öLçMe Ve Değ.Metni

  • View
    3.500

  • Download
    9

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of öLçMe Ve Değ.Metni

  • 1. 1 LME VE DEERLENDRME lme ve deerlendirme, eitim ve retimin nemli bir parasdr. Eitimde, programlarn istenilen baary gsterip gstermedii, rencilerden beklenen bilgi, beceri ve tutumlarn geliip gelimedii, lme ve deerlendirme yoluyla tespit edilir. lme ve deerlendirme ile eitim ve retim srecinin srekli izlenmesi her aamada ortaya kan sorunlar tespit ve dzenleme imkn verir. yi bir deerlendirme sistemi: rencilerin neyi bildiini, anladn ve ne yapabildiini kefetmeye yardmc olur. rencilerin geliim dzeylerini gsterir. Gelecekteki renme srecini planlamaya yardmc olur. Belli bir dnemde rencilerin ulamas beklenen standartlar deerlendirme imkn verir. rencilerin nasl daha iyi renebilecei ve daha iyi yapabileceini betimlemeye yardm eder. Deerlendirme sonularnn paylalmas retmene, rencinin kendisine ve velilere rencinin renme sreci hakknda bilgi salar. retmenlerin ve ilgili kiilerin programn uygulama, izleme ve gelitirme sreciyle ilgili kararlar almasna yardmc olur. retim programlarnda kullanlan yntemler ve yaklamlarn yeterliliini lerken retmene yardmc olur. rencilerin anlamakta glk ektii alanlar, zayf ynlerini ve bilgi boluklarn tespit etmede nemli bir rol oynar. retmenin, rencilerin renmesini gelitirecek yaklamlar ve renme- retme srelerini tasarlamasna yardm eder. Bu programlara dayal lme ve deerlendirme, rencilerin bildiklerini ortaya koymalarn salamaya ynelik olmaldr. rencilerin neyi bilmediini deil, ne bildiklerini grmeye yarayan bir aratr. Programlarda deerlendirme ile sadece renme rnn deil, rencilerin renme sreleri de izlenir ve bu sre deerlendirilerek gerektiinde kullanlan snf etkinlikleri deitirilir. Deerlendirme, renmenin ayrlmaz bir paras olarak grr. Derslerde yaplacak lme ve deerlendirme almalaryla, rencilerin renme sreleri izlenir ve bu srete kazandklar bilgi ve beceriler deerlendirilerek gerektiinde kullanlan renme etkinlikleri deitirilir. Yaplacak olan deerlendirme almalar dersin amalar ve kazanmlarna uygun olarak retim etkinlikleri ile birlikte yrtlmelidir. Yani renciler eitim retim srecinde renmeye devam ederken deerlendirme sreci de amalar erevesinde devam etmelidir. Program, rencinin okul dndaki gerek dnyayla uyum iinde olmasn salayacak becerilere sahip olmasn da hedeflemektedir lme ve deerlendirme de rencinin gerek yaamla kendi bilgileri arasnda iliki kurmasn ve karlat problemlere farkl zm yollar retebilmesini gerektirir. Programlarn lme ve deerlendirme yaklamnda, derinlii olmadan ok sayda kavram ve ilkeyi renme, rutin problemleri zebilme, ezber bilgi ve yazl materyallerden bilgiyi aynen aktarmann nemi azalmtr. lme ve deerlendirme etkinlikleriyle rencilerin st dzey becerileri deerlendirilmeye allmaldr. Bu ders srecinde rencilerin; okuduunu anlama, eletirme, yorumlama; bilgi toplama,
  • 2. 2 analiz etme ve bir sonuca ulama; gzlem yapma, gzlemlerden sonuca ulama; gnlk hayatta karlalan problemleri zme; aratrma yapma, kendilerini ve arkadalarn deerlendirme gibi becerileri deerlendirilecektir. retmenler bazen rencilerin, snavlarnda veya devlerinde sergilediklerinden daha fazlasn bildiklerine inanrlar. Bu sorunu amak iin retmenlerin, rencilerin baarsn deerlendirmede birka yntemi birlikte kullanmas gerekir. Bu durum her renciye ne bildiini gsterme konusunda daha fazla ans tanr. retmenin de birka arac birlikte kullanarak rencinin ne bildiini ve ne yapacan bilmesi bu konuda kendine daha fazla gven duymasn salayabilir. Tartma, ak ulu sorular, performans devleri ve sunular renci hakknda bilgi edinmenin en iyi yollarndandr. Bunlardan hibiri tek bana yeterli deildir. nk baz renciler tartma, bazlar szl sunumda, bazlar da yazarak kendilerini daha iyi ifade ederler. retmenler rencilerini deerlendirirken ksa cevapl, oktan semeli, doru-yanl, eletirmeli sorulardan oluan testlerdir kullanabilecei gibi performansa dayal deerlendirme yapmak iin; ak ulu sorular, gzlem formlar, posterler, renci rn dosyalar, projeler, performans devleri kullanlabilirler. Ayrca retmenler grmeler yapp, rencilerin kendilerini ve akranlarn deerlendirmelerine frsat vererek renme sreleri hakknda bilgi edinir ve onlara dnt veririler. Performansa dayal ya da otantik deerlendirme mi? Geleneksel lme ve deerlendirme aralar m? Amaca gre her ikisi de kullanlr. Ama rencilerin st dzey becerilerini deerlendirmek, bireyin ne yapabileceinin gerek resmini grmek ise performans deerlendirme tercih edilmelidir. Ancak bu becerilerin deerlendirmesi zor, geleneksel yntemlere gre daha sbjektif ve zaman alcdr. Aada baz lme aralar ve yntemleri ile ilgili ksa bilgiler verilmitir. LME - DEERLENDRME ARA VE YNTEMLER GZLEM retmenlerin gzlem becerileri ve tuttuklar gzlem kaytlar rencilerin sosyal bilimler dersleriyle kazandrlmas hedeflenen dnme becerilerinin geliimini deerlendirmek iin sahip olabilecekleri en iyi aralardandr. Gzlem, renciler hakknda doru ve abuk bilgi salar. Uygulamada hz ve zaman nemlidir. retmen rencilerin; Soru ve nerilere verdikleri cevaplar, Snf ii tartmalara katlmlarn, Grup almalarna ve tartmalarna katlmlarn ve retim srecinde yaplan grevler ve materyallere rencinin gsterdii tepkiyi gzlemler. Aadaki noktalar, retmenlere gzlem yapmada kolaylk salayacaktr. ltleri koyarken btn renciler iin ayn standartlar kullannz. Her renciyi birka kez gzlemleyiniz. Her renciyi deiik durumlarda ve farkl gnlerde gzlemleyiniz. Her renciyi deiik zellikler, beceriler ve davranlara gre deerlendiriniz.
  • 3. 3 Yaplan gzlem iin deerlendirmeyi, mmkn olduu kadar gzlemi yaptnz zaman kaydediniz. PERFORMANS DEERLENDRME Performans deerlendirme, rencilerin bireysel farkllklarn dikkate alarak, onlarn bilgi ve becerilerini eyleme dntrmelerini, gerek yaama aktarmalarn salayacak durum ve devler araclyla deerlendirme yapmak biiminde tanmlanabilir. Performans deerlendirme, dersin kazanmlaryla ilgili olarak rencinin gnlk yaamndaki problemleri nasl zeceini ve problem zmek iin sahip olduu bilgi ve becerileri nasl kullanacan gstermesini ister. Performans deerlendirmeyle renciler, snav saatleriyle snrlandrlmakszn geni bir zaman diliminde alma ve tekrar yapma, oluturulan ltlere gre yeterlik derecelerini ortaya koyma olanaklarna sahip olurlar. Performans deerlendirme gzlenebilen bir performans veya somut bir rnle sonulanmaktadr. Bu tip deerlendirmede kt kalem testleri gibi renci basit cevaplar vermez, bir rn meydana getirir. Otantik deerlendirme grevleri rencilerin mmkn olduka gerek yaama benzer problemler yoluyla bilgi ve becerilerini gstermesini gerektirir. Ak ulu sorular ya da performans grevleri otantik ya da performans deerlendirme almalarnn iyi rnekleridir. Performans deerlendirme, rencinin yeni bilgiyi yaplandrmasn gerektirir. Performans devlerinde, tek bir cevap yoktur. devi tamamlamak iin deiik yollar bulunmaktadr. Bu nedenle iyi tanmlanm bir ltle deerlendirmelidir. Baarl bir deerlendirme yapmak iin her bir performans grevi bir dereceli puanlama anahtar (rubric) ile eletirilmelidir. renciler performans deviyle dereceli puanlama anahtarnn bir rneini alrlar. Bylece deerlendirme srecinde, renciler kendilerinden ne beklendiini bilerek almalarn ona gre ynlendirirler. Dereceli puanlama anahtar, rencinin baars iin bir yol haritasna dnr. PROJE: rencilerin grup hlinde veya bireysel olarak, istedikleri bir alanda/konuda inceleme, aratrma ve yorum yapma, gr gelitirme, yeni bilgilere ulama, zgn dnce retme ve karmlarda bulunma amacyla ders retmeni rehberliinde yapacaklar almalardr. Proje gelitirme sreci uzun, karmak ve zorlu bir sretir. Bu devler, rencilerin yaratclk, aratrma, iletiim gibi st dzey zihinsel becerilerini gelitirir. Projenin tasarmndan ortaya konulmasna kadar geen sre, bilimsel sre basamaklarn iereceinden bilimsel sre becerilerinin gelimesine yardmc olur. Projeler ynergeler ve puanlama standartlar gerektirir. Proje konular zmre retmenleri tarafndan belirlenebilecei gibi renciler de kendi ilgi duyduklar alanlara gre bireysel ya da grup olarak proje konusu belirleyebilirler. Verilen proje konular rencilerin dzeyine uygun ve yerel imknlara gre yaplabilecek nitelikte olmaldr. Grup halinde yaplacak projelerde gruplarn, rencilerin cinsiyet, baar durumu vb. zellikleri bakmndan heterojen olmasna dikkat edilmelidir. Grup almalarnda grup yelerinin grev dalm projenin her aamas iin net olarak yaplmaldr. Grev dalm grup yeleri tarafndan yaplarak retmenin onay alnr. Projenin her aamasnda grevlerin yaplp yaplmad aamann bitiminde retmen tarafndan kontrol edilir ve grup yelerine geri bildirim verilir. Grevini yeterince yerine getirmeyen rencilerin bireysel zelliklerine de dikkat edilerek gerekli nlemler alnr.
  • 4. 4 Proje devi/ rnei 1 NTE Toplumsal Yap ve Toplumsal likiler SRE 3 ay KAZANIM NO. B8/C7/C8 DEERLENDRME Proje deerlendirme formu ya da dereceli puanlama anahtar. Sevgili renciler, lkemizde uygulanan ve yanl olduunu dndnz bir norma yazl basnda (dergi, gazete) ne kadar nem verildiini aratrarak, buna ilikin gr ve nerilerinizin yer ald bir rapor hazrlaynz. Bu almay yaparken aadaki admlar izlemeniz size yardmc olacaktr. 1. Bir alma plan hazrlay