Bai Tap Phan Tich

Embed Size (px)

Text of Bai Tap Phan Tich

 • 8/14/2019 Bai Tap Phan Tich

  1/17

  Bi 1:Ti mt doanh nghip c tnh hnh sn phm A nh sau:

  Loi Khi lng sn xut !" hoch Khi lng sn xut th#c t"$%n gi& K" hoch

  '()*** +,ng-( .)/** .).** .)0**. ().** ().** .)***1 /** 2** ()***

  Cng 4.000 4.00034u c5u: 6h7n t8ch cht lng sn xut sn phm

  Bi lm:Ta c:9 s phm cp !" hoch l;:

  ??

  9 s phm cp th#c t" :

  ?0

  @h4nh lch: *>?0 *>?? < 9 *>*19 s phm cp th#c t" cao nhng li gim so BCi !" hoch> +iDu n;E c nghFa cht lng sn phm th#c t" gim so BCi !"hoch) TG + ta t8nh +c tHn tht BD gi& tIJ sn lng l;: < '*>?0 *>??-=/)***=.0** < 91**)*** nghn +,ng9 h BE cht lng sn phm gim tIong th#c t" +M l;m cho gi& tIJ sn lng cNa doanh nghip gim 1***** nghn +,ng

  9 guE4n nh7n: tInh + taE nghD cOng nh7n !Pm> cht lng m&E mc thi"t QJ !Pm> cht lng nguE4n Bt liu !Pm>))Bi 2:@ t;i liu ti mt doanh nghip nh sau:

  Roanh nghip sn xut ( loi sn phm 3> $c chia l;m 1 thS hng (>.> 1 TIong uU V> doanh nghip sn xut 2**)*** sn phm> tW l 1:.:( TIong uU VV> doanh nghip sn xut X**)*** sn phm> tW l /:.:(

  $%n gia Q&n !" hYach loi (: 0*** +,ng> loi . < Z loi (> loi 1 < 1[0 loi (34u c5u: ph7n t8ch tnh hnh sn xut BD m\t cht lng

  Bi lm:R#a B;o +D Q;i ta c Qng sau:

  Loi ]n lng $%n gi&'+,ng-^uU ( ^uU .

  ( 1**)*** /**)*** 0)***. .**)*** .**)*** 1)X0*

  1 (**)*** (**)*** 1)***Cng 600.000 700.000

  9 s phm cp uU ( l;:

  ?0

  9 s phm cp uU . l;:

  ?X

  9 @h4nh lch: < *>?X *>?0 < *>*.9 s phm cp uU . +M t_ng so BCi uU ( l; *>*.) @ nghFa l; cht lng sn xut sn phm 3 uU . t_ng l4n so BCi uU (9 `Sc + nh hng cNa h s phm cp +"n gi& tIJ sn lng:< ' *>?X9 *>?0-=X**)***=0)*** < X*)***)*** +,ng

  9 h BE gi& tIJ sn lng cNa doanh nghip uU . +M t_ng X*)***)*** +,ng so BCi uU ( B8 cht lng sn phm cao9 guE4n nh7n c thb do: TInh + taE nghD cOng nh7n +c ci thin> m&E mc hot +ng hiu u hoc +c ci ti"n> chtlng L tt h%n uU ()

  Bi 3:@ t;i liu sau nh sau:

  ]n phmi& th;nh sn phm sn xut

  '(*** +-@hi ph8 BD sn phm heng '(***+-

  K" hoch Th#c t" K" hoch Th#c t"A f*)*** 0*)*** .)X** ()0** ((*)*** (f*)*** 1)?0* 0)X**

  Cng 200.000 240.000 6.550 7.20034u c5u: 6h7n t8ch tnh hnh cht lng sn phm cNa doanh nghipBi lm:

 • 8/14/2019 Bai Tap Phan Tich

  2/17

  Ta c Qng sau:

  T4n ]6

  K" hoch Th#c t"T]]6

  @6]]6heng

  TW l saiheng c&

  Qit

  TW l saihengQnhu7n

  T]]6

  @6]]6 heng

  TW lsai hengc& Qit

  TW lsai

  hengQnhu7n

  ] tiDn TW tIYng ] tiDn TW tIYng

  A f*)*** /0 .)X** 1 9 0*)*** .*>?1 ()0** 1 9 ((*)*** 00 1)?0* 1>0 9 (f*)*** Xf>(X 0)X** 1 9

  Cng 200.000 100 6.550 - 3,275 240.000 100 7.200 - 3

  9 TW l sai heng Qnh u7n !" hoch:

  .X0

  9 TW l sai heng Qnh u7n thjc t":

  .X0 < 9*>.X09 TW l sai heng Qnh u7n th#c t" thn h%n !" hoch l; *>.X0) @ nghFa l; cht lng sn phm th#c t" cao h%n !" hoch)TIong + cht lng sn phm cao h%n do tW l sai heng c& Qit th#c t" gim so BCi !" hoch *>0* Xc nh cc nhn t nh hng:9 ]n lng thaE +Hi> !"t cu B; tk l sai heng c& Qit gi nguE4n> ta c:

  [a 1=***).**

  ***)./*

  =***)((*1=***).**

  ***)./*

  =***)f* + =(** < 1>.X0

  h BE sn lng thaE +Hi tIong tIng hp n;E !hOng nh hng +"n cht lng sn phm)9 K"t cu sn lng sn phm thaE +Hi> tW l sai heng c& Qit gi nguE4n:

  [Q 1=***)(f*1=***)0* +=(** < 1>/

  ]o BCi !" hoch: 1>/ 9 1>.X0 < *>(.0h BE tW l t_ng *>(.0 do tW tIYng sn phm A gim xung BCi tW l sai heng c& Qit thp tIong !hi sn phm c tW l saiheng c& Qit cao h%n li t_ng l4n)9 TW l sai heng c& Qit thaE +Hi:

  [c (.0< .>?X0]o BCi !" hoch: .>?X09 1> .X0 < 9*>/

  Kt lun:@ht lng sn phm th#c t" t_ng so BCi !" hoch l; *>/guE4n nh7n c thb l;: 9 @hk thJ cOng t&c thi"t !" +, &n +ng 9 guE4n Bt liu c cht lng tt 9 TInh + taE nghD cOng nh7n +c ci thin>

  Bi 4:

  6h7n t8ch tnh hnh cht lng sn xut sn phm cNa doanh nghip ' $T: (*** +,ng-

  ]nphm

  i& th;nh sn xut@hi ph8 sn xut sn phm heng

  !hOng sa cha +c@hi ph8 sa cha sn phm

  heng sa cha +c

  K TT K TT K TTA /**)*** 10*)*** (*)*** ?)*** 2)*** /)2** (**)*** .**)*** .)*** 0)*** ()*** 1)(**Cng 500.000 550.000 12.000 13.000 7.000 7.700Bi lm:Ta c Qng sau:T4n sn phm THng chi ph8 sn xut @6 sn phm heng TW l sn phm heng

 • 8/14/2019 Bai Tap Phan Tich

  3/17

  K TT K TT K TTA /**)*** 10*)*** (2)*** (.)2** / 1>2 (**)*** .**)*** 1)*** ?)(** 1 />*0Cng 500.000 550.000 19.000 20.700 3,8 3,76

  9 TW l sai heng Qnh u7n !" hoch:

  ?

  9 TW l sai heng Qnh u7n th#c t":

  X2

  ch4nh lch: 1>X2 1>? < 9*>*/h BE tW l sai heng Qnh u7n th#c t" thp h%n !" hoch l; *>*/) @ht lng sn phm th#c t" cao h%n !" hoch*Nhn t nh hng:9 ]n lng thaE +Oi> !"t cu B; tW l sai heng c& Qit gi nguE4n:

  [a ?

  h BE> sn lng thaE +Hi tIong tIng hp n;E !hOng nh hng +"n cht lng sn phm)9 K"t cu m\t h;ng thaE +Hi:

  [Q 2/

  @h4nh lch: 1>2/ 1>? < 9*>(2h BE tW l gim *>(2 do tW tIYng sn phm A gim xung BCi tW l sai heng c& Qit cao tIong !hi sn phm c tW l saiheng c& Qit thp h%n li t_ng l4n)9 TW l sai heng c& Qit thaE +Hi:

  [c /=***).**2>1=***)10* +=(** < 1>X2

  ]o BCi l5n Qi"n +H tICc : 1>X2 1>2/ < *>(.TW l sai heng c& Qit thaE +Hi l;m cho cht lng sn phm h thp B tW l sai heng Qnh u7n t_ng l4n)*Tng hp mc nh hng ca cc nhn t: 9*>(2 q *>(. < 9 *>*/Loi tIG nh hng cNa nh7n t !"t cu: 1>X2 '9*>(2- < 1>f.]o BCi !" hoch: 1>f.9 1>? < *>(.Kt lun:@ht lng sn phm th#c t" gim so BCi !" hoch l; *>(.) guE4n nh7n c thb l;:

  9 t liu heng> !Pm cht lng>9 KhOng tOn tIYng ui trc> Bi phm ! thut>9 TaE nghD cOng nh7n !Pm>9 ]ai heng c&c QCc cha ph&t tIibn>

  Bi 5:Tnh hnh chi ph8 sn xut> chi ph8 thit hi sn phm heng cNa . sn phm A> doanh nghip nh sau:

  () THng chi ph8 sn xut !" hoch (** tIiu +,ng> tIong + sn phm A chi"m 2*> sn phm chi"m /*.) THng chi ph8 sn xut th#c t" tIong ! Qng (.* so BCi !" hoch> !"t cu m\t h;ng th#c t" l;: sn phm A .0>

  l; X01) TW l ph" phm ! !" haovch cNa sn phm A l; /> sn phm l; ./) TIong ! th#c t"> tW l ph" phm cNa sn phm A t_ng (> sn phm t_ng *>00) 34u c5u: 6h7n t8ch chung BD tnh hnh sn xut BD mt cht lng

  Bi lm:@hi ph8 thit hi ]6 heng < THng chi ph8 ]= tW l ph" phm[ (**

  Thwo +D Q;i ta c Qng sau: ' $T: tIiu +,ng-T4n sn phm THng chi ph8 ] @hi ph8 thit hi ]6 heng TW l ph" phmK TT K TT K TT

  A 2* 1* .>/ (>0 / 0 /* f* *>? .>.0 . .>0

  Cng 100 120 3,2 3,125 3,2 3,125

  9 TW l sai heng Qnh u7n !" hoch

  1=(** < 1>.

  9 TW l sai heng Qnh u7n th#c t"

 • 8/14/2019 Bai Tap Phan Tich

  4/17

  1=(** < 1>(.0

  @h4nh lch: 1>(.0 1>. < 9*>*X0TW l sai heng Qnh u7n th#c t" gim *>**X0 so BCi !" hYach n4n cht lng sn phm cNa doanh nghip th#c t" cng cao h%n!" hoch)=h7n t nh hng:9 ]n lng thaE +Hi> !"t cu B; tW l sai heng c& Qit gi nguE4n:

  [a .

  h BE> sn lng thaE +Hi tIong tIng hp n;E !hOng nh hng +"n cht lng sn phm)9K"t cu sn lng sn phm thaE +Hi:

  [Q 0

  @h4nh lch so BCi K" hoch: .>0 1>.< 9*>XK"t cu sn lng sn phm thaE +Hi> sn phm BCi tW tIYng cao h%n l;m cht lng sn phm cao h%n B tW l sai heng Qnhu7n gim *>X9 TW l sai heng c& Qit thaE +Hi:

  [c .=f*0=1* +=(** < 1>(.0

  ]o BCi l5n Qi"n +Hi tICc : 1>(.09 .>0 < *>2.0

  TW l sai heng c& Qit thaE +Hi l;m tW l sai heng Qnh u7n t_ng *>2.0) @ht lng sn phm th#c t" thp h%n !" hoch*Tng hp mc nh hng ca cc nhn t: < 9*>X *>2.0 < 9*>*X0Loi tIG nh hng cNa nh7n t !"t cu: 1>(.0 '9*>X- ?.0]o BCi !" hoch: 1>?.0 1>. < *>2.0

  h BE> cht lng sn phm th#c t" gim so BCi K l; *>2.0)guE4n nh7n c thb do:

  9 guE4n Bt liu !Pm cht lng>9 KhOng tOn tIYng uE trc> sai phm ! thut>9 TInh + cOng nh7n thp>9 Thao t&c !F thut cha +ng>

  Bi 6:@ho Qng s liu:T4n ]6 ]n lng nhp !ho i& th;nh +%n BJ ]6

  'tIiu +,ng-K" hoch Th#c t" _m tICc K" hoch Th#c t"

  A f* (** 1(* 1** .ff .** .** (*0 (** (**@ (** X* (f0 .** (ffR ..* ./* 9 (0* (/f

  34u c5u: 6h7n t8ch tnh hnh h gi& th;nh sn phm so s&nh +c)Bi lm:Thwo Q;i Ia ta c Qng sau:T4n ]6 THng gi& th;nh ' tIiu +,ng- `Sc h

  'tIiu +,ng-TW l h

  ^!ynt ^!y! ^(ynt ^(y! ^(y( `! `( T! T(A .X)f** .X)*** 1()*** 1*)*** .f)f** 9f** 9()(** 91>.1 91>00 .()*** .*)*** .()*** .*)*** .*)*** 9()*** 9()*** 9/>X2 9/>X2

  @ (f)0** .*)*** (1)20* (/)*** (1)f1* 0** .?* .>02 .>*0Cng 68.400 67.000 65.650 64.000 63.830 -1.400 -1820 -2,05 -2,77

  *Phn tch chung tnh hnh h g! th"nh #n ph$m:

  `! */X

  `( < 21)?1* 20)20* < 9(?.* T! XX.

  @h4nh lch:` < `( `! < 9(?.* '9(/**- < 9 /.* tIiu +,ngT < T( T! < 9.>XX '9.>*0- < 9 *>X.0

 • 8/14/2019 Bai Tap Phan Tich

  5/17

  Nhn !t: Roanh nghip +M ho;n th;nh tt nhim Bj h thp gi& th;nh sn phm so s&nh +c Qibu hin chk ti4u tW l h th#ct" t_ng *>X.0 so BCi !" hoch +D Ia t%ng Sng BCi doanh nghip +M gim +c /.* tIiu +,ng gi& th;nh sn phm so BCi !"hoch)*Phn tch nhn t nh hng: 9 ]n lng thaE +Hi> !"t cu B; gi& th;nh +%n BJ sn phm gi nguE4n:Ta c :

  K f? = '9(/**- '9(/**- < 02>.? tIiu +,ngT< * h BE> nh7n t sn lng thaE +Hi l;m cho mSc gim QCt 02>.? tIiu +,ng > tW l h !hOng +Hi) guE4n nh7n l; do snlng sn phm A B; @ c gi& th;nh t%ng +i cao li gim nhiDu tIong !hi sn lng sn phm !hOng thaE +Hi)

  9