43
Elektronska tr Elektronska tr žišta žišta Marijana Vidas-Bubanja Marijana Vidas-Bubanja

Elektronsko trziste

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Elektronsko poslovanje, elektronsko trziste

Citation preview

Page 1: Elektronsko trziste

Elektronska trElektronska tržištažišta

Marijana Vidas-BubanjaMarijana Vidas-Bubanja

Page 2: Elektronsko trziste

E-tržišta (e-markets)E-tržišta (e-markets)

Dominantna foma ukupne B2B Dominantna foma ukupne B2B trgovine su na Internetu trgovine su na Internetu zasnovana elektronska tržišta (e zasnovana elektronska tržišta (e markets)markets)

Forester Research- Do 2004. Forester Research- Do 2004. Godine e-tržišta će predstavljati Godine e-tržišta će predstavljati 45% do 77% B2B trgovine45% do 77% B2B trgovine

IDA- Do 2004. Godine učešće e-IDA- Do 2004. Godine učešće e-tržišta u B2B trgovini do 56%tržišta u B2B trgovini do 56%

Page 3: Elektronsko trziste

Faktori koji su uslovili pojavu Faktori koji su uslovili pojavu e-tržištae-tržišta

Tehnološki pomaci i Tehnološki pomaci i unapredjenja;unapredjenja;

Prednosti koji ovaj način Prednosti koji ovaj način poslovanja nudi kupcima i poslovanja nudi kupcima i ponudjačima odredjenih ponudjačima odredjenih proizvoda;proizvoda;

Promovisanje saradnje različitih Promovisanje saradnje različitih partnera duž lanca snabdevanja.partnera duž lanca snabdevanja.

Page 4: Elektronsko trziste

Lanac snabdevanjaLanac snabdevanja

Odnosi izmedju poslovnih subjekata Odnosi izmedju poslovnih subjekata najbolje se mogu razumeti u okviru najbolje se mogu razumeti u okviru lanca snabdevanjalanca snabdevanja

Lanac snabdevanja obuhvata sve Lanac snabdevanja obuhvata sve aktivnosti vezane za protok i aktivnosti vezane za protok i transformaciju robe od sirovina do transformaciju robe od sirovina do isporuke gotove robe krajnjem isporuke gotove robe krajnjem korisnikukorisniku

Page 5: Elektronsko trziste

Lanac snabdevanja se deli Lanac snabdevanja se deli na:na:

Uzlazne (upstream) aktivnostiUzlazne (upstream) aktivnosti - - koje su vezane za ulaz materijalnih i koje su vezane za ulaz materijalnih i servisnih inputa od snabdevačaservisnih inputa od snabdevača

Interne aktivnostiInterne aktivnosti –podrazumevaju –podrazumevaju proizvodnju i pakovanje robeproizvodnju i pakovanje robe

Silazne (downstream) aktivnosti Silazne (downstream) aktivnosti – distribucija i prodaja robe – distribucija i prodaja robe distributerima i krajnjim kupcimadistributerima i krajnjim kupcima

Page 6: Elektronsko trziste

Lanac snabdevanjaLanac snabdevanja

Page 7: Elektronsko trziste

Primena B2B veza u lancu Primena B2B veza u lancu snabdevanja omogućavasnabdevanja omogućava

Niže troškove nabavkeNiže troškove nabavke Niže zaliheNiže zalihe Veću efikasnost u logisticiVeću efikasnost u logistici Porast prodajaPorast prodaja Niže prodajne i marketing Niže prodajne i marketing

troškovetroškoveBolji menadžment lanca sanbdevanja (supply chain management)-koordinacija pripreme i prijema porudžbina i njihovo ostvarivanje tj. distribucija proizvoda, usluga i informacija.

Page 8: Elektronsko trziste

Šta je elektronsko tržište?Šta je elektronsko tržište?

To je inter-organiTo je inter-organizzacioni informacioni acioni informacioni sistem koji omogusistem koji omogućava kupcima i ćava kupcima i prodavcima koji prodavcima koji u u njemu učestvuju da njemu učestvuju da razmene informacije o ceni i ponudi razmene informacije o ceni i ponudi proizvodaproizvoda

Ustvari, elektronsko tržište je Ustvari, elektronsko tržište je brokerska usluga koj spaja ponudjača brokerska usluga koj spaja ponudjača i kupce u odredjenom tržišnom i kupce u odredjenom tržišnom segmentusegmentu

Page 9: Elektronsko trziste

Velika trgovinska zajednica u kojoj se Velika trgovinska zajednica u kojoj se porudžbine kupaca uklapaju sa porudžbine kupaca uklapaju sa ponudama prodavacaponudama prodavaca

Page 10: Elektronsko trziste

Tipičan primer elektronskog tržišta Tipičan primer elektronskog tržišta su sistemi za rezervaciju avionskih su sistemi za rezervaciju avionskih karata-Amadeus, Galileo Sabre.karata-Amadeus, Galileo Sabre.

Evidentne prednosti za kupcaEvidentne prednosti za kupca Manje evidentne prednosti za Manje evidentne prednosti za

ponudjača. Oni manje konkurentni su ponudjača. Oni manje konkurentni su primorani da prihvate sniženje svojih primorani da prihvate sniženje svojih cena.cena.

Page 11: Elektronsko trziste

Razlike izmedju IOS i elektronskih trRazlike izmedju IOS i elektronskih tržžištaišta

IOSIOS            Odnos Odnos

kupac/snabdevakupac/snabdevačč je je determinisan u napred determinisan u napred sa pretpostavkom da sa pretpostavkom da je u pitanju dugoroje u pitanju dugoroččan an odnos koji odnos koji ćće bazirati e bazirati na vena veććem broju em broju transakcija;transakcija;

  ETETMogu postojati dva tipa Mogu postojati dva tipa

odnosa:odnosa:a)Vezaa)Veza kupac/prodavac se kupac/prodavac se

uspostavlja u momentu uspostavlja u momentu obavljanja transakcije i obavljanja transakcije i može trajati samo u toj može trajati samo u toj jednoj transakciji (na primer jednoj transakciji (na primer transakcija nabavke)transakcija nabavke)

b)b)  Definiše se ugovor izmedju Definiše se ugovor izmedju kupca i prodavca po kome kupca i prodavca po kome se prodavac obavezuje da se prodavac obavezuje da kupcu isporukupcu isporuččuje usluge ili uje usluge ili proizvode u definisanom proizvode u definisanom vremenskom periodu ( na vremenskom periodu ( na pr. pretplatna transakcija);pr. pretplatna transakcija);

Page 12: Elektronsko trziste

IOSIOS  IOS sistemi su izgradjeni oko IOS sistemi su izgradjeni oko

privatnih ili javno dostupnih privatnih ili javno dostupnih mremrežža;a;

      Ako se u IOS ukljuAko se u IOS uključče spoljne e spoljne komunikacione kompanije to komunikacione kompanije to su najsu najššešešćće VAN provajderi;e VAN provajderi;

Dogovorima unapred se Dogovorima unapred se precizira priroda i forma precizira priroda i forma posposllovnih dokumenata i ovnih dokumenata i plaplaććanja kojanja kojaa će se će se razmenjivati; razmenjivati;

  

ETET  Elektronska trElektronska tržžišta su tipiišta su tipiččno no

izgradjena oko javno dostupnih izgradjena oko javno dostupnih mremrežža;a;

Kada se ukljuKada se uključče spoljne e spoljne komunikacionekomunikacione kompanije to su kompanije to su obiobiččno online servis provajderi koji no online servis provajderi koji funkcionišu kao market mejkfunkcionišu kao market mejkeeri ri (organizatori tržišta);(organizatori tržišta);

  

    Prodavac u saradnji sa market Prodavac u saradnji sa market mejkmejkeerom odredjuje koje će rom odredjuje koje će poslovneposlovne transtransaakacije obezbedjivati;kacije obezbedjivati;

            

Page 13: Elektronsko trziste

IOSIOSNaNa bazibazi predhodnih dogovora predhodnih dogovora

obe strane znaju koja obe strane znaju koja komunikaciona mrekomunikaciona mrežža a ćće e biti jedinstvena za ceo biti jedinstvena za ceo sistem; sistem;

Formulišu se zajedniFormulišu se zajedniččke ke smernice i osmernice i oččekivanja, tako ekivanja, tako da svaka strana zna kako da svaka strana zna kako ćće se sistem koristiti i kada e se sistem koristiti i kada ćće transe transaakacijkacijaa biti biti pokrenuta i primljena od pokrenuta i primljena od stranstranee svakog partnera. svakog partnera.

ETET

Kupci i prodavci nezavisno Kupci i prodavci nezavisno odluodluččuju koju uju koju ćće e komunikacionu mrekomunikacionu mrežžu u koristiti da bi ukoristiti da bi uččestvovali estvovali na elektronskom trna elektronskom tržžiišštu. tu. MreMrežža moa možže biti razlie biti različičita od ta od jedne do druge transakcije.jedne do druge transakcije.

    Ne formulišu se unapred Ne formulišu se unapred zajednizajedniččke smerniceke smernice

  

Page 14: Elektronsko trziste
Page 15: Elektronsko trziste

Elektronska tržišta i trgovinski ciklus / EDI i trgovinski ciklus

Page 16: Elektronsko trziste

Kriterijumi grupisanja e-Kriterijumi grupisanja e-tržištatržišta

Učesnici na tržištuUčesnici na tržištu

Tip transakcijeTip transakcije

Tip proizvoda kojim se trgujeTip proizvoda kojim se trguje

Smer trgovinske transakcijeSmer trgovinske transakcije

Page 17: Elektronsko trziste

Učesnici na tržištuUčesnici na tržištu

One to manyOne to many a)a) JJedna kompanija edna kompanija

prodaje mnogim prodaje mnogim kupcima (kupcima (sell sidesell side) )

b)b) JJedna kompanija edna kompanija kupuje za svoje kupuje za svoje potrebe od mnogih potrebe od mnogih snabdevača (snabdevača (buy sidebuy side))

-K-Kompanjski fokusirana e-ompanjski fokusirana e-trgovina-company trgovina-company centric ECcentric EC

-P-Privatna elektronska rivatna elektronska tržištatržišta

MMany-to-manyany-to-many-M-Mnogi kupci i mnogi nogi kupci i mnogi

snabdevači se sreću snabdevači se sreću na na elektronskelektronskom tržištuom tržištu sa sa ciljem da medjusobno ciljem da medjusobno trguju trguju

-B-Berze (erze (exchangesexchanges) ili ) ili trgovinske zajednice trgovinske zajednice ((trading communitiestrading communities))

-O-Obično bično ih ih poseduju i vode poseduju i vode posrednici (brokeri) ili posrednici (brokeri) ili konzorcijum, tzv. treća konzorcijum, tzv. treća strana strana

-O-Otvorena za učešće svim tvorena za učešće svim zainteresovanim stranama zainteresovanim stranama -- javnjavnaa e-tržišta e-tržišta

Page 18: Elektronsko trziste

Tip transakcijeTip transakcije Spot kupovinaSpot kupovina -- kupovin kupovinaa roba ili usluga roba ili usluga

onda kada su potrebneonda kada su potrebne

--po postojećim tržišnim cenama koje su po postojećim tržišnim cenama koje su dinamički odredjene kretanjem ponude i dinamički odredjene kretanjem ponude i tražnjetražnje

SStrateško (sistematsko) snabdevanjetrateško (sistematsko) snabdevanje uključuje kupovinu koja je precizirana uključuje kupovinu koja je precizirana dugoročnim ugovornim odnosomdugoročnim ugovornim odnosom

--ugovara ugovara se se direktnim online ili ofline direktnim online ili ofline pregovorima izmedju kupca i prodavca pregovorima izmedju kupca i prodavca

Page 19: Elektronsko trziste

Tip proizvoda kojim se Tip proizvoda kojim se trguje trguje

Direktni materijaliDirektni materijali se koriste u kreiranju se koriste u kreiranju finalnog proizvoda finalnog proizvoda

- Kupovina je planirana; Kupuju se u velikim Kupovina je planirana; Kupuju se u velikim količinamakoličinama

- Indirektni materijaliIndirektni materijali su proizvodi kao što je su proizvodi kao što je na primer kancelarijski materijal, koji samo na primer kancelarijski materijal, koji samo podržavaju proces proizvodnje. podržavaju proces proizvodnje.

- OObično bično se se koriste u tzv. MRO aktivnostima koriste u tzv. MRO aktivnostima ((MROMRO--maintance, repaire and operationmaintance, repaire and operation - - održavanje, popravka i rad) održavanje, popravka i rad)

Page 20: Elektronsko trziste

Smer trgovinskih transakcijaSmer trgovinskih transakcija

Vertikalna e-tržištaVertikalna e-tržišta su kapaciteti za su kapaciteti za razmenu između kupaca i prodavaca razmenu između kupaca i prodavaca homogenih proizvoda određene homogenih proizvoda određene industrijske grane industrijske grane

--COVISINT berza auto delova, koju COVISINT berza auto delova, koju podržavaju kompanije podržavaju kompanije DaimlerChrysler, Ford, General Motors, DaimlerChrysler, Ford, General Motors, Renault, Commerceone i Oracle Renault, Commerceone i Oracle

Page 21: Elektronsko trziste

Horizontalna e-tržištaHorizontalna e-tržišta jesu kapaciteti za jesu kapaciteti za razmenu između prodavaca i kupaca razmenu između prodavaca i kupaca različitih industrijskih grana koji nabavljaju različitih industrijskih grana koji nabavljaju generičke ili tzv. indirektne proizvode i generičke ili tzv. indirektne proizvode i usluge koji nisu deo finalnih proizvoda usluge koji nisu deo finalnih proizvoda preduzeća preduzeća

--TradeOut.com TradeOut.com tržište tržište na kojem kompanije na kojem kompanije nude zalihe neprodate robe i opremu koja im nude zalihe neprodate robe i opremu koja im više nije potrebna drugim kompanijama koje više nije potrebna drugim kompanijama koje imaju potrebu za takvom opremom ili robom imaju potrebu za takvom opremom ili robom

Page 22: Elektronsko trziste

ONE TO MANYONE TO MANY

ELEKTRONSKA TRŽIŠTAELEKTRONSKA TRŽIŠTA

Page 23: Elektronsko trziste

One from many-elektronsko tržište One from many-elektronsko tržište nabavke (byer oriented - buy side nabavke (byer oriented - buy side

EM- EM- e-procurament)e-procurament)

Osnivaju kompanije koje ostvaruju Osnivaju kompanije koje ostvaruju veliki obim kupovineveliki obim kupovine

Tržište otvara i njime upravlja Tržište otvara i njime upravlja KUPACKUPAC

Privatno tržištePrivatno tržište Veliki kupci otvaraju sopstveno Veliki kupci otvaraju sopstveno

elektronsko tržište na elektronsko tržište na sopstvenom serveru i pozivaju sopstvenom serveru i pozivaju potencijalne snabdevače da nude potencijalne snabdevače da nude svoju robusvoju robu (bidding) (bidding)

Page 24: Elektronsko trziste

Elektronsko nudjenje robe velikim Elektronsko nudjenje robe velikim kupcima značajno snižava njegove kupcima značajno snižava njegove nabavne troškove i skraćuje nabavni nabavne troškove i skraćuje nabavni ciklus.ciklus.

Ovaj model je jedinstven u B2B Ovaj model je jedinstven u B2B trgovini i ne postoji u B2C trgovinitrgovini i ne postoji u B2C trgovini

Page 25: Elektronsko trziste

Arhitektura e-trArhitektura e-tržišta orijentisanog žišta orijentisanog na kupcana kupca

Page 26: Elektronsko trziste

UspeUspeššan primer GE koji je 1996an primer GE koji je 1996.. godine godine krenuo sa online nabavnim sistemomkrenuo sa online nabavnim sistemom

Prednosti:Prednosti:1)1) Broj radnika u procesu nabavke kompanije GE smanjen je za Broj radnika u procesu nabavke kompanije GE smanjen je za

30%30%2)2) Materijalni troškovi nabavke su smanjeni za 5 do 20% zbog Materijalni troškovi nabavke su smanjeni za 5 do 20% zbog

mogućnosti pristupa većeg broja ponudjačamogućnosti pristupa većeg broja ponudjača3)3) Od radnika koji su ostali u procesu nabavke 60% je imalo Od radnika koji su ostali u procesu nabavke 60% je imalo

više vremena za druge strateške aktivnostiviše vremena za druge strateške aktivnosti4)4) Na ovaj način GE je pronašao mnogo novih i jeftinijih Na ovaj način GE je pronašao mnogo novih i jeftinijih

snabdevačasnabdevača5)5) Snabdevači koji su davali svoje ponude GE online sistemu Snabdevači koji su davali svoje ponude GE online sistemu

otvorili su sebi mogućnost saradnje i sa drugim delovima GE otvorili su sebi mogućnost saradnje i sa drugim delovima GE kompanije tako da mnogi beleže rast sopstvenih poslovnih kompanije tako da mnogi beleže rast sopstvenih poslovnih aktivnostiaktivnosti

6)6) GE-ov javni sajt za ponude tpn.geis.com je imao 2.500 GE-ov javni sajt za ponude tpn.geis.com je imao 2.500 registrovanih snabdevača u decembru 1998. godineregistrovanih snabdevača u decembru 1998. godine

Page 27: Elektronsko trziste

One to many elektronsko tržište One to many elektronsko tržište prodaje (supplier oriprodaje (supplier orieented- sell side nted- sell side

EM)EM) Ponudjač Ponudjač

najčešće najčešće proizvodjač proizvodjač otvara e-otvara e-prodavnicu u prodavnicu u kojoj nudi svoju kojoj nudi svoju roburobu

Kupci mogu biti Kupci mogu biti kompanije ili kompanije ili individualni individualni potrošačipotrošači

Ima prednost dok Ima prednost dok ponudjač ima ponudjač ima reputaciju na reputaciju na tržištu i verne tržištu i verne kupcekupce

Problem za male Problem za male ponudjače-kako ponudjače-kako naći kupcanaći kupca

Nije pogodan Nije pogodan model za velike i model za velike i česte kupovine česte kupovine jednog kupcajednog kupca

Page 28: Elektronsko trziste

Arhitektura e-tržišta orijentisanog Arhitektura e-tržišta orijentisanog na snabdevačana snabdevača

Page 29: Elektronsko trziste

Uspešni primeri ovog Uspešni primeri ovog poslovnog modelaposlovnog modela

DellDell

IntelIntel

CiscoCiscoU 1998. godini Cisco U 1998. godini Cisco

je preko Interneta je preko Interneta prodao rutera i prodao rutera i ostale mrežne ostale mrežne opreme uopreme u vrednosti vrednosti od preko 1 milijarde od preko 1 milijarde dolara uglavnom dolara uglavnom poslovnim kupcima-poslovnim kupcima-kompanijamakompanijama

IBMIBM

Page 30: Elektronsko trziste

Tržište orijetisano na snabdevača-Tržište orijetisano na snabdevača-kompanija CISCOkompanija CISCO

Zahvaljujući funkcionisanju ovog e-tržišta Zahvaljujući funkcionisanju ovog e-tržišta kompanija Cisco je prodala online više od 1 kompanija Cisco je prodala online više od 1 milijarde $ rutera, svičeva i ostale mrežne milijarde $ rutera, svičeva i ostale mrežne opreme od ukupne prodaje vredne 6,4 opreme od ukupne prodaje vredne 6,4 milijarde$ u 1997. godini. milijarde$ u 1997. godini.

KKupci kompanije Cisco i distributeri se upci kompanije Cisco i distributeri se loguju na sajt oko 1 milion puta mesečno loguju na sajt oko 1 milion puta mesečno da bi dobili tehničku pomoć, proverili svoje da bi dobili tehničku pomoć, proverili svoje porudžbine, daunlodovali softver.porudžbine, daunlodovali softver.

Online usluga je tako dobro primljena, da Online usluga je tako dobro primljena, da se skoro 70% svih upita kupaca isporučuje se skoro 70% svih upita kupaca isporučuje online, a 90% softvera se prodaje takodje online, a 90% softvera se prodaje takodje elektronskim putemelektronskim putem..

Page 31: Elektronsko trziste

Zahavljujući ovako dobrom funkcionisanju e-tržišta, Zahavljujući ovako dobrom funkcionisanju e-tržišta, Cisco je prešao na sistem izrade proizvoda po Cisco je prešao na sistem izrade proizvoda po porudžbini porudžbini (build to order)(build to order) i ima vrlo male zalihe. i ima vrlo male zalihe.

Pre otvaranja sajta poručivanje proizvoda od kompanije Pre otvaranja sajta poručivanje proizvoda od kompanije Cisco je bilo dugo i komplikovano. Od jula 1996. godine Cisco je bilo dugo i komplikovano. Od jula 1996. godine osnovan je Internet proizvodni centar (Internet Product osnovan je Internet proizvodni centar (Internet Product Center) koji je omogućio korisnicima da kupe bilo koji Center) koji je omogućio korisnicima da kupe bilo koji Ciscov proizvod preko WEB-a. Ciscov proizvod preko WEB-a.

Već od 1999. godine kupci mogu sami da naprave i Već od 1999. godine kupci mogu sami da naprave i konfiguraciju računara koji im odgovara i upute zahtev konfiguraciju računara koji im odgovara i upute zahtev odeljenju za isporuke. Takodje, zahvaljujući programu odeljenju za isporuke. Takodje, zahvaljujući programu koji je aktiviran 1997. godine veliki kupci kompanije koji je aktiviran 1997. godine veliki kupci kompanije Cisco imaju sa njom interaktivni odnos-ostvaruje se Cisco imaju sa njom interaktivni odnos-ostvaruje se veza kupčevog ili Ciscovog sistema preko Interneta ili veza kupčevog ili Ciscovog sistema preko Interneta ili privatnih mreža, tako da veliki kupci u svakom privatnih mreža, tako da veliki kupci u svakom momentu imaju pregled konfiguracija i cena pre nego momentu imaju pregled konfiguracija i cena pre nego što upute svoje porudžbine.što upute svoje porudžbine.

Page 32: Elektronsko trziste

Prednosti:Prednosti: 1)Sniženje operativnih troškova – uštede godišnje za 1)Sniženje operativnih troškova – uštede godišnje za

363 miliona $ ili 17,5% od ukupnih operativnih 363 miliona $ ili 17,5% od ukupnih operativnih troškova;troškova;

2) Zahvaljujući tome što se 70% tehničke pomoći 2) Zahvaljujući tome što se 70% tehničke pomoći kupcima daje online, produktivnost službe tehničke kupcima daje online, produktivnost službe tehničke pomoći je povećana za oko 200-300%;pomoći je povećana za oko 200-300%;

3) Sniženi su troškovi osoblja za tehničku podršku za 3) Sniženi su troškovi osoblja za tehničku podršku za oko 125 miliona $oko 125 miliona $

Online prodaja softvera snizila je distribucione Online prodaja softvera snizila je distribucione troškove za 180 miliona $ + 50 miliona $ dodatnih troškove za 180 miliona $ + 50 miliona $ dodatnih ušteda za izostanak potrebe štampanja kataloga i ušteda za izostanak potrebe štampanja kataloga i marketing softverskih proizvoda.marketing softverskih proizvoda.

Perspektive se procenjuju u smislu daljeg rasta online Perspektive se procenjuju u smislu daljeg rasta online prodaja za 60% godišnje počev od 1999prodaja za 60% godišnje počev od 1999. . godine.godine.

Page 33: Elektronsko trziste

MANY TO MANYMANY TO MANY

ELEKTRONSKA TRŽIŠTAELEKTRONSKA TRŽIŠTA

Page 34: Elektronsko trziste

Uključuju veliki broj kupaca i prodavaca Uključuju veliki broj kupaca i prodavaca koji ulaze u transakcije i trgovinske odnosekoji ulaze u transakcije i trgovinske odnose

Obe strane ostvaruju prednosti od Obe strane ostvaruju prednosti od međusobne saradnjemeđusobne saradnje

Nazivaju se još i trgovinski portali (Nazivaju se još i trgovinski portali (Trade Trade portalsportals) ili mrežna tržišta () ili mrežna tržišta (Net marketsNet markets))

Otvorena su za učešće svih Otvorena su za učešće svih zainteresovanih strana koje koriste zainteresovanih strana koje koriste zajedničku tehnološku platformuzajedničku tehnološku platformu

Page 35: Elektronsko trziste

U središtu ovih tržišta je tzv. U središtu ovih tržišta je tzv. market market makermaker, posrednik, koji upravlja tržištem, a , posrednik, koji upravlja tržištem, a često ga i poseduječesto ga i poseduje

Neutralna tržišta može posedovati velika Neutralna tržišta može posedovati velika kompanija kupac ili prodavac, neutralna kompanija kupac ili prodavac, neutralna treća strana – posrednik, ili velika grupa treća strana – posrednik, ili velika grupa kupaca ili prodavaca (konzorcijum)kupaca ili prodavaca (konzorcijum)

Osnovni prihodni model je transakciona Osnovni prihodni model je transakciona marža (flat ili procenat), nadoknada za marža (flat ili procenat), nadoknada za servise dodatne vrednosti, godišnja servise dodatne vrednosti, godišnja članarina, ili prihod od reklama.članarina, ili prihod od reklama.

Podržavaju aktivnosti kreirane trgovinske Podržavaju aktivnosti kreirane trgovinske zajednice kao što je distribucija novih zajednice kao što je distribucija novih informacija, sponzorisanje diskusionih informacija, sponzorisanje diskusionih grupa, blogiing, ili obezbedjuju odredjene grupa, blogiing, ili obezbedjuju odredjene istraživačke aktivnostiistraživačke aktivnosti

Page 36: Elektronsko trziste

Tipovi javnih e-tržištaTipovi javnih e-tržišta

B2B portaliB2B portali Tržišta treće straneTržišta treće strane Konzorcijumska posrednička tržištaKonzorcijumska posrednička tržišta Platforme za dinamičko uklapanje ponude i Platforme za dinamičko uklapanje ponude i

tražnje i za aukcijetražnje i za aukcije

Posrednička tržišta mogu biti: Posrednička tržišta mogu biti: -horizontalna ili vertikalna -horizontalna ili vertikalna -mogu pokrivati spot kupovine ili strateško -mogu pokrivati spot kupovine ili strateško snabdevanje učesnika tržištasnabdevanje učesnika tržišta

Page 37: Elektronsko trziste

KarakteristikaKarakteristika neutralnih ET- dinamična trgovina - neutralnih ET- dinamična trgovina -kada se cene konstantno menjaju u skladu sa kada se cene konstantno menjaju u skladu sa odnosom ponude i tražnjeodnosom ponude i tražnje

MehanizmiMehanizmi neutralnih ET – uklapanje ( neutralnih ET – uklapanje (matchingmatching) ) ponude i tražnje (gde su najbolji primer berze) i ponude i tražnje (gde su najbolji primer berze) i aukcije (aukcije (forward and reverse).forward and reverse).

Prednosti Prednosti neutralnih ET realizacije aukcija na e-neutralnih ET realizacije aukcija na e-tržištima jeste mogućnost da se okupi veliki broj tržištima jeste mogućnost da se okupi veliki broj kupaca na forward aukcijama, odnosno veliki broj kupaca na forward aukcijama, odnosno veliki broj prodavaca na reversnim aukcijama.prodavaca na reversnim aukcijama.

ProblemiProblemi neutralnih ET – integracija sistema neutralnih ET – integracija sistema izmedju kompanija učesnica na tržištuizmedju kompanija učesnica na tržištu

Page 38: Elektronsko trziste

Arhitektura posredničkog e-tržištaArhitektura posredničkog e-tržišta

Page 39: Elektronsko trziste

Privatne industrijske mrežePrivatne industrijske mreže

To To su Web-bazirane mreže koje poseduje su Web-bazirane mreže koje poseduje jedna velika kompanija prodavac ili kupacjedna velika kompanija prodavac ili kupac

CCiljilj mreže je mreže je ostvarenj ostvarenjee inter-organizacione inter-organizacione komunikacije na sell-side ili buy-side e-komunikacije na sell-side ili buy-side e-tržištimatržištima

Za razliku od EDI sistema, ovakve mreže šire Za razliku od EDI sistema, ovakve mreže šire aktivnosti na sve svoje poslovne partnereaktivnosti na sve svoje poslovne partnere

Primer ovakve mreže je BOING Part koji Primer ovakve mreže je BOING Part koji povezuje kupce Boingovih aviona sa Boingom povezuje kupce Boingovih aviona sa Boingom i Boing sa njegovim snabdevačimai Boing sa njegovim snabdevačima delova delova

Page 40: Elektronsko trziste

Privatne industrijske mreže -Privatne industrijske mreže -posredničko elektronsko tržišteposredničko elektronsko tržište

Boing PART posrednički mol koji spaja Boing PART posrednički mol koji spaja aviokopmanije sa 300 ključnih snabdevača aviokopmanije sa 300 ključnih snabdevača boingovih rezervnih delovaboingovih rezervnih delova

Prednosti za BOING-ove kupce: veća Prednosti za BOING-ove kupce: veća produktivnost jer manje vremna troše na produktivnost jer manje vremna troše na traženje delova i održavanje aviona, manji traženje delova i održavanje aviona, manji troškovi, veći profiti jer popravka aviona troškovi, veći profiti jer popravka aviona ide brže i ima manje izgubljenih sati letenjaide brže i ima manje izgubljenih sati letenja

Posrednički orijentisane B2B ET platforme Posrednički orijentisane B2B ET platforme su nužnost za kupce i prodavce izmedju su nužnost za kupce i prodavce izmedju kojih dolazi do velih i čestih trgovinskih kojih dolazi do velih i čestih trgovinskih transkacijatranskacija

Page 41: Elektronsko trziste

Karakteristike B2B Karakteristike B2B elektronskih tržištaelektronskih tržišta

Industrijska zastupljenostIndustrijska zastupljenost: : Neke grane kao što su proizvodnja računara i Neke grane kao što su proizvodnja računara i

elektronike, autoindustrija, petrohemija, papir i elektronike, autoindustrija, petrohemija, papir i kancelarijska oprema su pogodne za model e-kancelarijska oprema su pogodne za model e-tržišnog poslovanjatržišnog poslovanja

Geografska zastupljenostGeografska zastupljenost::Najveći broj B2B tržišta postoji u razvijenimNajveći broj B2B tržišta postoji u razvijenimZemljamaZemljamaInteres ZUR- u sktorima gde one ostvaruju Interes ZUR- u sktorima gde one ostvaruju

značajanije učešće: promet primarnih značajanije učešće: promet primarnih proizvoda, turizamproizvoda, turizam

Page 42: Elektronsko trziste

Faktori koji utiču na razvoj Faktori koji utiču na razvoj e-tržištae-tržišta

PODRŽAVAJUPODRŽAVAJU-Visoka fregmentacija na -Visoka fregmentacija na

strani tražnje i ponudestrani tražnje i ponude-Visoki troškovi -Visoki troškovi

distribucije i prodajedistribucije i prodaje-Visoka varijabilnost -Visoka varijabilnost

tražnjetražnje-Visoki troškovi -Visoki troškovi

pretraživanjapretraživanja-Različita digitalna -Različita digitalna

spremnost preduzećaspremnost preduzeća

OGRANIČAVAJUOGRANIČAVAJU--Članovi su komercijalni Članovi su komercijalni

rivalirivali-Teškoće vezane za -Teškoće vezane za

pitanja vlasništva i pitanja vlasništva i komercijalne komercijalne strukturestrukture

-Nemogućnost -Nemogućnost formiranja neutralnog formiranja neutralnog prodajnog okruženjaprodajnog okruženja

-Rizik podele -Rizik podele informacija sa ostalim informacija sa ostalim potencijalnim potencijalnim konkurentimakonkurentima

Page 43: Elektronsko trziste

Funkcije i uticaji B2B e-Funkcije i uticaji B2B e-tržištatržišta

FUNKCIJEFUNKCIJE-Obezbedjivanje -Obezbedjivanje

informacijainformacija-Povezivanje kupaca i -Povezivanje kupaca i

prodavačaprodavača-Sposobnost -Sposobnost

ostvarivanja online ostvarivanja online transakcijatransakcija

Sposobnost da se podrži Sposobnost da se podrži saradnja i ostvare sve saradnja i ostvare sve ključne funkcije ključne funkcije tradicionalnog tržištatradicionalnog tržišta

UTICAJIUTICAJI-Podrška saradnji -Podrška saradnji

izmedju učesnika na izmedju učesnika na tržištutržištu

-Niži transakcioni -Niži transakcioni troškovitroškovi

-Ukidaju potrebu -Ukidaju potrebu postojanja velikog postojanja velikog broja standardnih broja standardnih posrednika (vposrednika (veeliko i liko i malo prodaja, malo prodaja, špediteri)špediteri)

- Veća cenovna - Veća cenovna transparentnosttransparentnost