da budem ona i da me voliš, to je jako važno, Ali bi mi moraoobjasniti kako da to bude.- Jasno je to i jednostavno, mila moja, to ti je kao s brojevima. Svu se oni

 prave pukim dodavanjem ili oduzimanjem jedinice koja im je svima uosnovi i svima nalik, a da sama pri tome nije broj kao drugi. Tako jemilosrdni u osnovi svega postojanja, ali on sam nije to postojanje i ne postoji na ovaj način. On je nama bliži od naše vratne žile, što označi da je u nama i da smo mi dobili nešto od Njega. Mi smo znači kao broj, sviše ili manje jedinica u sebi, ali su sve jedinice iste i to je ono što jevažno. Nećeš mi valjda reći da se jedan Njegov dio razlikuje od drugogako je On jedan i jedini!?- prijeteći povika Tauhidi, kad se sjetio da bi žena mogla dovesti u pitanje to što on govori i do čega mu je, izgleda jako stalo.- Neću , neću, ni na um mi nije palo- razočarana odgovori žena i vrati seu raniji položaj, smiješan koliko i neugodan ali njoj zbog nečega prirodan. Tahidi se, međutim, ne nasloni na nju kao ranije, nego ostade sjedeći kao da mu je u tom položaju lakše govoriti o brojevima.- Mi smo, znači, svi isti kao što su i brojevi isti, samo s više ili s manje  jedinica. Zato svaki od nas može postati bilo ko, samo ga treba upoznati i

izjednačiti se s njim po mjeri onog Jednoga koju sadrži ili, da ti bude jasnije, po broju jedinica koje on ima kad ga vidimo kao broj. Zato i timožeš biti Rabija ako se sva sabereš na to da je upoznaš, kao što ja mogui hoću biti Gazvan, pa u stvari ponekad već jesam. Je li tako, mila moja?- Jeste, jeste, znaš i sam da ću se truditi. De mi sad pričaj o njoj, živ bio,mnogo je ljepše nego da ovako razgovaramo i dangubimo.- Ona je kćerka mog strica kod kojeg sam odrastao. Kad sam bio mladićod svojih dvanaest godina, ostali smo mu samo nas dvoje i ja sam mogao poželjeti, kao muško dijete, da budem važniji od nje, ali nam je svima, pogotovo meni, jedino moguće bilo da prema njoj budem kaos lušče. Bila je lijepa, ali nije stvar u tome, viđali su ljudi žena za koje su mogli pomisliti da su i ljepše. Ona je znala izazvati ljubav, znala je primatiizraze ljubavi i divljenja bolje nego iko među ljudima, znala je da je čudoi znala je to biti pa je sve zakone i sve zabrane mjerila prema svojim željama. Ona se pokrivala samo kad ide vani, da joj sunce ne potamnikožu, u dvanaestoj godini ona je još sjedila s nama i ne pomišljajući da

 se pokrije pred gostima ili da se ukloni u svoj dio kuće. «Moja je ljepota Božiji dar«, odgovorila je ocu svog budućeg muža, »i nije moje da je sakrivam. Zar je čovjekovo da krije Božije davanje, jadan ti ne bio?! Štone sakriješ palmu, što ne pokriješ mjesec, što riječne vode ne pokriješ zastorom? Sve to raduje ljudsko srce, sve to zbunjuje oči svojomljepotom, a ti bi samo mene siroticu pokrio«.

 Istočni diwan(odlomak  iz romana)

Page 23: Dijaspora bošnjačka [broj 40, 15.8.2007]

7/31/2019 Dijaspora bošnjačka [broj 40, 15.8.2007]

http://slidepdf.com/reader/full/dijaspora-bosnjacka-broj-40-1582007 23/30

bosnjackabosnjacka24

15. august 2007

žice iz ovog Užice, “zbornom mjestu pjesnika“. Nauke je učio u svakom kraju vođena je precizna evidencija o ovimperioda je u rodnom mjestu kod šejha Muslihudina, a potom poslovima. Zabilježeno je da iz požečkog sreza u s v e m u otišao u Stambol na usavršavanje. Postao je iseljavanju Muslimana iz Užica učestvovalo 484 lica

podsjećalo na

Umulazim i stupio u sudsku službu i bio kadija u od kojih 348 sa konjimai 136 sa kolima.orijentalni grad. Uzmemo Rumeliji. Umro je 1678. godine. Bio je naučnik i

li katastarske popise kao pjesnik. Kritičari su ga nazvali “tugujućim slavujem Odlazak uz vojnu pratnjupouzdane pokazatelje, u vrtu inteligencije“. Brojna sumudjela napisana uvidjećemo da je uporedo stihu i prozi. Odlikuje se “krasnim sti lom i jezikom“. Odlazak Muslimana iz Užica razrađen jeza naglim povećanjem Zarijeve pjesme “očaravaju svojom ljepotom“, kažu detaljnim planom. Put u Bosnuvodio jepreko Bajineb ro j a mus limanskog kritičari. Bašte. Prijelaz je određen na Krivom viru i kodstanovništva rastao i broj Ali-beg Pašić se rodio u Užicu. Njegovo Petriče. Da bi se akcija izvela po planu, potpukovnikbogomolja džamija i književno ime je Vusleti. Sudjelovao je u boju kod Dragutin Žabac je naredio da u Užice dođe, poredmesdžida. Već po popisu Čehrina i opjevao ga u velikom epu od pet hiljada redovne vojske, i nekoliko odreda narodne vojske.1.525 godine u Užicu su distiha,a posvetioih jevelikomveziru Kara-Mustafa Iz Zvornika su bile dovučene velike skele za prevoz

registrovane dvije džamije i tri mesdžida sa paši. Kada je sultan Mehmed IV sagradio “Sunčane ljudi i stoke. Žabarac je lično otišao na Drinu da biistoimenim mahalama: džamija sultana, džamija saraje” na Bešiktašu u Stambolu, Vusleti je za taj provjeriodali suizvršenesve pripreme.hadži Muhameda, mesdžid Muhameda, s ina dvorac spjevao natpis koji je svuda hvaljen. Pjesnik Evakuacija Muslimana iz Užica obavljena je u tri hamamdžije, mesdžid Ibrahima i mesdžid Šadi  je zato, po vlastitoj želji, imenovan za sandžak- grupe. Prva grupa od 400 iseljenika krenula je 19.vojvode Bali. Samo tri godine kasnije po popisu bega smederevskog sandžaka. Na tom položaju septembra 1862. godine. Druga grupa je bila još 1528. godine u gradu je registrovano osam ostao je do smrti. Poginuo je 1688. godine pri veća. U toj koloni, koja se kretala preko Volujca i bogomolja. Najveći broj bogomolja u Užicu odbrani Beograda. Stapara, bilo je 600 ljudi, žena i djece.registrovano je popisom iz 1572. godine. Tada ih je Zikri Ebu Bekir-aga Užičanin je Vusletijev Prizori nikoga nisu mogli ostavitibilo 16. O imenima graditelja ovih džamija i učenik. Bio je spahija. Poznat je po većoj zbirci ravnodušnim. Izvještači, međutim, potiskuju svakimesdžida malo se zna, ali se može pretpostaviti da gazela. Neke pjesme su mu unošene u antologije ljudski treptaj i ne govore ni riječ o neizvjesnoj su ih gradili domaći majstori. Iz epitafa i imena tadašnje osmanske poezije. Poginuo je u velikom sudbini tih ljudi. Suvremenik Miladin Radoviću vezigraditelja može se zaključiti da su ktitori bili vojna ratu na rodnoj grudi 1688. godine. s ovim događajem je zabilježio.l ica, starješine i imućni ljudi. Njihova zvanja uz Šejh Muhamed Užičanin autor je jednog „Nijedugo bilo, piše Radović, dođoše naše rabadžijeimena su: sultan, vojvoda, miralaj (pukovnik), pisma koje se mnogo spominje po starim iz beogradskog okruga, njih oko sedam ili osamgazija (heroj), hadžija, čelebija (gospodin), aga medžmuama. Napisao ga je 1748. godine i poslao stotina, te Turci natovariše pokretnost pa uz pratnju (gazda, feudalni posjednik). Malo se zna i o beogradskompašiu komegaoštrokritikuje. naših vojnika odoše u nedođin“. Jedan druginjihovom arhitektonskom izgledu: O Sultanovoj Zikri Ibrahim je rođen u Užicu 1759. godine hroničar ovog događaja zapaža da Turci iz gradadžamiji, koja se spominje među prvim užičkim Kao dječak doveden je u Sarajevo na školovanje. Po nose sve, a iz kuća „željezno pabirče truludžamijama, znano je da je građena po nalogu završetkunaukanastanioseu Beogradu,gdje je bio drvenariju, drvene kašike i sudove“, pa šta više nisultana Bejazita II koji je bio na prijestolju od 1481 poznat pod imenom Kučuk aga (Mali aga). Bio je jednubundevu ubašti neće da ostave“.1512 godine. Onje bio poznat kao inicijator gradnje derviš halvetijskog reda. Stekao je dobar ugled kao Posljednji transport iz Užica krenuo je 28. monumentalnih džamija u Stambolu i Jedranu i pjesnik. U nekim izvorima navodi se da je umro u septembra 1862. godine. Rastanak Muslimana sadeviškogstaništa u Amasiji. Bosni 1867. godine. Užicem, rodnim grudom bio je bolan. Pomenuti

Muslimani su napustili Užice tokom 19. hroničar Miladin Radović, zapisao je da je sve otišlovijeka. Najviše ih se iselilo tokom prvog srpskog plačući. Ipak, kada je preko Terazija naišlaustanka. Hroničar Rade Poznanović navodi da je Posljednje kolo na Terazijama posljednja grupa muslimanskih iseljenika, djevojkegrad poslije duge opsade 1805. godine gotovo do su zaigrale kolo ispred Bešlagića-hana koji setemelja izgorio. Sa povlačenjem muslimanskog Rastanak sa rodnim Užicama bio je bolan. nalazio na samom vrhu Terazija. Bilo je to njihovo

stanovništva iz Užica nestajali su i islamski Miladin Radović je zapisao da su svi otišli plačući. posljednje kolo uUžicu sa pjesmom:spomenici, sakralni i profalni. Od njih, pa čak i od Kad je preko Terazija naišla posljednja grupa Oj, Užice,mali Carigrade,groblja, koje se nalazilo na padinama Zabučja, nije iseljenika, djevojke su zaigrale kolo ispred Dok bijaše, dobro nam bijaše,ostalo ni t raga. Posljednja džamija, Šejhova Bešlagića-hana koji se nalazi na samom vrhu Kroz t ebe se p roći nemogaše,džamija, koja se nalazila iznad Huremovca, srušena Terazija. Od sokaka i do ćefenaka, od momaka i od je 1876. godine po nalogu tadašnjeg predsjednika Protjerivanje Muslimana iz Užica i Sokola, djevojaka.opštine,a kamenje je prodato na javnoj licitaciji. njihovih posljednjih uporišta, bilo je od

prvorazrednog značaja za Srbiju. Vidljivo je to i iz Preseljenje „Turaka iz Užica“ koštalo je srpsku vladuPisci velikog ugleda preduzetih mjera prema licima koja nisu dala 30.588 groša. Koliko su Muslimani izgubili, nikad

očekivani bol u ovoj akciji. Tako jeNačelstvo u Užicu nijeizračunato. Niti jeto višei moguće učiniti.Da Užice nije bi la duhovna zabit, nego 19. septembra 1862. god ine kaznilo nekog

snažan kulturni centar, najbolje pokazuje njegovi Šunjarevića što nije pošao s konjem „za izgnanjepjesnici. Pomenućemo samo one koji su bili poznati Muslimana“. Evidentno je da su predstavnici okruga Skrivene ljudske drameu cijelom osmanskom carstvu. i srezova za eventualne propuste u akciji svojim

Šejh Muslihudin Užičanin, na glasu šejh nadležnim mora li dati detal jna objašnjenja. Srazmjernoovakovelikomnarodnomudesuhelvetijskog reda, pisac je jedne brošure o glasnom Načelstvo okruga valjevskog bilježi Novak veoma je malo zabilježeno svjedočenje samihzikru. Umro je u Užicu 1642. godine, gdje mu je i Živković-odgovorilo je potpukovniku Dragutinu aktera.Oni koji su najvišemogli da kažu,pomrli suugrob. Muslihudin je bio vaiz (propovjednik) u Užicu. Žabarcu, rukovodiocu iseljeničkog transporta, da strahu od novih izgona, a mlađi naraštaj radije jeUživao jetoliki ugled međudervišima,da suga neki nije moglo izvršiti naredbu „da pošalje 50 kola za svoju pažnju usmjeravao na novi zavičaj,smatrali svetitelje. Mnogi znameniti šejhovi iz naših t ransport, jer im se cjelokupno l judstvo nalazi lo na odbacujući priču svojih predaka kao moru.

krajeva bili su njegovi učenici, a među njima Ahmed kopanju šančeva, prenošenju baruta, ili, pak, u Pouzdano se, međutim, zna da je mimo onihb. Mustafa al-Mostari i Hasan baba Kaimija. Šehj Beogradu. Neki službenici su, opet zanemarili svoje transporta u pratnji vojnika, dan ranije i li danMuslihudin je imao dva sina: star ijeg Hasan tekuće obaveze izvršavajući dobivenu naredbu. kasnije, bilo prelaza u manjim grupama. Tada su seefendiju, koji ga je naslijedio u starješinstvu tekije i Takav primjer jenačelnik srezaariljskog. U jednom dešavale male ljudske drame skrivene od zvaničnihmlađegIsa-efendiju, kojije na pomenutom položaju izvještaju izvinjava se što nije mogao izvršiti neke izvještaja. Jednu od takvih drama od zaborava jenaslijedio brataHasana. uobičajene zadatke zbog toga što je morao da šalje sačuvao Arifaga Užičanin (1822-1922), kafedžija iz

Zari Mustafa Užičanin rodio se u kasabi ljude za iseljavanje Muslimana iz Užica. A gotovo u Kalesije. On je Mehmedu Hadžiću (1890-1958) iz

Zvornik 1878. godine

Bošnjačka dijaspora donosi u dva nastavka tekst o izgonu Muslimana iz Užica tokom 19. stoljeća. Tekst smo preuzeli iz nedavno objavljeneknjige Hifzija Suljkić, Sabrani tekstovi, knjiga II, Islamska baština u Bosni i Hercegovini i njenoj okolini, koju je objavila izdavačka kuća BMG Bosanska medijska grupa iz Tuzle

OTIMANJEMUSLIMANSKIHIMANJA U UŽICU

Muslimani su napustili Užice tokom 19. vijeka.Najviše ih se iselilo tokom prvog srpskog ustanka.Hroničar Rade Poznanović navodi da je grad poslije

duge opsade 1805. godine gotovo do temeljaizgorio. Sa povlačenjem muslimanskog

 stanovništva iz Užica nestajali su i islamski spomenici, sakralni i profalni.

Hifzija Suljkić(1925-2001.)Hifzija Suljkić(1925-2001.)

Page 24: Dijaspora bošnjačka [broj 40, 15.8.2007]

7/31/2019 Dijaspora bošnjačka [broj 40, 15.8.2007]

http://slidepdf.com/reader/full/dijaspora-bosnjacka-broj-40-1582007 24/30

bosnjackabosnjacka25

15. august 2007

Rainaca (Spreča) ispričao kakoje u bježanijiiz Užica jedva iznio živu glavu. Arifaga je skriven od potjeregledao dok sumu ubijali oca. Razjareni gonioci prvosu vezali tog nesrećnika, proturili mu glavu krozbrvnou štali, a potomtukli dok nije izdahnuo. Bilo jei onih koji su u „svojoj organizaciji „ krišom i nanemjestu prelazili Drinu, pa ih je rijeka zajedno sanovcem i pokretnimimanjem netragom odnijela.

Miniranje tvrđava

Početkom 1863. godine iz Beograda su u Užice došli engleski i ruski vojni komesari da, poredostalog, prisustvuju ruđenju užičke i sokolsketvrđave. Srpska vlada je odredila generala RankaAlimpića da ih prati u putovanju po Srbiji. Izvršenjuposljednje tačke pomenutog ugovora sročenog ucarigradskom predgrađu 1862. godine prisustvovalisu ruski general Tidebala, engleski major Gordon iturski pukovnik Mehmed Ali bej. Mihajlo Obrenoviću skupštinskoj besjedi 17. augusta 1864. godinezvanično je izjavio: „Muslimani koji su živjeli u Užicui Sokolu iseljeni su, a gradovi užički i sokolskiporušeni su“. Time je bar ispravljeno imeprotjeranog naroda koje mu je podvaljenougovoromu Kandži. Imanja muslimanskom narodu,međutim, ni ugovor ni besjeda nisu više mogli vratiti.

Dolaskom gradskih iseljenika iz Srbije tek

 je otvorilo velike probleme turskoj vladi u Bosni. Jer,s eosko s tanovn iš tvo dotad se nasel javalopostepeno i tražilo je tek malo slobodne krčevine,prohtjevi gradskog življa bili su mnogo veći. Premaizražavanju Šabana Hodžića, najviše doseljenika izUžica i Sokola naselilo se u Zvorniku, Srebrenici,Vlasenici, Tuzli, Kozluku, Janji, Bijeljini, Brčkom,Gračanici, Kladnju, a za nekesu osnovana i posebnanaselja kao što su Brezovo Polje, Gornja Azizija velika voćnjaka itd. za vrijeme prve vlade kneza posredstvom privatnih lica, uzela bar bolje i veće(Bosanski Šamac), Donja Azizija (Orašje). „I ma parcele zemlje „po cijeni mogućemanjoj“. Iz državeMiloša u užičkoj nahiji su bile u svojini spahija 363koliko su turske vlasti nastojale da što bolje prime kase stavljeno je na raspolaganje i tu svrhu hiljadulivade, 102 njive, 126 voćnjaka, 29 vodenica i 43doseljenike, prazne kase finansijskih ustanova nisu bašče. Ovdje nisu uzeli u obzir zakosi (livade) na ćesarskih dukata. U prvo vrijeme uzet je samo placmogle zadovoljit i sve njihove potrebe“, ist iče Zlatiboru, gdje je ljeti živio veliki broj užičkih aga. od Zulta Mustafe Bečevca po cijeni od 205 dukata.austrijski konzul u Bosni Jovanović u izvještaju Užičke spahije imale su posjede i u drugim Zatim su za državu otkupljene vel ike l ivade u baronu Mamuli u Zadar. mjestima. Tako je Memiš-aga uzimao danak s Krčagovui placeviu varošu, vlasništvo Terzića.

Spiskovi Muslimana iseljenih iz zapadne imanja u Čibukovici u beogradskojnahiji. Uzurpacije i zloupotrebe u vazi sSrbije, koji se nalaze u Orijentalnom institutu u Poslije odlaska Muslimana iz Užica, a po muslimanskim imanjima bile su normalna pojava.Sarajevu, ne pružaju ni približnu sliku stvarnog sporazumu Ilije Garašanina i beogradskog vezira Usprkos tome među stanovništvom je bilo i takvihstanja.U njima uopšte nema ženskih članova Rašid-paše, osnovana je posebna komisija za odnosa koj i podrazumi jeva najvi ši s tepen porodice, pa čak ni njihova sumarnog broja. Jedino regulisanje imovinskih sporova, prodaju imanja i povjerenja. Sklapani su čak i ugovori oiz evidencije o dnevnim izdacima za hranu l ikvidaci ju dugova. „Musl imanska imanja privremenom rukovanju nepokretnom imovinom.doseljenika i o njihovim dnevnim obrocima davanim rasprodavanasu veoma jeftino“,ističe Stevan Ignjić Tako je Avdo Mulanurkić izjavio u Okružnom sudu ukao pomoć, otkrivano da je taj broj bio neuporedivo u svojoj knjizi o Užicu. Kako i ne bi kad je Užicu dao svoje tri kuće sa placevima pod Bijelimveći. Prema turskim izvorima iz Užica je otišlo 2.966 kupoprodaja bila mnogim stvarima opterećena. Za grobom, jednunjivu kod varoši,njivui veliku livaduosoba, a za sobom su ostavili 550 domova. A popis dolazak Muslimana u Užice u potrazi za kupcem bila u Krčagovu daje proti Gavrilu Popovićuna rukovanjedoseljenih Muslimana iz Užica samo u zvornički  je potrebna posebna dozvola, a također i Srbima iz s namjerom da to imanje može i prodati ukoliko sandžak izvršen je 22. decembra 1872. godine. Užica ako se zapute do vlasnika nekog imanja u nađe dobrog kupca. Sličan ugovor sačinio je i SamčoPrema njemu evidentirano je 553, muhadžirske Bosni. Zabilježeno je da su hajduci 27. oktobra Mijailović, trgovac iz Užica, sa Avdom Spahićemporodicesa 1.243muška člana. 1862. godine ranili u ruku Sulejmana Rčanovića, a koji se odnosio na svu imovinu. Ipak, pril ikom

po izvještaju srpskih vlasti, „napadači se nisu mogli prodajeMulanurkićeva imanja nekičovjek uporno jeCijelo imanje za deset groša naći, a odmah su traženi.“ Napuštena imanja nije dokazivao svoje pravo na jednu njegovu kuću na

bilo lako zaštititi. U jednom aktu Načelstva u Užicu osnovu lažnih dokumenata.Uzurpacije i zloupotrebe u vezi sa stoji da iz kuće i ostalih muslimanskih zgrada ljudi

muslimanskim imanjima bile su normalna pojava. odnose vrata, tavane, patose i drugo. U prijavi Ostali čak i dužniUsprkos tome među stanovništvom je bilo i takvih lokalne vlasti protiv Vasilija i Jevrema Karaičića izodnosa koji podrazumijevaju i najviši stepen Drijetnja doslovno se kaže:„Oni ruše kuće u Užicu Malo jeioleobjektivnih napisa u novinama opovjerenja. Asana Divljakovića i Muje Bošnjakovića, cigana muslimanskom izgonu iz Užica. Prema podacima

P ravu s li ku o st radanju p ro tjeranih muhamedanske vere, koji su se iselili odavde u  „Trgovačkih novina“ iz 1862. godine, Muslimani suMuslimana iz Užica moguće je tek naslutiti nakon bosnu“. I nesretni Cigani-muslimani, dakle, poslije odlaska iz svog grada ostali dužni Srbima

uvida u imanja kojasu izanjih ostala. Jer, najveći dio prevareni su pošto ih je ugovor garantnih sila štitio 161.191 groš. A njihove žene nisu vratile srpskimgrađevina (samo 550 kuća), dućana, mejhana, od iseljavanja. Rijetke su prodaje muslimanskih ženama 10.000 aršina platna. Moguće je da t izanatskih radionica bilo je u vlasništvu Muslimana. imanja po adekvatnim cijenama. Pomenućemo zato podaci i nisu izmišljeni, ali kako se niko ne sjeti daU ekonomskom pogledu Muslimani su bili da je posljednji užički kadija Riza-efendija potvrdio bar približno procijeni koje su blago Muslimani neuporedivo bogatiji od Srba. Raspolagali su tapiju kojom je Ahmed sin Ademov prodao svoje ostavitiu ovom kraju.ogromnim posjedima, Stevan Ignjić u knjizi „Užička dvije kuće i zemljište u mahali zvanoj Fukara u Prodaja muslimanskih imanja nešto je biljenahija“ navodi imanje samo jednog Užičkog spahije, blizini slane česme trgovcu Pavlu Jovanoviću za 190 krenula tek 1865. godine. Prodato je oko stotinu Ibrahim-bega Ahmetovića, to najbolje ilustruje. Taj francuskih dukata. Tapiju su potpisali pet Ademovih placeva u varoši i okolini. Sve je to bilo nedovoljno

sinova, a ovjerili svojim potpisom Hajdar-beg, Hadžispahija imao je konak i bašču u Koštici, voćnjak i da se ublaži prevara kojoj su od početka bili izloženiMehmed Puhačević. Sa Jokanovićeve stranebašču na Terezijama, bašču kod starog humama, užički Muslimani. Jerkako se drugačijemože dojmitisvjedočilo je isto toliko Srba. Druga tapija odnosi sebašču za usjev u Fukarskoj mahali, čair (livadu) u podatak iz popisa zvaničnih komisija da nekona prodaju zaostavštine (jedan han 9 Kurtali srpskoj varoši, bašču i voćnjak kod balane, konak imanje, koje zavređuje da se tako nazove, koštaOsmana Jovanu Radišiću za 170 francuskih dukata.kod starih kasapnica, voćnjak u Krušćici, njive u samo deset groša ili da ogroman broj takvih imanjaOvi papiri, nakićeni imenima i pravnimTurici, vodenicu sa dva vitla na rijeci Đetinji, baštinu vrijedi tekoko stotine groša.

na Buaru i na Zabučju, dva voćnjaka u Bilovini, u formulacijama, bili su, u stvari, posljednji tragovi Ni sami nismo mogli povjerovati vlastitimZravčićima i Ribaševini po jednu vodenicu i livade,  jednog prohujalog vremena. očima dok smoprelistavali „Bosnu“, nedjeljnikiz togtri njive u jedan voćnjak u Tvrdićima, jednu njivu i vremena, daje zajedan grošmogao dase kupi samovoćnjak u Sevojnu, voćnjak u Gostinici, jedan Kupac i država  jedan primjerak tih novina“voćnjak u grivskoj i jedan voćnjak u Dobrinji iimanje Pljeskovu pored Drine. S mi š l j en p os tu pa k o tu đ i va nj a

(Kraj)muslimanskih imanja u Užicu uznemirio je i širuSva bolja zemlja u selima oko Užica bila je javnost. Zbog toga je srpska vlada 1864. godinetakođer u rukama Musl imana Veći spahiluci Napomena: Edicija Sabrani tekstovi Hifzije Suljkićarazmatrala ovo pitanje. Poslije toga ministar zahvatali su sljedeća mjesta: Volujaci sa Staparima u tri knjige može se nabaviti po cijeni od 75 KM,finansija i dva člana Državnog savjeta dobili suimali su trimuslimanskebaštine- dvije vodenice,78 odnosno $55,0 u Medžlisu IZ Zvornik www.medzlis-zadatak da naprave plan otkupa muslimanskihlivada, 9 voćnjaka; Sevojno je imalo četiri baštine, zvornik.org , u BMG Bosanskamedijska grupa Tuzladobara. Donijeta je odluka da se kao kupac pojavi i 41 livadu, 16 njiva, 13 voćnjaka; Požega je imala www.bmg.baili u većim knjižarama u BiH.država, koja bi preko Okružnog načelstva idvije muslimanske baštine, 13 livada, 26 njiva, tri

Stari gradUžice

Page 25: Dijaspora bošnjačka [broj 40, 15.8.2007]

7/31/2019 Dijaspora bošnjačka [broj 40, 15.8.2007]

http://slidepdf.com/reader/full/dijaspora-bosnjacka-broj-40-1582007 25/30

bosnjackabosnjacka26 15. august 2007

na hladnom, tamnom i suhom mjestu. Kako ih ne biste laktovi i pete).zagadili štetnim mikroorganizmima, svoje kreme vadite iz Djelovanje: Čokolada, posebno ona gorka, obiluje posudica isključivo kašikom ili drvenim štapićem, a nikako flavonoidima tvarima koje učinkovito usporavaju proces prstima. Ako prilikom drugog ili trećeg nanošenja starenja. Osim toga, sadrž i oleoi letanolamine koji primijetite da su se sastojci kreme razdvojili, ne brinite: aktiviraju receptore prisutne u stanicama masnog tkiva tedovoljno je da ih energično promiješate i ponovno će biti tako pospješuju metabolizam masnoća. Uz dodatak meda, spremni za upotrebu. koji imaju umirujuće djelovanje, i griza, koji ima blagi

 piling učinak, ova je smjesa idealna za pripremu kože prijeBorovnicaijogurtprotivstresa nanošenjaanticelulitnog preparata.Recept: Kašikom zdrobite šaku svježih borovnica i zatim pomiješajte s čašicom jogurta. Masku nanesite na lice, pokrijte komadom gaze i ostavite da djeluje 20 minuta.Isperite toplom vodom.Djelovanje: Borovnice su dragocjen izvor vitamina A, B iC, željeza, sumpora i kalcija te imajuizrazito antioksidalnodjelovanje, štite žile, hrane i vlaže kožu. U kombinaciji s  jogurtom, koji uravnotežuje pH kože, vraćaju svježinuumornomlicu.

SokodgrožđazasjajnenokteRecept: Zdrobite 5 ili 6 velikih zrna grožđa, odstranitesjemenke i dodajte žličicu gustog meda. Pripremljenusmjesu nanesite na cijelu površinu noktiju i ostavite da Njega kože, kose i noktiju može biti zabavnija nego štodjeluje 10minuta, a zatimje odstranitetakoda noktedržitemislite, posebno ako preuzmete stvar u svoje ruke i u namočene 5 minuta u soku od grožđa. Obrišite nokte bezvlastitojkuhinjisamismućkatekremice,maskeilosione.ispiranja vodom.Djelovanje: Nokti , baš kao i koža , upi jaju tvar i izRaznobojno voće i povrće, čokolada, kokos... mogukozmetičkihpreparataili kućnih pripravakaza njegu,poputrazveseliti i svojim učinkom na našu ljepotu. Sve ove  polifenola iz grožđa, koji imaju antioksidalno djelovanje, ilinamirnice obiluju dragocjenim tvarima čija svojstvamineralaiz meda.Uz to, zahvaljujućivitaminu Ciz soka odmožete iskoristiti za njegu lica i tijela, važno je samogrožđa(340mgna100g),noktićedobitiposebansjaj. pravilno odabrati i kombinirati namirnice kako biste

 postigli upravo onakav učinak kakav vam je potreban. PrijeČokoladnipilingzaglatkukožunego što sebacite naposaopripremitesvoj beauty tretman,Recept: Pomiješajte dvije žlice strugotina čokolade saimajtena umu daće svešto pripremiteimati rok trajanja odšalicom meda. Dodajte dvije žlice kukuruzne krupice i samo nekoliko dana s obzirom na to da vaši domaći dobivenom smjesom istrljajte cijelo tijelo, posebicekozmetičkipreparatineće sadržavatikonzervanse.Tijekomdijelove na kojima je koža jako hrapava i suha (koljena, tih nekoliko dana držite ih u steriliziranim staklenkama te

 Zagrizi, smućkaj i nanesi na kožu...

 Ljepota i zdravlje

Page 26: Dijaspora bošnjačka [broj 40, 15.8.2007]

7/31/2019 Dijaspora bošnjačka [broj 40, 15.8.2007]

http://slidepdf.com/reader/full/dijaspora-bosnjacka-broj-40-1582007 26/30

bosnjackabosnjacka2715. august 2007

Amerikanka Eve Maciel osvojila poklonilo je krasotici posebnu i jako788 bodova. T reća je bogato i zvezenu, teukusnoukrašenu,Kineskinja Ma Wei, sa 578 elegantnu narodnu nošnju koja je, glasova. Iz oblasti južne z a s i gu r n o , p omog l a b o l j em Evropenemaviše zapažene predstavljanju Minele Trnovac, predl j e p o t i c e , o s i m žirijem i publikom.sr edn joevr opl jan ke i z Djevojke su prije finalnogHrvatske, Matilde Rudez izbora imale priliku da upoznaju Kinu, koja je na, odličnom, posjećuju kulturne i historijskesedmommjestu. znamenitosti zemlje, ali i pohađaju

Bosanskohercego - pravu obuku manekenstva, uče vačka miss je i prva pratilja pravilno hodati, uspravno se držati i Miss bh dijaspore USA, na najbolji način nositi povjerenuAde le Đul iman t akođer odjeću.

Mostarke, koja živi u Atlanti. Događaj su pomno pratilaZ a M i s s s v j e t s k og kineska ali i evropska, američka,

Turizma, natjecalo se 110 djevojaka a azijska, afrička, i odnedavno, prvu nagradu dobila j e Olga mag reb in sk a s re ds tva j av no gKonstantinovna Zarubina. Odlazak obavještenja!predstavnice BiH na Daleki istok, Minela Trnovac će sva

Predivna osamnaestogodi- specijalnu nagradu Miss turizma omogućil a je j edna tv rtka za sredstva koja budu dodijeljenaEvrope. Prema rezultatima koji suš nj a s tu den ti ca i z De tr oi ta , pravljenje i postavljanje aluminijskih finalisticama izbora upotrijebiti zaprethodili takmičenju ona je b ilaporijeklom Mostarka, Minela Trnovac prozora, čiji je vlasnik Geno Hodžić iz liječenje, većdugo vremena bolesnogubjedljivo najzapaženija takmičarka. je 31. jula u Kini, na svjetskom Detro i ta. Bosansko kul turno oca. To je bio i glavni razlog njez inomZa našu krasoticu glasalo je 1031 umjetničko društvo, također iz prijavljivanju na ovu, slavnu, smotru n at jec an ju M is s Tour ism Qeen internauta, dok je drugoplasirana Detroita, poetičnog naziva "Behar", svjetskeljepote i šarma..International osvoj ila prest ižnu

Mostarka zapažena među svjetskim krasoticama

MISS TURIZMA EVROPE  Za Miss svjetskog Turizma, natjecalo se 110 djevojaka a prvu nagradu

dobila je Olga Konstantinovna Zarubina. Naša predstavnica osvojila je prestižnu titulu Miss turizma Evrope.

Visoka 180 cm sa gotovoi dealn im m je rama 85-60-90, ljepotica je stigla završiti i srednjuEkonomsku školu u rodnoj Zenici.Č lan ic a j e s ara jevske modneagencije"Ieve models"ali jesve više

pozivaju u Hrvatsku, gdje bi mogla iupi sa ti s tudi j Managers tva natamošnjem,Ekonomskom fakultetu.

Ovih dana je u Zadru, namodnoj smotri Beck's Fashion, jer je

svjetske mode u Parizu. Događaj gospođa Donassy pozvala da nosimože pospješ it i kar ijeru našenjezine modele i na ovoj smotri. Istamanekenke, jer su na takvimkolekcija odjeće za sljedeću jesen-manifes taci jama, p ri sutn i s vi zimu, uvrštena je i za manifestacijuplanetarni lovci na mlade talente.Istina, izbor je veliki ali onajkoji mislida će pobijediti, to i ostvari.

Stari Latini su, davno izreklioprobanu mudrost "Sreća pomažesamo smionima". Naše djevojke suelegantne i l ijepe, samo morajupaziti i ne pristajati na rad bezugovora ili se oslanjati na usmenaobećanja. Najvažnije je za svakiposao tražiti potvrdu i imati

svjedoke.Sretna je okolnost da se lijepa ielegantna Ema ne oslanja samo namanekenstvo, nego je snimila i videospot "Alina" /No pasaran/, sagrupom "Emir&FrozenCamels".

Bosanskohercegovačke ljepotice

EMA ALAGIC NA

SVJETSKIM MODNIMMANIFESTACIJAMABivša Miss Turizma, danas dvadesetogodišnja Zeničanka Ema Alagić, prodire na svjetske modne manifestacije. Potvrdila je

 svoje manekenske kvalitete i nadarenost u Regiji, pa sada polakoali sigurno, stiže i u francusku prijestolnicu svjetske mode jer je

odabrana prikazati kolekciju Branke Donassy na idućem, jesenskom "Paris Fashion week".

ikona sa Balkana. Pored fantastičnogizgleda Aida jei veoma razborita pasene upušta u ljubavne avanture, radok omen ti rane na " peopl e" web stranicama i li revijama. Svi njeninapori su usmjereni što boljem ik v a l i t e t n i j e m o b av l j a n j u manekenskog zanimanja. Naravno,zna da sve to neće dugo trajati tenastoji, materijalno se obezbijediti,

na vrijeme. Kasnije bi željela kreiratisuvremenu odjeću za mlade koji radokoriste nova, tek komercijalizirana,pr irodna vlakna. Možda napiše iTopmodel, Aida Sipčić koja seknjigu o manekenstvu i vlastitom, zau Itali ji zove i Jespica, reklamirasada jakodopadljivom "imageu".sapune i šampone "Palmolive", pozira

za "Cosmopolitan", a njezini se posterin al az e n a br oj nim sv jet sk imkalendarima. Pošto ima i zagrebačkuadresu, i tamo djeluje u agenciji"Thalia". Posvuda dobro došla, lijepaAida se upisala i na studij manadžerstva, preko Interneta. Kakoodlično govori nekoliko jezika, nije jojteško naći posao na Staromkontinentu. Najradije reklamiravjenčanice i donje rublje, budući da jeto najbolje plaćeno. Ona to i može jerposjeduje savršen izgled, koji umije i

održavati. Pristalica je bio-ishrane asvima što pate od viška kilograma,kao večeru savjetuje - supu odpovrća, voćnu salatu i puno vode.

Priča se da otvara i fashiontvrtku u Ital ij i gdje je pored NineMorić, još jedna, jako priznatamodna

Modna ikona sa Balkana

ZENICANKA OSVOJILA

FASHION SVIJET Prelijepa, dvadesetšestogodišnjaDubrovkinja, zeničkih korijena,koja radi za nekolicinu poznatihmodnih agencija poput "Elite" ili

"ACE models", proglašena je inajputenijom stanovnicom grada

 pod Srdjem.

Uređuje Džana Mujadžić

Page 27: Dijaspora bošnjačka [broj 40, 15.8.2007]

7/31/2019 Dijaspora bošnjačka [broj 40, 15.8.2007]

http://slidepdf.com/reader/full/dijaspora-bosnjacka-broj-40-1582007 27/30

bosnjackabosnjacka28 15. august 2007

belgijskog Genka sa 0:1, ali je zahvaljujući pobjedio d 2 : 1 u p r v o m m e č u u B e l g i j i bosanskohercegovački šampion izborio dalji plasman. Jedini pogodak postigao je Mikulić u 57.minuti, a na obje strane nizale su se brojne šanse,mada je opći dojam da je i u ovoj utakmicifavorizirani Genk nadigran od domaćega sastava.

Na istom stadionu 15. augusta Sarajevo ćeugostiti legendarnu ekipu Dinamo iz Kieva, postavšitako nakon Željezničara drugi klub iz BiH koji jeuspio proći u posljednje kolo kvalifikacija za Liguprvaka. Od FIFA-e će za ovaj uspjeh Sarajevo dobititri miliona eura, a ukoliko uspije preskočiti i trećustepenicu, teeliminiratikijevskiDinamo, štoje teško

očekivati,moglo bi se očekivati da uskoro u Sarajevodoputuju zvijezdenajvećih svjetskih klubova.U uzvratnom susretu drugog pretkola, koji Podsjetimo, nogometaši Sarajeva su ovakav

 je igran na koševskom stadionu Asim Ferhatović plasman osigurali nakon što su u prvom pretkoluHase, nogometaši Sarajeva poraženi su od eliminiralimaltešku ekipuMarsahlokka.

Nogometni uspjesi bh klubova

SARAJEVO SE PLASIRALOU TREĆE PRETKOLO

LIGE PRVAKA 

Tabela:1. Sarajevo 32. Modriča 33. Travnik 34. Velež 35. Široki Brijeg 36. Žepče 37. Laktaši 18. Leotar 19. Posušje 1

10. Slavija 111. Jedinstvo 012. Sloboda 013. Zrinjski 014. Željezničar 015. Čelik 016. Orašje 0

Parovi drugog kola:Zrinjski - Posušje

Sloboda - Široki BrijegČelik - VeležLeotar - Žepče

Jedinstvo - SlavijaOrašje - ŽeljezničarSarajevo - ModričaLaktaši - Travnik

Rezultati susreta Premijer lige BiH

Nogometna Reprezentacija BiH 22. avgusta naKoševu će odigrati prijateljsku utakmicu protivHrvatske. SelektorFuadMuzurovićobjavioje spisakpozvanih igrača na kojem se nalaze: Adnan Gušo(Panduri) i Muhamed Alaim (Sarajevo) - vratari,Branimir Bajić (Koblenz), Ivan Radeljić (SlavenBelupo), Safet Nadarević (Zagreb), DžemalBerberović (Litex), Mirko Hrgović (Hajduk), VeldinMuharemović (Sarajevo) - obrana, Darko Maletić

(Mouscron).(Partizan), Elvir Rahimić (CSKA Moskva), Zajko Prijateljska utakmica protiv Hrvatske koja dolazi saZeba (Kamaz), Dario Damjanović (Hajduk), kompletnim sastavom bit će najbolja provjera našeZvjezdan Misimović (Nurnberg), Branislav Krunićselekcije, s obzirom da je u proteklih nekoliko(Moskva), Senijad Ibričić (Zagreb) - vezni red, temjeseci odl ičnim igrama i pobjedama protivnapadači - Edin Džeko (Wolfsburg), MladenNorveške i Turske izborila 27. mjesto na FIFA-inojBartolović (Hajduk), Vedad Ibišević (Hoffenheim),rang ljestvici.Zlatan Muslimović (Atalanta) i Adnan Čustović

Provjera nogometne Reprezentacije BiH 22. avgusta na Koševu

PRIJATELJSKA UTAKMICEPROTIV HRVATSKE

Sarajevska Bosna ASA BH Telecom dobila je novopojačanje dovodeći američkog plejmejkera KajlHila (188 cm, 28 godina) poznatog bh javnosti po

izvrsnim igrama u dresu Zadra u sezoni2004/2005, kad je bio proglašen za najboljeg plejmekera Jadranske lige. Tada je u prosjekupostizao 17 poena, imao četiri asistencije, 3,7 skokova i 2,8 ukradenih lopti po susretu.Nakonte sezone igraoje zaSnaidero Udineu prvojitalijanskoj ligi (15,6 poena), a potom prešao uĐironu, gdje ga je povreda spriječila da pruži svojmaksimum.-O Hilovim kvalitetima je suvišno trošiti riječi. Dok je bio u Zadru bio je u idealnoj petorci Jadranskel ige, a mi se nadamo da će se vratiti u formu u kakvoj je bio tada. Preostaje nam sada dadovedemo još jednog playmakera i krilnog igrača,a jedan odnjih bitrebalo dabudestranac, rekaojedirektorBosne ElmedinKonaković.

Bosna ASA BH Telecom jačasvoje redove

KAJL HIL NOVOPOJAČANJEBOSNE

Bosanskohercegovačka teniserka Helena Bešovićnije uspjela osvojiti Challenger u Evansvilleu(SAD).U finalu 10.000 dolara vrijednog turnira, održanog29. jula 2007, Bešović je poražena od AmerikankeKimberly Couts, pete nositeljice, sa 6:7 (3/7), 5:7.Bešović je nastupila i u finalu dubla, gdje je u paru

sa Norvežankom N inom Munch-Soegaardporažena od amer ičke kombinaci je J ennaLong/Anna Lubinskysa 1:6, 6:3, 2:6.

Challenger kup u SAD

BEŠOVIĆPORAŽENAU FINALU

Muška kadetska košarkaška reprezentacija Bosne iHercegovine ostvari la je drugu pobjedu na

Evropskom prvenstvu B-divizije za igrače do 16godina u Skoplju. Nakon rekordnog trijumfa nadArmenijom, te poraza od Engleske, kadeti BiHpobijedili su selekciju Irske sa 98:59 (25:21, 26:15, 34:10, 13:13). Najefikasniji kod BiH bili suHalilović sa22 poenai pet skokova,te Andelić sa15i Gajićsa 12 poena.

DRUGA POBJEDAMLADIH

KOŠARKAŠABIH U SKOPLJU

R ezultati susreta prvog kola nogometnePremijer lige BiH:

subota:Modriča - Čelik 2:0Velež - Jedinstvo 2:1Travnik - Sloboda 2:1Sarajevo - Orašje 4:1

nedjelja:Slavija - Laktaši 0:0

Posušje - Leotar 0:0Žepče - Željezničar 1:0Široki Brijeg - Zrinjski 1:0

Page 28: Dijaspora bošnjačka [broj 40, 15.8.2007]

7/31/2019 Dijaspora bošnjačka [broj 40, 15.8.2007]

http://slidepdf.com/reader/full/dijaspora-bosnjacka-broj-40-1582007 28/30

bosnjackabosnjacka2915. august 2007

[email protected]

bosnian radio program St. Louis

RadioBEHAR

BOSNIAN MEDIA GROUP

P.O. Box 2636St. Louis, MO 63116-2636

phone 314.494.6512fax 314.416.1388

www.bosnianmediagroup.com

istinski

bošnjački radio

Slušajte vaš omiljeni program unovom terminu 5.00 - 10.30 PM CTsvake nedjelje

Mervana Jugić Salki ć, 175. sv jetska Zenici, v isoka je 179 cm i teška 66 kg. vanevropska natjecanja, iako je u životnom dobutenisačica, postigla je neočekivan uspjeh pobijedivši Ovu vrhunsku teniserku, odl ikuju i druge kada druge teniserke, već pomišljaju na kraj Chin Vei Chan sa Tajvana na, ovogodišnjem, osobine: vol i dobru muziku i uvijek je elegantna karijere. Njezin talenat i ambicioznost pomažu joj rimskom Challengeru. Tako je osvojila prvo mjesto i kako na šampionatima tako i u privatnom životu. stalni napredak iako nije osvojilanagradu od 2005.popela se za 50 mjesta. Bosanskohercegovačka Priča se da je odbila brojne ponude za različita Rimska pobjeda naše teniserke nije jojšampionka koja živi u Zagrebu, iako joj porodica reklamiranja sportske odjeće jer smatra da trgovina samo donijela dobru novčanu podlogu nego jestanuje u Švedskoj, dokazala je da se i sa 27 godina samim sobom, ne spada u njezine pojmove o potvrdila da se i u maloj i s iromašnoj BiH nalaze

može dobro pospješiti način igranja, kao i kondicija. sportu. veliki potencijali za svjetski sport.Mervana je kćerka Hidajeta i Hašime, rođena je u Zanimljivo je da se aktivnije uključila i u Dž. Mujadžić

Rimski Challenger

ZENIČANKA OSVOJILA

25 HILJADA DOLARA Pobjeda u Rimu naše teniserke nije joj samo donijela dobru novčanu

 podlogu nego je potvrdila da se i u maloj i siromašnoj BiH nalaze veliki potencijali za svjetski sport.

Lorens Listo pobjednik je 441.

tradicionalnih Viteških skokova saStarog mosta održanih 29. jula 2007.u Mostaru. Ovaj Mostarac je u veoma jakoj konkurenciji za spektakularnuizvedbu "laste" dobio petdesetki.Time je odbranio prošlogodišnju titului po treći put ponio naslov najboljeg

koji je odbranio titulu šampionaskakača. Kao i prošle godine, drugoskokova na noge od prošle godine. mjes to p ri pa lo j e v iš es trukomDrugi je bio Ermin Sarić, dok je trećepobjedniku Harisu Džematu, a trećemjesto pripalo Vedranu Ugljenu.velikom ljubimcu mostarske publikeOvogodišnja manifestacija skokova saArmanu Puziću.Starog mosta bila je istinski spektakl-Odbranio sam titulu i presretan samna Neretvi, kojije ovegodine privukaozbog toga. Svake godine je sve teže i oko 30.000 gledalaca iz cijele BiH,teže osvojiti t itulu, a li uspio sam. susjednihzemaljai svijeta, koji su dvaČestitao bih i Harisu Džematu, koji jesata uživali u izvrsnim skakačkimizvanredno skakao. Da je on osvojiovještinama.titulu, ne bih se ljutio, rekao je ListoN a ovogodi šn jim s kokovima u nakon proglašenja šampiona.Mostaru nastupilo je 77 takmičara. UInače, Listo je dobio sve desetke

konkurenc ij i s kokova na g lavu stručnog žirija za svoje skokoveu obje nastupilo je 39 takmičara, dok je u serije. Džemat je u prvoj seriji dobiok onku renc ij i s kokova na n ogedesetke, a u drugoj četiri desetke i nastupilo 38skakača. jednu devetku.Pored takmičara iz Mostara, nastupiliU konkurenciji skokova na noge prvosu skakači iz cijele BiH, Srbije, Crnemjesto osvojio je odlični Admir Delić,Gore, teprvi putsa Kosova.

Mostar

ODRŽANI 441. SKOKOVISA STAROG MOSTA 

U konkurenciji skokova na

 glavu nastupilo je 39

takmičara, dok je u

konkurenciji skokova na

noge nastupilo38 skakača

Rukometniklub Čelik od 17.do 19.augusta bitće domaćin 4.međunarodnogmemorijalnog turnira "Izić Brkić i ostali",na kojem će nastupiti sedam ekipaiz BiH, Hrvatske, Makedonije i Srbi je, te reprezentacija Tunisa. Uz domaćina turnira RK Čelik, u A-grupi igrat će prošlogodišnji pobjednikBosna iz Sarajeva, Vardar iz Skoplja i Kotex Split, dok će u B-grupi nastupitireprezentacija Tunisa, Metaloplastika iz Šapca, Sloga iz Doboja i Bosna iz

Visokog.Prema riječimaŠefika Šepera,predsjednikaRK Čelik, sveutakmiceigrat će se u dvorani Bilmišće, a u prvom susretu, 17. augusta sastat ćesarajevska Bosna i Čelik.

foto: bjesak.info

Rukomet

MEĐUNARODNITURNIR U ZENICI

Muška juniorska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine zabilježila je pobjedu 4. augusta 2007. u prvoj utakmici na Evropskom prvenstvu B-divizije za igrače do 18godinau Sofiji.U susretu drugog kola EP-a mladi bh. košarkaši savladali su Irsku sa 90:61(17:23, 26:10, 28:11, 19:17).Najefikasniji kod BiH bili su Hodžić sa 23poena, te Jeftić sa 19poena i 17skokova.

Mlada košarkaška selekcija BiH

POBJEDA NAD IRSKOM

Page 29: Dijaspora bošnjačka [broj 40, 15.8.2007]

7/31/2019 Dijaspora bošnjačka [broj 40, 15.8.2007]

http://slidepdf.com/reader/full/dijaspora-bosnjacka-broj-40-1582007 29/30

bosnjackabosnjacka31

OVANOD 21.3.DO20. 4

LJUBAV: Zadovoljni ste i uživate usigurnosti i zaštiti voljene osobe s

kojom nastoj ite provesti svaki s lobodan

trenutak.POSAO: Neki kontakti sa ljudima iz inostranstvamogli bi Vam donijeti poslovnu korist.ZDRAVLJE:Više pažnje posvetite njezi tijela.

BIKOD 21. 4.DO20. 5.

LJUBAV: Ne budite suviše zahtjevni kada je partner u pitanju.

POSAO: Već duže vremena ste nezadovoljni svojim

poslom. Nematerazlogaza nezadovoljstvo jer stvarisekreću naboljei uVašu korist.ZDRAVLJE: Oslobodite sebezrazložnenervoze.

ŠKORPIJAOD 23. 10. DO 22. 11.

LJUBAV: Ne tražite dlaku u ljubavi, jeridealne l jubavi i idealnog partnera

nema.POSAO: Vrijeme jeza odmor pasve poslovnebrige iobavezeostavite po strani.ZDRAVLJE: Moguće su povremene glavobolje zbogumora ili vremenskih i naglih promjena.

VODOLIJAOD 21. 1.DO19. 2.

LJUBAV: Da li ste primijetili da ste u zadnje vrijeme udalji li od voljene

osobe? Učinite nešto dapopravite situaciju.POSAO: Ovo je povoljan period za one koji se bavetrgovinom.ZDRAVLJE: Kontrolišitekrvni tlak.

LAVOD 23. 7.DO23. 8.

LJUBAV: Mogli biste doći u situaciju daiznenadaobnovite jednu staru ljubavnu

vezu, a na obostrano zadovoljstvo.POSAO: Najviše uspjeha imat ćete u kreativnimposlovima, a čemu će doprinijeti i Vašamašta.ZDRAVLJE: Biće dobro ako smanjite poroke-cigarete, piće ilislatkiše.

BLIZANCIOD 21. 5. DO 21. 6.

LJUBAV: Mnoge stvari će se dešavatiprema Vašim željama. Bit ćete

okruženi pažnjom voljene osobe.POSAO: Nastojat ćete dosta poslova uraditi višenego štomožete. Usporitetempo.ZDRAVLJE:Pronađite vremenai za odmor.

STRIJELACOD 23. 11. DO 21. 12.

LJUBAV: Imajte na umu da uvijeklijepe riječi u ljubavi ne znače i

iskrene riječi.POSAO: Učvrstit ćete svoj položaj. Kontakti saosobama od ugleda pomoći će Vam da lakšedođetedo željenogcilja.ZDARVLJE: Prolaznanervoza.

RIBEOD 20. 2.DO20. 3.

LJUBAV: Osoba u znaku Vodolije mo-gla bi Vas iznenada privući, kako svo- jim fizičkim izgledom, tako i šarmom.

POSAO: Budite štedljivi i ne ulažite novac za poslove kojiVamneće donijetidobit.ZDRAVLJE: Mogući su problemi sa alergijom mož-da zbog ishrane,jakog sunca ilinakita kojinosite.

DJEVICAOD 24. 8.DO22. 9.

LJUBAV: P lani ra jte zajedničkoputovanje sa voljenom osobom, jer

onobi semoglo povoljnoodraziti na Vašu vezu.POSAO: Mogući zastoji i prepreke u posluzahtijevat će dosta strpljenja i upornostiu poslu.ZDRAVLJE:Neki hronični problemimogli bi izaći navidjelo.

RAKOD 22. 6. DO 22. 7.

LJUBAV: Ukoliko želite zadržativoljenu osobu bilo bi dobro da je

ponekad napravitemalo ljubomornom.POSAO:Mnogo uspjeha imat ćete u svom poslu,a zahvaljujući i podršci jedne uticajneosobe.ZDRAVLJE: Jedite štoviše voćai povrća.

VAGAOD 23.9.DO 22.10.

LJUBAV: Jedan telefonski poziv zaizlazak udvojemogao bi Vam vratiti

raspoloženjei osjećaj da itekakovrijedite.POSAO: Kada je u pitanju posao ne donositeodluke naprečac.ZDRAVLJE: Izbjegavajtejako sunce.

JARACOD 22. 12. DO 20. 1.

L JUBAV: Neka Vas svađa sapartnerom mnogo ne zabrinjava,

 jer i to je sastavni dio veze, kako ona ne bipostalamonotona.POSAO:Ne unositeu posao previšeemocija.ZDRAVLJE: Ukoliko želite da sačuvate liniju,smanjite obroke.

15. august 2007 

Horoskop za august 2007. 

POP 10

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

CubizmoNina bonita

Željko JoksimovićDjevojka

Rihanna feat. Jay ZUmbrella

Oliver DragojevićSamo jednom se ljubi

Maroon 5Makes me wonder

Enver Lugavić KiceAko te nisam ljubio

Irina & StormBez tebe

No Rules

Drugi život

Kaiser Chiefs

Rudy

Laka

Međed

Zabava

Vicevi

MOBITEL

Vratio se Mujo iz Nemačke i donio mobilni telefon. Pita gaFata šta mu je to. Kaže on:-Nemaš ti pojma, to tamo svi furaju. Nego nalij ti menitople vode u kadu, da se okupam.Legne on u kadu i uzeo mobilni, pa nazove Fatu:-Halo! Dođi, operi mi leda.-Ma ne mogu sad, došao mi onaj konj iz Njemačke...

MUJO I SULJO

Mozgaju Mujo i Suljo ima li nanebu fudbala, i poslije nekogvremena odluče da ko prvi umrekaže drugom u snu. I umre Mujoi javi se tako Sulji u snu. Pita gaSuljo: - "Jel ba, kako je gore?" - "Ma super, nema čega nema." -"A jel ba, ima l i fudbala?" - "Paimam 2 vesti da ti javim: prvo,ima fudbala i prvenstvo počinje u

srijedu, a drugo, braniš unedjelju."

POLICAJAC

Došao policajac na posao, a jedna mucipela crna jedna bijela. Šef na njegapočne galamiti:"Kvariš ugled policije, ionako uvijek kažu da smo glupi, idi kući i zamjeni cipele". Ode policajac kući i vraća se nakon nekog vremena i podnosi raport šefu: Šefe imamproblem, i kod kuće su mi nepar, jedna crna jedna bijela!

Priprema Sabina Mirojevi ć 

Page 30: Dijaspora bošnjačka [broj 40, 15.8.2007]

7/31/2019 Dijaspora bošnjačka [broj 40, 15.8.2007]

http://slidepdf.com/reader/full/dijaspora-bosnjacka-broj-40-1582007 30/30