Europejska Ocena ETA-13/0107 Techniczna z 3 marzec 2015 .Europejska Ocena Techniczna ETA-13/0107

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Europejska Ocena ETA-13/0107 Techniczna z 3 marzec 2015 .Europejska Ocena Techniczna ETA-13/0107

Tumaczenie z jzyka angielskiego Europejska Ocena Techniczna ETA-13/0107 Strona 1 z 15 | 3 marca 2015

Z11913.15 8.06.04-39/15

Member of

www.eota.eu

Europejska Ocena Techniczna

ETA-13/0107 z 3 marzec 2015

(tumaczenie na jzyk polski wykonane przez KLIMAS sp. z o.o. orygina w jzyku angielskim)

Cz oglna

Jednostka Oceny Technicznej wydajca Europejsk Ocen Techniczn

Deutsches Institut fr Bautechnik

Nazwa handlowa wyrobu budowlanego

czniki wkrcane eco-drive firmy Klimas Wkrt-met

Grupa wyrobw, do ktrej wyrb budowlany naley

cznik wkrcany tworzywowy do mocowania warstwy izolacyjnej ocieple cian zewntrznych w podou betonowym i murowym

Producent

Klimas Sp. z o.o. Kunica Kiedrzyska ul. Wincentego Witosa 135/137 42-233 MYKANW POLSKA

Zakad produkcyjny Klimas Sp. z o.o.

Niniejsza Europejska Ocena Techniczna zawiera

15 stron w tym 3 zaczniki stanowice integraln cz niniejszej oceny.

Niniejsza Europejska Ocena Techniczna zostaa wydana zgodnie z Rozporzdzeniem (EU) Nr 305/2011, na podstawie

Wytycznych dla europejskiej aprobaty technicznej dla cznikw tworzywowych do mocowania warstwy izolacyjnej ocieple cian zewntrznych w podou betonowym i murowym, ETAG 014, wersja z lutego 2011 r., stosowanych jako europejski dokument oceny (EAD) zgodnie z art. 66 ustp 6 rozporzdzenia (UE) nr 305/2011.

Ta wersja zastpuje Aprobat ETA-13/0107 z dnia 16 maja 2013 r.

Deutsches Institut fr Bautechnik

Kolonnenstrasse 30B | 10820 Berlin | GERMANY | tel. +49 30 78730-320 | email: dibt@dibt.de | www.dibt.de

Designated according

to Article 29 of

Regulation (EU) No 305/2011

and member of EOTA

(European Organization for

Technical Assessment)

Tumaczenie z jzyka angielskiego Europejska Ocena Techniczna ETA-13/0107 Strona 2 z 15 | 3 marca 2015

Z11913.15 8.06.04-39/15

Niniejsza Europejska Ocena Techniczna jest wydawana przez Jednostk ds. Oceny Technicznej w jzyku oficjalnym tej jednostki. Tumaczenia Europejskiej Oceny Technicznej na inne jzyki powinny w peni odpowiada wersji oryginalnej i by oznaczone jako tumaczenia.

Niniejsza Europejska Ocena Techniczna moe by powielana, take w formie elektronicznej, jedynie w caoci. Powielanie czci dokumentu jest moliwe pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody Jednostki ds. Oceny Technicznej, ktra wystawia ocen. W takim przypadku na kopii naley zaznaczy, e jest to fragment dokumentu.

Niniejsza Europejska Ocena Techniczna moe by wycofana przez Jednostk ds. Oceny Technicznej w szczeglnoci zgodnie z informacj Komisji w trybie art. 25 ust. 3 rozporzdzenia (UE) nr 305/2011.

Tumaczenie z jzyka angielskiego Europejska Ocena Techniczna ETA-13/0107 Strona 3 z 15 | 3 marca 2015

Z11913.15 8.06.04-39/15

Cz szczegowa

1. Opis techniczny wyrobu

cznik wkrcany Klimas Wkrt-met eco-drive skada si z tulei tworzywowej wykonanej z poliamidu oraz wkrcanego trzpienia wykonanego z ocynkowanej stali.

cznik typu eco-drive S posiada dodatkowo zatyczk izolacyjn.

Opis wyrobu przedstawiono w Zaczniku A.

2. Okrelenie zamierzonego zastosowania zgodnie z odpowiednim europejskim dokumentem oceny (EDO)

Waciwoci uytkowe wskazane w punkcie 3 obowizuj wycznie wtedy, gdy cznik jest uywany zgodnie ze specyfikacj i warunkami wskazanymi w Zaczniku B.

Metody weryfikacji i oceny stanowice podstaw niniejszej Europejskiej Oceny Technicznej prowadz do zaoenia, e czas uytkowania cznika wynosi co najmniej 25 lat. Wskazania dotyczce okresu uytkowania nie mog by traktowane jako gwarancja producenta, lecz stanowi informacj pomocn przy wyborze odpowiedniego produktu pod ktem oczekiwanego okresu uytkowania budowli.

3. Waciwoci uytkowe wyrobu oraz odniesienia do metod zastosowanych do ich oceny

3.1. Wytrzymao mechaniczna i stateczno (BWR 1)

Podstawowe wymagania dotyczce wytrzymaoci mechanicznej i statecznoci zostay zawarte w podstawowych wymaganiach roboczych Bezpieczestwo uytkowania.

3.2. Bezpieczestwo poarowe (BWR 2)

Nie dotyczy.

3.3. Higiena, zdrowie i ochrona rodowiska naturalnego (BWR 3)

W odniesieniu do substancji niebezpiecznych, wyroby objte zakresem obowizywania Europejskiej Oceny Technicznej mog podlega dalszym wymaganiom (np. transponowanym przepisom europejskim, regulacjom krajowym i przepisom administracyjnym). Aby speni postanowienia rozporzdzenia (UE) nr 305/2011, naley speni rwnie te wymagania, jeli maj zastosowanie.

3.4. Bezpieczestwo w trakcie uytkowania (BWR 4)

Zasadnicze charakterystyki Waciwoci uytkowe

Nono charakterystyczna Zob. Zacznik C

Odlego od krawdzi i rozstaw Zob. Zacznik B

Punktowe przenikanie ciepa Zob. Zacznik C

Sztywno talerzyka Zob. Zacznik C

Przemieszczenia Zob. Zacznik C

Tumaczenie z jzyka angielskiego Europejska Ocena Techniczna ETA-13/0107 Strona 4 z 15 | 3 marca 2015

Z11913.15 8.06.04-39/15

3.5. Ochrona akustyczna (BWR 5)

Nie dotyczy.

3.6. Oszczdno energii i izolacyjno cieplna (BWR 6)

Nie dotyczy.

3.7. Zrwnowaone wykorzystanie zasobw naturalnych (BWR 7)

Nie okrelono parametrw zrwnowaonego wykorzystania zasobw naturalnych dla tego wyrobu.

3.8. Aspekty oglne

Weryfikacja trwaoci stanowi cz skadow badania istotnych waciwoci. Trwao jest zapewniona wycznie przy uwzgldnieniu specyfikacji zakresu zastosowania zgodnie z zacznikiem B.

4. Zastosowany system oceny i weryfikacji staoci waciwoci uytkowych (AVCP) z podaniem podstawy prawnej

Zgodnie z decyzj Komisji nr 97/463/WE z dnia 27 czerwca 1997 r. (Dz. U. L 198 z 25.07.1997 roku s. 3132), obowizuje system oceny i weryfikacji staoci waciwoci uytkowych (AVCP) (zob. Zacznik V art. 65 ustp 2 do rozporzdzenia (UE) nr 305/2011) zgodnie z ponisz tabel.

Produkt Zamierzone zastosowanie Poziom lub klasa System

czniki tworzywowe do zastosowania w podou betonowym i murowym

Do zastosowania w rozwizaniach systemowych, np. systemach fasadowych do mocowania lub kotwienia elementw, ktre maj wpyw na stabilno systemw.

- 2+

5. Szczegy techniczne niezbdne do wdroenia systemu AVCP zgodnie z odpowiednim Europejskim Dokumentem Oceny.

Szczegy techniczne niezbdne do wdroenia systemu oceny i weryfikacji staoci waciwoci uytkowych zostay podane w planie bada zoonym w Niemieckim Instytucie Techniki Budowlanej.

Wydano w Berlinie dnia 3 marca przez Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej

Uwe Bender beglaubigt:

Naczelnik Wydziau Ziegler

Tumaczenie z jzyka angielskiego Europejska Ocena Techniczna ETA-13/0107 Strona 5 z 15 | 3 marca 2015

Z10349.15 8.06.04-39/15

Zakres zastosowania

Mocowanie warstwy izolacyjnej ocieple cian zewntrznych w podou betonowym, murowym i autoklawizowanym betonie komrkowym Oznaczenia

hef = efektywna gboko zakotwienia h1 = gboko otworu wywierconego w podou h = grubo podoa hD = grubo warstwy izolacyjnej ttol = grubo warstwy wyrwnawczej lub nienonej hR = grubo zatyczki izolacyjnej

czniki wkrcane eco-drive firmy Klimas Wkrt-met

Zacznik A 1 Opis produktu Zastosowanie

Podoe

System izolacji cieplnej cian zewntrznych z wyprawami

tynkarskimi (ETICS)

Tumaczenie z jzyka angielskiego Europejska Ocena Techniczna ETA-13/0107 Strona 6 z 15 | 3 marca 2015

Z10349.15 8.06.04-39/15

Rodzaje tulei

czniki wkrcane eco-drive firmy Klimas Wkrt-met

Zacznik A 2 Opis produktu Rodzaje tulei, zatyczek izolacyjnych

tuleja talerzyk zatyczka izolacyjna

Oznaczenie

(talerzyk) Znak identyfikacyjny (Wkrt-met) Rodzaj cznika (eco-drive)

Kategoria uytkowa (ABCDE)

Zatyczka izolacyjna

tuleja talerzyk FW

Tumaczenie z jzyka angielskiego Europejska Ocena Techniczna ETA-13/0107 Strona 7 z 15 | 3 marca 2015

Z10349.15 8.06.04-39/15

Oznaczenie tulei Oznaczenie gbokoci zaktowienia

czniki wkrcane eco-drive firmy Klimas Wkrt-met

Zacznik A 3 Opis produktu Oznaczenie tulei, specjalnego wkrcanego trzpienia, narzdzia montaowego

Oznaczenie gbokoci zakotwienia dla ABCD

Oznaczenie gbokoci zakotwienia dla E

Oznaczenie (tuleja) rednica x dugo (np. 8x150)

Trzpie wkrcany z dodatkow powok ba

Narzdzie montaowe

Tumaczenie z jzyka angielskiego Europejska Ocena Techniczna ETA-13/0107 Strona 8 z 15 | 3 marca 2015

Z10349.15 8.06.04-39/15

Tabela A1: Wymiary

Rodzaj cznika

Tuleja Trzpie

dnom0,1 min La 2 max La 2 hef ABCD/E ds 0,1 min La 2 max La 2

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

eco-drive 8 130 490 35 / 55 5,7 90 450

Lt = 25 mm (zob. Rysunek w Zaczniku A 3) Okrelenie maksymalnej gruboci warstwy izolacyjnej hD: hD = La ttol hef Lt (np. La =150 mm, ttol = 10 mm) np. hD = 150 10 35 25 hDmax = 80 mm Kategoria uytkowa ABCD: hD = La 70 mm Kategoria uytkowa E: hD = La 90 mm Tabela A2: Materiay

Element Materia

Talerzyk Poliamid PA6 GF, kolor naturalny lub szary

Tuleja Poliamid PA6, kolor naturalny lub szary

Zatyczka izolacyjna EPS (styropian); wena mineralna

Trzpie Stal ocynkowana 5 m zgodnie z EN ISO 4042, eb trzpienia powlekany poliamidem PA6-GF, kolor naturalny lub czerwony

czniki wkrcane eco-drive firmy Klimas Wkrt-met

Zacznik A 4 Opis produktu Wymiary tulei i trzpienia Materiay

Tumaczenie