of 40 /40

Guapa Magazine Herfst 2012

Embed Size (px)

DESCRIPTION

5de uitgave van het magazine voor Nederlandstaligen in Spanje

Text of Guapa Magazine Herfst 2012

 • Her

  fst 2

  012

 • EDITO

  RIAL

  Financial Director & SalesArt Director & Management

  3Guapa magazine | Herfst 2012

  Beste lezer(es),

  Precies n jaar geleden richtte ik het woord tot u met het Latijnse Lectori salutem. Meestal afgekort tot L.S. Het ging mij toen met name om de betekenis van deze woorden, u weet het ook vast nog wel. Lectori salutem betekent zoveel als: heil aan de lezer, de lezer heil oftewel de lezer gegroet. Dat zei ik toen en dat zeg ik nu nog steeds: Een hartelijk welkom aan alle lezers en lezeressen. En dat nu al voor de vijfde keer. Immers, Guapa Magazine bestaat n jaar.

  Om die reden heeft dit herfstnummer van 2012 voor ons toch wel een heel speciale betekenis. Toen wij ruim anderhalf jaar geleden het idee opperden om een compleet nieuw, glossy kwartaalblad te gaan uitbrengen voor de Nederlandstaligen aan de Costa Blanca, heeft menigeen zijn of haar wenkbrauwen gefronst. Begrij-pelijk misschien, want de economische situatie in de wereld en met name die in Spanje noopten veel, ook potentile, ondernemers niet tot nieuwe investeringen. Opmerkingen in de trant van Dat lukt jullie nooit en In deze tijd een gratis blad uitbrengen? No way! waren niet van de lucht. Maar er is altijd een tijd om te beginnen. Vandaar dat we destijds de handen uit de mouwen hebben gestoken en van acquit zijn gegaan.

  Waarschijnlijk is ook de tijd waarin je een onderneming start van mindere importantie dan het concept dat je beoogt en de gedrevenheid waarmee je aan de slag gaat. Toegegeven: soms lukt het domweg niet! En waaraan dat ligt? Moeilijk te zeggen. Ik heb het afgelopen jaar veel zaken gezien die, helaas, hun deuren hebben moeten sluiten, juist vanwege deze onzekere en economisch barre tijden. Echter, ik heb ook behoorlijk wat zaken gezien die hun deuren hebben geopend En met bijzonder veel succes. Het is er druk en de klanten zijn enthousiast en tevreden. Hier is van welke crisis dan ook gn sprake! Hetzelfde geldt voor zaken en restaurants die al jaren hier aan de Costa Blanca gevestigd zijn en tot volle tevredenheid draaien. Ligt het dan toch aan? Enfin, vult u zelf maar in.

  Wij, als directie van Guapa Magazine, zijn ontzettend blij dat dit vijfde nummer voor u ligt. En vier paginas dikker dan de vorige edities. We naderden namelijk het 60 : 40% punt. Betekent gewoon dat in onze optiek er altijd minimaal 60% content tegenover maximaal 40% reclame dient te staan. Want het ging en gaat ons om u als lezer(es).

  Onze welgemeende dank, ik herhaal het hier nog maar een keer, gaat in het bijzonder uit naar alle adverteer-ders vanaf het eerste uur. Zij waren en zijn het die de uitgave van Guapa Magazine mogelijk maken. Hulde! Wij bevelen al onze adverteerders, van toen en nu, daarom ook graag bij u aan.

  Guapa Magazine staat fier in de markt en is een bijzonder graag gezien blad. En met uw aller medewerking, enthousiasme en onze inzet, nog heel lang! Online of met dit Herfst 2012 exemplaar in uw handen, in beide gevallen heel veel leesplezier.

  Namens Guapa Magazine een heel fijne herfst toegewenst!

  En wij, Mirjam en Lambert, wensen u alvast, het duurt nog wel even, heel goede Kerstdagen en een in alle opzichten voorspoedig, gelukkig en bovenal gezond 2013 toe.

  Eind januari 2013 kunt u dan weer reikhalzend uitkijken naar de wintereditie van Guapa Magazine.

  L.M.

 • Aankoopbegeleiding Onroerend Goed Belasting- en erfrecht

  Vennootschapsrecht Straf- en civielrecht

  Kijk voor meer informatie op www.vanloonadvocaten.com of bel met +34 965 889 891

  VAN LOON ADVOCATENZet de koers.

  Spanje zonder zorgen

  Uw Nederlandse schoonheidsspecialiste voor kunstnagels, gezichts- en lichaamsbehandelingen

  Calle San Emigdio 18 - Guardamar del SeguraTel.: 646 6

  90 269

  Wonin

  gen v

  oor

  verk

  oop o

  f ver

  huur

  Verkoop of verhuur uw woning snel met 0% commissie via Tophuisspanje

  Succes verzekerd

  Promotie via 25 websites door heel Europa

  Tel.: +34 965 067 334 mobiel: +34 648 729 304 [email protected] - www.cycinmoasesores.es

  Avda. de Madrid 6 - 03140 Guardamar Del Segura

  [email protected] - www.tophuisspanje.nl

 • JALO

  EZIE

  6 Guapa magazine | Herfst 2012

  Jaloezie Een gevaarlijke emotie?

  De termen jaloezie en afgunst worden heel vaak door elkaar gebruikt. Veel mensen zullen zich van een eventueel verschil niet eens bewust zijn. Toch zijn die verschillen er wel degelijk. Geconfronteerd met een van deze termen geven de meeste mensen aan daar eigenlijk nooit last van te hebben Laten we eerst eens kijken wat het woordenboek bij de woorden jaloezie en afgunst als betekenis ver-meldt. De betekenis van jaloezie wordt aangeduid met het gevoel dat je hebt als je jaloers bent. En bij jaloers zijn er dan twee definities te melden, namelijk als je het vervelend vindt dat jij iets niet hebt dat een ander wel heeft en als je steeds bang bent je partner te verliezen aan een ander. Bij afgunst wordt vermeld het gevoel dat een ander het beter heeft en een vervelend gevoel omdat ie-mand anders iets leuks of moois heeft.

  Het lijkt ontegenzeglijk behoorlijk op elkaar, alhoewel

  er bij nadere beschouwing in de beide definities een significant verschil blijkt te zitten. Bij jaloezie is ook sprake van personen en bij afgunst lijkt het alleen maar om geld of goed te gaan.

  Toch nog maar even verder gezocht. Wat meer rich-ting de psychologie. En inderdaad houdt de psycho-logie zich diepgaand met het onderwerp jaloezie en afgunst bezig. De Nederlandse psychologe Rita Kohnstamm heeft een artikel gewijd aan het verschil tussen jaloezie, door haar overigens opgevat als een gevoel, en afgunst. Bij afgunst, zo schrijft zij, benijdt iemand een ander om iets wat hijzelf niet heeft of

 • JALO

  EZIE

  7Guapa magazine | Herfst 2012

  kan. Bij jaloezie gaat het erom dat men het gevoel heeft dat de liefde en genegenheid die een ander voor hem of haar voelt, door een derde zal worden afgepakt. Of korter gezegd: bij afgunst gaat het om k willen hebben, bij jaloezie om alln willen heb-ben (Kohnstamm, 1995). In haar boek Ik ook! Omgaan met afgunst en jaloezie omschrijft klinisch psychologe Helmi Goudswaard het verschil als volgt: Afgunst is willen hebben en ja-loezie is willen houden Als ik mij vergelijk met een ander en iets wil hebben wat een ander heeft, ben ik afgunstig. Als ik bang ben iemand te verliezen aan een ander, ben ik jaloers. Voor afgunst zijn er twee no-dig, voor jaloezie drie. Bertrand Russell ging nog verder. Hij zei dat jaloezie een van de machtigste oorzaken van verdriet is. Het is een universeel en ongelukkig aspect van de mens-heid, want niet alleen is de jaloerse persoon ongeluk-kig door deze emotie, hij of zij wenst ook een ander ongeluk toe. Ook Aristoteles, een Grieks filosoof en samen met So-crates en Plato beschouwd als een van de invloedrijk-ste klassieke filosofen, definieerde in zijn boek Rheto-rica jaloezie als pijn, veroorzaakt door het geluk van anderen.

  Als klassieke en minder lang geleden filosofen als Im-manuel Kant, een Duits filosoof ten tijde van de Ver-lichting, zich met dit onderwerp, we bepalen ons nu maar even tot de jaloezie, hebben bezig gehouden, kan het niet anders zijn dan dat jaloezie van alle tij-den is en de gemoederen altijd al heeft bezig gehou-den. Kant overigens zag jaloezie als een onwil ons ei-gen welbevinden overschaduwd te zien worden door het welbevinden van anderen. En in het christendom wordt de jaloezie als n van de zeven hoofdzonden aangemerkt, namelijk Invidia. Dat is de Latijnse bena-ming voor afgunst, jaloezie, nijd, twijfel of woede. Geen simpele problematiek dus

  Apart is trouwens ook dat in de kunst en cultuur ja-loezie wordt geassocieerd met de kleur groen, zoals in het gezegde groen van jaloezie. Jaloezie wordt ook gezien als een monster met groene ogen. Dat is gebaseerd op Shakespeares Othello.

  In zijn algemeenheid kunnen we zonder meer stellen dat jaloezie een van de heftigste menselijke emoties is en bekend staat om de hoeveelheid controle die deze emotie op het gedrag van mensen kan uitoe-fenen. Intense jaloezie wordt meestal gevolgd door boosheid, die dan omgezet kan worden naar agres-sie. Het meest voorkomende voorbeeld hiervan zijn verhalen, waarin een geheime liefde ontdekt wordt, wat leidt tot verdriet, jaloezie, boosheid en uiteinde-lijk agressie.

  David Buss, hoogleraar psychologie aan The Univer-

  sity of Texas in Austin, schreef ook over jaloezie. Ja-loezie is het belletje dat gaat rinkelen als je denkt dat jij je vaste partner kunt verliezen. Dat je daar bang voor bent, is helemaal niet zo gek. De wereld is vol andere leuke vrouwen en mannen en dat ziet jouw partner ook best. De dreiging van seksueel verraad is altijd aanwezig. Er zijn verschillende visies op jaloezie. En ervan is de sociobiologische, die de jaloezie verklaart vanuit de evolutieleer. Volgens David Buss, aanhanger van deze theorie, kampen wij nu nog steeds met jaloezie, omdat onze voorouders er ook last van hadden. Zij waren altijd op zoek naar partners met goede genen, met wie ze mooie en sterke kinderen konden krijgen en opvoeden. Bij ons is dat instinctief nog steeds zo. Het is een nuttige eigenschap, die dus niet is verdwe-nen met de tijd.

  Carolien Roodvoets, psychologe en seksuologe, vindt dat er in deze biologische theorien zeker een kern van waarheid zit, maar persoonlijk hecht ze meer waarde aan de psychologische verklaringen rond ja-loezie. Die verklaringen zien jaloezie gewoon als een menselijk gevoel, net als verdriet, angst en woede. Carolien Roodvoets betoogt: Jaloezie heeft vooral te maken met verlatingsangst, je bent bang dat de an-der er vandoor gaat. Vaak hangt het ook samen met minderwaardigheidsgevoelens. Dan heb je iemand anders zo hard nodig voor je eigen waarde, dat je doodsbang bent dat je diegene kwijtraakt. Als je te-vreden bent met jezelf, jezelf een goede deal vindt en ook op andere terreinen gelukkig bent, ben je minder jaloers. Volgens Carolien heeft het er veel mee te maken hoe veilig je bent opgegroeid. Wanneer je als kind je op een goede en fijne manier hebt weten te hechten aan je moeder, op de juiste manier bent gestimuleerd om op je eigen benen te staan, dan sta je sterker in het leven en ben je minder jaloers. Maar ook zij vindt jaloezie niet per definitie negatief: Jaloe-zie geeft ook aan dat je partner veel voor je betekent. Het is een teken van grote betrokkenheid.

  Het is evident dat jaloezie dus een natuurlijk onder-deel vormt van menselijke gevoelens. En als zoda-nig daar iedereen in meer of mindere mate last van heeft! Ook al ontkennen we dat heel graag. Jaloezie is een heel menselijke en een bijzonder nut-tige emotie. En een gevaarlijke? Dat kan, zeker! De voorbeelden hiervan zijn navrant en legio. Dat heeft vooral te maken met het al dan niet beheersbaar heb-ben van die ontzettend sterke emotie, de jaloezie.

  Die beheersbaarheid kunnen mensen echter wel zelf benvloeden. Hier valt nog veel over te vertellen! In een volgende uitgave van Guapa Magazine kom ik daar wellicht nog eens op terug.

  Lambert Moll

 • ZWEM

  BAD

  Guapa magazine | Herfst 201210

  Een warm zwembad? Zelfs in de winter gn probleem!

  Het hele jaar lekker kunnen genieten van uw zwembad En ook nog heer-lijk warm! Klinkt zelfs in Spanje een beetje utopisch, vindt u ook niet? En we horen u denken: Dat zou geweldig zijn, maar wie zal dat betalen? De meeste mensen denken dat dit niet voor hen is weggelegd, omdat de ener-giekosten torenhoog zullen zijn! Dat was tot voor kort inderdaad het geval.

  Gelukkigerwijs is dat nu een incorrecte gedach-te, mits u maar over de juiste systemen beschikt. Belangrijk is dat u voor zichzelf een afweging maakt in welke seizoenen u graag wilt zwem-men. Mogelijkerwijs opteert u wel voor de mo-gelijkheid om alle seizoenen van uw mooie zwembad te kunnen genieten. Het zou toch heerlijk zijn om in deze koudere no-vemberdagen nog te kunnen genieten van een badtemperatuur van ongeveer 280 zonder dat u de elektriciteitsrekening omhoog ziet vliegen? Er bestaan diverse systemen om uw bad te ver-warmen, maar de meest recente is een systeem

  dat op zonne-energie werkt.

  De Solar Pool Disc is zon systeem waarmee u het zwembad seizoen aanzienlijk verlengd en een watertemperatuur van 6 tot 80 hoger kunt bewerkstelligen, dan uw badwater op dit mo-ment is. Via een 2e pomp wordt er zwembadwa-ter door de ronde collector gestuurd en middels een regelkastje wordt de juiste temperatuur van uw badwater bepaald. Heel simpel, maar uiterst doeltreffend. Dit systeem is speciaal ontwikkeld voor landen met een hoog aantal zonuren per jaar. Deze

 • WA

  RM

  11Guapa magazine | Herfst 2012

  Solar Pool Disc wordt momenteel volop in heel Zuid-Europa genstalleerd. De fabricage van dit effectieve warmwatersys-teem vindt exclusief in Spanje plaats bij het be-drijf Nobel Spain in Benejzar.

  Het systeem wordt nu ook in snel tempo popu-lair in de Arabische wereld. Vandaar dat Nobel Spain gedurende de eerste week van november met de Solar Pool Disc op de beurs in Dubai (Ver-enigde Arabische Emiraten) stond. Deze grote internationale beurs, The Big 5 2012 - Internati-onal Building & Construction Show, vond plaats van 5 - 8 november 2012 in het Dubai World Trade Centre. De Solar Pool Disc kan eenvoudig worden ge-installeerd op het dak van uw huis, carport of, ook heel handig, optioneel op een parasolvoet. De installatie vergt slechts n dag. U voldoet de aanschaf plus de installatiekosten en de zon levert gratis en voor niets heerlijk warm zwem-badwater. Uiteraard bent u met dit systeem af-hankelijk van de zon.

  Maar als u ook midden in de winter aan de Costa Blanca, of waar dan ook, wilt zwemmen, dan is de aanschaf van een Zodiac warmtepomp een interessante en goede keuze. Deze zogenaamde inverter techniek van Zodiac werkt zeer doeltreffend en is bijzonder energie-zuinig. Door middel van warmte die uit de om-gevingslucht wordt gehaald, is een warmtewis-selaar in staat uw water te verwarmen. Bij een te lage temperatuur van de buitenlucht schakelt de installatie automatisch de thermostaat in om elektrisch bij te verwarmen. De meest gangbare pomp voor een zwembad heeft 7 tot 11 kW nodig. Het systeem van Zodiac geeft een gegarandeerd hoog rendement met ongekend lage energiekosten.

  Via een onlineverbinding met Zodiac wordt een tabel ingevuld met alle gegevens betreffende uw zwembad en zwembadgebruik en binnen 5 minuten verschijnt er een begroting met de energiekosten op jaarbasis. Die bedragen bij een gemiddeld gebruik slechts een paar honderd euro. Maar dan kunt u wel het hele jaar zwem-men met zelfs in de winter een zeer behaaglijke watertemperatuur. Bij elke Zodiac premium dea-ler kunt u hier een gratis uitdraai van krijgen. Het combineren van beide systemen is ook mo-gelijk, in het voor- en najaar zonne-energie en s

  winters, wanneer de zon minder effectief is, de warmtepomp erbij.

  Bij Agua Pool Plaza in Benijfar maakt men voor u geheel vrijblijvend een offerte voor deze sys-temen. Wist u dat er op de Solar Pool Disc 10 jaar garan-tie zit en dat de installatie door Nobel Spain zelf wordt verzorgd? Wij beantwoorden graag al uw vragen over de Zodiac en Solar Pool Disc producten.

  Agua Pool Plaza vindt u in het Centro Comercial Benimar, Calle Ramon y Cajal 12, 03178 Benijfar (naast Pla-za Diferente). Tel: 966 713 581 of zie w w w.aguapoolplaza.es,e -mail: [email protected]

 • Verzekeringen BoekhoudingOverschrijven auto'sLoonadministratie

  C/Tabarca 36, Alfaz del Pi, Alicante 03580C.I.F. ES B54426440

  Tel 965.889.204 Fax [email protected]gmail.com

 • Guapa magazine | Herfst 201214

  ORI

  HU

  ELA

  Vista ro Segura

  Iglesia de SantiagoIglesia de Santo Domingo

 • Guapa magazine | Herfst 2012 15

  IMPRESSIE

  Palacio de Rubalcava Plaza de Moros y Cristianos

  Universidad de Santo Domingo Casa del poeta Miguel Hernndez

  vista parcial Playa de la Zena

 • 16 Guapa magazine | Herfst 2012

 • Guapa magazine | Herfst 2012 17

  De herfst en winter zijn dan ook de aangewezen periodes voor chemische peeling, zij kunnen worden gebruikt vanaf november tot maart. Het is aan te raden om de zon en de zon-nebank tijdens zon kuur te vermijden. Komt u toch buiten, bescherm uw huid dan met een goede zonnecrme met be-schermingsfactor 50.

  Na de zon- en strandsessies van de afgelopen zomer is onze huid wel degelijk toe aan een oppepper en mag wel weer eens flink worden gehydrateerd. Maar voor we hier aan kun-nen beginnen, zullen we eerst moeten peelen. De zon heeft er namelijk voor gezorgd, dat er zich meer dode huidcellen per vierkante centimeter huid bevinden dan tijdens andere sei-zoenen. Het is dan ook van essentieel belang om deze dode huidcellen te verwijderen. Zij vormen namelijk een natuurlijke barrire, waardoor onze dure crmes een stuk minder effectief zijn. Wat te doen?

  Chemische peelings zijn het antwoord. Bij een peeling wor-den oude, afgestorven huidcellen verwijderd waardoor de dieper gelegen jonge en frisse huidcellen zichtbaar worden. De huid gaat er hierdoor zacht en egaal uitzien. Na en tussen de peelings door dient u uw huid goed te hydrateren met bij-passende crmes en serums.

  Het type peeling, de sterkte en de gebruiksfrequentie bepa-len het effect bij huidverjonging, acne behandeling, verfijning van de huidstructuur of hyperpigmentatie. Overigens kunnen deze peelings voor het hele lichaam worden gebruikt, onder andere bij ouderdomsvlekken op de handen en een onzui-vere huid op de rug. De zuren brengen de pH-waarde weer in balans, hebben een antibacterile werking en stimuleren de aanmaak van collageen.

  Sommige peelings zijn geschikt voor thuisgebruik, andere kunt u beter uit laten voeren door een professional. Er zijn na-melijk behoorlijk agressieve peelings en ondanks hun goede resultaten, kunnen ze ook schade toebrengen en zelfs litte-kens veroorzaken bij verkeerd gebruik.

  Hieronder zal ik een beknopte beschrijving geven van de meest gangbare chemische peelings en de resultaten die u ervan mag verwachten.

  Fruitzuurpeeling Bij een fruitzuurpeeling wordt een fruitzuur op de huid aan-gebracht, die vervolgens gedurende een bepaalde tijd de huidcellen gaat losweken. Afhankelijk van de tijd van inwer-ken, worden meer of minder huidlagen verwijderd. Een fruit-

  zuurpeeling is een lichte peeling, het geeft de huid een frisser karakter en vermindert de fijne lijntjes. Na de peeling kunt u bij wijze van spreken meteen weer aan het werk. De peeling dient meerdere malen te worden herhaald om een goed re-sultaat te behalen.

  Glycolzuurpeeling Een AHA peeling (Alpha Hydroxy Acids) op basis van glycol-zuur is mede door haar antibacterile werking ideaal voor de acne gevoelige en/of vette, dikkere huidtypen. Glycolzuur wordt gewonnen uit suikerbieten. Het maakt de huid gladder en verfijnt de porin. De huid wordt wat rood en zal licht schil-feren. Bij voorkeur neemt u een kuur van vijf glycolzuurpee-lings met telkens tussenpozen van twee weken.

  TCA peeling Een TCA peeling (trichloorazijnzuur) is een pittige peeling, het laat fijne rimpeltjes vervagen. Deze peeling helpt ook zeer goed bij het verbleken van pigmentvlekken, maar kan niet ge-bruikt worden bij donkere huidtypes. Na de behandeling zal de huid rood worden en gaan schilferen of korstjes vertonen. Het uiteindelijke resultaat - een nieuwe, frissere en gladdere huid - wordt in de weken daarna zichtbaar. Na ongeveer drie maanden is het eindresultaat bereikt.

  Ik hoop dat ik u met dit artikel een behoorlijk beeld heb kun-nen geven over de mogelijkheden van peelings. Normaal gesproken kunnen alle huidtypes met hun bijkomstige pro-blemen behandeld worden door een ervaren, gediplomeerd schoonheidsspecialiste. Wanneer uw probleem bijzonder ern-stig is, zal ik u echter doorverwijzen naar een dermatoloog, die met nog hoger geconcentreerde zuren mag werken.

  Voor het kiezen van een peeling die het best bij u past, nodig ik u van harte uit in mijn salon voor een persoonlijk advies en een gratis huidanalyse.

  In het volgende nummer van Guapa Magazine ga ik dieper in op make-up trends en tips.

  Dit artikel is geschreven door:

  Natasja de Vooght, gediplomeerd schoonheidsspecialiste

  Beautysalon Nouveau Look Calle San Emigdio 18 03140 Guardamar de Segura Tel nr. 646 690 269

  De veelgeplaagde huid ...Onderhoud aan ons grootste orgaan De herfst is weer aangebroken en net als de natuur reageert onze huid op de weersveranderingen. Alhoewel deze aan de Costa Blanca natuurlijk niet zo extreem zijn als in ons kikkerlandje, zijn er wel degelijk minder zonuren en ook de UV-straling is minder hevig dan in de gloeiend hete zomerzon. Jammer voor de zonaanbidders onder ons, maar heel goed nieuws voor onze toch al zo veelge-plaagde huid. Want zoals met alle goede dingen in het leven, overdaad schaadt.

  PEELING

 • Guapa magazine | Herfst 201218

  OPT

  IMO

  VE

  Bewegen zonder pijn (2) De dokter heeft mij gezegd

  Regelmatig komen er mensen bij ons, met de meest uiteenlopende problemen, waarvan zij een cognitief beeld hebben dat ingeprent is door wat de dokter erover gezegd heeft. Bijvoorbeeld: Ik heb artrose, een beklemde zenuw, ischias, een tenniselleboog, bursitis (slijmbeursont-steking) of een carpal tunnel syndroom, enzovoorts. Dit is op zichzelf heel waardevolle informatie voor henzelf en ook voor mij, aangezien ik daardoor al een idee krijg in hoeverre hun probleem verbeterd kan worden door de behandelingsmethodes die ik ter beschikking heb. Nu is het jammer genoeg zo, dat de benaming die de dokter op dat probleem plakt soms niet helemaal volledig is, omdat zij bepaald wordt door de analysemethodes die in de geneeskunde ge-bruikt worden. Deze analyse is op zich natuurlijk ui-terst nauwkeurig, maar geeft, bij de problemen waar wij iets aan kunnen verhelpen, slechts een deel van de realiteit weer.

  Twee bekende voorbeelden kunnen dit verduidelij-ken. Sommige mensen met pijn in een arm of been krijgen te horen dat ze een hernia hebben, een be-klemde zenuw of uitgebreide artrose in de nek of lage rug. Heel vaak wordt dit radiologisch beeld au-tomatisch vastgekoppeld aan de pijn in de arm of het been, terwijl dat niet altijd zo hoeft te zijn. En dan krijg je het probleem dat het vonnis van artrose er-voor zorgt dat mensen denken dat ze van hun pijn nooit meer vanaf gaan raken, want aan artrose is toch niets te doen

  Als osteopaat/acupuncturist die de Methode Solre toepast, heb je een heel andere analysemethode ter beschikking die bij de arts niet bekend is. Een analyse gestoeld op bewegingsonderzoek van gewrichten en spieren waarvoor je de patint allerlei bewegin-gen moet laten doen. Voor een rntgenfoto of scan mag de patint helemaal niet bewegen. Dikwijls zijn er bewegingsbeperkingen in de gewrichten van de wervelzuil, bovenste ribben, ledematen of het bek-ken, die zulke ongeoorloofde spanningen in spieren en pezen veroorzaken, samen met plaatselijke irrita-tie van zenuwen, dat deze spanningen op zich een oorzaak van pijn worden. Zelfs in die mate dat, door

  deze spanningen te verminderen of weg te nemen, de pijn gedeeltelijk of geheel verdwijnt. Dit terwijl een rntgenfoto, genomen na onze behandeling, er net eender zou uitzien als voor de behandeling.

  Nog een andere analysemethode gebruiken we in de acupunctuur. Het is opvallend dat het traject van uitstralende pijn in het been, ofwel meer aan de bui-tenkant, dan wel achteraan, exact overeenkomt met het traject van de galblaasmeridiaan, respectievelijk de blaasmeridiaan. Elke meridiaan heeft een zoge-naamd Tsri-punt of alarmpunt. Als dit bij druk erg pijnlijk is, weten we al op voorhand dat de pijn zal verminderen door acupunctuur. Dit is een heel krach-tig signaal van het lichaam.

  Een ander veel voorkomend probleem zijn de tin-telende vingers. Er is een pathologie die dit veroor-zaakt, namelijk het Carpal Tunnel Syndroom. Hier krijgt men weer zon vonnis, want de enige behande-ling die de arts heeft, zijn injecties of een operatie. We hebben in onze loopbaan genoeg mensen van deze klachten af geholpen door de nek en de arm span-ningsvrij te maken. Bel ons gerust op 661 845 794 (Koen Cuypers) voor een gratis evaluatie van uw probleem.

  Massages van OPTiMOVE

  In de zomereditie van Guapa Magazine noemde Chris de massages die zij u als massagetherapeute kan aanbieden. In dit herfstnummer bespreekt zij 2 bijzondere massages.

  Hot Stone Massage

  Dit is n van de mooiste en meest indringende mas-sages. Hot Stone Massage is eigenlijk een eeuwenoud gebruik. De Grieken en Romeinen gebruikten in hun badhuizen al warme stenen om elkaar mee te masse-

 • Guapa magazine | Herfst 201224

  OVE

  RWIN

  TERE

  N

  Het is echt heerlijk om in Spanje te zijn. Het is zo on-gedwongen en gezellig, daar houd ik van. Ik moet er wel bij zeggen, dat het ook voor een groot deel aan mijn gastvrouw en gastheer ligt, Mar en Bas. Daar woon ik altijd bij in. Bij hen kun je gewoon jezelf zijn en als ik een keer een pyjamadag wil, dan kan dat.

  Ik ben al aardig ingeburgerd in de omgeving waar ik verblijf. Ciudad Quesada, Benijfar, Rojales, Benimar, La Ma-rina, La Mata, Torrevieja en La Zenia zijn zon beetje de plaatsen waar ik geregeld kom. In Ciudad Quesada ga ik altijd geld pinnen, koop ik mijn rookwaren en ga daar ook naar mijn eigen kapper. Soms doe ik dat lopend en pak dan op de terugweg nog even een ter-rasje. Samen met mijn familie ga ik elke vrijdag steevast ha-ring eten in Rojales en op andere dagen neem ik een broodje salade of warm vlees, dat vind ik heerlijk. In Benijfar bevindt zich caf De Toppers. Als we daar zijn, drink ik een Agathaatje, zo noem ik een klein glaasje bier, en eet een broodje frikandel.

  Regelmatig bezoeken we goede vrienden van de familie in La Zenia. Ook dat is een heel gezellig uit-stapje en dat allemaal onder het genot van een hapje en een drankje. In Benimar ga ik naar de pedicure. Als we met een grote groep naar het strand gaan, wat erg gezellig is, zijn we te vinden in La Marina, Santa Pola of La Zenia. De meesten gaan dan zwemmen, maar ik lig dan heerlijk op een strandstoel onder een parasol. Ik heb vroeger namelijk nooit leren zwemmen. Dat vind ik nu wel erg jammer.

  Ook kom ik regelmatig in Torrevieja. Mijn dochter en schoonzoon hebben daar een huis. Als ze er zijn, dat gebeurt gelukkig vaak, ga ik natuurlijk een paar da-gen naar mijn kinderen. Tussen alle uitjes door gaan we samen met mijn gastgezin ook s avonds de no-dige keren uit eten. Als we een dag weinig zin hebben om iets te onder-nemen, blijven we heerlijk thuis. Dan puzzel ik wat, maak een legpuzzel of ga borduren. Om af te koelen, ga ik graag met mijn voeten in het zwembad zitten met een tankini aan.

  De familie is tussendoor ook nog op vakantie ge-weest en toen kon ik mooi op de dieren passen. Er zijn diverse kennissen die ik op zon moment kan bellen. Zij komen mij dan ophalen voor een gezellige middag. Helaas heb ik ook geen rijbewijs Ik ben dus heel blij met zulke lieve mensen die daar-toe bereid zijn. Hulde! Jammer genoeg was ik in die week ook ziek en moest ik naar de dokter. Even een belletje en daar waren ze weer. Geweldig toch?

  Dit is mijn beleving van een onbezorgde vakantie tussen feesten en verdriet door. Ik bedank mijn gastvrouw Marja en gastheer Bas heel hartelijk voor de bijzonder fijne tijd. Het was fantas-tisch en ik kan er met ontzettend veel plezier op terug kijken. Spanje in de winter is voor iedereen een echte aan-rader!

  De hartelijke groetjes van jullie tante Agatha de la Rie

  Laat ik me eerst even voorstellen. Ik ben tante Agatha. En ik vond het leuk om een kort verslagje te schrijven over mijn verblijf hier aan de Costa Blanca in Spanje gedurende de afgelopen winter.

  Overwinteren aan de Costa Blanca Terugblik op een mooie tijd

 • CAPPUCCINOPrachtig gelegen aan de boulevard in Albir

  Onze uitstekende keuken is geopend van 9.00 - 18.00 uur en is internationaal gericht

  Altijd verse en kwalitatief hoogwaardige producten

  We hebben een zeer uitgebreide kaart van ontbijt tot diner

  Paseo de las Estrellas 15 - 03581 AlbirTel.: 966 866 463Facebook: cappuccino lounge - [email protected]

 • 26 Guapa magazine | Herfst 2012

  Dublin Maximus in stof Wave, kleur brique

  Dublin Maximus in stof Heaven, kleur taupe

  Dublin Denim Maximus in stoere spijkerstof

 • Guapa magazine | Herfst 2012 27

  Een droomwereld Welterusten

  Als u weet dat u ongeveer een derde deel van uw leven in bed doorbrengt, dit betekent overigens niet hetzelfde als slapen, begrijpt u de importantie van een bed dat uw lichaam goede ventilatie, juiste on-dersteuning en perfect slaapcomfort biedt. Als geen ander beseft Koninklijke Auping bv dat een goede nachtrust goud waard is. De missie van Auping is dat u niet alleen beter slaapt en wakker wordt, maar u zich ook beter voelt en er beter uitziet.

  Auping Dublin en Dublin Maximus De Auping Dublin is een stoere en eigentijdse boxspring. Verkrijgbaar in meerdere uitvoeringen en varianten, van lekker luxe tot verrassend voordelig. Het enige dat vaststaat, is de basis: een box-spring die voorzien is van een spiraalbodem, Dublin hoofdbord (in de stoffen Heaven, Burago en Wave) en Dublin matrassen. De verdere invulling kan helemaal aan uw persoonlijke wensen worden aangepast. De Dublin Maximus is het meest chique lid van de Dublin boxspringfamilie. Dit model biedt naast alle voordelen van de basisuitvoering ook nog eens gestoffeerde matrassen met daarop het extra comfort van een topper. De nieuwe Dublin matrassen liggen nog lekkerder dan voorheen. Zowel de Dublin als de Dublin Maximus zijn vernieuwd met een verbeterde kern van pocketvering met drie zones.

  Betrouwbaar boxspringcomfort in een nieuw jasje Met deze generatie Dublin komt Auping met een nieuwe look. Zo kunt u kiezen voor de stof wave: een plat geweven stof die nog wel de mooie weefstructuur laat zien. Of gaat u liever voor een wat ro-buustere uitstraling? Dan is er de stoere burago-stof. Alle stoffen zijn verkrijgbaar in een breed scala aan kleuren, waardoor ze altijd feilloos aansluiten bij uw persoonlijke stijl en slaapkamerinrichting.

  Dublin Denim: slapen in jeans Dan kiest u voor iets heel speciaals! De Dublin Denim is een stoere boxspring die uitgevoerd is in spijkerstof. Met de Dublin Denim sierkussens maakt u de styling helemaal af. Het is een tweeper-soons boxspringset, bestaande uit twee AVS boxsprings (vlak, verstelbaar of gecombineerd), twee eenpersoonsmatrassen of n tweepersoonsmatras en een hoofdbord.

  Herfst proof en stijlvolle Auping-accessoires De temperatuur daalt en langzaam wordt het donkerder buiten. In deze herfstmaanden is niets zo lekker als vroeg uw bed in met een boek in de hand. Met op het nieuwe Siria nachtkastje van Au-ping een heerlijk drankje. De materialen en kleurstellingen geven de slaapkamer meer allure. Ook verkrijgbaar als nachttafeltje (zonder lade). Tevens presenteert Auping het nieuwe, slanke LED-lees-lampje passend bij de AVS boxspring. Door het flexibele bovenstuk kunt u de lamp precies op het boek richten.

  Laat de herfst maar komen en voel wat Auping bedoelt met: Auping nights, Better days!

  LIFESTYLE

 • Guapa magazine | Herfst 201230

  FIET

  SEN

  Een uitdaging die u echt uitdaagt! Costa Blanca Cycling fietsclinics met...?

  In de prachtige en bergachtige omgeving van Alicante begeleidt Eef Brand van Costa Blanca Cycling in samenwerking met een grote naam uit de wielersport sportieve fietsclinics. Een beroemdheid dus, maar wie mag dat dan wel zijn? Ken ik hem?, vraagt u zich ongetwijfeld af. Wie kent hem nou niet? Nou ja, misschien dat de jongsten onder ons de wenkbrauwen fronsen, maar heel veel ouderen zullen zich deze wielrenner goed weten te herinneren. De op 12 december 1956 in Rijs-bergen geboren klasbak is een voormalig Nederlands beroepswielrenner van 1978 - 1990. Zeer talentvol, debuteerde hij in 1978 bij de TI-Raleigh ploeg van Pe-ter Post en behaalde aansprekende overwinningen in de Ronde van Romandi, de Ronde van Nederland en de Ronde van Engeland.

  Voor de meeste wielerliefhebbers spreken waar-schijnlijk zijn vier etappezeges in de Tour de France het meest tot de verbeelding. Maar ook zijn presta-ties in de Giro d'Italia dwingen bewondering af. Zo wist hij tot driemaal toe het puntenklassement te winnen. Vermaard is ook zijn optreden op de Gavia in diezelfde ronde. In 1988 bereikte hij als eerste in een besneeuwd landschap de top van die bergpas in

  hemdsmouwen.

  En ja, menigeen zal zijn naam nu al wel door het hoofd geschoten zijn. We hebben het hier natuurlijk over Johan van der Velde. Maar ook Harry Steevens, de tweede Nederlander die ooit de Amstel Gold Race won, verleent zijn diensten aan het Costa Blanca Cycling Team.

  Na een uitgebreide verkenning van de omgeving door het Costa Blanca Cycling Team is een geweldig programma tot stand gekomen. Overigens kunnen die fietsclinics en andere programmas altijd aan uw specifieke wensen worden aangepast. Eef Brand en Johan van der Velde zijn er helemaal klaar voor om de enthousiaste toer/racefietsers een fantastische fietsweek te bezorgen in dit mooie ge-bied met zon 300 dagen zon per jaar. Als het in Ne-derland al weer guur en koud is, kunt u in dit gedeelte

 • van Spanje, de Costa Blanca, nog lang genieten van het milde klimaat. Het hele kustgebied wordt hier in het achterland beschermd door een halfronde kring van bergen, die niet alleen als een natuurlijke beschutting dienst doen, maar die ook uitstekend geschikt zijn voor uitdagende toertochten en spor-tieve prestaties. De fietstochten zijn zeer gevarieerd, van vlak en vals plat tot pittige beklimmingen met prachtige vergezichten. Er wordt onder andere ge-fietst over wegen waar ook de bekende Spaanse wie-lerronde la Vuelta komt.

  En omdat het zo ontzettend boeiend klinkt, toch nog maar even de korte beschrijving van de ca. 130 km lange Koninginnerit richting de Hondon Vallei. Letterlijk de topdag uit de fietsclinic. Vanuit Hotel Guardamar, waar met speciaal aangepaste menus rekening wordt gehouden met uw sportieve aspira-ties, gaat het door pittoreske Spaanse dorpjes en met pittige klimmetjes naar de Hondon Vallei. Daar aan-gekomen, fietsen we naar de grotwoning van Klaas-je, alwaar ons een heerlijke lunch staat te wachten. Na de lunch krijgen we nog een klein klimmetje en eenmaal boven staat ons een prachtige afdaling van ongeveer 12,5 km te wachten naar Albatera. Vandaar gaan we door diverse Spaanse dorpjes weer richting Guardamar.

  Costa Blanca Cycling heeft een speciale Wielerland aanbieding voor de maanden november en decem-ber. Voor slechts 449,- krijgen de wielerliefhebbers een geweldige fietsclinic voorgeschoteld waar de term onvergetelijk goed van toepassing is Kijkt u voor alle beschikbare data en specificaties op onze website.

  EKB Costa Blanca Cycling is inmiddels al zo bekend dat vanaf half januari tot eind maart diverse fietsploe-gen uit Nederland op trainingsstage komen! Geen wonder. Als in Nederland iedereen nog bij de kachel zit, draaien die ploegen hun vele trainingskilometers onder een gulle zon in aangename temperaturen. En dat allemaal onder de deskundige begeleiding van Eef Brand en zn Costa Blanca Cycling Team. Op deze manier is training erg leuk! Zo mogen Eef en zn team onder andere de ploegen DRC de Mol uit Dordrecht (al voor het 6e jaar!), wiel-ervereniging PRC Delta uit Spijkenisse, Wielerclub De Waardrenner en De Hoekse Renners verwelkomen.

  Voor ons totale fietsprogramma geldt, dat u de bij-passende fiets of zelfs professionele racefiets, uiter-aard met bijbehorende helm, tegen interessante prij-zen kunt huren.

  Kijk voor meer info op de website van Costa Blanca Cycling: www.costablancacycling.eu . Of u kunt bel-len met tel. nr. +34 675 312 332.

  Guapa magazine | Herfst 2012 31

 • Guapa magazine | Herfst 201232

  PAA

  RD IN

  NO

  OD

  Paard in Nood Een oplosbaar drama?! Nog niet eens zo heel lang geleden zijn wij met ons hele gezin, mijn man Rick, onze dochter Luna en ikzelf, Laura Hoitsema, naar Spanje gemigreerd. Met als doel onze droom gestalte te gaan geven. We wilden namelijk heel graag een boerderij op starten waar volop van paarden, ponys, honden, katten, geiten, konijnen en allerlei andere dieren genoten kan worden. Vorig jaar zijn wij hier op 5 april in Hondn de las Nie-ves met ons bedrijf Paardrijvakanties aan de Costa Blanca begonnen. Wij organiseren onder andere rui-tervakanties voor gezinnen en gevorderde ruiters en geven workshops Angst voor paarden. Kortom, zon beetje alles wat maar met paarden te maken heeft. Dit project loopt gelukkig goed en de mensen zijn heel enthousiast. Kijkt u maar eens op onze website www.loscaballosluna.com .

  Echter, een kleine drie maanden later kwamen de eerste Spanjaarden bij ons met meldingen van ver-waarloosde ponys. Tja! En dan heb je als rechtgeaard paardenliefhebber natuurlijk gn keus. Toch? Deze eerste drie ponys hebben wij in de loop van twee maanden opgehaald. Na een jaar hier te heb-ben gestaan, zijn het nu de meest lieve en dankbare pony's die je je kunt voorstellen. Dit betaalden wij van ons eigen geld. Maar zodra de Spanjaarden wisten wat wij deden, bleven de meldingen binnenkomen. Dit konden wij

  in financieel opzicht niet meer alln opvangen.

  Afgelopen juni ben ik naar Nederland gegaan om een officile stichting op te richten. Dus compleet met een notaris, bankrekening en de Kamer van Koop-handel. Op deze legale manier kunnen wij via Face-book sponsors werven en, heel belangrijk, de men-sen op de hoogte houden waar het sponsorgeld naar toe gaat. Dit doen wij met behulp van fotos en film-pjes. Het is cruciaal dat iedereen precies weet wat wij doen. Hoe de paarden binnenkomen en hoe zij er na 4 weken intensieve en liefdevolle verzorging uitzien.

  Hoe gaat een en ander in zijn werk? Bij een melding van een verwaarloosd paard, meestal door particulieren, gaan wij kijken hoe ernstig de si-tuatie is. En aangezien wij helaas op dit moment niet genoeg geld hebben, gaan de allerergste gevallen voor. Dat betekent dat wij ter plekke een beslissing moeten nemen welk paard meegaat of niet! Deze keus te moeten maken, valt ons ontzettend zwaar.

 • Guapa magazine | Herfst 2012 33

  Onmenselijk eigenlijk. De eigenaar krijgt van ons de slachtprijs, dit varieert van 300 tot 500. Dan kunnen deze mensen ook weer hun familie te eten geven. Deze mensen hebben dan wel een paard, maar deze paarden hebben meestal geen chip en paspoort. Zij kunnen deze dieren om die reden ook niet naar de slacht brengen. Als een paard bij de betreffende familie overlijdt, mag een niet-geregistreerd dier ook niet opgehaald worden. Begraven is ook niet echt een optie, want de boetes hiervoor zijn torenhoog, zon 6000. De men-sen staan met hun rug tegen de muur. De tweede stap is de ondertekening van een af-standsverklaring en gaat het paard met ons mee. Eenmaal bij ons aangekomen, gaat het paard op stal en wordt direct nagekeken door onze veearts. Hij doet een bloedtest om te kijken of dit paard in qua-rantaine moet en checkt onder andere op bloedwor-men en longwormen, controleert het hart, de nieren, hersenactiviteit en de benen. Als bovenstaande allemaal goed is, wordt het voer-schema aangepast. Deze paarden mogen namelijk absoluut niet in een keer op volledig voer staan. Ze moeten langzaam weer wennen aan eten. De paarden krijgen vliegenmaskers en worden ge-wassen met betadine. De hoefsmid kan pas later ko-men, omdat deze paarden zo zwak zijn dat zij nog niet lang op drie benen kunnen staan. Heel naar is dat sommige paarden ernstige vergroei-ingen hebben. De eerste week blijft het paard op stal en wordt elke dag gelongeerd, geknuffeld en geborsteld om de bloedsomloop te stimuleren. Na een week gaan wij deze paarden resocialiseren en komen zij in een kudde te staan. Dit is het moment waarop zon paard weer echt een paard wordt! Ook wel het moment dat wij balen en denken: Wij hebben eigenlijk meer geld nodig Hinnikend staan zij te wachten op hun eten, het zijn kanjers.

  Vier weken later komt de veearts opnieuw voor aller-lei testen. Na 3 4 maanden kent u de paarden al niet meer terug. Dan gaan wij op zoek naar adressen voor herplaatsing in Nederland en Belgi. De kosten hier-voor variren van 1500 tot 2000 en dit is inclusief de transportkosten en de noodzakelijke inentingen. Met dit bedrag vangen wij direct weer een nieuw paard op. Paarden die in Spanje worden herplaatst, kosten tussen de 1000 en 1500.

  Wij hebben het afgelopen jaar al 23 paarden gehol-pen! Maar dat kunnen en moeten er natuurlijk meer worden Het meest tragische wat wij hebben meegemaakt, was na een telefonische melding van een vriend. Ze

  waren aan het fietsen en hadden onderweg 15 totaal verwaarloosde en broodmagere paarden zien staan. Daar zijn wij toen naar toe gegaan. Een uitgemergeld paard lag op de grond te midden van een aantal hon-gerige veulens. Ik ging bij haar zitten en pakte haar vast bij haar hoofd. De merrie keek mij hulpeloos aan, sloot toen voorgoed haar ogen en stierf Zij is nu ons stichtingspaard, zij staat op onze flyer en website.

  ZIJ HEEFT HET HELAAS NIET GERED...

  ...maar voor 2,50 p.m. kunnen wij haar soortgenoten WEL redden

  Rekeningnummer 7150062 t.n.v. Stichting Paard in Nood Spanje

  IBAN: NL12INGB0007150062BIC: INGBNL2A

  Stichting nr.: 63973

  We hopen dat ze op deze manier al haar lotgenoten kan helpen. Helpt u mee om deze edele dieren te red-den van de hongerdood?

  Onze stichting is Paard in Nood Spanje en is een initi-atief van Los Caballos Luna Spanje.

  Bezoek onze website voor meer informatie: www.paardinnoodspanje.nl

  ING Bank rek. nr. 7150062 t.n.v. Stichting Paard in Nood Spanje IBAN: NL12INGB0007150062 BIC: INGBNL2AStichting nr.: 63973KvK nr.: 55511384

  Doneren:

 • Guapa magazine | Herfst 201234

  MaandagAlicante, Denia, Callossa den Sarria, Santa Pola, Elche, Ibi, Petrer, Pinoso, La Nucia, Orihuela

  DinsdagOrihuela, La Unin (Murcia), Los Alczares (Murcia), Pilar de la Horadada, Benijofar, Benissa

  WoensdagGuardamar, La Mata, San Miguel de Salinas, Vergel (van 10.00-17.00 uur bij het safaripark)

  DonderdagAlicante (bij de Arnena), Aspe, Hondn de los Frailes, Pego, Santa Pola, Villajoyosa, Villena San Javier (Murcia), Rojales, San Fulgencio (Urb. La Marina)

  VrijdagLAlfs del Pi, Crevillente, Denia, El Vergel , Finestrat, Gata de Gorgos, Montforte del Cid, La Nucia, Moraira, Oliva, Orihu-ela, Pilar de la Horadada (avond), Torrevieja

  ZaterdagAlcoy, Alicante (bij de arena), Almoradi, Benissa, Callossa den Sarria, Calpe, Castalla, Elche, Orihuela Costa (Playa Fla-menca), La Romana,Pinoso, Ondara, Santa Pola, San Juan, Sax

  ZondagAlguea, Benidorm, Benitatxell, Cabo de Palos (La Manga), Campo de Guardamar, Los Montesinos, La Nu-cia, Pilar de la Horadada (Urb. Pinar de Campo Verde), Pe-dreguer, Pega, San Javier

  TelefoonnummersBrandweer: 085Nationale politie: 091Locale politie: 092Guardia Civil: 062Ambulance: 061Spoedgevallen: 112

  Nederlands Consulaat La Nuca (Benidorm)Ctra. CV70 Benidorm La Nuca (Polop, Callosa) Urbanizacin Caravana, 12 03530 La NuciaTel: 96 687 5932 Fax: 96 687 5248 E-mail: [email protected]

  Nederlandse Ambassade MadridTorre EspacioPaseo de la Castellana 259 D28046 MadridTel: 91 353 7500Fax: 91 353 [email protected]

  Markten

  INFO

  RMAT

  IE

  Belgisch Consulaat AlicanteExplanada de Espaa, 1- 503002 AlicanteTel: 965 929 147Fax: 965 141 [email protected]

  Belgische Ambassade MadridPaseo de la Castellana 18-628046 Madridtel: 915 776 300 fax: 914 318 [email protected]

 • De Hollandse Slagerij vindt U aan de rotonde in Rojales/Benimar.

  Openingstijden:

  Maandag geslotenDinsdag t/m vrijdag 8.30 17.00Zaterdag 8.00 15.00

  Adres:

  C/Aneto 2-B Centro Comercial Benimar Benijfar - Tel.: 966 713 965

  e-mail: [email protected] www.dehollandseslagerij.nl

  Ons motto luidt: Kwaliteit wint de strijd!

  De Hollandse Slagerij

  Uw specialist voor al uw vlees, fijne vleeswaren, fondue of gourmet en natuurlijk ook voor uw barbecuepakket.

  Voor een onvergetelijk kerstdiner bij u thuis, kiest u natuurlijk voor de onvolprezen kwaliteit van de Hollandse Slagerij.

  Onze specialiteiten zijn onder andere:

  - Hollands rundvlees uit eigen import- Al ons lamsvlees komt uit Nieuw-Zeeland- Hollandse vleeswaren- Salades uit eigen keuken

  Bij ons kunt u uw eigen vleesschotel samenstellen voor o.a. de barbecue, gourmet en fondue. De barbecue kunt u ook bij ons huren. Voor meer informatie kunt u bij ons in de winkel te-recht.

  Ook als u grootverbruiker bent, zijn wij u graag van dienst. Wij leveren aan diverse restau-rants, hotels, cafetarias en overige horeca.

  Iedere maand hebben we wisselende aanbiedingen. Dagelijks zijn er diverse leuke prijspakkers.

 • Kopen in Spanje? Vraag en aanbod!...

  De onroerendgoedmarkt in Spanje is nog nooit zo turbulent geweest als nu. Voor mijn gevoel wordt er al meer dan 7 jaar geroepen dat er sprake is van een kopers-markt, maar dat is natuurlijk niet het geval. Toen ik 10 12 jaar geleden mijn eigen woning kocht en liet bouwen, had ik, achteraf gezien, niets te vertellen.

  Ik kwam bij toeval in Spanje en dus ook in het zuiden van de Costa Blanca terecht, waar een goede kennis van mij inmiddels een leuke woning had gekocht. Of ik de woning niet eens wilde bekijken? Uiter-aard wilde ik dit en voor ik het wist reed ik, in iets wat het meest leek op een 4x4 terreinautootje, rond over zandpaden en vrijwel onbegaanbare wegen. Dood-leuk vertelde de verkoper van de bouwfirma, later bleek dit gewoon de buurman te zijn, dat de vlaktes links en rechts van de weg bouwkavels waren en of wij maar snel een keuze wilden maken, want er reed een auto achter ons, met andere genteresseerde klanten. Weg dat gevoel van Ik ben de betaler, dus ik bepaal! Niks kopersmarkt!

  Tot zover een stukje historie. Sinds 2007 is de markt danig veranderd en weten wij dat de bouwwoede onder de constructiebedrijven totaal verdwenen is. De grote bouwkranen zijn uit het landschap ver-

  dwenen en veel niet afgewerkte bouwwerken ken-merken soms hele urbanisaties. Eindelijk bent u als klant wl belangrijk geworden en hoeft u zich niet meer te haasten met het nemen van een beslissing. Althans, dat denkt u maar, want inmiddels doet zich een nieuw fenomeen voor.

  Het is inderdaad zo dat er erg veel aanbod van wo-ningen is, maar was dat niet altijd al zo? Kon u voor 2007 ook niet overal uw nieuwbouwwoning laten realiseren? U kon toch toen ook al kiezen tussen een appartement, villa of finca? Natuurlijk wel, er werd tenslotte sneller gebouwd dan wij konden kopen.

  Vandaag de dag is er feitelijk niet eens erg veel veran-derd. Het aanbod is nog altijd groot. De aanbieders zijn echter veranderd van inmiddels failliete bouw-

  WO

  NIN

  GM

  ARKT

  Guapa magazine | Herfst 2012 37

 • 38 Guapa magazine | Herfst 2012

  firmas, in banken. Deze banken, ik noem Solvia, Ban-kiaHabitat, BBVA, Caja Murcia, Banco de Valencia etc., zijn nu de nieuwe bouwfirmas geworden. Hoe groot zij daadwerkelijk zijn, bleek kort geleden toen alleen al de Solvia, voorheen CAM Mediterrneo, ruim 5.000! woningen 25% verlaagde in prijs. Ik kan u zeggen dat de telefoon niet op hield met rinkelen in onze kan-toren.

  En daarmee kom ik op de vraag in de markt. Er wordt mij vaak gevraagd: Hoe gaat het nu met de verkoop van huizen? Met een ondertoon die het antwoord al geeft, in de zin van Je zal ondertussen wel bijna failliet zijn! De mensen die dit vragen, maken zich niet druk om ons voortbestaan, maar meer over de waarde van hun eigen woning. Wellicht hoopt men dat ik ze geruststel en zal zeggen dat het wel meevalt.

  Eigenlijk klopt dat laatste ook. Het valt allemaal wel mee. Er is erg veel aanbod en er is door de enorm lage prijzen veel vraag naar uiteraard goedkopere wonin-gen, maar er is vraag en veel belangstelling. De fric-tie en de pijn begint men pas te voelen als men wil verkopen en mee moet gaan in de waan van de dag, namelijk die enorme prijsverlagingen.

  De huiseigenaar gaat dus de pijn merken. Desalniet-temin proberen veel eigenaren nog altijd de markt af te romen. Een term die ik dan ook vaak gebruik is: Te weinig en te laat. Wij hebben het dan over de hoog ingezette vraagprijs en de te lage prijsverlagingen die volgen en niet zelden veel te laat.

  De verkoper moet goed begrijpen dat een woning in ongeveer de eerste 3 4 maanden de meeste aan-dacht krijgt. Dit momentum moet een huiseigenaar in zijn voordeel gebruiken. Dit is zeer goed te doen. Bij een juiste prijs en een woning die mooi aangebo-den en gepresenteerd wordt met goede begeleiding, zal deze woning altijd een nieuwe eigenaar vinden. Overigens wordt die juiste prijs niet meer bepaald door dat drinkwaterfiltertje dat u zelf als diepte-in-vestering ziet of dat mooie glasgordijn op het terras, waar u zelf veel te veel voor heeft betaald. Wat er toe doet zijn meters. Hoeveel grond is er aanwezig en hoeveel m2 oppervlakte in de woning? In tijden van crisis gaat men tenslotte terug naar de basis.

  Als wij dus vaststellen dat er veel aanbod is, maar een aanbod tegen lagere prijzen en wij voegen hieraan toe dat er juist daardoor ook veel belangstelling en dus vraag is, wat is er dan veranderd? Precies! Eigen-lijk heel weinig. De markt is terug bij het begin en ruim 10 jaar teruggezet in de tijd. De woningen die u nu kunt kopen zijn af en sleutelklaar. U rijdt niet met een terreinauto door de straten en de huizen zijn niet zelden overcompleet en volledig gemeubileerd. Dit is meer regel dan uitzondering.

  Waar moet u op letten? Een koper moet zich van een aantal veranderingen wel bewust zijn. U bent niet de enige koper op de markt. Door de enorm lage prijzen, denk aan een ap-partement met 2 slaapkamers voor 35.000, bent u niet de enige die het zich kan permitteren. Zorg dat u voorbereid en slagvaardig bent. Open van tevoren een bankrekening en regel uw zogenaamde N.I.E. nummer in Spanje: het sofinummer voor de buiten-lander. Een goede makelaar kan u hier mee helpen, zonder onnodige ongemakken. Ga u orinteren in een gebied dat niet groter is dan 30 km2, dit kan in 1 2 dagen. Mocht u een financiering nodig hebben, laat dit de makelaar dan vroegtijdig weten. U koopt namelijk niet snel, wanneer u een hypotheek nodig heeft. Er zijn meerdere mensen die wel 35.000 op de bank klaar hebben staan. De banken die hun hui-zen kwijt willen, zijn niet geduldig en belonen u niet, wanneer u om een hypotheek komt vragen. Heeft u dus een hypotheek nodig in Spanje, dan kunt u dat superkoopje doorgaans wel vergeten.

  Tenslotte. Veel banken bieden de mogelijkheid recht-streeks contact met hen op te nemen. Zij zijn echter niet genteresseerd in wat u te bieden heeft en al helemaal niet in uw wensen en eisen. Als persoon interesseert men zich ook niet in u. De bank wil zijn huizen kwijt en de schulden van de balans verwijde-ren, bij voorkeur voor het einde van het jaar. Wanneer u ook voor bankwoningen een makelaar inschakelt, wordt hij betaald door de bank en blijft de prijs voor u hetzelfde. Het voordeel is dat de makelaar u een breed aanbod van diverse bankhuizen en eigen wo-ningen kan aanbieden en de voor- en nadelen naast elkaar kan zetten. Een goede makelaar weet u tevens in een gesprek van maximaal een uur te vertellen wat uw kansen zijn voor het eventueel verkrijgen van een financiering.

  Onze kantoren in Torrevieja en Formentera del Se-gura zijn dagelijks bereikbaar van 10.00 tot 17.00 uur, via het telefoonnummer +34 966 792 113 of per e-mail via [email protected] .

  Dit artikel is geschreven door Rick van Hoeven van Grupo Soltura S.L., makelaar in Spaans onroerend goed in het Vega Baja gebied. Met een verkoopteam van 9 mensen en drie kantoren is Grupo Soltura S.L. de

  enige buitenlandse ma-kelaar, die is aangeslo-ten en geaccrediteerd bij de API organisatie onder nummer 992. Zie voor meer informa-

  tie http://www.apialicante.com .

  WO

  NIN

  GM

  ARK

  T