HaiQuanVNCHRa Khoi

  • View
    50

  • Download
    7

Embed Size (px)

Transcript

TI LIU LCH S

HI-QUN VIT-NAM CNG-HA RA KHI, 1975

IP-M-LINH

Tc gi gi bn quyn. Mi trch dch hoc sao li cn c s ng ca tc gi bng vn th. a ch lin lc: ip-M-Linh P.O. Box 401 Alief, Texas 77411 U.S.A. diepmylinh@rocketmail.com S ng K Quc T: 0-9628124-0-4 S ng K Ti Th Vin Hoa K: 90-093493

Copyright 1990 and 2011 by ip M Linh All rights reserved. Without written permission from the author, no part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or using any information storage and retrieval system. Inquiries may be sent to: ip-M-Linh P.O. Box 401 Alief, Texas 77411 U.S.A. diepmylinh@rocketmail.com International Standard Book Number (ISBN): 0-9628124-0-4 Library of Congress Catalog Number: 90-093493

THNH T HI-QUN VIT-NAM CNG-HA BNH-BC I-NGUYN-SOI HNG-O I-VNG

Ba: K S L nh Thng Trnh By: VN

Cho cc con Xun Nguyt, H Quang Thanh, Xun Hng, H Quang Lim, Phm Th Vng v nhng ngi tr cng th h tt c hiu c nhng hi trnh kh nn m ng v Cha vt qua.

Tc gi xin chn thnh cm t qu v sau y ng gp ti liu, hnh nh, bi v v h tr tinh thn cun ti liu ny c hon tt. i Gia nh Hi-Qun Vit-Nam Cng-Ha. B Hi-Qun Hoa-K Phng Qun S Hi-Qun. ng Richard Lee Armitage, Cu Ph T Tng Trng Quc Phng Hoa-K.

Mc LcThay Li Ta Chng I S Lc Lch S Hi-Qun Vit-Nam Cng-Ha Chng II Cc V T-Lnh Hi-Qun Chng III S T Chc Ca Hi-Qun V Hnh Qun B-T-Lnh Hi-Qun Trung-Tm Hun-Luyn Hi-Qun Nha-Trang Hi-Qun Cng-Xng Si-Gn Nhng i-n-V Chin-u Vng Sng-Ngi Hnh-Qun Lu ng Sng Vng III Sng-Ngi Vng IV Sng-Ngi Lc-Lng Thy-B25 26 27 29 31 33 35 37 39 17 1

Lc-Lng Tun-Thm Lc-Lng Trung-ng Giang-on Xung-Phong Lin-on Tun-Giang Lc-Lng c-Nhim 99 Vng Duyn-Hi Hnh-Qun Lu ng Bin Hm-i Vng I Duyn-Hi Vng II Duyn-Hi Vng III Duyn-Hi Vng IV Duyn-Hi Vng V Duyn-Hi Lc-Lng Hi-Thuyn Lin-on Ngi Nhi Bit-Hi Lc-Lng Hi-Tun

41 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67

6971 75

Chng IV Cuc m Thoi Bt Ng Chng V Nhng Bin Chuyn Qun S V Cc Cuc Rt Qun Vng I Duyn-Hi Cuc Rt Qun Ti Thun-An Cuc Rt Qun Ti Chu-Lai Cuc Rt Qun Ti -Nng Vng II Duyn-Hi Cuc Rt Qun Ti Qui-Nhn Cuc Rt Qun Ti Nha-Trang B Ng Cam-Ranh Trn Bin Phan-Rang Bn B Phan-Thit79 81 85 101 107 123 125 131 135 139 143 77

Vng III Duyn-Hi Vng IV Duyn-Hi Vng V Duyn-Hi

149 159 167

Chng VI Nhng t Bin Ti Cc Vng Sng Ngi Vng III Sng Ngi Nhng Trn Chin Trn Vm-C-Ty Nhng Trn Chin Trn Vm-C-ng Vng IV Sng Ngi169 171 173 181 189

Chng VII K Hoch Phng Th Chng VIII Chuyn Ra Khi Bi Hng Hi-Vn-Hm Lam-Giang, Mt Huyn Thoi Hng V Subic Bay Chng IX Phng Vn Nhng Nhn Vt Lin H n 237 Chuyn Ra Khi Cui Cng Ca Hi-Qun V.N.C.H. Nguyn Ph--c Chung Tn Cang Nguyn -c Trn Vn Chn Nguyn Trung Tng Tng-Tham-Mu-Trng, ng Vnh Lc Nguyn i-T L Quang M Nguyn Ph-T Tng-Trng Quc-Phng Hoa-K, ng Richard Lee Armitage239 243 251 257 259 207 227 233 201

Nguyn Ph--c ng Cao Thng Nguyn Trung Tng Lm Quang Thi Nguyn Ph--c H Vn K Thoi

263 265 267

Chng X Nhng V Anh Hng Hi-Qun V.N.C.H. Bit-Hi Nguyn Vn Kit C Ph--c Hong C Minh C Hi-Qun Thiu-T ng Hu Thn C Hi-Qun Thiu-T L Anh Tun269 271 277 279 283

Chng XI Nhng Dng K c Hi K Lnh Tu (Cu Hi-Qun i-T Nguyn Ngc Qunh) U.S. Naval War College (Cu -c Lm Ngn Tnh) Nhng Nm Ti Trng Hi-Qun Php (Cu Ph--c ng Cao Thng) U.S. Navy Officer Candidate School (Cu Hi-Qun i-y Hong Quc Tun) U.S. Naval Postgraduate School (Cu Hi-Qun Trung-y Trn Trc Vit) K Nim Vi Dng-Vn-Hm Nha-Trang, HQ 505 (ip-M-Linh)285 287 301 309 321 329 337

Ph Lc

351

THAY LI TA L mt ngi bt n khng chuyn nghip, ti rt say m vit v Lnh v tm tnh ca Lnh, nhng khng bao gi ti c nh vit qun s. i vi ti, tng thut l mt th loi ti khng thch; v th loi ny hi kh khan, cng ngt, khng hp vi tm hn ti. V vy, thc hin cun ti liu Hi-Qun Vit-Nam Cng Ha Ra Khi, 1975 khng phi l cao vng (?) hay tng lp d ca ti, m ch l mt c gng vt bc gii thiu n c gi mt qun chng thm lng nhng c rt nhiu cm mn ca mi ngi. Trong Hi-Qun khng h thiu nhng cy bt tha kh nng ghi li nhng on ng y chng gai m tp th y vt qua. Nhng s d ti c hn hnh lm cng vic ny l v tm lng tha thit ca ti i vi qun chng ny t khi ti tr thnh du ca i-Gia-nh Hi-Qun. V yu thch thin nhin v cng v mun thy tn mt nhng kha cnh gai gc nht ca qun chng Hi-Qun vit bi, ti xin thp tng nhng n v chin u Hi-Qun. Sau khi c T-Lnh Hi-Qun Trn Vn Chn cho php, ti gi cc con ca ti vo ni tr ti trng Rgina Pacis v Notre Dame des Missions lnh nh trn nhng chin nh trong Vng IV Sng Ngi hoc ghe Ch Lc dc min Duyn Hi.

Nh thi gian di sng cnh nhng n v tc chin ny ti mi cm nhn c tt c ni au thng ca Ngi Lnh V.N.C.H. V cng nh thi gian ny ti mi thc c rng Ngi Lnh Hi-Qun cng chin u can cng, liu lnh v dng cm khng thua bt c mt i n v tc chin no ca Qun-Lc V.N.C.H. Ti vn nh, nhng m en, thy ha chu rc sng mt vng v nhn on giang nh lm li tin v mt n NghaQun ang ku cu, ti bng nghe nhiu ting B40 v B41 t hai bn b sng bn xi x ra on tu. Chic Fom dn u b mn. Quanh ti, ln trong ting n v mn vang rn l tng ct nc phun cao, o xung on giang nh, t c ting ku cu t my truyn tin ca nhn vin chic Fom v ca n Ngha-Qun. Nh tin liu, on giang nh va chng tr mnh lit va tip cu thy th on ca chic Fom v va trc ch n gii cu qun bn. Nhng lc ti thm nh l ti phi ghi li nhng s kin ny v nhng hnh nh bi hng c tht ca Ngi Lnh o Trng. Tm nguyn ca ti tng ch qun quanh trong nhng dng sng nhum mu U-Minh. Nhng, n u nm 1975, Ngi Lnh o Trng khng nhng ch gii cu n NghaQun m Ngi Lnh o Trng cn n c my S-on thin chin v c vn vn ng bo t Vng I v Vng II Chin-Thut a v Saigon v Ph-Quc th tm nguyn ca ti tr nn to ln hn v kh khn hn. Ti mun ghi li nhng ng gp v i ca qun chng Hi-Qun nh l mt ti liu lch s. Tuy nhin, vic su tm v c kt cun ti liu lch s ny t nh hnh ng h thy mt chin hm; sau , mi s vic xy ra cho chin hm u ty thuc vo mc x dng, tu b v bo tr ca tt c s quan, h s quan v thy th on. Trong nim , ti mong s nhn c nhng kin, nhng d kin, nhng hnh nh, b khuyt cho cun ti liu ny thm phn chnh xc. V ln ti bn ny c vi b khuyt.

Ti xin c minh xc, cun ti liu ny ch ghi li trung thc nhng bin ng trong Hi-Qun, hoc c lin quan n Hi-Qun, vo khong thi gian gia thng 3 nm 1975 cho n khi Hm-i Hi-Qun V.N.C.H. n Subic Bay m thi. Phn ph lc quan trng l nhng bi vit gi tr ca chnh nhng s quan Hi-Qun nh: Cu Hi-Qun i-T Nguyn Ngc Qunh, cu -c Lm Ngn Tnh, cu Ph--c ng Cao Thng, cu Hi-Qun Trung y Trn Trc Vit v mt s quan thuc vo th h Hi-Qun th hai: Cu Hi-Qun i-y Hong Quc Tun, xut thn t Trng s quan HiQun Hoa-K (Officer Candidate School OCS) ti Newport, Rhode Island. Ti ngh lch s l nhng s kin c tht, hy nhng s vic t ni ln tng trng hung ca mi giai on. Mun thc hin c iu v cng gi mc khch quan v v t ca ngi bt, ti trnh xen vo cun ti liu ny nhng suy lun, nhng nhn nh, nhng bnh phm ca bt c mt c nhn no v ngay c ca chnh ti. Nhng nm hc trung hc, hc Vit-S v Th-Gii-S, nu ti nh khng lm, ngi vit s khng bao gi tha m, ln n gt gao hay lch vo i t ca bt c mt nhn vt lch s no c. Gn y, trong khi tra cu mt s ti liu lch s Hi-Qun Hoa-K, ti cng cha h thy mt ngi bt no nng tay vi nhng nhn vt lin i trch nhim trong cuc chin tranh Vit-Nam d nhn vt y l ngi Vit hay ngi M. Ti nhn thy li vit ny thch hp vi c tnh ca ti. V vy, ch v no c cun ti liu ny vi tng tm hiu Hi-Qun Vit-Nam Cng-Ha theo tinh thn s lc th xin tip tc c nhng trang k tip; v ni y, ch c nhng s kin lch s hin hin ch khng h c s kch hay tng bc bt c mt nhn vt no c. Cun ti liu ny l s ng gp tch cc v ln lao ca i-Gia-nh Hi-Qun. Ti c ngh tn tc gi l Nhm Hi-Qun Vit-Nam Cng-Ha. Nhng ngh li, ti nhn thy, d sao i na, cun ti liu ny cng cn nhiu khim khuyt;

nu Nhm Hi-Qun Vit-Nam Cng-Ha vit, c th khng c nhng khim khuyt . Vy, ti l ngi trc tip thc hin nhng cuc phng vn, tham kho ti liu v c kt mi chi tit, xin c nhn ti chu trch nhim. Trong cun sch ny, c gi s thy c nhng v ti nu tn, c nhiu v ti vit tn tt hoc ch nu chc v. Xin bn c hiu cho rng ti phi tuyt i tn trng yu cu ca nhng nhn chng sng, v cng trnh lin ly cho nhng v cn kt li Vit-Nam. Trc khi dng bt, xin c gi cho php ti c c bit cm n hai ngi. Mt ngi gi v khuyn khch ti thc hin ti liu ny. Xin nh n C Trung Tng Vnh Lc. Mt ngi lm vic rt vt v ti c phng tin gin tri tng ca mnh trn giy. Xin bit n cu Hi-Qun Trung-T H Quang Minh. Trn trng, ip-M-Linh

Hi-Qun Vit-Nam Cng-Ha Ra Khi, 1975

1

CHNG I S LC LCH S HI-QUN VIT-NAM CNG-HA

Theo tha c c k ti Paris ngy 30 thng 12 nm 1949 gia chnh ph Vit-Nam v Php, qun i Vit-Nam c thnh lp. Trong s t chc v hun luyn hnh thnh qun i Vit-Nam thun nht, Hi-Qun Vit-Nam ra i. Hi-Qun Vit-Nam Cng-Ha (V.N.C.H.) ra i v trng thnh theo nhng din tin sau y:

2

ip-M-Linh

1950 Mt s t thanh nin Vit-Nam c gi sang Php th hun ngn hn ti The Naval Academy in Brest. 1951 D n v mt Trung-Tm Hun-Luyn Hi-Qun Vit-Nam c khi xng. Cng trong nm ny, hai n v Hi-Qun chin u c d tr s thnh lp. Thng 11 nm 1951, cng cuc xy ct Trung-Tm HunLuyn Hi-Qun Nha-Trang bt u. Hi-Qun c mt tu du, HQ 470. 1952 Ba trm nm mi nhn vin c tuyn chn; mt s t c gi sang th hun ti The Naval Academy in Brest; v nm mi ngi tr thnh h s quan. Thng 3 ngy 6, Hi-Qun Vit-Nam chnh thc ra i. Thng 5 ngy 20, B-T-Lnh Hi-Qun c thnh lp. Thng 7 ngy 12, -c Ortoli khnh thnh TrungTm Hun-Luyn Hi-Qun Nha-Trang. Cng trong thng ny, Hi-Qun Vit-Nam nhn lnh trch nhim trn sng v dc b bin. Thng 9, chn s quan Hi-Qun Vit-Nam u tin kha I Hi-Qun Nha-Trang c hun luyn ti VitNam tt nghip v ra n v phc v. Kha ny gm mt s cu sinh vin Hng-Hi Thng-Thuyn. Thng 10, su ng vin c tuyn chn theo hc ti The Naval Academy in Brest.

Hi-Qun Vit-Nam Cng-Ha Ra Khi, 1975

3

1953 Trong chiu hng bnh trng qun i Vit-Nam, hai n v chin u Hi-Qun Vit-Nam c d tr t nm 1951 c thnh lp. Cng trong thi gian ny, vn c t ra l B-Binh hay Hi-Qun kim sot cc giang nh. Vn ny khin Ph--c Auboyneau ny sinh kin v ngh thnh lp n v Thy-Qun Lc-Chin. Thng 4 ngy 10, n v Hi-Qun Vit-Nam ng ti Cn-Th l n v Hi-Qun u tin mang Quc-K Vit-Nam. n v ny c trang b: 1 Commandement, 2 LCM, 2 LCVP. (1) Cui thng 4, Php chuyn giao cho Trung-Tm Hu