Click here to load reader

OCZEKIWANIA RODZICÓW WOBEC SZKOŁY - Szkoła · PDF fileborowa, marzec 2013 ankieta dla rodzicÓw oczekiwania wobec szkoŁy szanowni rodzice.prozimy o wypeŁnienie anonimowej ankiety,

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of OCZEKIWANIA RODZICÓW WOBEC SZKOŁY - Szkoła · PDF fileborowa, marzec 2013 ankieta dla...

OCZEKIWANIA RODZICW WOBEC SZKOY

RAPORT

Borowa, marzec 2013

ANKIETA DLA RODZICW OCZEKIWANIA WOBEC SZKOY

SZANOWNI RODZICE.PROZIMY O WYPENIENIE ANONIMOWEJ ANKIETY, KTREJ CELEM JEST POZNANIE PASTWA OCZEKIWA WOBEC PLACWKI 1.Prosz zaznaczy Pastwa oczekiwania wobec szkoy? -Wysoki poziom nauczania z uwzgldnieniem moliwo ucznia -Wyposaenie dziecka w umiejtnoci pozwalajce na samodzielne zdobywanie wiedzy potrzebnej w yciu -Zapewnienia dzieciom bezpieczestwa -Rozwijanie zainteresowa(szeroka oferta zaj pozalekcyjnych) -Zachcenie uczniw do aktywnego udziau w yciu szkoy -Zorganizowanie czasu wolnego do nauki -Dobre relacje na linii nauczyciel-ucze, nauczyciel-rodzic -Dbao o wychowanie uczniw -Inne(jakie?)......................................................................................... 2Jakie problemy powinny by poruszane z uczniami na lekcjach wychowawczych?

-Zachowanie i oceny uczniw -Sprawy klasowe -Wybr dalszej drogi ksztacenia(szkoy, zawodu) -Kultura osobista uczniw(szacunek do innych ludzi) -Wychowanie seksualne -Uzalenienie -Przemoc w rodzinie w szkole -Inne.................................................................................................... 3.Jakie problemy powinny by omawiane na zebraniach z rodzicami ? -Oceny i zachowanie uczniw -Stosunek nauczyciela do uczniw -Organizacja wycieczek -Problemy wychowawcze -Uzalenienie -Przemoc w rodzinie i szkole -Inne..................................................................................................... 4.W jaki sposb szkoa mogaby wspiera rodzicw w wychowaniu dzieci? -Poprzez czstsze kontakty szkoa-rodzic i odwrotnie, -Organizujc spotkanie rodzicw z nauczycielem i pedagogiem -Organizujc dla dzieci atrakcyjne formy spdzania czasu wolnego -Pracujc z uczniami sabymi -Inne propozycje.................................................................................. 5.O jakich sprawach Pastwa zdaniem rodzice w szkole powinni wspdecydowa ? -Dysponowanie rodkami finansowymi Rady Rodzicw -Programy i metody wychowawcze szkoy -Sposb sprawowania opieki nad dziemi -System pomocy dzieciom w trudnej sytuacji losowej -Wycieczki klasowe -Uroczystoci i imprezy szkolne -Inne sprawy(jakie).............................................................................. 6.Od wychowawcy klasowego oczekujecie Pastwo ............................................................................................................................................................

Dzikujemy za wypenienie ankiety.

Lp Pytania Klasa IV a 9 osb

Klasa IV b 13 osb

Klasa V a 13 osb

Klasa V b 13 osb

48

%

1 Prosz zaznaczy Pastwa oczekiwania wobec szkoy?

Wysoki poziom nauczania z uwzgldnieniem moliwo ucznia

3 8 6 9 26 54

Wyposaenie dziecka w umiejtnoci pozwalajce na samodzielne zdobywanie wiedzy potrzebnej w yciu

7 7 8 6 28 58

Zapewnienia dzieciom bezpieczestwa 7 10 10 9 36 75

Rozwijanie zainteresowa(szeroka oferta zaj pozalekcyjnych)

5 8 8 4 25 52

Zachcenie uczniw do aktywnego udziau w yciu szkoy

3 6 11 5 25 52

Zorganizowanie czasu wolnego do nauki

3 3 3 3 12 25

Dobre relacje na linii nauczyciel-ucze,nauczyciel-rodzic

4 7 7 8 26 54

Dbao o wychowanie uczniw 3 9 6 8 26 54

Inne(jakie?)

0 0 0 0 0 0

2 Jakie problemy powinny by poruszane z uczniami na lekcjach wychowawczych?

Zachowanie i oceny uczniw 4 10 8 11 33 69

Sprawy klasowe 5 10 9 8 32 67

Wybr dalszej drogi ksztacenia(szkoy, zawodu)

2 4 5 3 14 29

Kultura osobista uczniw(szacunek do innych ludzi)

8 10 9 10 37 77

Wychowanie seksualne 1 2 2 0 5 10

Uzalenienie

4 6 6 5 21 44

Przemoc w rodzinie i szkole 3 2 6 5 16 33

Inne 0 0 0 0 0 0 3 Jakie problemy powinny by

omawiane na zebraniach z rodzicami ?

Oceny i zachowanie uczniw 8 12 12 11 43 90 Stosunek nauczyciela do uczniw 3 4 7 7 21 44 Organizacja wycieczek 3 5 8 5 21 44 Problemy wychowawcze 6 10 10 9 35 73 Uzalenienie 2 2 2 5 11 23 Przemoc w rodzinie i w szkole 4 4 4 4 16 33 Inne 0 0 0 0 0 0 4 W jaki sposb szkoa mogaby

wspiera rodzicw w wychowaniu dzieci?

Poprzez czstsze kontakty szkoa-

rodzic i odwrotnie 4 5 4 7 20 42

Organizujc spotkanie rodzicw z nauczycielem i pedagogiem

4 6 4 8 22 46

Organizujc dla dzieci atrakcyjne formy spdzania czasu wolnego

7 5 4 3 21 44

Pracujc z uczniami sabymi 5 5 8 7 25 52 Inne propozycje 0 0 0 0 0 0 5 O jakich sprawach Pastwa zdaniem

rodzice w szkole powinni wspdecydowa ?

Dysponowanie rodkami finansowymi Rady Rodzicw

1 6 4 4 15 31

Programy i metody wychowawcze szkoy

3 5 5 3 16 33

Sposb sprawowania opieki nad dziemi

8 7 3 5 23 48

System pomocy dzieciom w trudnej sytuacji losowej

5 5 4 8 22 46

Wycieczki klasowe 3 7 9 6 25 52 Uroczystoci i imprezy szkolne 3 6 2 5 16 33 Inne sprawy(jakie) 0 0 0 0 0 0 6 Od wychowawcy klasowego

oczekujecie Pastwo.... 0 cierpliwo

Wyrozumiaoci wsplpracy uczniowie sabsi czciej pytani informacji nt. zachowani

Pomoc w rozwizaniu problemw z nauk pomoc w trudnociach szkolnych-2

a dzieci w szkole i na lekcji

dobry kontakt z rodzicami pomoc w sytuacjach trudnych wsppraca

OPRACOWANIE

Pytanie pierwsze dotyczyo oczekiwa wobec szkoy. Najwaniejsze wrd badanych wyszo zapewnienia dzieciom bezpieczestwa -36

ankietowanych (75% ). Potem wyposaenie dziecka w umiejtnoci pozwalajce na samodzielne zdobywanie wiedzy potrzebnej w yciu 28 badanych tj. 58%., wysokiego poziomu nauczania z uwzgldnieniem moliwo ucznia oczekuje 26 rodzicw tj. 54%.. Dobrych relacji na linii nauczyciel- ucze, nauczyciel-rodzic oraz dbaoci o wychowanie uczniw 26 rodzicw (54%). 52% badanych chce rozwijania zainteresowa(szeroka oferta zaj pozalekcyjnych) i zachcenia uczniw do aktywnego udziau w yciu szkoy. Zorganizowania czasu wolnego do nauki oczekuje 25% rodzicw badanych.

Tab. 1 Oczekiwania rodzicw wobec szkoy

Jakie problemy powinny by poruszane z uczniami na lekcjach wychowawczych? 77% wskazao kultura osobista uczniw(szacunek do innych ludzi). Nastpnie 33 badanych zachowanie i oceny uczniw, nieco mniej 32 sprawy klasowe. Poruszania problemu uzalenie oczekuje 44% rodzicw a 33% problematyki przemocy w rodzinie i szkole. 29 % badanych chciaoby tematyki orientacji zawodowej, a 10 % o wychowaniu seksualnym.

Tab. 2 problemy, jakie powinny by poruszane z uczniami na lekcjach wychowawczych

Na zebraniach z rodzicami omawiane by powinny wg 90% badanych oceny i zachowanie uczniw, 35 % ankietowanych chce rozwizywania problemw wychowawczych, nastpnie relacje nauczyciela do uczniw i organizacja wycieczek 21 badanych (44%), poruszania problematyki przemocy w rodzinie i w szkole 33%, a uzalenie 23%.

Tab. 3 Problemy, jakie powinny by omawiane na zebraniach z rodzicami

Wg rodzicw szkoa mogaby wspiera rodzicw w wychowaniu dzieci w 52% opinii poprzez prac z uczniami sabymi, 46% organizujc spotkanie rodzicw z nauczycielem i pedagogiem, 44% organizujc dla dzieci atrakcyjne formy spdzania czasu wolnego, 42% ankietowanych rodzicw chce rodzicw czstszych kontaktw szkoa-rodzic i odwrotnie.

Tab. 4 Sposoby, jakimi szkoa mogaby wspiera rodzicw w wychowaniu

Na pytanie o jakich sprawach rodzice w szkole powinni wspdecydowa, 52% badanych chce mie wpyw na wycieczki klasowe, 48% na sposb sprawowania opieki nad dziemi, 46% na system pomocy dzieciom w trudnej sytuacji losowej. 33% rodzicw uwaa, e powinni wspdecydowa o programach i metodach wychowawczych szkoy oraz uroczystociach i imprezach szkolnych o dysponowaniu rodkami finansowymi Rady Rodzicw chce wspdecydowa 31% badanych rodzicw.

Tab. 5 Sprawy, o ktrych rodzice chcieliby wspdecydowa

WNIOSKI

1. Na lekcjach wychowawczych porusza problemy kultury osobistej uczniw (szacunek do innych ludzi), zachowania i ocen uczniw.

2. Na zebraniach z rodzicami omawia oceny i zachowanie uczniw, rozwizywa problemy wychowawcze, oraz tematy relacji nauczyciel- ucze. Rozmawia o organizacji wycieczek szkolnych.

3. Wspiera rodzicw w wychowaniu dzieci poprzez prac z uczniami sabymi.

Opracowanie: Ewa Lubera Elbieta Wieczerzak