Fünkešnica 2011/4

 • View
  237

 • Download
  9

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Dobrodošli na desnem bregu Mure

Text of Fünkešnica 2011/4

 • 1 Fnkenica 4/2011

  Fnkenicadobrodoli na desnem bregu Mure

  :: upanova beseda:: ob inski utrip:: razpisi in projekti:: kulturni in olski utrip:: utrip marijani a in upnije:: drutveni utrip:: portni utrip:: naa dedi ina:: razvedrilni koti ek:: napovednik:: fotokronika

  glasilo Obcine Verej :: leto IV :: tevilka 4 :: december 2011

 • issn c506-905x. uredniki odbor Janez Krnc (glavni in odgovorni urednik), Tatjana Voki Vojkovi (pomonica urednika), Alenka Belec, Bojan Ferenc, Damjana Ferenc, Ivan Kuhar, Vito adl. lektoriranje Ivan Kuhar. oblikovanje in prelom . zalonik Obina Verej. tisk Tiskarna Klar d. o. o., Murska Sobota. naklada 500 izvodov. fnkenica ni naprodaj. Vsako gospodinjstvo v obini jo dobi brezplano, drugi zainteresirani pa na sedeih Obine Verej ali TIC-a Verej. Glasilo je v elektronski obliki dosegljivo na www.centerduo.si/tic/node/204 in www.marianum.si.

  ObinaVerej TICVerejZavod Marianum Verej Ulica bratstva in enotnosti 8, 9241 Verej Puenjakova 1, 9241 Verej T +386 2 58 44 480 F +386 2 58 44 488 T + 386 2 585 12 69 T +386 51 654 778 E obcina.verzej@siol.net S www.verzej.si E center.duo@siol.net S www.centerduo.si

  SPOTOVANE OBANKE IN OBANI!

  Konec leta je as, ko se ozremo na prehojeno pot in narejeno delo, obenem pa si postavimo nove cilje za prihodnost in si zaelimo vse dobro.

  Leto, ki ga zakljuujemo je bilo specifino. Vsi skupaj smo priakovali, da je krivulja e ve let trajajoe krize do-segla dno in da se bo zaelo obdobje gospodarskega razvoja in rasti. Pa temu al ni bilo tako, kriza se je e poglobila, v Sloveniji dodatno tudi zaradi politine krize. Ali nam bodo spremembe, ki so jih ljudje potrdili na volitvah res prinesle bolje ivlje-nje, bo pokazal as. Osebno si elim, da bi naslednja vlada tudi z dejanji dokazovala, da si eli razvoj celotne Slovenije.

  Majhne obine smo e posebej ranljive in obutljive glede rednih dotacij iz dravnega prorauna in monosti, da lahko naa sredstva oplemenitimo na javnih razpisih. elel bi si, da bi tudi v prihodnje bilo na razpisih na razpolago dovolj javnih sredstev, saj smo tudi v le-tonjem letu dokazali, da evropska sredstva znamo pridobiti. In prav ta, uspeno pridobljen denar na razpisih, bo tudi v prihodnje poganjal in usmerjal razvoj nae obine.

  Na podlagi teh uspehov na Obini Verej z optimizmom zremo v prihodnje leto, ki bo investicijsko zelo razgibano. Imamo e odobrena sredstva za projekt obnove osrednjega dela Vereja in izgradnjo kanalizacije v Bunanih. V teh dneh bomo prleke obine skupaj oddale vlogo na razpis za kohezijska sredstva za izgradnjo pomurskega vodovoda

  Sistem C, tako da so zelo realna priakovanja, da bi lahko z izgradnjo manjkajoega vodovoda prieli e naslednje leto.

  Ob e obstojeih projektih Rokodelska akademija 1 in 2, ter pridobljenem projektu izdelave promocijskega ma-teriala ter Monografije Obine Verej, bomo tudi v nasle-

  dnjem letu poskuali pridobiti evrop-ska sredstva za ureditev osrednjega parkiria v Vereju, rekonstrukcijo Kolodvorske ulice in novogradnjo nizko energetskega vrtca v Vereju.

  Smeli narti postavljajo pred ob-insko upravo in obinski svet zelo zahtevno nalogo, da pripravi taken proraun za leto 2012, ki bo zagotavljal nemoteno delovanje obine na vseh podrojih, obenem pa bo tudi omogo-il izvedbo vseh predvidenih investicij. Zavedam se razvojne prilonosti, ki jo ima Obina Verej do konca obdo-bja 2007-2013, zato sem preprian, da nam bo s kupnimi momi uspelo ure-sniiti vse zastavljene cilje.

  Le tako bo prihodnost nae obine lepa, bolja in zanimiva tudi za gene-racije, ki prihajajo.

  Spotovane obanke in obani, v mesecu decembru Obina Verej zagotovo postane najbolj Boina obina v Sloveniji, saj se bodo Banovci spet spremenili v Boino vas, v Vereju je v Centru DOU na ogled razstava stole-tnih slovenskih jaslic, v cerkvi bo boini koncert, na te-fanovo bomo blagoslovili konje in e kaj se bo dogajalo. Vabim Vas, da se prireditev udeleite v im vejem tevilu!

  Lepo doivete praznine dni!Slavko PETOVAR, dipl. ing. agr., upan Obine Verej

  {Spotovane obanke in obani obine Verej!Kakor vsaka sneinka, ki se ustavi na nai dlani, je vsak lovek enkraten in drugaen. In vendar lahko samo z roko v roki svet objamemo v mir in razumevanje.elim Vam blagoslovljene boine praznike, novo leto pa naj Vam prinese mnogo sree, veliko nasmehov, obilo zdravja, trajnega uspeha in zadovoljstva.Sreno 2012!

  upan Obine VerejSlavko PETOVAR, dipl. in. agr.

  Fnkenicadobrodoli na desnem bregu Mure

  :: upanova beseda

  Foto

  : M. S

  uhov

  ern

  ik

 • 3 Fnkenica 4/2011

  :: ob inski utrip

  ZAPIS S 7. SEJE OBINSKEGA SVETA OBINE VEREJ

  { www.verzej.si

  Ob vstopu v stoto leto salezijanske navzonosti v Ver-eju gre najprej velika zahvala Mariji Pomonici, ki je po dobrotniku Antonu Puenjaku, pobudniku Francu Kovaiu in mnogih dobrotnikih vsa ta leta bdela nad poslanstvom zaslunih sobratov, ki so poloili te-melje in naredili vse za razcvet Marijania.

  V zadnjem asu Center DUO vedno bolj posega na poslanstvo, ki mu je bilo v zaetku dano da bi se v Vereju ustanovila rokodel-ska ola. Preko razlinih projektov skrbimo, da se rokodelska dejavnost Pomurja ohranja, da domai umetniki na razlinih delavnicah predajo svoje znanje mlajim rodovom. Dalja in kraja usposabljanja so namenjena razlinim skupi-nam, izoblikoval se je program rokodelske ole v naravi, zaivela je lonarska delavnica in e kaj.

  Naj Vam priloen bilten Dom stoletni obudi spomine na nao in vao hio, odstrne drobec njene zgodovine in

  Vas obogati z dogodki in koristnimi zapisi sedanjega do-gajanja. Seveda v tem letu stoletnega jubileja Marijania in salezijanske navzonosti noemo praznovati brez Vas.

  Zato vedno znova dobrodoli k nam na obisk, na sre-anje ob raznih prireditvah, ki jih omogoa naa

  hia ali pa na preprost klepet ob domaih hi-nih proizvodih ali kavi.

  Predvsem pa Vam ob bliajoih se boi-nih praznikih elimo voiti. elimo Vam, da bi kljub velikim dejavnostim in mnogim

  obveznostim tega milostnega asa zasliali angelsko petje, ki naj Vas popelje do votline

  Novorojenega, kamor boste lahko v miru pokle-knili in skupaj z mnogimi zapeli Slava Bogu na vi-

  avah, mir ljudem na zemlji. Naj Vas blagoslovljen boi napolni z Bojo mojo za Vae ivljenje in delo v prihaja-joem novem letu.

  Salezijanci in sodelavci Zavoda Marianum Verej

  lani obinskega sveta Obine Verej so se 28. septem-bra 2011 sestali na svoji 7. redni seji. Janez Roma-rin, zaposlen v Obini Ljutomer, je v vlogi koordinatorja podsistema C projekta Oskrba s pitno vodo Pomurja podal informacijo o poteku aktivnosti. Cilj projekta je izgradnja celovitega skupnega sistema oskrbe s pitno vodo ter s tem zagotovitev dolgorone stabilne oskrbe s pitno vodo v skla-du z mednarodno veljavnimi standardi in dogovorjenimi pogoji, ki so jih obine potrdile s podpisom medobinske pogodbe. Poudaril je, da so se prve aktivnosti priele od-vijati e leta 2003, ko so obine podpisale pismo o nameri, dve leti zatem pa je 25 obin pod-pisalo medobinsko pogodbo. Z aneksom iz leta 2010 se je dote-danji nartovani enoviti sistem razdelil na tri podsisteme, in si-cer podsistem A (lendavski del), podsistem B (murskosoboki del) in podsistem C (prleki del). V aneksu je navedeno, da financiranje vodnih virov, zaite vodnih virov in izgradnjo transportnih cevovodov ter medobinskih cevovodov prevzame drava v viini 100 %, medtem ko financiranje primarnih in sekundarnih ob-in pripada obinam. Julija 2011 je bila podpisana pogod-ba o vodenju investicijskih poslov projekta s strani Obine Ljutomer, ki s tem prevzema vlogo nosilne obine v podsi-stemu C in s tem tudi odgovornost za realizacijo projekta. Romarin je povedal, da je potrebno do konca leta 2011 na Ministrstvo za okolje in prostor podati vlogo z usklajeno razpisno dokumentacijo. V zaetku leta 2012 tako priaku-jemo pridobitev odlobe o dodelitvi sredstev, pri emer se prihodnje leto lahko prine izgradnja podsistema C. Celo-

  tna investicija bi naj bila zakljuena do leta 2015. V obini Verej je e potrebno dokonno zgraditi nekaj posameznih odsekov v naselju Verej ter celotno vodovodno omreje v naselju Bunani, medtem ko je novo vodovodno omreje v Banovcih bilo zgrajeno e prejnje leto.

  Obinski svet je obravnaval tudi predlog Zdravstvene-ga doma Ljutomer o pokrivanju primanjkljaja ugotovlje-nih odhodkov nad prihodki v letu 2010 in v prejnjih letih. Skupni prihodki Zdravstvenega doma Ljutomer so v letu 2010 znaali 3.227.876 EUR, celotni odhodki pa 3.274.087 EUR. Poslovni rezultat zdravstvenega zavoda tako izkazuje preseek odhodkov nad prihodki v viini 46.931 EUR, kar predstavlja 1,4 % celotnih prihodkov. Ugotovljeni prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu so znaali 259.537 EUR ali 8,5 % celotnih prihodkov zavoda. Preseek odhodkov nad prihodki je nastal iz naslova delovanja javne slube in trne dejavnosti. Svet zavoda Zdravstveni dom Ljutomer je na svoji seji sklenil, da ugotovljene odhodke nad pri-hodki pokrijejo obine ustanoviteljice v razmerju, ki izhaja iz Sporazuma o premoenjsko delitveni bilanci. Obinski svet Obine Verej se je strinjal z omenjenim predlogom in bo tako v naslednjem proraunu za leto 2012 zagotovil 3.515,00 EUR sredstev za pokritje nastale izgube.

  lanom obinskega sveta se je na seji predstavil tudi Valentin Odar, ki vodi energetsko-svetovalno pisar-no ENSVET. Projekt ENSVET je programski projekt pri Ministrstvu za okolje in prostor, ki je namenjen nudenju strokovnega, brezplanega in neodvisnega svetovanja pri gradnji ali obnovi hie, stanovanja ali naprav. Poudarek je na energetski sanaciji stavb ali energetski zasnovi novo-gradenj, toplotni zaiti ovoja stavb, izbiri ustreznih oken

  ZAHVALA IN VOILO STOLETNEGA MARIJANIA

 • 4 Fnkenica 4/2011

  :: ob inski utrip

  in zasteklitev, izbiri ogrevalnega sistema in ogrevalnih na-prav, izbiri sistema za