CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Embed Size (px)

Text of CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CU HI TRC NGHIM LCH S NG CNG SN VIT NAM Cu 1: Thi gian thc dn Php tin hnh khai thc thuc a ln th nht Vit Nam khi no? a. 1858-1884 b. 1884-1896 p n c. 1896-1913 d. 1914-1918 Cu 2: Trong t khai thc thuc a ln th nht ca thc dn Php nc ta c giai cp mi no c hnh thnh? a. Giai cp t sn b. Giai cp t sn v cng nhn p n c. Giai cp cng nhn d. Giai cp tiu t sn Cu 3: Trc Chin tranh th gii th nht, Vit Nam c nhng giai cp no? a) a ch phong kin v nng dn b) a ch phong kin, nng dn, t sn, tiu t sn v cng nhn p n c) a ch phong kin, nng dn v cng nhn d) a ch phong kin, nng dn v tiu t sn Cu 4: Di ch thc dn phong kin, giai cp nng dn Vit Nam c yu cu bc thit nht l g? p n a) c lp dn tc b) Rung t c) Quyn bnh ng nam, n d) c gim t, gim tc Cu 5: Mu thun c bn v ch yu Vit Nam u th k XX l mu thun no? a) Mu thun gia giai cp nng dn vi giai cp a ch phong kin b) Mu thun gia giai cp cng nhn vi giai cp t sn c) Mu thun gia cng nhn v nng dn vi quc v phong kin p n d) Mu thun gia dn tc Vit Nam vi quc xm lc v tay sai ca chng Cu 6: c im ra i ca giai cp cng nhn Vit Nam nh th no? a. Ra i trc giai cp t sn, trong cuc khai thc thuc a ln th nht ca thc dn Php. p n b. Phn ln xut thn t nng dn. c. Chu s p bc v bc lt ca quc, phong kin v t sn d. C a, b v c

(p n gc ca thy M l b. p n ca thy Hin: cp nht sau Olympic 2006 vng loi khu vc l a. Ra i trc gi.cp t sn....) Cu 7: Nhng giai cp b tr Vit Nam di ch thuc a ca quc Php l: a) Cng nhn v nng dn b) Cng nhn, nng dn, tiu t sn c) Cng nhn, nng dn, tiu t sn, t sn dn tc p n d) Cng nhn, nng dn, tiu t sn, t sn dn tc, a ch va v nh Cu 8: Khi no phong tro cng nhn Vit Nam hon ton tr thnh mt phong tro t gic? a) Nm 1920 (t chc cng hi Si Gn c thnh lp) b) Nm 1925 (cuc bi cng Ba Son) c) Nm 1929 (s ra i ba t chc cng sn) p n d) Nm 1930 (ng Cng sn Vit Nam ra i) Cu 9: Nguyn i Quc la chn con ng gii phng dn tc theo khuynh hng chnh tr v sn vo thi gian no? a) 1917 b) 1918 c) 1919 p n d) 1920 Cu 10: Bo i sng cng nhn l ca t chc no? a) ng X hi Php b) ng Cng sn Php p n c) Tng Lin on Lao ng Php d) Hi Lin hip thuc a Cu 11: Hi Lin hip thuc a c thnh lp vo nm no? a) 1920 p n b) 1921 c) 1923 d) 1924 Cu 12: Nguyn i Quc c S tho ln th nht Lun cng v vn dn tc v vn thuc a khi no? u? a. 7/ 1920 - Lin X b. 7/ 1920 - Phpp n c. 7/1920 - Qung Chu (Trung Quc) d. 8/1920 - Trung Quc Cu13: S kin no c Nguyn i Quc nh gi "nh chim n nh bo

hiu ma Xun"? a) Cch mng thng Mi Nga bng n v thng li b) S thnh lp ng Cng sn Php c) V mu st tn ton quyn Mclanh ca Phm Hng Thip n d) S thnh lp Hi Vit Nam cch mng thanh nin Cu 14: Phong tro i tr t do cho c Phan Bi Chu din ra si ni nm no? a. 1924 b. 1925p n c. 1926 d. 1927 Cu 15: Nguyn i Quc t Lin X v Qung Chu (Trung Quc) vo thi gian no? a. 12/1924p n b. 12/1925 c. 11/1924 d. 10/1924 Cu 16: Hi Vit Nam Cch mng Thanh nin thc hin ch trng "v sn ho" khi no? a. Cui nm 1926 u nm 1927 b. Cui nm 1927 u nm 1928 c. Cui nm 1928 u nm 1929p n d. Cui nm 1929 u nm 1930 Cu 17: Tn chnh thc ca t chc ny c t ti i hi ln th nht Qung Chu (thng 5-1929) l g? a) Vit Nam Thanh nin cch mng ng ch Hi b) Hi Vit Nam cch mng ng minh c) Hi Vit Nam c lp ng minh d) Hi Vit Nam Cch mng Thanh ninp n Cu 18: Vit Nam Quc dn ng c thnh lp vo thi gian no? a. 12/1927p n b. 11/1926 c. 8/1925 d. 7/1925 Cu 19: Ai l ngi tham gia sng lp Vit Nam Quc dn ng 1927 ? a. Tn Quang Phit b. Trn Huy Liu c. Phm Tun Tip n

d. Nguyn Thi Hc Cu 20: Khi ngha Yn Bi n ra vo thi gian no? a. 9-2-1930p n b. 9-3-1930 c. 3-2-1930 d. 9-3-1931 Cu 21: T chc cng sn no ra i u tin Vit Nam? a. Hi Vit Nam cch mng thanh nin b. ng Dng cng sn ng p n c. An Nam cng sn ng d. ng Dng cng sn lin on Cu 22: Chi b cng sn u tin Vit Nam c thnh lp khi no? a. Cui thng 3/1929p n b. u thng 3/1929 c. 4/1929 d. 5/1929 Cu 23: Chi b cng sn u tin gm my ng vin? Ai lm b th chi b? a. 5 ng vin - B th Trnh nh Cu b. 6 ng vin - B th Ng Gia T c. 7 ng vin - B th Trnh nh Cu d. 7 ng vin - B th Trn Vn Cungp n Cu 24: ng Dng Cng sn ng v An nam Cng sn ng c ra i t t chc tin thn no? a. Tn Vit cch mng ng b. Hi Vit Nam cch mng Thanh ninp n c. Vit Nam cch mng ng ch Hi d. C a, b v c Cu 25: ng Dng cng sn lin on hp nht vo ng Cng sn Vit Nam khi no? a. 22/2/ 1930 b. 24/2/1930p n c. 24/2/1931 d. 20/2/1931 Cu 26: T chc ng Dng Cng sn ng c thnh lp vo thi gian no? a. 6/1927 b. 6/1928 c. 6/1929p n

d. 5/1929 Cu 27: T chc An Nam Cng sn ng c thnh lp vo thi gian no? a. 6/1927 b. 6/1928 c. 8/1929p n d. 7/1929 Cu 28: T chc ng Dng Cng sn lin on c thnh lp vo thi gian no? a. 7/1927 b. 1/1930p n c. 2/1930 d. 3/1930 Cu 29: Thi gian ra bn Tuyn t nu r vic thnh lp ng Dng Cng sn Lin on? a) 7-1929 b) 9-1929p n c) 10-1929 d) 1-1930 Cu 30: Ban Thng v Trung ng ng ra Quyt ngh chp nhn ng Dng cng sn lin on l mt b phn ca ng Cng sn Vit Nam vo thi gian no? a) 22-2-1930 b) 20-2-1930 c) 24-2-1930p n d) 22-3-1930 Cu 31: Do u Nguyn i Quc triu tp v ch tr Hi ngh thnh lp ng u nm 1930? a) c s u nhim ca Quc t Cng sn b) Nhn c ch th ca Quc t Cng sn c) S ch ng ca Nguyn i Qucp n d) Cc t chc cng sn trong nc ngh Cu 32: i biu cc t chc cng sn no tham d Hi ngh thnh lp ng u nm 1930? a) ng Dng cng sn ng, An Nam cng sn ng v ng Dng cng sn lin on b) ng Dng cng sn ng v An Nam cng sn ngp n c) An Nam cng sn ng v ng Dng cng sn lin on d) ng Dng cng sn ng v ng Dng cng sn lin on

Cu 33: Hi ngh thnh lp ng Cng sn Vit Nam thng qua my vn kin? a. 3 vn kin b. 4 vn kin c. 5 vn kin d. 6 vn kinp n Cu 34: Hi ngh Hp nht thnh lp ng CSVN (3/2/1930) thng qua cc vn kin no sau y: a. Chnh cng vn tt b. Sch lc vn tt c. iu l vn tt v Chng trnh vn tt d. C A, B v C p n Cu 35: Ni dung no sau y nm trong Cng lnh u tin ca ng? a. nh quc ch ngha Php v bn phong kin, lm cho nc Nam hon ton c lp. p n b. T sn dn quyn cch mng l thi k d b lm x hi cch mng. c. Ch c gii phng giai cp v sn th mi gii phng c dn tc. d. ng c vng cch mng mi thnh cng Cu 36: Cng lnh u tin ca ng xc nh mc tiu chin lc ca cch mng Vit Nam l g? a. p n Lm t sn dn quyn cch mng v th a cch mng i ti x hi cng sn. b. Xy dng mt nc Vit Nam dn giu nc mnh x hi cng bng, dn ch v vn minh. c. Cch mng t sn dn quyn - phn v in a - lp chnh quyn ca cng nng bng hnh thc X vit, d b iu kin i ti cch mng x hi ch ngha. d. C a v b. Cu 37: Sau Hi ngh thnh lp ng, Ban chp hnh Trung ng lm thi ca ng c thnh lp do ai ng u? a) H Huy Tp b) Trn Ph c) L Hng Phong d) Trnh nh Cup n Cu 38: Vo thi im no Nguyn i Quc gi Quc t Cng sn bn Bo co v vic thnh lp ng Cng sn Vit Nam? a) ngy 8-2-1930

b) Ngy 10-2-1920 c) Ngy 18-2-1930p n d) Ngy 28-2-1930 Cu 39: Vn kin no ca ng t nhim v chng quc ln hng u? a) Chnh cng vn tt, Sch lc vn tt do Hi ngh thnh lp ng thng quap n b) Lun cng chnh tr thng 10-1930 (D n cng lnh tho lun trong ng) c) Th ca Trung ng gi cho cc cp ng b (12-1930) d) Ngh quyt i hi ln th nht ca ng (3-1935) Cu 40: Trong cc im sau, ch r im khc nhau gia Cng lnh chnh tr u tin ca ng v Lun cng chnh tr thng 10-1930 l: a) Phng hng chin lc ca cch mng. b) Ch trng tp hp lc lng cch mng. p n c) Vai tr lnh o cch mng. d) Phng php cch mng. Cu 41: Vn kin no ca ng nhn mnh "vn th a l ci ct ca cch mng t sn dn quyn"? a) Chnh cng vn tt, Sch lc vn tt. b) Ch th thnh lp Hi phn ng minh (18-11-1930). c) Lun cng chnh tr thng 10-1930.p n d) Chung quanh vn chin sch mi ca ng (10-1936). Cu 42: Ln u tin nhn dn Vit Nam k nim ngy Quc t lao ng vo nm no? a) 1930p n b) 1931 c) 1936 d) 1938 Cu 43: Cao tro cch mng Vit Nam nm 1930 bt u b quc Php n p khc lit t khi no? a) u nm 1930 b) Cui nm 1930p n c) u nm 1931 d) Cui nm 1931 Cu 44: Tn ca lc lng v trang c thnh lp Ngh Tnh trong cao tro cch mng nm 1930 l g? a) Du kch b) T v

c) T v p n d) T v chin u Cu 45: Chnh quyn X vit mt s vng nng thn Ngh - Tnh c thnh lp trong khong thi gian no? a) u nm 1930 b) Cui nm 1930p n c) u nm 1931 d) Cui nm 1931 Cu 46: Nguyn nhn ch yu v c ngha quyt nh s bng n v pht trin ca cao tro cch mng Vit Nam nm 1930? a) Tc ng tiu cc ca cuc khng hong kinh t 1929-1933 b) Chnh sch khng b trng ca quc Php c) Chnh sch tng cng v vt bc lt ca quc Php d) S lnh o ca ng Cng sn Vit Nam p n Cu 47: Lun cng Chnh tr do ng ch Trn Ph khi tho ra i vo thi gian no? a. 2-1930 b. 10-1930p n c. 9-1930 d. 8-1930 Cu 48: Hi ngh ln th nht Ban chp hnh Trung ng 10/1930 do ai ch tr? a. H Ch Minh b. L Dun c. Trng Chinh d. Trn Php n Cu 49: Hi ngh Ban chp hnh T thng 10 nm 1930 c ra bao nhiu u vin? a. 4 u vin b. 5 u vin c. 6 u vinp n d. 7 u vin Cu 50: Ai l Tng B th u tin ca ng? a. H Ch Minh b. Trn Vn Cung c.Trn Php n d. L Hng Phong Cu 51: i hi ln th VII Quc t Cng sn hp Matxcva vo thi gian

no? a. 25-7 n ngy 20-8-1935p n b. 25-7 n ngy 25-8-1935 c. 20-7 n ngy 20-8-1935 d. 10-7 n ngy 20-7-1935 Cu 52: c s ch o ca Quc t Cng sn, ban lnh o ca ng nc ngoi c thnh lp vo nm no? a. Nm 1933 b. Nm 1934p n c. Nm 1935 d. 1932 Cu 53: c s ch o ca Quc t Cng sn, ban lnh o ca ng nc ngoi do ai ng u? a. H Huy Tp b. Nguyn Vn C c. Trng Chinh d. L Hng Phongp n Cu 54: c s gip ca Quc t Cng sn, ng ta kp thi cng b chng trnh hnh ng ca ng Cng sn ng Dng vo thi gian no? a. Thng 5 nm 1932 b. Thng 6 nm 1932p n c. Thng 7 nm 1932 d. Thng 8 nm 1932 Cu 55: Quc t Cng sn hp i hi ln th 7 u khi no? a. Thng 7 nm 1935, Bc lin. b. Thng 7 nm 1935, Pa ri c. Thng 7 nm 1935, Lun n d. Thng 7 nm 1935, Matxcvap n Cu 56: Hi ngh no ca Ban chp hnh Trung ng ng ch trng tm gc cc khu hiu "c lp dn tc" v "cch mng rung t" a) Hi ngh hp thng 10-1930 b) Hi ngh hp thng 7-1936p n c) Hi ngh hp thng 11-1939 d) Hi ngh hp thng 5-1941 Cu 57: Mc tiu c th trc mt ca cao tro cch mng 1936-1939 l g? a) c lp dn tc. b) Cc quyn dn ch n s.p n c) Rung t cho dn cy.

d) Tt c cc mc tiu trn. Cu 58: Cho bit i tng ca cch mng trong giai on 1936-1939 a) Bn quc xm lc. b) a ch phong kin. c) quc v phong kin. d) Mt b phn quc xm lc v tay sai.p n Cu 59: Phong tro ng Dng i hi si ni nht nm no? a. 1936p n b. 1937 c. 1938 d. 1939 Cu 60: Trong cao tro dn ch 1936-1939 ng ch trng tp hp nhng lc lng no no? a) Cng nhn v nng dn. b) C dn tc Vit Nam. c) Cng nhn, nng dn, tiu t sn, t sn, a ch. d) Mi lc lng dn tc v mt b phn ngi Php ng Dng.p n Cu 61: Hi ngh Ban chp hnh Trung ng ng hp thng 7-1936 ch trng thnh lp mt trn no? a) Mt trn dn ch ng Dng. b) Mt trn nhn d