54171334 31188683 Kerja Khusus Migrasi Dalaman Penduduk 2010 (1)

 • Upload
  htareh

 • View
  251

 • Download
  0

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/4/2019 54171334 31188683 Kerja Khusus Migrasi Dalaman Penduduk 2010 (1)

  1/24

  SEKOLAH SRI TENBY, SETIA ECO PARK,SELANGOR

  Nama Calon : Tan Jun Liang

  Tingkatan : 2S

  Nombor K/P :970911-10-5653

  Nama Sekolah: Sekolah Sri Tenby

  Tajuk Kerja Kursus : Migrasi Dalaman di Bandar Baru Klang

  Guru Penilai : Cikgu Hadif Tareh

  MIGRASI DALAMAN

  PENDUDUK

 • 8/4/2019 54171334 31188683 Kerja Khusus Migrasi Dalaman Penduduk 2010 (1)

  2/24

  Isi Kandungan

  ASPEK MUKA SURAT

  1. Penghargaan

  2. Pendahuluan

  3. Objektif Kajian

  4. Kawasan Kajian

  5. Kaedah Kajian

  6. Dapatan

  6.1 Konsep6.2 Pola migrasi

  6.3 Faktor migrasi

  6.4 Kesan migrasi

  6.4.1 Kesan Positif

  6.4.2 Kesan Negatif

  6.5 Cadangan

  7. Rumusan

  8. Lampiran

  9. Rujukan

  2

 • 8/4/2019 54171334 31188683 Kerja Khusus Migrasi Dalaman Penduduk 2010 (1)

  3/24

  1.0 Penghargaan

  Setelah bertungkus lumus selama dua bulan akhirnya saya dapat menyiapkan Kerja Kursus

  Geografi (KKG) seperti mana yang diarahkan oleh pihak Lembaga Peperiksaan Malaysia jayanya.

  Namun disebalik kejayaan saya dalam menyiapkan kajian ini, banyak pihak telah terlibat samada

  secara langsung mahupun tidak langsung. Oleh sebab itu, di kesempatan ini, saya ingin mengucapkan

  ribuan terima kasih kepada Lee Mei Leng, yang memberi galakan dan kebenaran kepada saya untuk

  melaksanakkan kajian yang menarik ini.

  Tidak lupa juga kepada Cikgu Hadif Tareh yang banyak memberi bimbingan, tunjuk ajar

  serta memberi keyakinan kepada saya dalam menyiapkan kajian ini mengikut piawaian yang telah

  ditetapkan.

  Selain daripada itu, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada penduduk kampung di

  sekitar kawasan Permas Jaya, serta semua pihak yang terlibat dalam membantu saya menjayakkan

  kajian pada kali ini dengan memberi kerjasama yang cukup membanggakan. Tidak ketinggalan juga

  saya merakamkan ucapan jutaan terima kasih buat kedua ibu bapa tersayang iaitu Chu Soo Ten dan

  Tan Chong Seng serta rakan-rakan seperjuangan saya seperti Kevin Lum Hao Zheng dan Adib

  Torres yang banyak membantu dari segi kewangan, moral dan idea kepada saya sepanjang

  menyiapkkan kajian ini.

  3

 • 8/4/2019 54171334 31188683 Kerja Khusus Migrasi Dalaman Penduduk 2010 (1)

  4/24

  2.0 pendahuluan

  Kajian kerja kursus ini perlu dilakukan kerana-ia merupakan syarat untuk pensijilan Penilaian

  Menengah Rendah ( PMR ). Kami semua telah diberikan tajuk iaitu Migrasi Dalaman Penduduk. Oleh

  itu, kami semua telah diarahkan oleh guru untuk membuat kajian ini di kawasan sendiri

  memandangkan-ia amat bersesuai dengan tajuk yang diberikan. Di Bandar Baru Permas Jaya,

  sememangnya terdapat migrasi yang berlaku di kampong ini disebabkan perkembangan sector

  pekerjaan di kawasan sekitarnya.

  Masa yang diberikan untuk menjalankan kerja kursus ini ialah bermula bulan Mac sehingga bulan Mei

  iaitu kira-kira 3 bulan.Setiap pelajar perlu menulis satu laporan yang lengkap tentang kajian yang telah

  dijalankan.

  Saya berharap agar kajian dan laporan ini akan mendatangkan manfaat dan faedah khususnya kepada

  saya dan juga kepada masyarakat di kawasan tempat tinggal saya.

  4

 • 8/4/2019 54171334 31188683 Kerja Khusus Migrasi Dalaman Penduduk 2010 (1)

  5/24

  3.0 Objektif KajianBerikut adalah objektif-objektif kajian yang telah saya jalankan

  1) Mendefinisikan konsep migrasi penduduk dengan tepat dan jelas

  2) Menyatakan pola migrasi penduduk di kawasan kajian

  3) Menyatakan faktor yang mempengaruh imigrasi dalaman penduduk di kawasan kajian.

  4) Menyatakan kesan migrasi dalaman penduduk di kawasan kajian.

  5) Mencadangkan langkah untuk mengatasi kesan migrasi yang berlaku di kawasan kajian.

  # Penerapan nilai dan sistem patriotisme terhadap penduduk di Bandar Baru Klang. Mengenai

  kepentingan migrasi.

  5

 • 8/4/2019 54171334 31188683 Kerja Khusus Migrasi Dalaman Penduduk 2010 (1)

  6/24

  4.0 Kawasan Kajian4.0.3 latar belakang lokasi:

  Kajian ini telah dijalankan di Bandar Baru Klang. Lokasi kawasan kajian ini terletak kira-kira

  0.5 kilometer dari Bukit Raja Jusco. Bandar Baru Klangadalah sebuah kawasan perumahan terletak di

  Daerah Klang, barat daya Selangor, dan di bawah pentadbiran MPK. Untuk perjalanan pergi dan balik

  yang mengambil masa 15 minit untuk sampai ke sekolah.

  4.0.2 Lokasi

  Lokasi Kawasan Kajian ialah Bandar Baru Klang yang di dalam daerah Klang. Jarak dari Kuala

  Lumpur ada 40 kilometer, perjalanan pergi dan balik mengambil masa 30 minit.

  6

 • 8/4/2019 54171334 31188683 Kerja Khusus Migrasi Dalaman Penduduk 2010 (1)

  7/24

  4.1 Peta Negeri Bandar Baru

  Klang

  7

  U

 • 8/4/2019 54171334 31188683 Kerja Khusus Migrasi Dalaman Penduduk 2010 (1)

  8/24

  PETA LAKAR :

  8

 • 8/4/2019 54171334 31188683 Kerja Khusus Migrasi Dalaman Penduduk 2010 (1)

  9/24

  5.0 Kaedah Kajian

  Sebelum memulakan kajian, saya telah mengenal pasti beberapa kaedah yang akan digunakan

  untuk memudahkan saya mencatat maklumat secara terperinci dan bersistematik. Oleh itu, saya telah

  menggunakan 4 kaedah untuk menjalankan kerja kursus ini. Berikut merupakan kaedah yang telah

  digunakan:

  1) Pemerhatian = saya telah membuat pemerhatian untuk mengenal pasti pola migrasi yang berlaku

  di kawasan Bandar Baru Klang

  2) Temu Bual= seterusnya saya telah menemu bual beberapa orang penduduk di kawasan in untuk

  mengetahui pendapat dan pandangan mereka pola migrasi di kawasan saya. Temu bual dijalankan

  kepada penduduk Bandar Baru Klang yang telah lama menetap di situ kerana mereka lebih

  berpengalaman dan tahu tentang keadaan kawasan Bandar Baru Klang.

  3) Soal Selidik= saya juga telah menyediakan 20 borang soal selidik yang perlu diisi oleh penduduk

  sini yang akan menjadi responden terhadap kajian yang akan dilakukan. ( borang soal selidik sila

  rujuk lampiran )

  3) Rujukan= selain itu, saya juga membuat rujukan di perpustakaan dan melayari internet untuk

  mendapatkan maklumat tambahan terutamanya tentang penerangan migrasi yang berlaku di Malaysia.

  9

  Selat,

  ang-LayangKiriPaloh

  Dusun

  Parit 4,5,6,7 dan 8

 • 8/4/2019 54171334 31188683 Kerja Khusus Migrasi Dalaman Penduduk 2010 (1)

  10/24

  6.0 Dapatan Kajian

  6.1 Konsep migrasi penduduk

  Secara umum, migrasi penduduk ialah penghijrahan seseorang yang melintasi sempadan,

  kawasan, negeri, Negara atau sempadan antarabangsa. Merujuk kepada kajian ini migrasi yang

  dibincangkan ialah migrasi dalaman. Dalam konteks ini, migrasi ialah penduduk dari satu tempat

  ketempat yang lain.

  6.2 Pola migrasi penduduk di kawasan kajian

  Pola migrasi penduduk di kawasan kajian dapat dibahagikan kepada 2 iaitu:

  a) Migrasi luar bandar ke bandar

  Migrasi ini merujuk kepada penduduk di Bandar Baru Klang yang berhijrah ke bandar-bandar

  seperti Ipoh, Manjung, Kuala Lumpur dan sebagainya sama ada untuk mencari pekerjaan yang

  selesa dalam perindustrian, mahupun menyambung pelajaran di institusi pengajian tinggi sama

  ada awam mahupun swasta. Terdapat 7 daripada 20 responden telah ke bandar untuk

  melanjutkan pelajaran dan bekerja.

  b) Migrasi bandar ke luar bandar

  Migrasi ini merujuk kepada penduduk yang berhijrah untuk menyambung pelajarandi institusi

  pengajian tinggi sama ada awam mahupun swasta ataupun yang telah bersara pulang ke tempat

  asal. Misalnya ada sebahagian penduduk Bandar Baru Klang yang bekerja sebagai tentera di

  Kuala Lumpur pulang semula ke Bandar Baru Klang selepas tamat perkhidmatan. Dan ada juga

  segelintir yang menyambung belajar di Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, pulang ke

  Kampung halaman setelah tamat belajar. Terdapat 13 daripada 20 responden telah kembali ke

  Permas Jaya apabila sudah tamat perkhidmatan.

  10

 • 8/4/2019 54171334 31188683 Kerja Khusus Migrasi Dalaman Penduduk 2010 (1)

  11/24

  6.3 Faktor yang mempengaruhi migrasi dalaman penduduk di

  kawasan kajian

  terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi migrasi dalaman di kawasan kajian antaranya ialah:

  a) Melanjutkan pelajaran

  Segelitntir anak-anak peneroka yang memperolehi keputusan peperiksaan SPM dan STPM

  yang cemerlang akan menyambung pelajaran ke institusi pengajian tinggi seperti Universiti

  Malaya Kuala Lumpur, Taylors College, Inti College dan sebagainya. Oleh kerana di kawasan

  Bandar Baru Klang tidak terdapat pusat pengajian tinggi maka mereka terpaksa berhijrah untuk

  melanjutkan pelajaran.Terdapat 6 daripada 20 responden telah melanjutkan pelajaran ke

  bandar.

  b) Peluang Pekerjaan

  Terdapat anak peneroka di Bandar Baru Klang yang behijrah ke bandar-bandar seperti Shah

  Alam Selangor, Bayan Lepas Pulau Pinang, Ipoh dan sebagainya untuk mencari peluang

  pekerjaan yang lebih selesa dan gaji yang lebih tinggi di dalam sektor perindustrian, pembinaan

  dan perkhidmatan. Ini kerana di kawasan Bandar Baru Klang peluang pekerjaan yang ada amat

  terhad .Terdapat 5 daripada 20 responden telah mendapat peluang pekerjaan di bandar.

  c) Bersara

  Selain daripada faktor di atas terdapat juga faktor seperti bersara mempengaruhi migrasi

  dalaman di kawasan Bandar Baru Klang. Misalnya terdapat penduduk di kawasan kajian ini

  yang pernah berkhidmatan sebagai polis, tentera dan guru akhirnya pulang semua ke kampung

  halaman setelah tamat perkhidmatan (bersara). Misalnya ada yang pernah berkhidmat sebagai

  tentera di negeri Sarawak selama 20 tahun dan akhirnya pulang semula ke Bandar Baru Klang

  ataupun Klang dan berehat ataupun meneruskan perniagaan secara kecil-kecilan bagi mengisi

  masa lapang dan menampung hidup.Terdapat 4 daripada 20 responden telah kembali ke Klang

  apabila sudah tamat perkhidmatan.

  11

 • 8/4/2019 54171334 31188683 Kerja Khusus Migrasi Dalaman Penduduk 2010 (1)

  12/24

  d) Kemudahan asas

  Oleh kerana Klang merupakan kawasan tanah rancangan, kemudahan asas yang ada terhad

  seperti sekolah, masjid, air elektrik dan lain-lain. Demi mendapatkan keselesaan hidup

  maka mereka mengambil keputusan hidup untuk berpindah ke kawasan yang lebih maju

  dan selesa seperti berpindah bandar-bandar seperti Ipoh dan Kuala Lumpur. Hal ini kerana

  di kawasan yang dituju terdapat kemudahan yang lebih baik seperti jaringan pengangkutan

  yang cekap, hospital, kolej, pasaraya dan sebagainya.Terdapat 5 daripada 20 responden ke

  Klang atas faktor kemudahan asas.

  e) Penerapan Unsur Patriotisme

  kita patut bersyukur kerana dilahirkan dan dibesarkan di negara malaysia yang aman dan

  damai di samping kestabilan ekonomi yang banyak memberi manfaat kepada kita semua.

  12

 • 8/4/2019 54171334 31188683 Kerja Khusus Migrasi Dalaman Penduduk 2010 (1)

  13/24

  Peta Minda 1:Faktor yang mempangaruhi migrasi di kawasan kajian

  13

 • 8/4/2019 54171334 31188683 Kerja Khusus Migrasi Dalaman Penduduk 2010 (1)

  14/24

  6.4 Kesan migrasi dalaman penduduk di kawasan kajian

  Secara umumnya terdapat dua kesan utama migrasi dalaman penduduk di kawasan kajian:

  a) Kesan positif

  a. Penduduk bertambah

  i. Migrasi dalaman yang berlaku ini telah menyebabkan bilangan penduduk di

  kampong saya telah meningkat walaupun terdapat penduduk yang telah

  berhijrah keluar. Ini diseimbangkan oleh kemasukan penduduk disebabkan

  oleh factor governan, ikut keluarga dan perkahwinan. Walaubagaimana pun

  penduduk di kawasan saya masih stabil dan masih l agiada kawasan yang

  belum dihuni oleh penduduk.

  b. Taraf hidup meningkat

  i. Penduduk yang berhijrah ke bandar seperti Shah Alam untuk melanjutkan

  pelajaran akhirnya pulang semula ke tempat asal iaitu di Klang dan

  memperolehi pekerjaan yang lebih selesa sebagai guru, jururawat dan

  sebagainya yang mana mempunyai pendapatan yang lebih tinggi dan selesa

  serta mempu memiliki rumah yang lebih selesa.

  c. Pasaran bertambah

  i. Dengan pertambahan penduduk di kawasan yang dituju, secara tidak

  langsung menyumbang kepada ekonomi iaitu pasaran bagi barangan siap

  semakin bertambah.

  14

 • 8/4/2019 54171334 31188683 Kerja Khusus Migrasi Dalaman Penduduk 2010 (1)

  15/24

  b) Kesan negatif

  a. Masalah pengangguran

  i. Migrasi dalaman memberi kesan negatif kepada kawasan yang dituju.

  Misalnya penghijrahan tenaga buruh tempatan dan warga asingseperti Nepal

  dan Bangladesh ke Klang telah menyebabkan lambakkan tenaga buruh

  secara tidak langsung menyebabkan wujud persaingan pekerjaan dengan

  penduduk tempatan yang sengit dalam mendapatkan peluang pekerjaan.

  Dengan ini maka masalah pengangguran di kawasan kajian ini.

  b. Masalah sosial

  i. Ekoran daripada wujud masalah pengangguran di kawasan Klang ini, maka

  wujud masalah sosial seperti pecah rumah dan masalah penagihan dadah di

  kalangan penduduk tempatan di kawasan kajian. Hal ini kerana desakan

  hidup dan kos sara hidup yang sentiasa meningkat adalah tinggi di samping

  tiada pekerjaan.

  c. Komposisi penduduk berubah

  i. Kebanyakan mereka yang melakukan migrasi adalah terdiri daripada kaum

  lelaki dan belia yang berusia diantara 18 40 tahun. Dengan ini komposisi

  lelaki di kawasan kajian agak tidak stabil kerana penduduk perempuan dan

  orang tua lebih ramai manakala golongan belia yang aktif adalah sedikit

  keadaan ini secara tidak langsung menyebaban kadar kelahiran berkurang

  dan dalam jangka masa yang panjang.

  d. Nilai dan patriotisme

  i. Saya berasa bersyukur kerana kawasan kajian di Klang mempunyai peluang

  pekerjaan yang mencukupi serta taraf hidup penduduk yang selesa.

  15

 • 8/4/2019 54171334 31188683 Kerja Khusus Migrasi Dalaman Penduduk 2010 (1)

  16/24

  Peta Minda 2: Kesan migrasi dalaman di kawasan kajian

  6.5 Cadangan mengatasi kesanmigrasi dalaman penduduk di

  kawasan kajian

  a) Mewujudkan peluang pekerjaan

  Bagi mengatasi masalah pengangguran di kawasan Klang pihak berwajib boleh

  16

 • 8/4/2019 54171334 31188683 Kerja Khusus Migrasi Dalaman Penduduk 2010 (1)

  17/24

  mewujudkan peluang pekerjaan di dalam perindustrian atau pun industri hiliran. Hal ini

  bertujuan mengelakkan golongan belia menganggur dan membazir masa. Antara peluang

  pekerjaan yang boleh diwujudkan adalah Seperti membuat kraftangan dan industri makanan

  ringan seperti kerepek dan juga kuih karas dan sebagainya.

  b) Rukun tetangga dan penguatkuasaan undang-undang

  Dalam membanteras masalah sosial pihak pengurusan Klang dengan kerjasama penduduk

  boleh mewujudkan Rukun Tetangga. Tujuan rukun tetangga ini diwujudkan bagi mengatasi

  masalah pecah rumah dan penagihan dadah di kalangan belia di kawasan kajian. Pada masa

  yang sama penduduk tempatan boleh bekerjasama dengan pihak berkuasa tempatan seperti

  polis dalam menguatkuasakan undang-undang dalam membanteras jenayah yang berlaku.

  c) Meningkatkan kemudahan kesihatan

  Oleh kerana ramai golongan belia telah berhijrah dan hanya golongan tua yang tinggal, bagi

  menjamin taraf kesihatan yang lebih baik, pihak berwajib boleh meningkatkan kesihatan

  penduduk dengan menyediakan kemudahan kesihatan seperti klinik kesihatan dan klinik desa.

  Dengan adanya kemudahan ini ia memudahkan proses medapatkan rawatan dengan lebih cepat.

  Dengan mewujudkan peluang pekerjaan di kawasan kajian juga dapat mengelakkan golongan

  belia yang aktif dari berhijrah sekali gus dapat menyeimbangkan komposisi penduduk di

  Klang.

  d) Saya bangga sebagai rakyat Malaysia kerana dapat tinggal di negara yang aman dan harmoni di

  samping pemimpin yang peka dengan masalah rakyat.

  Peta Minda3:Cadangan mengatasi kesan migrasi dalaman

  Penduduk kawasan kajian

  17

 • 8/4/2019 54171334 31188683 Kerja Khusus Migrasi Dalaman Penduduk 2010 (1)

  18/24

  7.0 Rumusan

  Rumusan yang dapat saya katakan di sini ialah terdapat dua jenis migrasi dalaman yang ada di

  Klang iaitu migrasi dalaman luar bandar ke bandar dan migrasi bandar ke luar bandar. Terdapat

  18

 • 8/4/2019 54171334 31188683 Kerja Khusus Migrasi Dalaman Penduduk 2010 (1)

  19/24

  beberapa faktor yang mempengaruhi migrasi dalaman yang wujud di kawasan kajian antaranya ialah

  melanjutkan pelajaran di IPT di bandar-bandar, mencari peluang pekerjaan di sektor industri, bersara

  selepas berkhidmat dalam sektor kerajaan dan swasta dan mendapatkan kemudahan asas yang selesa

  seperti rumah teres dan pengangkutan yang cekap. Selain daripada faktor terdapat juga kesan positif

  dan kesan negatif juga turut wujud antaranya ialah wujud pertambahan penduduk, taraf hidup

  penduduk meningkat, pasaran bertambah, komposisi penduduk berubah, masalah sosial dan juga

  masalah pengangguran. Seterusnya di dalam kajian ini juga saya mencadangkan langkah

  mengurangkan masalah migrasi dalaman seperti mewujudkan peluang pekerjaan, wujudkan rukun

  tetangga dan kuatkuasa undang-undang dan meningkatkan kemudahan kesihatan. Setelah melihat

  kajian ini dengan rasional saya berbangga kerana dapat tinggal di Malaysia yang stabil dari segi

  politik,

  pembangunan yang pesat dan mempunyai kepelbagaian ekonomi yang subur sekaligus menjadikan

  malaysia sebuah negara yang terkenal di mata dunia.

  19

  LAMPIRAN

 • 8/4/2019 54171334 31188683 Kerja Khusus Migrasi Dalaman Penduduk 2010 (1)

  20/24

  20

 • 8/4/2019 54171334 31188683 Kerja Khusus Migrasi Dalaman Penduduk 2010 (1)

  21/24

  21

  SOALAN

  TEMU BUAL

 • 8/4/2019 54171334 31188683 Kerja Khusus Migrasi Dalaman Penduduk 2010 (1)

  22/24

  Kajian tentang Migrasi Dalaman Penduduk Di Bandar Baru Klang, Daerah Klang, Selangor

  Nama : Chu Soo Ten

  1. Saudara berasal dari mana?

  Saya Berasal Dari Selangor.

  2. Berapa lama saudara tinggal di kawasan Bandar Baru Klang ?

  Sudah 10 tahun

  3. Apakah sektor pekerjaan yang saudara ceburi ?

  Jurutera

  4. Berapakah jumlah ahli keluarga yang telah berhijrah ?

  Tujuh ahli keluarga.

  5. Pada pendapat saudara, apakah faktor yang menyebabkan berlakunya migrasi dalaman di

  kawasan ini ?

  Faktor pekerjaan.

  Nama : Tan Chong Seng

  22

 • 8/4/2019 54171334 31188683 Kerja Khusus Migrasi Dalaman Penduduk 2010 (1)

  23/24

  1. Saudara berasal dari mana?

  Saya Berasal Dari Perak.

  2. Berapa lama saudara tinggal di kawasan Bandar Baru Klang?

  Sudah 1 tahun.

  3. Apakah sektor pekerjaan yang saudara ceburi ?

  Bersara.

  4. Berapakah jumlah ahli keluarga yang telah berhijrah ?

  Tiga ahli keluarga.

  5. Pada pendapat saudara, apakah faktor yang menyebabkan berlakunya migrasi dalaman di

  kawasan ini ?

  Faktor ekonomi.

  Nama : Aaron Ngiam

  23

 • 8/4/2019 54171334 31188683 Kerja Khusus Migrasi Dalaman Penduduk 2010 (1)

  24/24

  1. Saudara berasal dari mana?

  Saya Berasal Dari Kedah.

  2. Berapa lama saudara tinggal di kawasan Bandar Baru Klang?

  Sudah 6 tahun.

  3. Apakah sektor pekerjaan yang saudara ceburi ?

  Guru.

  4. Berapakah jumlah ahli keluarga yang telah berhijrah ?

  Lima ahli keluarga.

  5. Pada pendapat saudara, apakah faktor yang menyebabkan berlakunya migrasi dalaman di

  kawasan ini?

  Faktor sosial.