Click here to load reader

2558 1.swis.acp.ac.th/pdf/research2558/58-19.pdf ในป พ.ศ. 2526 าร ดเนอร ได เสนอว าป ญญาองมน ษย ม อย อย างน

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of 2558 1.swis.acp.ac.th/pdf/research2558/58-19.pdf ในป พ.ศ. 2526 าร ดเนอร...

 • โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม งานวิจัยในชัน้เรียน / งานวิจัยเชิงปฏิบัตกิาร

  ปีการศึกษา ...........2558................. ช่ืองานวิจัย การค้นหาและพัฒนาอัจฉริยภาพทางด้านศิลปะวาดภาพระบายสีของนักเรียนระดับชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ช่ือคุณครู มิสวชิรา วงศ์พันธ์ุ กลุ่มสาระฯ/งาน ศิลปะ ชัน้ ป. 2 1. หลักการและเหตุผล การค้นหาและพฒันาผู้ เรียนท่ีมีความเป็นอจัฉริยภาพทางด้านวิชาการ (สมองซีกซ้าย) เชน่ วิชา ภาษาองักฤษ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ สามารถค้นพบได้จากประสิทธิผลของการท าแบบทดสอบ หรือผลสอบ ซึง่ทางโรงเรียนอสัสมัชญัแผนกประถมและสถาบนัสง่เสริมด้านวิชาการตา่งๆ มีการจดักิจกรรม สง่เสริม นกัเรียนกลุม่นีอ้ยา่งตอ่เน่ืองมาโดยตลอด การพฒันาอจัฉริยภาพทางด้านศลิปะการวาดภาพระบายสี เป็นอีกหนึง่ความเป็นอจัฉริยภาพ ท่ีมีอยู่ ในผู้ เรียน โรงเรียนอสัสมัชญัแผนกประถม ซึง่เป็นการค้นหาและพฒันาผู้ เรียนท่ีมีพฒันาการทางสมองซีกขวา เป็นการพฒันาท่ีเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนแสดงความสามารถ เห็นคณุคา่ เกิดความภาคภมูิใจ ในความสามารถ ของตนเองด้านศลิปะการวาดภาพระบายสี ให้เป็นท่ีประจกัษ์แก่ผู้พบเห็นโดยทัว่ไป แผนพฒันาคณุภาพการศกึษาโรงเรียนอสัสมัชญัแผนกประถม ปีการศกึษา 2558 – 2560 มีเปาหมาย ของหลกัสตูรสถานศกึษา สง่เสริมให้ผู้ เรียนได้พฒันาตามอจัฉริยภาพแหง่ตน และสูก่ารจดัการเรียนการสอน แบบ STEP โดยมีกลยทุธ์ท่ี 3 เน้นพฒันาผู้ เรียนตามอจัฉริยภาพและความเป็นผู้น า ตวัชีว้ดัและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุม่สาระการเรียนรู้ศลิปะตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้ พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 ส านกัวิชาการและมาตรฐานการศกึษา ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้ พืน้ฐาน กระทรวงศกึษาธิการ สาระท่ี 1 ทศันศลิป์ มาตรฐานท่ี ศ.1.1 สร้างสรรค์งานทศันศลิป์ตามจินตนาการ และความคดิสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์คณุคา่ งานทศันศลิป์ ถ่ายทอดความรู้สกึ ความคดิตอ่งาน ศลิปะอยา่งอิสระ ช่ืนชม และประยกุต์ใช้ในชีวิตประจ าวนั ตวัชีว้ดัท่ี ป . 2 ข้อ 2 ระบทุศันธาตท่ีุอยูใ่น สิ่งแวดล้อม และงานทศันศลิป์ โดยเน้นเร่ืองเส้น สี รูปร่าง และรูปทรง ตวัชี ว้ดั ป. 2 ข้อ 3 สร้างงานทศันศลิป์ ตา่งๆ โดยใช้ทศันธาตท่ีุเน้น เส้น รูปร่าง ตวัชีว้ดั ป.2 ข้อ 4 มีทกัษะพืน้ฐานในการใช้วสัดอุปุกรณ์ สร้างงาน ทศันศลิป์ 3 มิต ิตวัชีว้ดั ป.2 ข้อ 6 วาดภาพเพ่ือถ่ายทอดเร่ืองราวเก่ียวกบัครอบครัวของตนเอง และเพ่ือนบ้าน

  วช.022_1 ไมเ่ต็มรูปแบบ

 • 2. วัตถุประสงค์การวิจัย เพ่ือค้นหาและพฒันาผู้ เรียนท่ีมีความเป็นอจัฉริยภาพทางด้านศลิปะ การวาดภาพระบายสี ของ นกัเรียน ระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 2 ปีการศกึษา 2558 3. นิยามศัพท์ ค้นหา หมายถึง กระบวนการค้นหานกัเรียนท่ีมีความสามารถด้านศลิปะ การวาดภาพระบายสี ของ นกัเรียนระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 2 ปีการศกึษา 2558 พฒันา หมายถึง กระบวนการจดักิจกรรมการเรียนการสอนวิชาศลิปะ การวาดภาพระบายสี อยา่งเป็น ขัน้ตอน ( แบบ STEP ) อจัฉริยภาพทางด้านการวาดภาพระบายสี หมายถึง ความสามารถพิเศษในการวาดภาพและระบายสี ของนกัเรียนท่ีมีอยูใ่นตวัตน 4. ความรู้/ทฤษฎีที่เก่ียวข้องก่อนท าการวิจัย

  ทฤษฎีพหุปัญญา (Theory of Multiple Intelligences)

  นพ.ทวีศกัดิ์ สิริรัตน์เรขา จิตแพทย์เดก็และวนัรุ่นกลา่ววา่ เดก็ท่ีไมเ่ก่งคณิตศาสตร์ อาจจะมี ความสามารถในการใช้ภาษาดี เดก็ท่ีไมเ่ก่งทัง้คณิตศาสตร์ และภาษา อาจเป็นเลิศทางศลิปะ เดก็ท่ีไอควิปกต ิ อาจเป็นอจัฉริยะทางกีฬา เดก็ท่ีไอควิต ่ากวา่ปกต ิอาจเป็นอจัฉริยะทางดนตรี เดก็ท่ีไอควิสงู ก็อาจไมมี่เร่ืองใด โดดเดน่เลย เดก็ท่ีไมเ่ก่งทัง้คณิตศาสตร์ ภาษา ดนตรี กีฬา และศลิปะ ก็สามารถใช้ชีวิตได้อยา่งมีความสขุ มี เพ่ือนฝงูมากมาย ได้เชน่กนั

  การจะบอกวา่เดก็คนหนึง่ฉลาด หรือมีความสามารถมากน้อยเพียงใด ถ้าเราน าระดบัสตปัิญญาหรือ ไอควิ ท่ีใช้กนัอยูใ่นปัจจบุนัมาเป็นมาตรวดั ก็อาจได้ผลเพียงเสีย้วเดียว เพราะวา่วดัได้เพียงเร่ืองของภาษา ตรรกศาสตร์ คณิตศาสตร์ และมิตสิมัพนัธ์เพียงบางสว่นเทา่นัน้ ยงัมีความสามารถอีกหลายด้านท่ีแบบทดสอบ ในปัจจบุนัไมส่ามารถวดัได้ครอบคลมุถึง เชน่ เร่ืองของความสามารถทางดนตรี ความสามารถทางกีฬา และ ความสามารถทางศลิปะ เป็นต้น

  ศาสตราจารย์โฮวาร์ด การ์ดเนอ

Search related