POREZNE OBVEZE GRAؤگANA KOJI IZNAJMLJUJU ... ... Godiإ،nji pauإ،alni porez na dohodak •Godiإ،nji pauإ،alni

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of POREZNE OBVEZE GRAؤگANA KOJI IZNAJMLJUJU ... ... Godiإ،nji pauإ،alni porez na dohodak...

 • POREZNE OBVEZE GRAĐANA KOJI IZNAJMLJUJU STANOVE, SOBE I POSTELJE TURISTIMA I

  ORGANIZIRAJU KAMPOVE

  Helena Budiša, ovlaštena revizorica

  UHY HB EKONOM d.o.o. za reviziju,

  računovodstvo i porezno savjetovanje, Split

 • Koje sve poreze mogu biti obvezan/na pladati?

  POREZ NA DOHODAK

  - obveznik godišnjeg paušalnog poreza na dohodak

  - obveznik poreza na dohodak na temelju poslovnih knjiga

  PRIREZ POREZU NA DOHODAK

  POREZ NA DODANU VRIJEDNOST

  OBVEZNI DOPRINOSI (mirovinsko i zdravstveno osiguranje)

  POREZ NA DOBIT

  Govoriti demo o

  • POREZNI PREKRŠAJI za djelatnosti iznajmljivanja turistima

  • SUMARUM POREZA

 • Kad se porezni obveznik mora prijaviti u registar poreznih obveznika poreza na dohodak?

 • Godišnji paušalni porez na dohodak od iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i od organiziranja kampova

  Građanin hrvatski rezident može biti obveznik ako ispunjava sljedede uvjete:

  • nadležni ured mu je izdao Rješenje za pružanje ugostiteljskih usluga u domadinstvu u skladu s odredbama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti,

  • putnicima i turistima iznajmljuje svoje stanove, sobe i postelje, i to najviše do 20 postelja i/ili organizira kamp na svojem zemljištu najviše za 10 smještajnih jedinica, odnosno istovremeno za 30 gostiju (ne pomodni ležajevi, ne djeca do 12 godina),

  • nije obveznik PDV-a prema odredbama Zakona o porezu na dodanu vrijednost, i

  • dohodak ne utvrđuje kao dohodak od samostalne djelatnosti kao razliku između primitaka i izdataka na osnovi podataka iz propisanih poslovnih knjiga (nije obrtnik niti trgovac pojedinac).

 • Godišnji paušalni porez na dohodak

  Porezna uprava prema prebivalištu ili uobičajenom boravištu poreznog obveznika poreznim rješenjem utvrđuje godišnji paušalni porez na dohodak i prirez porezu na dohodak.

  Rješenjem se utvrđuje:

  • svota godišnjega paušalnog poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak,

  • svota tromjesečnog poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak,

  • rokovi pladanja tromjesečnog poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak,

  • visina paušalnog poreza po postelji, odnosno po smještajnoj jedinici,

  • broj postelja, odnosno broj smještajnih jedinica u kampu, za koje je utvrđen godišnji paušalni porez na dohodak i prirez porezu na dohodak, i

  • koeficijent područja na kojemu se pruža usluga.

  Rješenje vrijedi do donošenja novog rješenja.

 • Godišnji paušalni porez na dohodak

  Godišnji paušalni porez na dohodak

  = broj postelja ili broj smještajnih jedinica u kampu x visina paušalnog poreza po postelji ili smještajnoj jedinici u kampu x koeficijent područja na kojem se pruža usluga.

  • 300,00 kn po postelji i 350,00 kn po smještajnoj jedinici u kampu.

  Prema razredu turističkog mjesta u kojemu se pruža usluga, u skladu s

  Pravilnikom o proglašenju i razvrstavanju turističkih mjesta u razrede, i to:

  • za naselja razvrstana u razred A turističkih mjesta koeficijent je 1,00,

  • za naselja razvrstana u razred B turističkih mjesta koeficijent je 0,85,

  • za naselja razvrstana u razred C turističkih mjesta koeficijent je 0,70,

  • za naselja razvrstana u razred D turističkih mjesta koeficijent je 0,50.

  Za naselja koja nisu proglašena turističkim mjestima, a nisu razvrstana u razrede turističkih mjesta primjenjuje se koeficijent područja 0,50 (koeficijent razreda D).

 • Godišnji paušalni porez na dohodak

 • Godišnji paušalni porez na dohodak

 • Godišnji paušalni porez na dohodak

  • Godišnji paušalni porez na dohodak se plaća tromjesečno i to do kraja svakog tromjesečja, u visini ¼ godišnjeg paušalnog poreza na dohodak i prireza porezu nad dohodak.

  • Obveznik poreza po osnovi paušalnog dohotka ne može podnijeti godišnju poreznu prijavu – konačni porez.

  • Ne može se baviti dodatnim uslugama (davanje na korištenje sportskih sadržaja, pružanje ugostiteljskih i drugih usluga uz naknadu)

  • Obvezan je izdati račun za svaku obavljenu uslugu i to u dva primjerka, jedan primjerak korisniku usluge a drugi zadržava kao ispravu za knjiženje evidencije o prometu.

  • Obveznici godišnjeg paušalnog poreza na dohodak ne moraju fiskalizirati račune.

 • Godišnji paušalni porez na dohodak

  • Primjer računa i obvezni elementi:

  - podatke o izdavatelju (ime i prezime, adresa,prebivališta / boravišta)

  - nadnevak izdavanja računa, broj računa

  - ime i prezime / naziv osobe kojoj je usluga pružena

  - cijenu obavljene usluge.

 • Godišnji paušalni porez na dohodak

  • Dužni voditi samo Evidenciju o prometu - Obrazac EP (evidencija o izdanim računima – dnevna ažurnost)

  • Ako tijekom godine „paušalist” ostvari oporezive primitke preko 230.000,00 kuna obvezan je do kraja godine Poreznoj upravi podnijeti prijavu radi evidentiranja promjene načina oporezivanja i prelaska u sljededoj godini na utvrđivanje dohotka od imovine na osnovi podataka iz propisanih poslovnih knjiga.

  • 1. siječnja sljedede godine postaje i obveznik PDV-a, te se mora najkasnije do 15. siječnja sljedede godine prijaviti u registar obveznika PDV-a.

  • Dobrovoljan prelazak na utvrđivanje dohotka na temelju poslovnih knjiga – obavezno do kraja godine za narednu godinu (obrazac RPO)

  • „Paušalisti” ne mogu biti nerezidenti ( građani EU) i strane osobe.

  • pladaju godišnju paušalnu svotu boravišne pristojbe za svaki krevet i smještajnu jedinicu u kampu ili po ostvarenom nodenju, prema vlastitoj odluci i izjavi.

 • Utvrđivanje dohotka od iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i od organiziranja kampova kao razliku između primitaka i izdataka na osnovi podataka iz poslovnih knjiga

  Građani rezidenti RH utvrđuju dohodak od imovine kao razliku između primitaka i izdataka na temelju podataka iz poslovnih knjiga u sljededim slučajevima:

  • kad putnicima i turistima iznajmljuju manje od 20 postelja i/ili ako organiziraju kamp s manje od 10 smještajnih jedinica, odnosno za manje od 30 gostiju, a u prethodnoj godini su im primici od iznajmljivanja stanova, soba i postelja turistima i putnicima i od organiziranja kampova (ali i od drugih oporezivih isporuka dobara i obavljenih usluga) bili vedi od 230.000,00 kn,

  • kad putnicima i turistima iznajmljuju više od 20 postelja i/ili ako organiziraju kamp s preko 10 smještajnih jedinica, odnosno za više od 30 gostiju,

  • u prethodnoj godini su im primici manji od 230.000,00 kuna, ali oni žele u sljededoj godini dohodak od imovine utvrđivati kao razliku između primitaka i izdataka na temelju podataka iz poslovnih knjiga i evidencija (RPO do kraja godine),

  • najkasnije do 15.siječnja sljedede godine prijaviti se u registar obveznika PDV-a

 • Utvrđivanje dohotka od iznajmljivanja na osnovi podataka iz poslovnih knjiga

  Građani nerezidenti RH (državljanin države članice Europske unije)

  utvrđuju dohodak od imovine kao razliku između primitaka i izdataka na temelju podataka iz poslovnih knjiga

   trebaju zatražiti odobrenje za obavljanje djelatnosti prema mjestu nekretnina koju iznajmljuje, odnosno prema mjestu gdje pruža usluge (ako međunarodnim ugovorima koji su na snazi u RH nije drugačije uređeno)

  U roku 8 dana od dana izdavanja odobrenja, obvezan je prijaviti se u nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema mjestu nekretnine koju iznajmljuje radi upisa u registar obveznika poreza na dohodak.

   Porezna uprava donosi porezno rješenje prema kojemu se utvrđuje dohodak od imovine kao razlika između primitaka i izdataka na temelju podataka iz poslovnih knjiga.

  Nerezident je također dužan 15 dana prije prve isporuke u tuzemstvu upisati se u registar obveznika PDV-a i zatražiti dodjelu PDV identifikacijskog broja (neovisno o vrijednosti isporuka)

  Građani „tredih zemalja” za obavljanje ove djelatnosti u RH mora registrirati obrt, te ispuniti sve iste uvjete kao ostali građani nerezidenti.

 • Utvrđivanje dohotka od iznajmljivanja na osnovi podataka iz poslovnih knjiga

  • Dohodak se utvrđuje kao razliku između poslovnih primitaka i poslovnih izdataka koji su nastali u istom poreznom razdoblju,

  • Primitci i izdaci se evidentiraju prema načelu blagajne (primici nakon primljenih uplata, a izdaci nakon obavljenih isplata),

  • Porezno razdoblje je kalendarska godina

  • Ne plada se predujam poreza na dohodak do podnošenja prve godišnje porezne prijave

  • Porezna uprava izdaje Rješenje o o predujmu poreza na dohodak – pladaju se najkasnije do kraja mjeseca za prethodni mjesec

  • obvezni su po toj osnovi podnositi godišnju poreznu prijavu nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema svome prebivalištu ili uobičajenom boravištu, i to do kraja veljače tekude godine za prethodnu kalendarsku godinu

  • obveza pladanja poreza na dohodak po godišnjoj poreznoj prijavi nastaje istovremeno s podnošenjem porezne prijave.

Recommended

View more >