Info Trenčín 1/2011 - mimoriadne vydanie

  • View
    217

  • Download
    2

Embed Size (px)

Text of Info Trenčín 1/2011 - mimoriadne vydanie

Samosprva od zaiatku roka znila dlh 39,7 milina eur celkovo o takmer osem milinov eur. Podarilo sa to etrenm, prsnou finannou disciplnou, splcanm existu-jcich zvzkov a dohodami s veritemi (viac ako 24 dohd o splcan dlhu). Zvzky po lehote splatnosti klesli na 0,4 milina eur, o je 1,5 % sku-tonch bench prjmov roka 2010. Hranica pre vyhlsenie ozdravnho reimu je 15 %. Vynaloenm silm sa nm podarilo dlh zni aktulne o 7,72 milina eur, v sas-nosti nemme takmer iadne faktry po lehote splatnosti a nten sprvu sme zaehna-li, o znamen, e sme nemu-seli naprklad zavrie portov slo 1 Ronk XIII 14. december 2011TRENNinforman mesank Mesta TrennINfOMesto vyhralo sd s TV Trenn str. 2Ke mesto nekos str. 3Dohoda s Duklou str. 5Prvny problm jama str. 7Chaos kultry str. 8Rozhovor s Richardom Rybnkom str. 10 Harmonogram vvozu separovanho odpadu str. 12Ako bude jazdi MHD poas sviatkov str. 15Z OBSAHUDlh mesta klesol u o 7,72 mil. eurMesto Trenn nastupovalo do roku 2011 v katastroflnom fi-nannom stave. Dlhy dosahovali takmer 40 milinov eur, na oby-vatea to vychdzalo na 714 eur. Len za rok 2010 sa dlh navil o 12 milinov eur. A faktry, nesplaten vas, hnali mesto do ntenej sprvy. S prchodom sv. Mikula sa Mierov nmestie v Trenne odelo do slvnostnho rcha roz-svietench iaroviek na vianonom strome, privtalo deti s rodimi pri predajnch stnkoch s vianonmi ozdobami a inmi dobrotami, prinieslo vystpenia sborov so sviatonou viano-nou nladou, ktor vyvrchol ivm betlehemom v doch 20. a 23. decembra. aro Vianoc pod hradom si aj tento rok mu vychutnva obyvatelia aj nvtevnci Trenna. K punu, varenmu vnku alebo medovine pod vianonm stromom organiztori pripravili viacero kultrnych podu-jat. Kompletn program njdete na mestskej webovej strnke www.trencin.sk. Prajeme vm prjemn preitie vianonch sviatkov.halu, zimn tadin, i kultrne stredisk, uviedol primtor mesta Richard Rybnek, pod-a ktorho Trenn ete nie je z najhorieho vonku. Mesto ete nie je z najhorieho vonku Povaujem za nemorlne, e v budcom roku mus mesto zaplati alch takmer 10 mi-linov eur, o je 30 % bench prjmov mesta, za zdeden dlhy, doplnil s tm, e mesto aj v roku 2012 bude musie etri. DLH k 31. 12. 2010 39,7 milina eurDLH na obyvatea k 31. 10. 2010 714 eurDLH k 30.11.2011 31,98 milina eurDLH na obyvatea k 30. 11. 2011 575 eurMimoriadne vydanieVetky informcie a omnoho viac njdete na mestskej webovej strnkewww.trencin.skNisi Dominus custodieritCivitatem, frustra vigilat,qui custodit eam.Ak Pn nechrni mesto, mrne bdie ten, kto ho stri.Stredovek motto Trenna, umiestnen na Mestskej vei.slo 1/ronk XIII Okresn sd v Trenne pritom v auguste 2010 roz-hodol iastone v prospech TV Trenn. Nov primtor mesta Richard Rybnek sa s tmto rozhodnutm nesto-tonil a v odvolacom konan poukzal na prvne fakty, ktor neboli v konan dovtedy uplatnen. Sd poukzan nov prv-ne informcie uznal a rozho-dol v prospech mesta Trenn, m alobca stratil akkovek finann nroky voi mestu. Sd okrem inho v odvod-nen uviedol, e Zmluva nie je platn z dvodu, e o nej nerozhodlo mestsk zastu-pitestvo, m nebola riadne prejaven va mesta. Primtor Rybnek je s roz-hodnutm sdu spokojn. Pvodne sa tu roky hovori-lo o nevypovedatenej, ne-priestrelnej a neviem akej zmluve, ktor som povaoval od zaiatku voi mestu za n e e t i c k a ktor sa nm medzi-asom po-darilo vypo-veda. Skr ma zara a mrz, e na zklade tejto neplat-nej zmluvy nae mesto vyplatilo TV Trenn viac ako 1,6 mi-lina eur. Kee mesto u pred dlhm asom prestalo televzii plati nimi iadan iastku, spolonos posielala faktry na alch 450 tisc eur. Toto je pre ma rozhod-nutm sdu uzatvoren, do-dal Rybnek. Krajsk sd zopakoval dokazovanie a dospel k zve-ru, e rozhodnutie okresnho sdu, ktor vyhovel alobe o zaplaten zmluvnej pokuty, nie je sprv-ne. Poda n-zoru krajsk-ho sdu je predmetn zmluva ab-soltne ne-platn, pre-toe nebola schv l en mest sk m zast upi t e -s t v o m , i nf or moval h o v o r c a Krajskho sdu v Trenne Roman Tarabus. Konate spo-lonosti Peter Hluch pre mdi povedal, e sa obrti na Najvy sd s dovolanm a na sd v trasburgu. (r)AKTUALITY 2 / INfOMesto vyhralo sdny spor s TV TrennPrevdzkovate televzie iadal od mesta alch 450 tisc eur.Poda nzoru krajskho sdu je predmetn zmluva absoltne neplatn, pretoe nebola schvlen mestskm zastupitestvom, hovorca Krajskho sdu v Trenne Roman Tarabus.Mesto Trenn vyhralo sdny spor s prevdzkovateom Te-levzie Trenn, spolonosou Slovakia okolo sveta. Rozho-dol o tom Krajsk sd v Tren-ne. Proti rozhodnutiu u nie je mon odvolanie. Prevdz-kovate loklnej televzie mesto aloval o zaplatenie 7 449,15 eur ako zmluvn pokutu za oneskorene uhra-den faktru za sluby z roku 2009. Sd na zklade no-vch poznatkov, ktor pred-loila advoktska kancelria mesta GARANT PARTNER legal (AK GPL), kontatoval, e cel Zmluva so spolo-nosou Slovakia okolo sveta, s. r. o. o zabezpeen prevdz-ky a vysielania mestskej te-levzie, nie je platn.Mil itatelia, rok 2011 sa niesol v znamen etrenia, ozdravovania mest-skch financi a viacerch rozhodnut dleitch pre nae mesto. etrenie sme ctili doslova na kadom kroku a nevyhlo sa ani novinm Info, ktorch vydanie sme museli z finannch dvodov prerui. Preto sme vemi radi, e Vm po ase meme op prinies informcie o ivote v naom meste v jedinom tohtoronom vydan mestskch novn Info, ktor prve drte v rukch. Do estnstich strn nie je mon vtesna vetky udalos-ti, ktor sa poas celho roka udiali. Poksili sme sa vak urobi aspo ich prierez a vy-zdvihn tie, ktor povaujeme za vznamn, i priam kov pre alie fungovanie nho mesta. Ponkame aj rozhovor s primtorom Richardom Ryb-nkom, ktorho sme poiada-li o zdvodnenie jednotlivch krokov mesta a o jeho pohad na uplynul rok v jeho funk-cii. Takisto venujeme jeden pohad aj budcnosti, ktor mesto plnuje tvori spolone s obanmi. Na pripravovan projekt TrennSiTY sa po-zrieme spolu s architektom mesta Martinom Beatom a viceprimtorkou Renatou Kakovou. asto sme povali, e mesto mlo komunikuje s ob-anmi. Info ako najobbenej zdroj informci urite vemi chbal. V spoluprci s poslan-cami mestskho zastupite-stva hadme model alej komunikcie s verejnosou, ktor plnujeme rozri a zin-tenzvni. Meme prezradi, e pracujeme na tom, aby sme informcie o dian v mes-te posilnili o videoreporte i komunikciu prostrednctvom socilnych siet. Zkladnm zdrojom informci zostane na-alej mestsk webov strnka www.trencin.sk, kde njdete vetky potrebn informcie. Aby sme vak nezabudli na to najdleitejie v advent-nom ase: k nadchdzajcim Vianociam Vm elme vea pohody, lsky a porozumenia v kruhu Vaich blzkych. Richard NemecSdlo Televzie Trenn, ktor sa sdila >s mestom Trenn. Foto: (j)EDITORILPredaj pozemkov pod nov most Mesto m v zruke ver Poslanci mestskho zastupitestva ete koncom novembra schvlili predaj pozem-kov vo vlastnctve mesta, ktor s potrebn pre stavbu novho cestnho mosta. Celkovo ide o predaj takmer 54 tisc metrov tvorco-vch za znaleckm posudkom uren sumu 2,9 milina eur. as sumy by mesto mohlo po rokovaniach medzi primtorom Richar-dom Rybnkom a ministrom dopravy Jnom Fgeom zinkasova u tento rok. Primtor Rybnek k tomu uviedol, e po tom, o sa v septembri odovzdalo stavenisko, zaali pr-pravn prce, ktor vak ete nie s vonm okom vidie. Bol som ubezpeen, e termn otvorenia mosta, aprl 2014, bude splnen, dodal. (r) Poslanci mestskho zastupitestva schv-lili aj nvrh na prijatie veru z SOB vo vke 1,3 milina eur. M sli na financovanie kapitlovch vdavkov. Primtor Rybnek uviedol, e ver si mesto mono ani nezo-berie. Sli ako poistka, keby sa nm ne-podarilo naplni kapitlov prjmy vas, a to predajom majetku, i refundciami zo ttu za modernizciu elezninej trate a vstavbu novho mosta. Poda zkona mus rozpoet skoni na nule. To je alfa a omega. Dfam, e sa nm podar potrebn financie zska, ale musme by pripraven aj na in variant, uviedol Rybnek s tm, e ak si mesto ver zoberie, bude ho splca v mesanch splt-kach do konca roku 2012. (r)14. 12. 2011centrum mesta, u ostatnch mestskch ast je istenie zabezpeovan strojovo, pri obmedzenej frekvencii. Ob-novu vodorovnho znaenia si mesto mohlo dovoli iba v znane obmedzenom roz-sahu, priom sa zameriava-lo hlavne na priechody pre chodcov. Vianon vzdoba vo vlastnej rii a sponzorsky Pri verejnom osvetlen je najpodstatnejm obmedze-nm posun jeho zapnania a vypnania o pol hodinu rno a veer. Na jeho zklade mesto dosahuje ron sporu 15 tisc eur. Podstatnou tohto-ronou sporou je aj mont vianonho osvetlenia, ktor mesto realizuje vo vlastnej rii, za pomoci Mestskho hospodrstva a sponzorskej pomoci spolonosti Siemens. Mont a demont viano-nho osvetlenia stla mesto v minulom obdob 47 tisc eur. V sasnosti pracujeme na analze verejnho osvetlenia, vsledkom ktorej bude jeho obmedzenie s minimlnym dopadom na obanov a zna-nmi sporami pre mesto.Ako sa bude mesto stara o istotu v roku 2012? Rok 2012 bude rokom, v ktorom bude do starostli-vosti o zele, mestsk mobili-r a istotu mesta v ete v-ej miere zapjan Mestsk hospodrstvo. Mesto plnuje posilni personl MH, nkup vlastnch kosaiek, ako aj sil-nejiu spoluprcu s radom prce pri vyuvan verejno-prospench pracovnkov. Pri mestskch komunikcich sa plnuje v porovnan s rokom 2011 rozsiahlejia obnova vo-dorovnho dopravnho znae-nia a oprava pokodench ko-munikci vieho vznamu. Benjamn Lisek, vedci tvaru internch sluiebAKTUALITY INfO / 3 Ke mesto nekos...Rok 2011 bol pre mesto Trenn rokom retrikci a spornch opatren, ktor sa vo vekej miere dotkli aj starostlivosti o ze-le, komunikcie, osvetlenie a alie mestsk sluby. V roku 2012 sa bude etri naalej, no mesto plnuje ete viac z