Do an banh bong lan swissroll

  • View
    2.609

  • Download
    13

Embed Size (px)

Text of Do an banh bong lan swissroll

n cng ngh thc phm: Thit k phn xng sn xut bnh bng lan

MC LCDANH MC BNG...................................................................................................................... iii DANH MC HNH ....................................................................................................................... iv 1. 2. M u .................................................................................................................................... 1 Tng quan ............................................................................................................................... 2 2.1. 2.2. 2.3. Lp lun kinh t ................................................................................................................ 2 La chn sn phm .......................................................................................................... 3 La chn nguyn liu ....................................................................................................... 5 Bt m: ...................................................................................................................... 5 Trng g: ................................................................................................................... 6 ng: ...................................................................................................................... 7 Cht bo .................................................................................................................... 7 Mui n: .................................................................................................................... 8 Nc: ........................................................................................................................ 8 Cc nguyn liu ph khc ......................................................................................... 8 Ph gia ...................................................................................................................... 9

2.3.1. 2.3.2. 2.3.3. 2.3.4. 2.3.5. 2.3.6. 2.3.7. 2.3.8. 2.4. 3.

a im xy dng ......................................................................................................... 10 S quy trnh cng ngh ............................................................................................. 11 Thuyt minh quy trnh cng ngh .................................................................................. 12 Ly tm ..................................................................................................................... 12 Phi trn .................................................................................................................. 13 Phi trn v sc kh................................................................................................. 14 Qut du .................................................................................................................. 15 Tri bt .................................................................................................................... 16 Nng ..................................................................................................................... 16 Phun du.................................................................................................................. 17 Lm ngui ............................................................................................................... 18 Ct bnh .................................................................................................................. 18 i

Quy trnh cng ngh.............................................................................................................. 11 3.1. 3.2.

3.2.1. 3.2.2. 3.2.3. 3.2.4. 3.2.5. 3.2.6. 3.2.7. 3.2.8. 3.2.9.

n cng ngh thc phm: Thit k phn xng sn xut bnh bng lan 3.2.10. 3.2.11. 3.2.12. 3.2.13. 3.2.14. 3.2.15. 4. Trn kem ............................................................................................................. 19 Tri kem .............................................................................................................. 19 To hnh............................................................................................................... 20 Phun cn .............................................................................................................. 21 ng gi .............................................................................................................. 21 V hp, thng ...................................................................................................... 22

Cn bng vt cht .................................................................................................................. 23 4.1. 4.2. Nguyn liu .................................................................................................................... 23 Tnh ton cc qu trnh ................................................................................................... 24

5.

La chn thit b ................................................................................................................... 26 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. My ly tm lc................................................................................................................ 26 My xay ng .............................................................................................................. 27 Bn phi trn bt............................................................................................................ 28 Bn cha trung gian ....................................................................................................... 28 Bn trn kem v cha kem trung gian ........................................................................... 29 L nng ........................................................................................................................ 29 My ng bao b ............................................................................................................. 30 Bng ti .......................................................................................................................... 31 Tng kt thit b chnh ................................................................................................... 32

6. 7. 8.

Tnh ton nng lng ............................................................................................................ 33 B tr mt bng phn xng ................................................................................................. 34 An ton v sinh torng nh my ............................................................................................. 35 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 8.5. 8.6. 8.7. Qui nh v v sinh i vi cng nhn ........................................................................... 35 V v sinh nh xng ..................................................................................................... 36 V sinh cng c cha nguyn liu ................................................................................. 36 Phng chy cha chy .................................................................................................... 36 An ton lao ng ............................................................................................................ 36 Kt cu nh my ............................................................................................................. 37 X l nc thi trong nh my ..................................................................................... 37

TI LIU THAM KHO ............................................................................................................ 38

ii

n cng ngh thc phm: Thit k phn xng sn xut bnh bng lan

DANH MC BNGBng 2-1: Ch tiu bnh bng lan Solite Swiss Roll Kinh ........................................................ 4 Bng 2-2: Ch tiu cht lng bt m (TCVN 4359:1999) ............................................................. 5 Bng 2-3: Ch tiu cht lng ng (TCVN 6959:2001) ............................................................. 7 Bng 2-4: Ch tiu cht lng shortening v b ............................................................................. 7 Bng 2-5: Ch tiu cht lng mui n dng trong sn xut .......................................................... 8 Bng 2-6: Ch tiu cht lng nc ................................................................................................ 8 Bng 2-7: Mt s thng tin v Khu cng nghip M Phc ........................................................ 10 Bng 4-1: Qu trnh phi trn kem ............................................................................................... 19 Bng 5-1: Thc n 1 m bt nho .............................................................................................. 23 Bng 5-2: Thc n 1 m kem cho 1 m bt nho ....................................................................... 23 Bng 5-3: Nguyn liu khc 1 m bt nho .................................................................................. 24 Bng 5-4: Tng nguyn liu 1 ngy.............................................................................................. 24 Bng 6-1: Thng s mt s my ly tm lc .................................................................................. 26 Bng 6-2: Thng s mt s my xay ng ................................................................................. 27 Bng 6-3: Thng s mt s bn phi trn .................................................................................... 28 Bng 6-4: Thng s mt s l nng bnh ................................................................................... 29 Bng 6-5: Thng s my ng bao b ........................................................................................... 30 Bng 6-6: Bng tng kt thit b chnh ......................................................................................... 32

iii

n cng ngh thc phm: Thit k phn xng sn