Broj 9. Ivanska, 28.srpnja 2014. 2014. ... 6115 Porez i prirez na dohodak po godiإ،njoj prijavi 35.716,15

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Broj 9. Ivanska, 28.srpnja 2014. 2014. ... 6115 Porez i prirez na dohodak po godiإ،njoj prijavi...

 • Broj 9. Ivanska, 28.srpnja 2014. 2014.

 • -----------------Službeni vjesnik Općine Ivanska br. 9. od 28.srpnja 2014.-----------------

  2

  REPUBLIKA HRVATSKA BJELOVARSKO - BILOGORSKA ŽUPANIJA

  OPĆINA IVANSKA

  AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

  Na temelju ĉlanka 32. Statuta Općine Ivanska (Službeni vjesnik Općine Ivanska broj: 01/13 I 11/13.),

  Općinsko vijeće Općine Ivanska, na svojoj 8 sjednici održanoj dana 25. srpnja 2014. donosi

  slijedeću:

  O D L U K U

  usvajanju Polugodišnjeg izvršenja proraĉuna

  Općine Ivanska za 2014. godinu

  Ĉlanak 1.

  Općinsko vijeće Općine Ivanska ovom Odlukom usvaja Polugodišnji obraĉun proraĉuna

  Općine Ivanska za 2014. godinu .

  Ĉlanak 2

  Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom vjesniku Općine Ivanska.

  BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA

  OPĆINA IVANSKA

  OPĆINSKO VIJEĆE

  Klasa:400-08/14-01/6

  Urbroj:2110/02-01-14-2

  Ivanska, 25.srpnja 2014.

  PREDSJEDNICA :

  Ivana Peršić v.r.

  REPUBLIKA HRVATSKA BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA OPĆINA IVANSKA

  Na temelju ĉlanka 109. Zakona o proraĉunu (NN 87/08 i 136/12) i ĉlanka 32. Statuta Općine Ivanska (Službeni vjesnik br.01/13 i 11/13) Općinskog vijeće Općine Ivanska na 8. sjednici održanoj 25. srpnja.2014. godine

  donosi:

 • -----------------Službeni vjesnik Općine Ivanska br. 9. od 28.srpnja 2014.-----------------

  3

  Polugodišnje izvršenje proraĉuna Općine Ivanska za 2014.

  I. OPĆI DIO Članak 1. Polugodišnje izvršenje Proračuna Općine Ivanska za 2014. godinu sastoji se od općeg i posebnog dijela kako slijedi

  A. RAĈUNA PRIHODA I RASHODA I izmjene i dopune Ostvareno 30.6.2014 proraĉuna 2014.

  Prihodi poslovanja 4.231.500,00 kn 2.412.652,50 kn

  Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 10.000,00 kn 682,50 kn

  UKUPNO PRIHODA 4.241.500,00 kn 2.413.335,00 kn

  Rashodi poslovanja 3.947.500,00 kn 2.533.299,93 kn

  Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 kn 0,00 kn

  UKUPNO RASHODA 3.947.500,00 kn 2.533.299,93 kn

  RAZLIKA VIŠAK/MANJAK 294.000,00 kn -119.964,93 kn

  B. RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA

  RASPOLOŢIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA -1.384.593,00 kn 0,00 kn

  C. RAĈUNA ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

  Primici od financijske imovine i zaduživanja 0,00 kn 0,00 kn

  Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 294.000,00 kn 189.334,07 kn

  NETO ZADUŢIVANJE/FINANCIRANJE -294.000,00 kn -189.334,07 kn

  VIŠAK/MANJAK + RASPOLOŢIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA + -1.384.593,00 kn -309.299,00 kn NETO FINANCIRANJE/ZADUŢIVANJE

  Članak 2. Posbni dio polugodišnjeg izvršenja Proračuna Općine Ivanska za 2014. godinu čini:

  ,

 • -----------------Službeni vjesnik Općine Ivanska br. 9. od 28.srpnja 2014.-----------------

  4

  REPUBLIKA HRVATSKA BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA OPĆINA IVANSKA

  Ostvareno 30.6.2014 OPĆI DIO - prihodi i primici

  Raĉun/ Opis I izmjene i dopune Ostvareno Indeks Pozicija proraĉuna 2014. 30.6.2014 4/3 1 2 3 4 5 6 Prihodi poslovanja 4.231.500,00 2.412.652,50 57,02% 61 Prihodi od poreza 2.267.500,00 1.146.788,38 50,58% 611 Porez i prirez na dohodak 2.147.500,00 1.100.239,94 51,23% 6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada 923.661,30 6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih 120.602,23 djelatnosti 6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi 35.716,15 6116 Porez i prirez na dohodak utvrĊen u postupku 20.260,26 nadzora za prethodne godine 613 Porezi na imovinu 25.000,00 24.990,35 99,96% 6134 Povremeni porezi na imovinu 24.990,35 614 Porezi na robu i usluge 90.000,00 21.558,09 23,95% 6142 Porez na promet 19.318,19 6145 Porezi na korištenje dobara ili izvoĊenje aktivnosti 2.239,90 616 Ostali prihodi od poreza 5.000,00 0,00 0,00% 6162 Ostali prihodi od poreza koje plaćaju fiziĉke osobe 0,00 63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od 950.000,00 641.915,72 67,57% subjekata unutar općeg proračuna 633 Pomoći iz proraĉuna 400.000,00 641.915,72 160,48% 6331 Tekuće pomoći iz proraĉuna 471.526,52 6332 Kapitalne pomoći iz proraĉuna 170.389,20 634 Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg 550.000,00 0,00 0,00% proraĉuna 6342 Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar 0,00 općeg proraĉuna 64 Prihodi od imovine 242.000,00 171.289,70 70,78% 641 Prihodi od financijske imovine 8.500,00 79,51 0,94% 6413 Kamate na oroĉena sredstva i depozite po viĊenju 79,51 6414 Prihodi od zateznih kamata 0,00 642 Prihodi od nefinancijske imovine 233.500,00 171.210,19 73,32% 6421 Naknade za koncesije 0,00 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 119.882,43 6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine 1.140,18 6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 50.187,58 65 Prihodi od upravnih i administrativnih 652.000,00 354.124,54 54,31% pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 651 Upravne i administrativne pristojbe 10.000,00 4.492,74 44,93% 6513 Ostale upravne pristojbe i naknade 4.492,74 652 Prihodi po posebnim propisima 267.000,00 344.104,88 128,88% 6522 Prihodi vodnog gospodarstva 4.743,54 6524 Doprinosi za šume 332.510,67

 • -----------------Službeni vjesnik Općine Ivanska br. 9. od 28.srpnja 2014.-----------------

  5

  Ostvareno 30.6.2014 OPĆI DIO - prihodi i primici

  Raĉun/ Opis I izmjene i dopune Ostvareno Indeks Pozicija proraĉuna 2014. 30.6.2014 4/3 1 2 3 4 5 6526 Ostali nespomenuti prihodi 6.850,67 653 Komunalni doprinosi i naknade 375.000,00 5.526,92 1,47% 6531 Komunalni doprinosi 0,00 6532 Komunalne naknade 5.526,92 67 Prihodi iz proračuna 120.000,00 98.534,16 82,11% 671 Prihodi iz proraĉuna za financiranje redovne 120.000,00 98.534,16 82,11% djelatnosti korisnika proraĉuna 6713 Prihodi na temelju ugovorenih obveza 98.534,16

  7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 10.000,00 682,50 6,83% 71 Prihodi od prodaje neproizvedene imovine 10.000,00 682,50 6,83% 711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih 10.000,00 682,50 6,83% bogatstava 7111 Zemljište 682,50

  UKUPNO 4.241.500,00 2.413.335,00 0,57 ______________________________________________________________________________________

  REPUBLIKA HRVATSKA BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA OPĆINA IVANSKA

  Ostvareno 30.6.2014 OPĆI DIO - rashodi i izdaci

  Raĉun/ Opis I izmjene i dopune Ostvareno Indeks Pozicija proraĉuna 2014. 30.6.2014 4/3 1 2 3 4 5 3 Rashodi poslovanja 3.947.500,00 2.533.299,93 64,17% 31 Rashodi za zaposlene 847.000,00 445.035,27 52,54% 311 Plaće (Bruto) 720.000,00 375.902,04 52,21% 3111 Plaće za redovan rad 375.902,04 312 Ostali rashodi za zaposlene 20.500,00 4.500,00 21,95% 3121 Ostali rashodi za zaposlene 4.500,00 313 Doprinosi na plaće 106.500,00 64.633,23 60,69% 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 59.849,76 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u sluĉaju 4.783,47 nezaposlenosti 32 Materijalni rashodi 2.204.000,00 833.807,46 37,83% 321 Naknade troškova zaposlenima 10.000,00 9.950,00 99,50% 3213 Struĉno usavršavanje zaposlenika 9.950,00 322 Rashodi za materijal i energiju 443.000,00 209.059,95 47,19% 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 28.797,55 3222 Materijal i sirovine 10.000,00

 • -----------------Službeni vjesnik Općine Ivanska br. 9. od 28.srpnja 2014.-----------------

  6

  3223 Energija 159.626,10 3224 Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 9.771,30 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 865,00 323 Rashodi za usluge 1.195.500,00 367.744,63 30,76% 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 24.756,20 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 62.565,31 3233 Usluge promidžbe i informiranja 46.718,10 3234 Komunalne usluge 156.121,27 3235 Zakupnine i najamnine 787,50 3237 Intelektualne i osobne usluge 61.656,25 3238 Raĉunalne usluge 10.140,00 3239 Ostale usluge 5.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 555.500,00 247.052,88 44,47% 3291 Naknade za rad predstavniĉkih i izvršnih tijela, 160.252,62 povjerenstava i sliĉno 3292 Premije osiguranja 1.050,00 3293 Reprezentacija 21.471,16 3294 Ĉlanarine 741,63 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 63.537,47 34 Financijski rashodi 39.000,00 856.115,45 2195,17% 342 Kamate za primljene kredite i zajmove 22.000,00 7.812,39 35,51% 3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od 7.812,39 kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan 343 Ostali financijski rashodi 17.000,00 848.303,06 4990,02% 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 5.273,13 3433 Zatezne kamate 842.131,59 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 898,34 35 Subvencije 15.000,00 14.825,82 98,84% 352 Subvencije trgovaĉkim društvima, 15.000,00 14.825,82 98,84% poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 14.825,82 37 Naknade graĎanima i kućanstvima na 276.000,00 146.682,35 53,15% temelju osiguranja i drug