of 19 /19
Elukestev õpe ning tänased õppimis- ning koostöövõimalused Luua Metsanduskoolis Haana Zuba 06.05.10 Rakveres

Elukestev õpe ning tänased õppimis- ning - EMPLempl.ee/wp-content/uploads/2015/08/Haana-Zuba_EMTL... · Elukestev õpe ning tänased õppimis- ning koostöövõimalused Luua Metsanduskoolis

 • Author
  others

 • View
  4

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Elukestev õpe ning tänased õppimis- ning -...

 • Elukestev õpe ning tänased õppimis- ning

  koostöövõimalused Luua Metsanduskoolis Haana Zuba

  06.05.10 Rakveres

 • Visioonid

  Metsanduse arengukava

  Tagada hea ettevalmistusega ja kohanemisvõimelise

  tööjõu olemasolu

  -1-

  Kutsehariduse arengukava

  Kutseõpe on ajakohane, paindlik ja uuendusmeelne.

  Igaüks, nii algajast õpipoiss kui ka tipptegijast meister,

  leiab enda vajadustele ja tasemele vastava

  õppimisvõimaluse

 • Väljakutsed

  -2-

  Kutseharidussüsteemi võtmeküsimus on

  • kuidas muutuvates oludes aidata kaasa

  töötajate ajakohaste teadmiste, oskuste ja

  hoiakute kujundamisele.

  • heade kutseoskuste omandamise eeldusteks on

  asjatundlikult seostatud teooria ja praktika ning

  igapäevane koostöö ettevõtetega.

 • Kutseõppe võimalused täna

  Tasemeõppes

  •Põhihariduse nõudeta kutseõpe

  (kutseõpe koolikohustusliku ea ületanud

  põhihariduseta isikutele);

  • Kutseõpe põhihariduse baasil

  (ilma üldhariduse osata);

  • Kutsekeskharidus (kutsekeskharidusõpe);

  • Kutseõpe keskhariduse baasil;

  • Kutseõpe põhikoolis ja gümnaasiumis

  (eelkutseõpe).

  -3-

 • Kutseõppe võimalused täna

  Erinevates õppevormides

  • päevases

  • sessiooniõppes

  • õhtuses

  • koolipõhiselt

  • töökohapõhiselt (õpipoisiõpe)

  • VÕTA – varasema õpi- ja töökogemuse arvestamine

  -4-

 • Kutseõppe võimalused täna

  Täiskasvanute tööalane koolitus

  • Riigi (ESF) tellitud tööalased kursused

  • Ettevõtete tellitud kursused

  • Koolide väljapakutud kursused

  •Töötute aktiviseerimiskursused

  •Tööharjutused

  • Üldoskuste arendamise kursused

  -5-

 • Kutsete süsteem Eestis

  -6-

  Kutsesüsteem on osa Eesti kvalifikatsioonisüsteemist,

  mis seob haridussüsteemi tööturuga ja aitab kaasa

  elukestvale õppele ning tööalase kompetentsuse

  arendamisele, hindamisele, tunnustamisele ja

  võrdlemisele.

  Kutsesüsteemi kõikides osades on kaasatud tööturu

  osapooled: tööandjad, töötajad, riik, koolitajad

 • Kutsete süsteemi olulisus

  Iga töö tegemiseks on vajalik teatud kompetentsus -

  oskused, teadmised, sobivad isikuomadused, hoiakud

  ning vastav kogemus.

  -7-

  Kutsestandard ütleb, milline kompetentsus sul peaks

  olema, et oma kutsealal edukalt tegutseda.

  Kutsestandardite abil luuakse võimalused

  kompetentsuse hindamiseks, mida nimetatakse kutse

  andmiseks ning vastav välja-, täiendus- ja

  ümberõppe süsteem.

 • Metsanduslikud kutsestandardid

  Arborist Harvesterioperaator

  Forvarderioperaator Metsandusettevõtja

  Metsandustehnik Metsur

  Palkmaja ehitaja Käsitsi palkmaja ehitaja

  Puidukaubanduse spetsialist

  Puidukuivati operaator

  Puidupingi tööline

  Raietööline

  Saeliinioperaator

  Saematerjalide järeltöötlemisliini operaator

  Saematerjalide sorteerimisliini operaator

  Ümarmetsamaterjalide sorteerimisliini operaator

  Tisler

  jne

  -8-

 • Kutseandja

  Metsanduslike kutsete andjad on

  • Eesti Metsatööstuse Liit

  • Eesti Puitmajaliit

  Metsanduslik kutseeksamikeskus asub Luua Metsanduskoolis

  -9-

 • Luua Metsanduskool (AD 1948)

  Missioon

  Koolitada metsa, loodust ja

  elukeskkonda väärtustavaid

  asjatundjaid

  Visioon

  Luua MK on rahvusvaheliselt

  tunnustatud kool ning

  loodushariduse

  kompetentsikeskus

  -10-

 • Luual Metsanduskool arvudes

  Õpilasi 430

  Täiendõppijaid 850

  Õpetajaid 40

  Töötajaid kokku ca 100

  Metsi 3200 ha

  Eelarve 23 milj kr

  Investeeringuid 100 milj kr

  -11-

 • Vilistlaste uuringu andmed (2007)

  Lõpetajaid hinnatakse tööturul, 96 % lõpetajatest on aktiivsed

  59 % töötab 7 % õpib 18 % õpib ja töötab 6 % kodune 3 % ei tööta 3 % otsib tööd 3 % muu ca 5% on töötuna arvel

  -12-

 • Luual on võimalik õppida

  metsanduse valdkonnas

  Põhihariduse nõudeta kutseõpe:

  Metsur (1 a, töökohapõhises õppevormis)

  Kutseõpe põhihariduse baasil:

  Metsamajandus (3,5 a)

  Metsamasinate juhtimine (3 a)

  Harvesterioperaator ( 1 a, töökohap. ja riigieelarve

  välised õppekohad

  Metsur (1 a, töökohap.)

  Arborist (1,5 aastat, töökohapõhises õppevormis)

  Kutseõpe keskhariduse baasil:

  Metsandus ( 2,5 a. suunaga metsatööstusele või

  metsakasvatusele)

  Forvarderioperaator (1 a)

  Sessiooniõppes: Metsandus ( 2,5 aastat, suunaga metsatööstusele või metsakasvatusele)

  -13-

 • Luual on võimalik õppida

  loodusturismi valdkonnas

  Sessiooniõppes

  Loodusturismi korraldus,

  spetsialiseerumisega

  retkejuhtimisele (2 a)

  - riiklik koolitustellimus

  - riigieelarvevälised

  õppekohad

  -14-

 • Luual on võimalik õppida aiandusvaldkonnas

  Kutseõpe põhihariduse baasil: Maastikuehitus (3,5 a)

  Kutseõpe keskhariduse baasil: Maastikuehitus (2,5 a)

  Sessiooniõppes:

  Maastikuehitus (2,5 a)

  - riiklik koolitustellimus

  - riigieelarvevälised õppekohad

  -15-

 • Luual on võimalik õppida

  Metsandusvaldkonnas tööalased koolitused

  • Raietöölise kursus

  • Palkmaja ehitamine

  • Ohtlike puude langetamine

  • Raied eritingimustes

  • Vanade pargipuude hooldamine

  • Sae- ja ümarmaterjalide kvaliteedinõuded, sorteerimine

  • Säästev metsandus

  • Metsauuendamine

  • Erametsa majandamine

  • Jahinduse kursused

  • jne

  *

  -16-

 • Koostöö

  Koostöökogemus ettevõtetega

  • Erialaliitude töös osalemine

  • Sisekoolitused ümberõppe eesmärgil (RMK, Stora

  Enso, Lemeks jt)

  • Kutseeksamite ettevalmistuskoolitused

  • Ettevõttepraktikate läbiviimine

  • Uuringud, küsitlused lõputöödena

  • Eksperthinnangud

  • Kutsevõistluste korraldamine

  • Metsa ülestöötamine, vedu, maapinna ettevalmistus

  -17-

 • Lõpetuseks

  Tänud ja uute kohtumisteni !

  www.luua.edu.ee

  [email protected]

  Telefon 776 2111

  Luua, Palamuse vald

  Jõgevamaa 49203

  -18-

  http://www.luua.edu.ee/mailto:[email protected]