11332. Devizno trziste

 • Upload
  -

 • View
  259

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of 11332. Devizno trziste

 • 7/28/2019 11332. Devizno trziste

  1/16

  Devizno trite

 • 7/28/2019 11332. Devizno trziste

  2/16

  Tri grupe uesnika: ileri, klijenti i brokeri. Dileri(kreatori trita) u svakom trenutku obezbeuju

  ponuu i tranju eviza; formiraju kurseve; formirajuzalihe valuta; zarauju iz kotacionog raspona (mare) razlike izmeu vieg (proajnog) i nieg (kupovnog)kursa

  Klijenti- preuzeda, nebankarske finansijske institucije(investicioni fonovi i osiguravajuda rutva), centralnebanke i stanovnitvo; kupuju o ilera

  Brokerisu posrenici u trgovini izmeu ilera i, zarazliku o brokera na tritu akcija, trguju iskljuivo zatu raun; povezuju dilere, nemaju svoje kotacije,obezbeuju vedi stepen centralizacije trita, postojeelektronski brokerski sistemi

 • 7/28/2019 11332. Devizno trziste

  3/16

  Promptno evizno trite se najbolje moeopisati kao ecentralizovano trite vie ilera

  Ne postoji organizovano fiziko mesto (berza)

  na kome se ileri susredu sa klijentima Ne postoji elektronski sistem koji omogudava

  a se na ekranu jeinstveno prikau kotacijesvih ilera na tritu neke valute.

  Kupci i prodavci deviza direktno komuniciraju(putem telefona, teleksa ili raunara)

  Netransparetno, fragmentirano trite

 • 7/28/2019 11332. Devizno trziste

  4/16

  Devizno trite u Srbiji (milioni USD)

 • 7/28/2019 11332. Devizno trziste

  5/16

  Raste znaaj segmenata u kojima je izraenija slobodatrgovanja, tj. u kojima je neposredna kontrola NBS manja:trgovina izmeu banaka van meubankarskog sastanka itrgovina sa klijentima. Ova dva segmenta u zbiru daju

  preko 90% trita, a 2002. je taj procenat bio manji od45%.

  Opada neposredni znaaj NBS na deviznom tritu:vrednost fiksing sastanka je mala, to je 2002. bilo teko

  zamislivo. Takoe, opada uee menjakih poslova ukojima je kupac NBS. Zbirno uee navedena dvasegmenta je 2002. iznosilo 50% a 2007. samo oko 3%.

 • 7/28/2019 11332. Devizno trziste

  6/16

  Vrste poslova na eviznom tritu

  Spot: ugovoranje i promptna isporuka deviza

  Forvard: ugovaranje a kasnija isporuka

  Svop: ugovaranje o promptnoj kupovini iterminskoj prodaji deviza

  Struktura na svetskom tritu: svop 50%, spot

  30%, forvardi 10% Izvedeni(erivativni) evizni poslovi: fjuersi i

  opcije

 • 7/28/2019 11332. Devizno trziste

  7/16

  Spot poslovi

  O trenutka zakljuenja o trenutka izvrenjakupoproaje proe najvie va rana ana

  Diler kotira dve cene: kupovni i prodajni devizni

  kurs, tj. devizni kurs po kome je spreman da kupidevize i kurs po kome je spreman da proda devize.Razlika izmeu vieg proajnog i nieg kupovnogkursa prestavlja kotacioni raspon ili maru.

  Koliki je devizni kurs funta-dolar?,1,4419-28, kupovni kurs USD1,4419/GBP aprodajni kurs USD1,4428/GBP. Razlika od 0,0009USD predstavlja izvor zarade za dilera.

 • 7/28/2019 11332. Devizno trziste

  8/16

  U praksi ileri esto ne iskazuju pune kurseve umeusobnoj trgovini, ved samo poslenje ve cifre(ecimale). Tako de za prethone kotacije redi: 19-28.1,44 je big figure

  Ako su pune kotacije 1,4397-1,4402,iler moe redi samo:97-02 ili, da bi bio jasniji 97-02, oko 1,44.

  Poslednje decimalno mesto u kotaciji kurseva se nazivapoen ilipip. U kotaciji 1,4397-1,4402 razlika izmeuprodajnog i kupovnog kursa 5 poena.

  Kursevi koje banke nue klijentima najede sunepovoljnijikupovni je nii a proajni vii. Na primer, zaneko preuzede kotacioni raspon za kurs olar/funta moebiti USD1,4414-1,4432/GBP (raspon o ak 18 poena). Sanajirim rasponom suoava se stanovnitvo, to oraavavede trokove poslovanja banaka na ovom segmentutrita.

 • 7/28/2019 11332. Devizno trziste

  9/16

  Vrste deviznih naloga

  trini nalozi(market orders) - dileru ili brokeru zadaje nalog da seevize kupe/proaju po postojedem kursu.

  nalozi sa ogranienjem - utvruje se cena po kojoj de se obavititransakcija, a nalog se izvrava po ceni koja je jenaka ili povoljnijao naznaene: kupovina eviza po naznaenom ili niem kursu aproaja eviza po specificiranom ili viem kursu.

  stop nalozi(stop orders)takoe se precizira cena, ali sa ciljem ase ogranii potencijalni gubitak koji postoji ko otvorene pozicije.Zadaje se uslovni nalog suprotnog smera od zauzete pozicije. (Akosu, na primer, kupljeni evri po kursu CHF1,5100/EUR, moemo atinalog da se evri prodaju ako kurs padne na CHF1,5080/EUR, kakobi ograniili gubitak u sluaju aljeg paa vrenosti evra.)

  diskrecioni nalog (discretion for trader) podrazumeva da se dilerudaje pravo da obavi transakciju u najboljem interesu klijenta, beznjegove prethodne saglasnosti.

  nalog po sleedoj najboljoj ceni(next best price) se aktivira kadakurs otakne oreenu granicu, a trgovina se obavlja po sleedoj,povoljnijoj ceni.

 • 7/28/2019 11332. Devizno trziste

  10/16

  Ukrteni kursevi

  /MXPJPY13,1806USDMXP9,19007

  USDJPY121,13/;

  MXP/USD

  JPY/USDJPY/MXP

  Kako utvriti kurs izmeu valuta kojima se netrguje? Preko kurseva tih valuta u onosu na iroko

  koridenu (trgovanu) tredu valutu. U ovom sluaju

  se rai o ukrtanju kurseva (cross rate).Na primer, meksikom uvozniku su potrebni jeni

  a bi platio oreeni uvoz iz Japana. Banke ne

  kotiraju neposreno kurs izmeu pezoa i jena.

 • 7/28/2019 11332. Devizno trziste

  11/16

  Verini niz

  Ako su poznati sleedi kursevi: 1 GBP = 1,8

  USD, 1 CHF = 0,65 EUR i 1 EUR = 1,3 USD,

  izraunati kurs britanske funte u vajcarskim

  francima.

  X CHF 1 GBP

  1 GBP 1,8 USD

  1,3 USD 1 EUR

  0,65 EUR 1 CHF

  X = (1*1,8*1*1)/(1*1,3*0,65) = 2,1

  1 GBP = 2,1 CHF

 • 7/28/2019 11332. Devizno trziste

  12/16

  Devizna arbitraa

  GBPEUR1,5968/EURUSD0,9045/

  GBPUSD1,4443/

  Banka A nudi kurs 1 EUR = 1,20 USD, a banka B 1 USD = 0,8EUR. U kojoj banci cete kupiti evre?

  Pretpostavimo a tri banke imaju sleede kotacije:

  Citibank USD0,9045/EUR

  Barclays Bank USD1,4443/GBP

  Dresdner Bank EUR1,6200/GBP

  Ukrteni kurs izmeu evra i funte na osnovu ponuaCitibank i Barclays Bank je:

 • 7/28/2019 11332. Devizno trziste

  13/16

  Prodaja 1.000.000 USD banci Barclays ikupovina funti: 1.000.000/1,4443=692.377funti.

  Prodaja funti Dresdner Bank za evre:692.377*1,6200=1.121.651 evro i

  Prodati evra Citibank za dolare:

  1.121.651*0,9045=1.014.533 dolara. Nerizini profit je 14.533 olara.

 • 7/28/2019 11332. Devizno trziste

  14/16

 • 7/28/2019 11332. Devizno trziste

  15/16

  Pitanja

  Iz ugla srpskog investitora, koji su kursevi u sleedimparovima direktno notirani: a) 1 EUR = 82 RSD ili 1 RSD= 0,012 EUR; b) RSD10,00-10/ZAR ili ZAR0,1010-20/RSD; c) 10 JPY = 1 RSD ili 1 JPY = 0,1 RSD.

  Popunite prazna polja sleedim reima: forvar, ileri,brokeri, spot, arbitraa. Kaa se klijent obrati banci zakurseve, ona mu saoptava _____ kurs. Ukoliko klijenteli a se zatiti o kursnog rizika interesovade ga i_____ kurs. Ukoliko banka nema traene evize, ona dese obratiti drugoj banci -_____, a ako eli a potraipovoljnije kurseve obratide se _____. Banka moe zasvoj raun a iskoristi nepravilno ukrtene kurseve i a

  se oproba u _____. Oreite vrstu eviznog naloga (trini, sa

  ogranienjem, stop, iskrecioni, po sleedoj najboljojceni): a) kupi ako pane na 79, b) proaj to boljemoe.

 • 7/28/2019 11332. Devizno trziste

  16/16

  Preuzede obija o svoje poslovne banke kotacije

  RSD80,00-10/EUR i RSD65,00-20/USD. a) Koliko olara dedobiti ako banci proda milion dinara; b) Koliko dinara trebada izdvoji za 540.000 evra; c) Koliko dolara treba da zameniu dinare da bi kupilo 120.000 evra; d) Koliko dinara dobijaprodajom 420.000 evra.

  Banka Afro nui sleedu kotaciju: USD1,3045-52/EUR,banka Amero: USD1,5132-40/GBP i banka Euro:EUR1,1975-80/GBP. Koliki je profit iz trougaone arbitrae?

  Marko Vetnid je o banke Gama obio kotacijeUSD0,8550-63/EUR a od banke Beta kotacije USD0,8540-45/EUR. Marko nije nita preuzeo. Kaa je ef saznao tase esilo, Marko je obio otkaz. Oajni Marko se pitao:zato?

  Ako su poznati sleedi kursevi: 1 CHF = 0,45 GBP, 1 USD =68 CSD i 1 USD = 1,2 CHF, izraunati kurs funte u inarima.