Câu Hỏi Với Từ Để Hỏi page 1
Câu Hỏi Với Từ Để Hỏi page 2
Câu Hỏi Với Từ Để Hỏi page 3

Câu Hỏi Với Từ Để Hỏi

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Câu hỏi với từ để hỏi trong tiếng anh

Text of Câu Hỏi Với Từ Để Hỏi

CU HI VI T HI - WH question

Cc cu hi vi t hi cho php ngi ni tm thm thng tin v ch mnh quan tm. Cc t hi theo thng tin mun tm c th c lit k nh sau:

When? (Khi no?) - Time => Hi thng tin v thi gianWhere? ( u) - Place => Hi thng tin v ni chnWho? (ai) - Person => Hi thng tin v ngiWhy? (ti sao) - Reason => Hi l doHow? (nh th no) - Manner => Hi cch thc, phng thcWhat? (ci g)- Object/Idea/Action =>Hi v vt/ kin/hnh ng

Cc t khc cng c th c s dng hi cc thng tin c th:

Which (one)? - Choice of alternatives => Hi thng tin v s la chnWhose? (ca ai?) - Possession => Hi thng tin v s huWhom? (ai?)- Person (objective formal) => Hi v ngi ( dng tn ng)How much? (bao nhiu?) - Price, amount (non-count) => Hi v gi c, lng (khng m c)How many? (bao nhiu?) - Quantity (count) => Hi v lng (m c)How long? (mt bao lu?)- Duration => Hi v thi gianHow often? ( - Frequency => Hi v mc thng xuynHow far? (bao xa?)- Distance => Hi v khong cch

V mt ng php, cc cu hi dng vi t hi c s dng ph thuc vo thng tin c hi l ch ng hoc v ng ca mt cu. i vi dng thng tin cn hi l thng tin thuc ch ng ca cu, em ch cn n gin thay th ngi hoc vt c hi vo v tr t hi wh-word.

(Someone has my baseball.) Who has my baseball?(Ai ang gi qu bng chy ca ti) Ai c qu bng ca ti?(Something is bothering you.) What is bothering you?(Ci g ang lm phin bn) Ci g ang lm phin bn?

i vi thng tin cn tm nm v ng ca cu, vic hnh thnh cu hi vi t hi ph thuc vo liu c mt tr ng t trong cu ban u hay khng. Tr ng t hay ng t ph tr l cc ng t ng trc ng t chnh. Cc tr ng t c in nghing v in m trong cc cu di y.

Icando it.Ti c th lm c iu .

Theyareleaving.H ang b i.

Ihaveeaten my lunch.Ti n tra ri.

to cu hi s dng theo hnh thc thng tin cn tm nm v ng ca cu, trc ht to ra mt cu hi dng yes/no question bng cch o ch ng v tr ng t trong cu. Sau , thm t hi wh-word vo u cu.

EX:She is eating an apple.=>is she eating?=> What is she eating?

Nu trong cu khng c tr ng t v ng t chnh l ng t be, to ra cu hi chng ta ch cn i ch gia ch ng ca cu v ng t be sau thm t hi ph hp vo u cu.

Cu khng nh:

He is Nam.chuyn theo dng yes/no question : is hedng cu hi vi t hi:

Who is he?

cu trn, He l ch ng v ng t chnh ca cu l ng t be c chia vi ngi th ba s t is. to cu hi vi trng hp ny, o v tr ca ch ng He v ng t is, sau thm t hi (trong trng hp ny chng ta thm Who vo u cu).

Nu trong cu trn thut (cu khng nh) khng c tr ng t v ng t chnh ca cu khng phi l ng t be, chng ta thm tr ng t do trc ch ng ca cu. Sau chng ta thm t hi ph hp u cu to thnh mt cu hi. Nh rng vic thm tr ng t do phi ph hp vi ngi v s ca ch ng. V d, khi ch ng l ngi th ba, s t, tr ng t do phi chuyn thnh does.

Cu khng nh:

You want something.Chuyn theo dng yes/no question: do you wantDng cu hi vi t hi:

What do you want?

cu trn, chng ta khng thy trong cu khng nh You want something c tr ng t. V th, khi chuyn sang cu hi, chng ta phi thm tr ng t do vo trc ch ng you ca cu. Sau chng ta hi thng tin v tn ng something bng cch thm t hi What vo u cu. Kt qu l chng ta c mt cu hi: What do you want?