Ctdt2009 khoi ky_thuat

Embed Size (px)

Text of Ctdt2009 khoi ky_thuat

  • 1. TRNG I HC BCH KHOA H NI CHNG TRNHGIO DC I HC 2009 KHUNG CHNG TRNH C NHN CC NGNH K THUT (p dng t kha 54)

2. MCLC1 Khung chng trnh o to khi ngnh k thut ....................................................... 11.1 Cu trc chng trnh ton kha ............................................................................. 31.2 Danh mc hc phn chung khi ngnh k thut ...................................................... 32 Chng trnh o to ring cc ngnh ......................................................................... 52.1 K thut c kh ch to my .................................................................................... 52.2 K thut C in t.................................................................................................. 72.3 K thut c kh ng lc .......................................................................................... 92.4 K thut tu thy .................................................................................................... 112.5 K thut hng khng .............................................................................................. 122.6 K thut Nhit - Lnh ............................................................................................. 132.7 K thut in .......................................................................................................... 152.8 K thut iu khin v t ng ha....................................................................... 162.9 K thut in t Vin thng ................................................................................... 172.10 Cng ngh thng tin............................................................................................... 192.11 K thut my tnh v Truyn thng ........................................................................ 212.12 Ton Tin ng dng.............................................................................................. 232.13 K thut Ho hc.................................................................................................... 252.14 Ho hc.................................................................................................................. 302.15 K thut in v truyn thng .................................................................................... 322.16 K thut sinh hc.................................................................................................... 332.17 K thut Thc phm............................................................................................... 352.18 K thut mi trng ............................................................................................... 372.19 K thut Dt ........................................................................................................... 392.20 Cng ngh may...................................................................................................... 412.21 K thut vt liu...................................................................................................... 432.22 S phm k thut K thut in ......................................................................... 452.23 S phm k thut K thut in t Vin thng................................................... 472.24 S phm k thut K thut C kh ng lc....................................................... 492.25 S phm k thut Cng ngh thng tin .............................................................. 512.26 Vt l k thut......................................................................................................... 532.27 K thut Ht nhn v Vt l Mi trng................................................................. 56 3. 1 Khung chng trnh o to khi ngnh k thut1.1Cu trc chng trnh ton kha KHI LNGTT PHN CHNG TRNH GHI CH(Tn ch, TC)1Gio dc i cng48-54 TC26TC chung khi ngnh k thut + 6TC b1.1Ton v khoa hc c bn 32sung ca mi ngnh1.2L lun chnh tr 10Theo chng trnh quy nh chung ca B1.3Gio dc th chtchng ch Gio dc v o to1.4Gio dc quc phng-an ninhchng ch1.5Ting Anh6 Chun u ra yu cu 450 TOEIC2Gio dc chuyn nghip74-84 TC2.1C s v ct li ca ngnh 36-54SV chn nh hng chuyn ngnh no s2.2T chn theo nh hng 18hc tt c hc phn t chn nh hng cachuyn ngnh Chn trong danh mc do khoa/vin ph2.3T chn t do8duyti vi hu ht cc ngnh, sinh vin ng k2.4Thc tp k thut 2thc hin 4 tun trong thi gian h t trnh nm th 3.Thc hin khi ch cn thiu khng qu 10 TC2.5 n tt nghip c nhn6cc hc phn t chn Tng khi lng chng 128-132 TC trnh ton kha1.2Danh mc hc phn chung khi ngnh k thut KHIK HC THEO KH CHUNTTM S TN HC PHNLNG12 3 4 5 67 8L lun chnh tr10 TC1 SSH1110 Nhng NLCB ca CN Mc-Lnin I 2(2-1-0-4) 22 SSH1120 Nhng NLCB ca CN Mc-Lnin II3(3-0-0-6)33 SSH1050 T tng H Ch Minh2(2-0-0-4)24 SSH1130 ng li CM ca ng CSVN3(3-0-0-6)3Gio dc th cht (CC)5PE1010 Gio dc th cht A 1(0-0-2-0) x6PE1020 Gio dc th cht B 1(0-0-2-0)x7PE1030 Gio dc th cht C 1(0-0-2-0)x8PE2010 Gio dc th cht D 1(0-0-2-0)x9PE2020 Gio dc th cht E 1(0-0-2-0)xGio dc quc phng-an ninh (CC)10MIL1110 ng li qun s ca ng3(3-0-0-6) x11MIL1120 Cng tc quc phng-an ninh 3(3-0-0-6)x 4. 12MIL1130 QS chung v KCT bn sng AK4(3-1-1-8) xNgoi ng (K54) (6TC)13FL1101 Ting Anh TOEIC I3(0-6-0-6) 314FL1102 Ting Anh TOEIC II 3(0-6-0-6)3Ngoi ng (K55) (6TC)13FL1100 Ting Anh Pre-TOEIC3(0-6-0-6) 314FL1101 Ting Anh TOEIC I3(0-6-0-6)3Ton v khoa hc c bn 26 TC15MI1110 Gii tch I4(3-2-0-8) 416MI1120 Gii tch II 3(2-2-0-6)317MI1130 Gii tch III3(2-2-0-6)317MI1140 i s 4(3-2-0-8) 418 PH1110 Vt l I3(2-1-1-6) 319 PH1120 Vt l II 3(2-1-1-6)320 EM1010 Qun tr hc i cng2(2-0-0-4)221 IT1110 Tin hc i cng 4(3-1-1-8) 4CNG 42TC 16 1763Ghi ch:1)Yu cu v Ting Anh: SV c im TOEIC t 250 c min Ting Anh Pre-TOEIC, t 300 c min TingAnh TOEIC I. Trc khi lm ATN, SV phi t 450 TOEIC (tr mt s chng trnh c bit c ngoi ngchnh khc ting Anh th yu cu ting Anh phi t 300 TOEIC).2)Cc hc phn GDTC v GDQP: c chng ch ring, khng xt trong tng khi lng kin thc cho mt chuynngnh o to v trong tnh im trung bnh chung ca sinh vin. Thi gian hc v ni dung theo quy nh chungca B Gio dc v o to.3)Trong k hoch hc tp chun ca mt s ngnh, hai mn T tng H Ch Minh v ng li cch mng caCSVN c th c b tr hc cc hc k sau. 5. 2 Chng trnh o to ring cc ngnh2.1 K thut c kh ch to my KHIK HC THEO KH CHUNTT M S TN HC PHNLNG1 2 3 4 5 6 7 8 B sung ton v khoa hc c bn1ME2011 ha k thut I3(3-1-0-6)32ME2012 ha k thut II 3(3-1-0-6)3 C S V CT LI NGNH58TC 3 EE2012 K thut in* 2(2-1-0-4)2 4 ET2012 K thut in t 2(2-0-1-4)2 5 ME2110 Nhp mn k thut c kh 2(2-0-1-4)2 6 ME2030 C kh i cng 2(2-1-0-4)2 7 ME2140 C hc k thut I3(2-2-0-6)3 8 ME3010 C hc k thut II 3(2-2-0-6)3 9 ME3040 Sc bn vt liu I 2(2-0-1-4)210 ME3050 Sc bn vt liu II2(2-0-1-4)211 ME3060 Nguyn l my3(3-0-1-6)312 ME3090 Chi tit my 3(3-0-1-6)313 ME4062 My cng c2(2-0-1-4)214 ME3120 K thut iu khin t ng3(3-0-1-6)315 ME4212 Nguyn l gia cng vt liu2(2-0-1-4)216 ME3170 Cng ngh ch to my4(4-0-1-8)417 ME3070 K thut o3(3-0-1-6)318 ME3140 K thut AT & MT 2(2-1-0-4)219 ME3150 Thc tp c kh2(0-0-4-4)220 MSE3210 Vt liu kim loi 2(2-0-1-4)221 ME3110 Vt liu cht do & composite2(2-0-1-4)222 ME3130 n I ( n chi tit my) 2(0-0-4-4)223 ME4032 g2(2-1-0-4)224 TE 3602 K thut thy kh 2(2-1-0-4)225 HE2012 K thut nhit 2(2-1-0-4)226ME4022 Ch to phi2(2-0-1-4)227ME4322 Cng ngh gia cng p lc 2(2-0-1-4)2T chn theo nh hng chuyn 10TCngnh CNCTMME4282 My CNC v Rbt cng nghip2(2-0-1-4)28 2(BTL Rbt)29ME4112 T ng ha sn xut2(2-1-0-4)230ME4192 Thit k my cng c2(2-0-1-4)231ME4222 Thit k dng c ct2(2-0-1-4)232ME4232 n Thit k dng c ct2(0-0-4-4)2T chn theo nh hng chuyn 10TCngnh CN Hn33 ME4024 Cng ngh hn nng chy I2 (2-0-1-4) 234 ME4283 Thit b hn h quang2 (2-0-1-4) 235 ME4104 Kt cu hn I2 (2-1-0-4) 2 6. 36 ME4064 Bo m cht lng hn 2(2-0-1-4) 237 ME4284 Cng ngh hn nng chy I2(0-0-4-4) 2T chn theo nh hng chuyn 10TCngnh CN GCAL37 ME4025 L thuyt dp to hnh 2(2-1-0-4) 238 ME4035 Thit b gia cng p lc 2(2-0-1-4) 239 ME4055 Cng ngh to hnh tm 2(2-0-1-4) 240 ME4065 Cng ngh to hnh khi2(2-0-1-4) 241 ME4285 n Gia cng p lc2(0-0-4-4) 2T chn theo nh hng chuyn 10TCngnh CN Co khi CX &QH42 ME4013 Chi tit c cu chnh xc2(2-0-1-4) 243 ME4023 Quang k thut 2(2-1-0-4) 244 ME4083 Cng ngh MCX2(2-0-1-4) 245 ME4073 K thut x l tn hiu o 2(2-0-1-4) 246 ME4443 n C kh chnh xc & QH2(0-0-4-4) 2T chn theo nh hng chuyn 10 TCngnh KH&CN cht do,composite ME4721 C hc Vt liu cht do v47 2(2-0-1-4) 2Composite ME4286 Cng ngh v thit b c phun cht48 3 (3-0-0-6)3do49 ME4287 Cng ngh v thit b n Cht do 3 (3-0-0-6)350 ME4146 n khun cht do 2(0-0-4-4) 2T chn t do 8 TC8Thc tp k thut & n TN8 TC76 ME4439 Thc tp k thut2(0-0-6-4) 277 ME4441 ATN C nhn k thut 6(0-0-12-12)6 CNG90 TC 16 17 18 17 17 1716 14*Ghi ch: i vi K54 sinh vin hc EE2010 thay th EE2012.DANH MC HC PHN T CHN T DO KHUYN CO TTM S TN HC PHN KHI LNG 2 ME4289 Truyn dn thu lc trong my cng c (du p) 2(2-0-1-4) 3 ME4142 Cng ngh khun mu2(2-1-0-4) 4 ME4432 Cng ngh to mu nhanh2(2-1-0-4 5 ME4433 Dng c gia cng CNC 2(2-1-0-4) 6 ME4125 CN dp to hnh c bit 2(2-1-0-4) 7 ME4434 m bo cht lng sn phm cng nghip2(2-1-0-4) 8 ME4435 Thit b o trong C kh ch to my 2(2-0-1-4) 9 ME4161 T ng ha thit k 2(2-1-0-4) 10 ME4438 ha k thut III ( AutoCAD 3D v v k thut nng cao)2(2-1-0-4 11 ME4436CAD nng cao 2(2-1-0-4) 12 ME4181Phng php Phn t hu hn2(2-1-0-4) 13 ME4437CN cc SP Composite2(2-1-0-4) 14 ME4031Dao ng k thut2(2-1-0-4 15 ME 4244 Cng ngh hn2(2-0-1-4)(Sinh vin chn cc hc phn khc cn c Vin phduyt) 7. 2.2 K thut C in tKHIK HC THEO KH CHUNTTM S TN HC PHN LNG12 3 4 5 6 7 8 B sung ton v khoa hc c bn 8 TC 1ME2011 ha k thut I 3(2-2-0-6)3 2ME2012 ha k thut II3(2-2-0-6)3 3MI2010 Phng php tnh2(2-0-0-4)2 C s v ct li ngnh 59 TC 4ME2100 Nhp mn C in t 3(2-1-2-6)3 5EE2014 K thut in 4(3-1-1-8)4 6ET3102 K thut in t4(3-1-1-8)4 7ME2140 C hc k thut I 3(2-2-0-6)3 8ME3010 C hc k thut II3(2-2-0-6)3 9ME3040 Sc bn vt liu I2(2-0-1-4)2 10 ME3050 Sc bn vt liu II 2(2-0-1-4)2 11 ME3210 Nguyn l my 2(2-0-1-6)2 12 ME3090 Chi tit my3(3-0-1-6)3 13 EE3359 LT iu khin t ng 3(3-0-1-6)3 14 MSE3100 Vt liu hc 2(2-1-0-4)2 15 ME3168 Robotics3(2-1-1-6)3 16 ME3070 K thut o 3(3-0-1-6)3 17 ME3036 Thc tp xng2(0-0-4-4)2 18 ME3170 Cng ngh ch to my 4(4-0-1-8)4 19 ME4336 A th