of 30 /30
www.marketingmiejsca.com.pl CITY BRANDS - strategie promocyjne wybranych polskich miast Robert Stępowski

City Brands

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Robert StępowskiKonferencja Tematyczna Strategia Elbląg2020marketing miejsca i promocja miasta5.02.2010. Elbląg

Text of City Brands

 • 1. www.marketingmiejsca.com.pl CITY BRANDS- strategie promocyjnewybranych polskich miast Robert Stpowski

2. www.marketingmiejsca.com.pl

 • CITY BRANDS
 • strategie promocyjne
 • wybranych polskich miast

Po co redniemu miastustrategia promocji marki ? 3. www.marketingmiejsca.com.pl

 • CITY BRANDS
 • strategie promocyjne
 • wybranych polskich miast

Przed kilkunastoma laty podobne pytania zadawano w kontek cie strategii rozwoju samorz dw. Dzi ju powszechnie wiadomo, e dla ukierunkowanego, zaplanowanego i dynamicznego rozwoju samorz dw, potrzebna jest strategia, ktre wytyczy priorytety polityki publicznej, wska e narz dzia jej realizacji, pos u y monitoringowi cie ki rozwoju. Dla realizacji oglnej strategii rozwoju bardzo pomocna jest strategia marketingowa - firmom pozwala ona okre li kluczowe grupy klientw oraz zaplanowa pod k tem potrzeb tych grup odpowiedni mieszank marketingow : produktu, ceny, promocji i dystrybucji. 4. www.marketingmiejsca.com.pl

 • CITY BRANDS
 • strategie promocyjne
 • wybranych polskich miast

Miasta i regiony rwnie posiadaj swoich"klientw"- s nimi przede wszystkim mieszka cy (oczekuj cy np. na dobr infrastruktur , przyjazny urz d, ofert kulturaln ), ale tak e tury ci, lokalny biznes, inwestorzy, instytucje spo eczne i gospodarcze. 5. www.marketingmiejsca.com.pl

 • CITY BRANDS
 • strategie promocyjne
 • wybranych polskich miast

Strategia pisanaprzez agencjczy samorzdowcw ? 6. www.marketingmiejsca.com.pl

 • CITY BRANDS
 • strategie promocyjne
 • wybranych polskich miast

Tworzenie strategii marki to projekt o du ym stopniu z o ono ci, wymagaj cy najwy szych kompetencji na wielu polach: od projektowania bada marketingowychi ich realizacj , przez prace kreatywne, w tym graficzne, po projektowanie harmonogramu i bud etu dzia a promocyjnych, ktre w ci gu kilku lat maj konsekwentnie prowadzi do wz m acniania zamierzonego wizerunku marki miasta. 7. www.marketingmiejsca.com.pl

 • CITY BRANDS
 • strategie promocyjne
 • wybranych polskich miast

Rol urz du powinno by bycie ambasadoremi koordynatorem projektu strategicznego,a zarazem jego kontrolerem.Urz d powinien inicjowa prace nad strategi , ukierunkowywa je i przede wszystkimby przygotowanym do realizacji tej strategii . 8. www.marketingmiejsca.com.pl

 • CITY BRANDS
 • strategie promocyjne
 • wybranych polskich miast

Cenanajwaniejszym kryterium wyboru agencji ? 9. www.marketingmiejsca.com.pl

 • CITY BRANDS
 • strategie promocyjne
 • wybranych polskich miast

Zdanie si na cen przy wyborze wykonawcy strategii to jeden z najwi kszych b dw, jakie mo na pope ni ju na starcie projektu strategicznego. Cena mog aby by wy cznym kryterium w trybie przetargu nieograniczonego, gdyby zleceniodawca potrafi bardzo precyzyjnie opisa przedmiot zamwienia, wr cz go sparametryzowa . A dokument strategiczny to przecie nie rura kanalizacyjna - w jego wykonaniu liczy si autorska metodologia wykonawcy, do wiadczenie, umiej tno sprostaniu wielu wyzwaniom i obszarom ryzyka, ktre mog si pojawi w toku projektowania strategii - np. umiej tno anga owania spo eczno ci lokalnej w budow marki miasta. 10. www.marketingmiejsca.com.pl

 • CITY BRANDS
 • strategie promocyjne
 • wybranych polskich miast

Takich elementw nie da si jednak umie ci w ramach szczeg owych wytycznych w SIWZ, zatem obok ceny, rwnie wa ne powinny by kryteria merytoryczne, premiuj ce szeroko i g bi prac strategicznych realizowanych przez wykonawc - np. zakres proponowanych bada . 11. www.marketingmiejsca.com.pl

 • CITY BRANDS
 • strategie promocyjne
 • wybranych polskich miast

RADOM 12. www.marketingmiejsca.com.pl

 • CITY BRANDS
 • strategie promocyjne
 • wybranych polskich miast

RADOM: bye miasto wojewdzkie znajdujce si na poudniu Wojewdztwa Mazowieckiego. 223 tys. mieszkacw. Strategi marki Radom opracowaa krakowska agencjaDemo Effective Launching . 13. www.marketingmiejsca.com.pl

 • CITY BRANDS
 • strategie promocyjne
 • wybranych polskich miast

*Atrakcyjny gospodarczo, kulturalnie, edukacyjnie, a take turystycznie. *To centrum techniki precyzyjnej, opartej na szczeglnych predyspozycjach mieszkacw miasta(przedsibiorczo, inwencja). *To miejsce, w ktrym panuje zdrowe podejcie do pracy i ycia.*Radom ma by mark gospodarcz, gdy w tej dziedzinie posiada najwikszy potencja rozwoju i moe skutecznie konkurowa z innymi miastami. 14. www.marketingmiejsca.com.pl

 • CITY BRANDS
 • strategie promocyjne
 • wybranych polskich miast

Ju teraz widzimy, jak du o rodowisk jest zainteresowanych w czeniem si w implementacj strategii . Do grona przekonanych powoli do czaj rwnie Ci, kt rzy na pocz tku podchodzi sceptycznie do jej za o e , jak rwnie Ci, ktrzy od dokumentu strategicznego oczekiwali zupe nie czego innego . Robert Rafa Kolasa Kancelaria Prezydenta Urzd Miejski w Radomiu 15. www.marketingmiejsca.com.pl

 • CITY BRANDS
 • strategie promocyjne
 • wybranych polskich miast

KOSZT? ok.400tys. z 16. www.marketingmiejsca.com.pl

 • CITY BRANDS
 • strategie promocyjne
 • wybranych polskich miast

LEGNICA 17. www.marketingmiejsca.com.pl

 • CITY BRANDS
 • strategie promocyjne
 • wybranych polskich miast

LEGNICA: miasto znajdujce si w Wojewdztwie Dolnolskim. 104 tys. mieszkacw. Strategi opracowaa krakowska agencjaEskadra MarketPlace. 18. www.marketingmiejsca.com.pl

 • CITY BRANDS
 • strategie promocyjne
 • wybranych polskich miast

*Z bada i analiz przeprowadzonych przez Eskadr wyania si obraz Legnicy jako miasta, ktre cechuje wyjtkowa umiejtno wykorzystywania nadarzajcych si okazji, wynikajcych przede wszystkim z pooenia. *Pragmatyczne i racjonalne podejcie do rzeczywistoci do dzi owocuje dostatkiem Legnicy i dobrobytem jej mieszkacw, a take pozwala okrela j jako najwaniejszy obok Wrocawia orodek miejski caego regionu (drugie oko Dolnego lska). 19. www.marketingmiejsca.com.pl

 • CITY BRANDS
 • strategie promocyjne
 • wybranych polskich miast

*Sztandarowym pomyle Eskadry na promocj Legnicy jest utworzeniu w miecie nowoczesnego muzeum zimnej wojny, ktre bdzie nie tylko kolejn atrakcj turystyczn miasta, ale i jego rozpoznawaln w wiecie wizytwk. Legnickie muzeum bdzie orodkiem midzynarodowej wsppracy ekspertw i zwaszcza modych ludzi z caego wiata. 20. www.marketingmiejsca.com.pl

 • CITY BRANDS
 • strategie promocyjne
 • wybranych polskich miast

Jestemy na pocztku drogi budowania markowej Legnicy. Wyzwania s wielkie, ale szczytny cel, ktry nam przywieca, pozwala wczy si do wsplnej pracy kademu, komu ley na sercu los naszego miasta. Podejmiemy ten wysiek dla siebie i dla przyszych pokole, bo jestem tego cakowicie pewien z markow Legnic wszystkim nam bdzie po drodze . Tadeusz Krzakowski Prezydent Legnicy. 21. www.marketingmiejsca.com.pl

 • CITY BRANDS
 • strategie promocyjne
 • wybranych polskich miast

KOSZT? 177tys. z 22. www.marketingmiejsca.com.pl

 • CITY BRANDS
 • strategie promocyjne
 • wybranych polskich miast

AUGUSTW 23. www.marketingmiejsca.com.pl

 • CITY BRANDS
 • strategie promocyjne
 • wybranych polskich miast

AUGUSTW: miasto znajdujce si w Wojewdztwie Podlaskim. 33 tys. mieszkacw. Strategi opracowaa krakowska agencjaDemo Effective Launching .. 24. www.marketingmiejsca.com.pl

 • CITY BRANDS
 • strategie promocyjne
 • wybranych polskich miast

*Zadanie agencji polegao na sformuowaniu koncepcji marki Augustw oraz na opracowaniu dziaa promocyjnych i projektw marketingowych, ktre umoliwi realizacj zaoonych celw strategicznych i operacyjnych. *Kluczowym wnioskiem z prac analityczno-diagnostycznych nad strategi marki Augustowa stao si zidentyfikowanie jej wielowymiarowoci. 25. www.marketingmiejsca.com.pl

 • CITY BRANDS
 • strategie promocyjne
 • wybranych polskich miast

*Zaplanowane dziaania promocyjne subproduktw spina jedna wsplna idea pokazanie walorw marki Augustw z punktu widzenia trzech ywiow: ziemi, wody, powietrza. *Kluczowe zaoenie tego pomysu dotyczy uporzdkowania wieloci atrakcyjnych produktw w jedn cao w taki sposb, ktry uatwi ich komunikacj oraz sprzeda. Dodatkowo, to sposb na uatrakcyjnienie oferty turystycznej, inwestycyjnej i kulturalnej. 26. www.marketingmiejsca.com.pl

 • CITY BRANDS
 • strategie promocyjne
 • wybranych polskich miast

le przeprowadzona promocja miasta, ktra nie trafia do turysty ktremu zale y na obecno ci w takich miastach jak Augustw mo e spowodowa wydanie du ych nak adwpieni nych i przeprowadzanie dzia a promocyjnych do nieodpowiedniejgrupy docelowej. Strategia Marki pokazuje miastu jak si promowa do kogo skierowa promocj , jakimi has ami przekonywa klienta oraz definiuje kluczowe produkty turystyczne z punktu widzenia promocji i komunikacji marki . Jarosaw Szostak BiuroStrateg i i, Rozw o j ui Promocj iAugustowa 27. www.marketingmiejsca.com.pl

 • CITY BRANDS
 • strategie promocyjne
 • wybranych polskich miast

KOSZT? ok.45tys. z 28. www.marketingmiejsca.com.pl

 • CITY BRANDS
 • strategie promocyjne
 • wybranych polskich miast

ILE MIASTAWYDAJNA PROMOCJ (dane dotycz 2009 roku) ? 29. www.marketingmiejsca.com.pl

 • CITY BRANDS
 • strategie promocyjne
 • wybranych polskich miast

WARSZAWA 26 mln z D 28 mln z KRAKW 3,6 mln z (marketing) POZNA 25 mln z SZCZECIN 6 mln z NYSA 1,7 mln z PIA 608 tys. z SIERADZ 600 tys. z 30. Dzikuj za uwag Robert Stpowski tel. 503 021 483 www.marketingmiejsca.com.pl