Click here to load reader

ODKRIVAJ / DISCOVER

 • View
  222

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Vodnik za obiskovalce Triglavskega narodnega parka - Poletje / Guide to Triglav National Park - Summer

Text of ODKRIVAJ / DISCOVER

 • P rvi narodni park na svetu znameniti ameriki Yellowstone je bil davnega leta 1872 ustanovljen za dobro poutje in ui-vanje ljudi. Toda ali niso narodni parki obmoja zavarovane narave? Kje je tu vloga ljudi, ki ive v parku ali ga obiskujejo? Narodni parki so v poldrugem stoletju svojega razvoja

  SPOZNAVATI, DOIVETI IN RAZUMETI

  EXPLORE, EXPERIENCE & UNDERSTAND

  mag. Martin olarDirektor Triglavskega narodnega parka

  Director of Triglav National Park

  idejo varstva narave na najbolj ne-posreden in pristen nain pribliali iri javnosti.

  Ni drugae ni v naem Triglav-skem narodnem parku, ki v letu 2011 praznuje svojo 30-letnico za-konske ustanovitve in zavarovanja tako reko celotnih Julijskih Alp v Sloveniji. Varovanje narave je zrel dogovor drube, ki ga ni vedno lah-ko razumeti in se drati pravil. Zato

  elimo, da bi ljudje, ki v Triglavskem narodnem parku ivijo ali vanj pri-hajajo kot obiskovalci, park spozna-vali, doivljali in seveda razumeli njegove cilje in namene.

  V tnp e vrsto let pripravljamo pestro paleto prireditev in dogod-kov z enim samim ciljem spoznati, doiveti in razumeti na Triglavski narodni park. V letu, ki ga zazna-muje 30-letnica zakonske ustano-

  vitve tnp, vas vabimo, da obiete park ter da se nam pridruite na naih prireditvah in dogodkih po vsem parku in naih informacijskih mestih. Verjamemo, da bo vae spo-znavanje, doivetje in razumevanje Triglavskega narodnega parka tako e lepe in bolje.

  yThe worlds first national park,

  the great Yellowstone, was estab-lished in the usa back in 1872 for the benefit and enjoyment of people. But, is it not true that national parks are, by definition, areas of protected na-ture? What is then the role of people who live in a park or visit it? Over a period of more than 150 years, national parks have taken the idea of nature protection and brought it closer to people, in a direct and genuine way. The same holds true for Triglav National Park, which in

  2011 celebrates 30 years since nearly all the territory of the Julian Alps in Slovenia was proclaimed national park. Nature protection is a com-mitment of a mature society and is not always easy to understand and abide by. At Triglav National Park we wish that all people, residents and visitors of the National Park alike, would learn about the park, experience it, and comprehend its underlying aims and objectives.

  For many years now, tnp Au-thority has been organizing a diverse range of events with a single goal in mind, to help people explore, expe-rience and understand Triglav Na-tional Park. In the year that marks 30 years of the Parks proclamation, we invite you to join us in the events that will be held at various venues within the Park and the Parks In-formation Centres. They will, we are certain, add value and depth to your experience and understanding of Triglav National Park.

  201 1vodnik za obiskovalce triglavskega narodnega parka poletjeguide to triglav national park summer DISCOVER ODKRIVAJ

  O TRIGLAVSKEM NARODNEM PARKU ALPSKA KONVENCIJA INFO TOCKE INFO SREDICI TNP POLETNI PROGRAM 2011 ZEMLJEVID TNP O NARAVI IN KULTURNI DEDICINI ZA NAJMLAJE OBISKOVALCE ZA OBISKOVALCE PODNEBJE VARNO V GORE ZA OBISKOVALCE S POSEBNIMI POTREBAMI KOLUMNA: V JULIJCIH UPORABNE INFORMACIJE ZA FOTOGRAFE

  ABOUT TRIGLAV NATIONAL PARK THE ALPINE CONVENTION INFO POINTS INFO CENTRES SUMMER PROGRAMME 201 1 MAP OF tnp aBout NATURE AND CULTURAL HERITAGE FOR OUR YOUNGEST VISITORS FOR OUR VISITORS CLIMATE SAFETY FIRST SPECIAL NEEDS VISITORS PARK TRAILS HUTS OF tnp COLUMN: IN THE JULIANS ALPS USEFUL INFORMATION FOR PHOTOGRAPHERS

  1. 5.31. 10. letnik 1, t. 1 | Year 1, 1Je uradni vodnik za obiskovalce narodnega parka v poletni sezoni 2011. | Is the official guide for visitors to the national park in the summer season 2011.

 • ODKRIVAJ T R I GLAVS KI NARODN I PAR K2

  TRIGLAVSKI NARODNI

  PARKTRIGLAV

  NATIONAL PARK

  Triglavski narodni park (tnp) je edini narodni park v Sloveniji. Imenuje se po Triglavu, ki stoji v sredini zavarovanega obmoja in je hkrati najviji vrh v Julijskih Alpah in v Sloveniji.

  Ime Triglav ni pojasnjeno. e pustimo ob strani morebitni izvor iz jezika staroselcev Keltov, ki so s podobno besedo menda oznaevali viavje, nam ostane dvoje, ime hu-dobnega boanstva iz pradavnine, ki je trlo glave in nima ni opraviti s tevnikom tri, ali trije vrhovi iz ljud-ske etimologije, v kateri se skriva tudi pravljina prikazen troglavega zmaja Triglava. Triglav velja za simbol slo-venstva ter je stilizirano izrisan na slovenskem grbu in zastavi.

  tnp lei na obmoju jugovzhod- nega dela alpskega masiva, na seve-rozahodu Slovenije ob meji z Italijo in blizu meje z Avstrijo. Obsega pri-blino 83.982 ha gorskega sveta ali 4 % povrine Slovenije.

  Osrednje poslanstvo Javnega za-voda tnp je varovanje narave in zna-ilne kulturne krajine Julijskih Alp, opravlja pa tudi druge strokovne in raziskovalne naloge.

  yTriglav National Park (tnp) is

  Slovenias only national park. Its name derives from Triglav, which not only stands in the middle of the protected area but is also the highest summit of the Julian Alps and in Slovenia.

  The etymology of the word Triglav is unclear. If we ignore that the word might have originated from the lan-guage of old Celts who used a simi-lar word to describe highlands, we are left with two possibilities: Triglav may either be the name of a vicious ancient god who smashed heads and bore no obvious connection with the numeral three, or else it may refer to three peaks that were, according to folk etymology, the residence of the mythical three-headed dragon Triglav. Today, Triglav is consid-ered the symbol of Slovenia and its stylized image appears on Slovenias flag and coat-of-arms.

  tnp occupies an area in the south-eastern part of the Alps mas-sif. It extends along the Italian bor-der and close to the Austrian border in the north-west of Slovenia. The total area of the park is approxi-mately 83,982 hectares, or 4 percent of Slovenias total surface area.

  The principal task of the Triglav National Park Public Institution is the protection of the nature and typ-ical cultural landscape of the Julian Alps, but it also carries out special-ist and research tasks.

  19812011 30 let od zakonske

  ustanovitve tnp 30 Years Since

  The Promulgation of tnp

  Maja 1981 je Triglavski narodni park dobil svoj zakon, s katerim je bil ustanovljen.

  Zakon je opredelil tudi osnovne cilje in namene ustanovitve, zunanje meje zavarovanega obmoja ter var-stvena obmoja in varstvene reime. Do leta 1981 je veljal sprejet odlok o zavarovanju doline Triglavskih jezer za Triglavski narodni park (iz leta

  1961), vendar le v obsegu 2000 ha. Jubilej bo rdea nit vseh dogodkov tnp v letu 2011, osrednja prireditev pa bo 28. maja 2011 ob 20. uri v Fe-stivalni dvorani na Bledu.

  yIn May 1981 Triglav National

  Park received its promulgation act. The tnp Act laid down the pri-

  mary objectives and aims of the es-tablishment of the park, the outer boundaries of the protected area, protection zones and regimes. Prior to 1981, the applicable document was the Decree promulgating the Triglav Lakes Valley as the Triglav National Park in a total surface area of 2,000 hectares (passed in 1961). The 30th anniversary will be the subject of all events organized by tnp in 2011, with the central celebration held on 28 May 2011 at 20:00 at the Bled Festival Hall.

  ALPSKA KONVENCIJA

  Okvir in spodbuda za sodelovanje

  THE ALPINE CONVENTION

  A framework & cooperation initiative

  Alpska konvencija - novo upa-nje za Alpe. Tako so jo z velikimi priakovanji imenovali njeni pobu-dniki. Konvencija, podpisana leta 1991 v Salzburgu, je zavezujo med-narodni sporazum o varstvu Alp in o trajnostnem razvoju v njihovem prostoru. Ideja o konkretnih ukrep- ih za ohranitev izjemne naravne, kulturne, jezikovne in krajinske ra-znovrstnosti Alp se je rodila in je e vedno aktualna zaradi odselje-vanja in praznjenja naselij, slaba-nja ivljenjskih pogojev lokalnega prebivalstva, negativnih posledic mnoinega turizma z izgubljanjem krajinske in kulturne identitete ter vedno vejih obremenitev z motor-nim tranzitnim prometom.

  yThe Alpine Convention A New

  Hope for the Alps. The slogan aptly summarizes the high expectations held by the initiators of the Con-vention. Signed in 1991 in Salzburg, the Alpine Convention is a bind-ing international agreement on the protection of the Alps and sustain-able development within the Alpine Space. The idea of taking measures to preserve the outstanding natural, cultural, language, and landscape diversity of the Alps was conceived and continues to grow as a result of: the depopulation and the aban-donment of settlements; the dete-rioration of living conditions of in-digenous populations; the negative effects of mass tourism on the loss of landscape and cultural identity; and the increasing pressure from motorized transport.

  O Triglavskem narodnem parkuAbout Triglav National Park

  OSNOVNI PODATKI FACT FILE

  Triglavski narodni parkNajvija toka Highest point

  2864 m, vrh Triglava 2864 m, summit of Triglav

  yNajnija toka Lowest point

  180 m, korita Tolminke180 m, troughs

  of the Tolminka rivery

  Povrina Surface area83.982 ha

  yPrva zamisel o ustanovitvi

  Protected area idea first launched 1906

  www.alpconv.org

 • DISCOVER TRI GLAV NATI ONAL PAR K 3

  Privlanosti | Attractions

  predstavitev tnp z digitalno projekcijo in/ali projekcijo filma, virtualni prelet nad Alpskim lokom,

  stalna razstava otna barja, obasne razstave Mali skrivnostni svet, razgled s Triglavske roe

  (razgled z opazovalnice), ogled gostujoe poune/

  fotografske/likovne razstave, pohodnike in izletnike informacije. V Info srediu tnp Triglavska

  roa na Bledu potekajo: Sredini kulturni veeri likovni,

  literarni, filmski, gledaliki, ... Triglavska trnica in druinski

  program Brihta, Teaji tradicionalnega znanja z obmoja in okolice tnp, Izobraevalno-ustvarjalne delavnice

  za olarje.

  digital presentation of tnp and /or projection of a film about Triglav National Park,

  Virtual Tour of the Alpine Arc, Peat Bogs - permanent exhibition, World Under a Magnifying Lens -

  occasional exhibition, view from the observation dome, touring exhibitions, arts and/or documentary

  exhibitions photo, painting exhibitions, etc.,

  information for mountaineers and tourists.

  tnp Info Centre Triglavska Roa

  in Bled also holds: Wednesday Evenings in the Park:

  photo, painting, literature, film, theatre, and expert events;

  Organic Triglav Market and Brihta, an all-family program;

  courses in traditional crafts and skills based in the area and surroundings of tnp;

  educational & creative workshops for school children.

  Urnik | Opening Hours Poletni delovni as

  (27. april do 31. oktober): Vsak dan od 10. do 18. ure Za najavljene skupine je odprto

  kadarkoli. Objekt je prirejen za obisk invalidov.

  Summer opening hours

  (27 April until 31 October) Open daily from 10:00 to 18:00. Open all days for groups by

  appointment. The building is accessible for disabled visitors (ramps, adapted toilet, lift).

  INFO SREDICE TNP TRIGLAVSKA ROA NA BLEDU

  TNP INFO CENTRE TRIGLAVSKA ROA, BLED

  Ljubljanska cesta 27, BledT + 386(0)4 578 02 00 E [email protected]

  INFO SREDICE TNP DOM TRENTA NA LOGU V TRENTI

  TNP INFO CENTRE DOM TRENTA, NA LOGU

  Na Logu v Trenti, SoaT + 386(0)5 388 93 30 E [email protected]

  INFO TOCKA TNP POCARJEVA DOMACIJA V ZGORNJI RADOVNI

  TNP INFO POINT POCAR HOMESTEAD IN ZGORNJA RADOVNA

  Zgornja Radovna 25, Mojstrana T + 386(0)4 578 02 00 (uprava tnp)E [email protected]

  INFO TOCKA TNP V SLOVENSKEM PLANINSKEM MUZEJU V MOJSTRANI

  TNP INFO POINT SLOVENIAN ALPINE MUSEUM (SAM)

  Triglavska cesta 49, MojstranaT +386(0)8 380 67 30E [email protected]

  INFO TOCKA TNP V ZELENI HII V KOBARIDU

  TNP INFO POINT GREEN HOUSE IN KOBARID, TIC KOBARID

  Trg svobode 16, KobaridT +386 (0)5 38 00 490E [email protected]

  Privlanosti | Attractions

  multivizijska predstavitev tnp, razstava o ivi in neivi naravi in kulturni krajini,Trentarski muzej s predstavitvijo etnoloke in zgodovinske dediine,ogled prilonostnih razstav,parkovna Soka pot,razlini dogodki.

  multivision presentation of tnp,exhibition on the animate and inanimate nature of the park and its cultural heritage,the Trenta Museum presenting the ethnological heritage and the cultural and historical traditions,occasional exhibitions,the Soa Trail, variety of events.

  Urnik | Opening Hours

  Poletni delovni as (27. april do 31. oktober):Vsak dan od 10. do 18. ureZa najavljene skupine je odprto kadarkoli. Objekt je prirejen za obisk invalidov.

  Summer opening hours (27 April until 31 October):Open daily from 10:00 to 18:00Open all days for groups by appointment. The building is accessible for disabled visitors (ramps, adapted toilet, lift).

  Privlanosti | Attractions

  ena najstarejih domaij v Triglavskem narodnem parku (1672),voden ogled Pocarjeve domaije,delavnice za osnovnoolske skupine z vodenim ogledom,kulturne prireditve z delavnicami za otroke,kolesarska pot Radovna.

  one of the oldest homesteads in Triglav National Park offers a rich display of old artefacts and the story of the Pocar family originating from 1672, guided tours of the Pocar Homestead,workshops, and a guided tour, for primary school pupils, cultural events with children's workshops: held on Musuem Day and in summer months,the Radovna Cycle Route.

  Urnik | Opening Hours

  15. maj do 19. junij: ob sobotah in nedeljah med 11. in 18. uro 20. junij do 31. avgust: od petka do nedelje med 11. in 18. uro 1. september do 30. september: ob sobotah in nedeljah med 11. in 18. uro Za najavljene skupine je odprto kadarkoli.

  15 May to 19 June: Saturdays and Sundays, from 11:00 to 18:00 20 June to 31 August: Friday to Sunday, from 11:00 to 18:00 1 September to 30 September: Saturdays and Sundays, from 11:00 to 18:00 Open all days for groups by appointment.

  Privlanosti | Attractions

  bogata zbirka predmetov s pestro planinsko-zgodovinsko pripovedjo, raznolikost fotografskega in arhivskega gradiva, obsena strokovna knjinica, tnp sodeluje pri organizaciji dogodkov,pot Triglavske Bistrice.

  a rich collection of artefacts tied to the history of mountaineering, diverse material (photographic and archive),extensive professional library,tnp regularly works with the sam in the organization and execution of various events,the Triglavska Bistrica Park Trail, which runs to the head of the Vrata Valley.

  Urnik | Opening Hours

  Poletni delovni as (1. maj do 30. september): vsak dan od 9. do 19. ure

  Summer opening hours (1 May until 30 September): Open daily from 9:00 to 19:00

  Privlanosti | Attractions

  turistino-informacijski center, prireditve in razstave vse leto,Poletna Kobarika trnica.

  tourist information centre,year-round events and exhibitions,the Summer Kobarid Market.

  Urnik | Opening Hours

  Poletni delovni as vsak dan med 9. in 20. uro

  Summer opening hours:Open daily from 9:00 to 20:00

 • ODKRIVAJ T R I GLAVS KI NARODN I PAR K4

  ANIMACIJSKI PROGRAM IN VODENI IZLETI

  30. 5.16. 9.

  V primeru izredno slabega vremena si pridruujemo pravico do odpovedi programa.

  PONEDELJEK

  30. 5.12. 9. od 18:00 do 22:00Bled, Zgornja pload Trgovskega centra BledMala Triglavska trnicaPomanjana, a vsakotedenska Triglavska trnica. Lokalna kulinarina in zeliarska ponudba izpod domaih krovov in rok okolice Bleda, neposredne bliine Triglavskega narodnega parka.

  30. 5.12. 9. ob 21:00Bled, Zgornja pload Trgovskega centra BledIzmenjajmo si izkunjo - doivljanje Triglavskega narodnega parkaZanimiv program predstavitve Triglavskega narodnega parka v sliki, filmu in pogovoru z vsemi informacijami o zavarovanem obmoju, njegovih posebnostih in zanimivostih, ki utegnejo zanimati radovednega obiskovalca in ljubitelja neokrnjene narave.

  TOREK

  31. 5.13. 9. od 9:00 do 1 1:00Kamp obecDopoldanske naravoslovne delavnice - Spoznaj naravo in Triglavski narodni park Naravoslovno ustavrjalne urice za vse tiste otroke in odrasle, ki se tudi med poitnicami elijo nauiti kaj novega, ki elijo zautiti naravo okrog sebe in odkrivati udoviti svet Triglavskega narodnega parka in njegove okolice v bogastvu naravne in kulturne dediine tega prostora. Predhodna prijava ni potrebna.

  1. 7.31. 8. ob 9:00zborno mesto: Slovenski planinski muzej MojstranaVodeni izleti tnp Pot Triglavske BistriceDoivite parkovno pot Triglavske Bistrice in ogled Slovenskega planinskega muzeja v spremstvu vodnika tnp, ve o poti na str. 11, ve o muzeju na str. 3. Predhodna prijava ni potrebna. Izlet je plaljiv.

  INFORMACIJE: Info sredie tnp Triglavska roa na Bledu, Info sredie tnp Dom Trenta, T +386 40 881 125

  31. 5.13. 9. ob 21 :00Kamp obecVeerne zgodbe ob ognjuPoletni veeri so kot nala za taborni ogenj in ob njem se kot v davnini besede kar same od sebe spremenijo v zgodbe. Pripovedovali bomo zanimive zgodbe o naravi in ljudeh v narodnem parku stare in nove, bajke, pripovedke in resnine zgodbe. Predhodna prijava ni potrebna.

  SREDA

  1. 7.31. 8. ob 9:00zborno mesto: kriie na Mrzlem Studencu, PokljukaVodeni izleti tnpDebela peDoivite razgledni dvatisoakPokljukega grebena v spremstvu parkovnegavodnika. Predhodna prijava ni potrebna. Izlet je plaljiv.

  INFORMACIJE: Info sredie tnp Triglavska roa na Bledu, Info sredie tnp Dom Trenta, T +386 40 881 125

  CETRTEK

  2. 6.15. 9. od 9:00 do 1 1:00Kamp Danica, Bohinjska BistricaDopoldanske naravoslovne delavnice - Spoznaj naravo in Triglavski narodni park Naravoslovno ustavrjalne urice za vse tiste otroke in odrasle, ki se tudi med poitnicami elijo nauiti kaj novega, ki elijo zautiti naravo okrog sebe in odkrivati udoviti svet Triglavskega narodnega parka in njegove okolice v bogastvu naravne in kulturne dediine tega prostora. Predhodna prijava ni potrebna.

  1. 7.31. 8. ob 9:00zborno mesto: Koa pri izviru Soe, TrentaVodeni izleti tnpSoka potDoivite parkovno Soko pot v spremstvu parkovnega vodnika tnp, ve o poti na str. 11. Potrebna je predhodna prijava. Izlet je plaljiv.

  INFORMACIJE: Info sredie tnp Triglavska roa na Bledu, Info sredie tnp Dom Trenta, T +386 40 881 125

  2. 6.15. 9. ob 21:00(v septembru ob 20:00)Kamp Danica, Bohinjska BistricaVeerne zgodbe ob ognjuPoletni veeri so kot nala za taborni ogenj in ob njem se kot v davnini besede kar same od sebe spremenijo v zgodbe. Pripovedovali bomo zanimive zgodbe o naravi in ljudeh v narodnem parku stare in nove, bajke, pripovedke in resnine zgodbe. Predhodna prijava ni potrebna.

  PETEK

  10. 6.16. 9. od 17:00 do 20:00Bohinj, Ribev lazTriglavska trnica v Bohinju Park v Ribevem LazuTudi v Bohinju Triglavska trnica s svojo pestro ponudbo domae hrane, zeli in naravne kozmetike z obmoja in okolice Triglavskega narodnega parka s predstavitvijo in informacijami o edinem narodnem parku v Sloveniji.

  OSTALI VODENI IZLETI TNP 1. 5.31. 10. 201 1

  Potrebna je predhodna prijava. Izleti so plaljivi.V primeru izredno slabega vremena si pridruujemo pravico do odpovedi programa.

  INFORMACIJE: Info sredie tnp Triglavska roa na Bledu Info sredie tnp Dom Trenta T +386 40 881 125

  21. 5. ob 9:00Mrzli vrhzborno mesto: korita Tolminke, Tolmin

  28. 5. ob 9:00Bohinjske planinezborno mesto: parkirie Blato, Bohinj

  11. 6. ob 8:00 rna prstzborno mesto: Park Hotel Bohinj, Bohinjska Bistrica

  18. 6. ob 9:00Mojstrovkazborno mesto: parkirie na Vriu

  25.26. 6. ob 8:00Iz Bohinja v Trento (skozi dolino Sedmerih jezer) zborno mesto: parkirie Savica, Bohinj

  28.29. 7. ob 9:00Triglavzborno mesto: Info sredie tnpTriglavska roa na Bledu

  27.28. 8. ob 9:00Triglavzborno mesto: Info sredie tnpTriglavska roa na Bledu

  3. 9. ob 8:00Prisankzborno mesto: parkirie na Vriu

  10. 9. ob 8:00Mangrtzborno mesto: kriie za Mangrtsko sedlo, prelaz Predel

  8. 10. ob 9:00Rutarski Vrizborno mesto: parkirie Beli potok, Martuljek

  15. 10. ob 9:00Slemezborno mesto: parkirie Vri

  OSREDNJA PRIREDITEV OB 30. LETNICI TRIGLAVSKEGA NARODNEGA PARKA (19812011) BLEJSKA PROMENADA IN FESTIVALNA DVORANA BLED

  28. 5. ob 10:00Blejska promenadaOb 30. letnici tnp: Dan Alpske konvencije in vodenje po blejskem okoliu

  28. 5. ob 14:00Blejska promenadaOb 30. letnici tnp: Otroci praznujejo rojstni dan Triglavskega narodnega parka

  28. 5. ob 20:00 Fesitvalna dvorana BledOb 30. letnici tnp: Slavnostna akademija

  POLETNI FILMSKI VECERI INFO SREDICE TNP TRIGLAVSKA ROA NA BLEDU IN INFO SREDICE TNP DOM TRENTA NA LOGU

  Navdihujoi filmi o lepotah gorskega sveta in zavarovane narave, ki nas popeljejo v osrje sveta bogov, v katerega mora lovek stopati s poninostjo, spotovanjem in velikim pogumom.

  29. 6. ob 21:00Bled, Info sredie tnp Triglavska roa na BleduAlpska filmoteka: Sfinga (angleki podnapisi)

  20. 7. ob 21:00Bled, Info sredie tnp Triglavska roa na BleduAlpska filmoteka: Steber (angleki podnapisi)

  29. 7. ob 20:00Trenta, Info sredie tnp Dom TrentaAlpska filmoteka: Sfinga(angleki podnapisi)

  10. 8. ob 21:00 Bled, Info sredie tnp Triglavska roa na BleduAlpska filmoteka: Narodni park Nockberge v treh dimenzijah (angleki podnapisi)

  TRIGLAVSKA TRNICA, PROGRAM SOS IN DRUINSKI PROGRAM BRIHTAINFO SREDICE TNP TRIGLAVSKA ROA NA BLEDU(vsaka 3. sobota v mesecu)

  21. 5. 18. 6. 16. 7. 20. 8. 17. 9. 15. 10. od 10:00 do 12:00 Bled, Info sredie tnp Triglavska roaTriglavska trnica in druinski program BrihtaVe kot ducat ponudnikov; kmetov s sadjem, zelenjavo, mlekom in mlenimi izdelki, ebelarjev z medenimi izdelki, zeliarjev in drugih, vsi povezani z Triglavskim narodnim parkom, sestavlja in ponuja mozaik domaih pridelkov in izdelkov. Poleg ponudbe na stojnicah pa se na Triglavski trnici odvijata tudi dva programa: sos, program spoznavanja Triglavskega narodnega parka in druinski izobraevalno-ustvarjalni-zabavni program Brihta.

  TRENTARSKI SENJEM, MEDNARODNI GLASBENI FORUM INFO SREDICE TNP DOM TRENTA NA LOGU

  30. 7. celodnevni programTrentarski senjemTrentarski senjem je tradicionalna prireditev Info sredia tnp Dom Trenta na Logu, ki z lokalno kulinarino - etnoloko ponudbo ter bogatim vzporednim programom v dolino Trente privablja obiskovalce od blizu in dale.

  9. 8. ob 19:30Mednarodni glasbeni forumOsrednja glasbena prireditev Info sredia tnp Dom Trenta na Logu je Mednarodni glasbeni forum, tokrat e 12. po vrsti. V sodelovanju z dunajskimi filharmoniki v Trenti gostujejo mladi nadarjeni glasbeniki, ki poletno olo zakljuijo s koncertom za najiro javnost.

  POLETJE NA POCARJEVI DOMACIJI INFO TOCKA TNP POCARJEVA DOMACIJA V ZGORNJI RADOVNI

  19. 6. od 1 1:00 do veceraRazstava gline, delavnica z glinoZborovski veer (ob 18:00)Ustvarjalna delavnica glinenih izdelkov z umetnico Barbo Zupan temberger iz Zavoda Voglje predstavlja uvod likovno-glasbeni veer. Odprli bomo razstavo glinenih izdelkov umetnice z naslovom Korak naprej in Stare pesmi iz mladih ust - glasbeni predstavi kud Triglav in kd fs Karavanke.

  21. 8. od 1 1:00 do veceraEtnoloka delavnica Zborovski veer (ob 18:00)Program v prepletu etnolokih delavnic, obujanju starih kmekih opravil in spoznavanju grbinastih travnikov vas vabi, da dan preivite v zeleni dolini Radovne. Celodnevno dogajanje bo zakljuil veerni koncert pz kud Bohinj z naslovom - Al' lepe kot je naa pesem nikjer e slial nisem.

  Poletni program Summer programme 201 1

 • DISCOVER TRI GLAV NATI ONAL PAR K 5

  EVENTS & GUIDED TOURS

  30. 5.16. 9.

  We reserve the right to cancel due to bad weather.

  MONDAY

  30. 5.12. 9. from 18:00 to 22:00Bled, Shopping Centre, upper floorLittle Triglav MarketA small-scale, but weekly, Triglav Market. Shop for herbs, seasonings, and culinary delights picked, grown or made in the areas bordering on Triglav National Park.

  30. 5.12. 9. a t 2 1 :00Bled, Shopping Centre, upper floorExchanging experiences - experience Triglav National ParkTriglav National Park presented through pictures, documentaries, or discussions offering detailed information on the protected area, its peculiarities and attractions that might be of interest to a curious visitor or admirer of unspoilt nature.

  TUESDAY

  31. 5.13. 9. from 9:00 to 1 1:00Camping obecMorning nature science workshops - Learning about the nature & Triglav National ParkNature science creative workshops for kids and adults who wish to learn something new during their summer holidays, who wish to feel the nature around them and explore the wonderful world of Triglav National Park and its surroundings through abundant natural and cultural heritage of the area.Advance booking not required.

  1. 7.31. 8. at 9:00 meeting point: Slovenian Alpine Museum, Mojstranatnp Guided Tours Triglavska Bistrica TrailExperience the Triglavska Bistrica Trail and visit to the Slovenian Alpine Museum in the company of a tnp guide. For more information on the trail see p. 11, for more information on the musuem see p. 3.Advance booking not required. Guided tours are subject to a fee.

  INFORMATION:

  tnp Info Centre Triglavska roa in Bled, tnp Info Centre Dom Trenta, T +386 40 881 125

  31. 5.13. 9. at 21 :00Camping obecSpend an evening by the campfire listening to traditional storiesSummer nights are ideal for campfires in the light of which ancient words turn into tales. Listen to interesting accounts about nature and people in the national park, old and new, tales and real-life stories. Advance booking not required.

  WEDNESDAY

  1. 7.31. 8. at 9:00meeting point: crossroads at Mrzli Studenec, Pokljukatnp Guided Tours Debela peExperience the panoramic summit of 2000-metre Pokljuki greben (Pokljuka ridge) in the company of a trained park guide. Advance booking not required. Guided tours are subject to a fee.

  INFORMATION: tnp Info Centre Triglavska roa in Bled, tnp Info Centre Dom Trenta, T +386 40 881 125

  THURSDAY

  2. 6.15. 9. from 9:00 to 1 1:00Camping Danica, Bohinjska BistricaMorning nature science workshops - Learning about the nature and Triglav National ParkNature science creative workshops for all kids and adults who wish to learn something new during their summer holidays, who wish to feel the nature around them and explore the wonderful world of Triglav National Park and its surroundings through abundant natural and cultural heritage of the area. Advance booking not required.

  1. 7.31. 8. at 9:00meeting point: Koa pri izviru Soe (Hut at the source of the Soa), Trentatnp Guided ToursSoa TrailExperience the Soa Trail in the company of a tnp guide. For more information on the trail see p. 11. Advance booking required. Guided tours are subject to a fee.

  INFORMATION:

  tnp Info Centre Triglavska roa in Bled, tnp Info Centre Dom Trenta, T +386 40 881 125

  2. 6.15. 9. at 21:00(in September at 20:00)Camping Danica, Bohinjska BistricaSpend an evening by the campfire listening to traditional storiesSummer nights are ideal for campfires in the light of which ancient words turn into tales. Listen to interesting accounts about nature and people in the national park, old and new, tales and real-life stories. Advance booking not required.

  FRIDAY

  10. 6.16. 9. from 17:00 to 20:00Bohinj, Ribev laz Triglav Market in Bohinj Park at Ribev LazAlso in Bohinj, the Triglav Market brings you a rich selection of culinary delights, herbs and natural cosmetics grown or made in the area of Triglav National Park, as well as presentation and information on Slovenia's only national park.

  OTHER TNP GUIDED TOURS 1. 5.31. 10. 201 1

  Advance booking required.Guided tours are subject to a fee.We reserve the right to cancel due to bad weather.

  INFORMATION:

  tnp Info Centre Triglavska roa in Bled tnp Info Centre Dom Trenta T +386 40 881 125

  21. 5. at 9:00Mrzli vrhmeeting point: Tolminka troughs, Tolmin

  28. 5. at 9:00Bohinj Pasturesmeeting point: car park at Blato,Bohinj

  11. 6. at 8:00rna prstmeeting point: Park Hotel Bohinj, Bohinjska Bistrica

  18. 6. at 9:00Mojstrovkameeting point: car park on the Vri pass

  25.26. 6. at 8:00From Bohinj to Trenta(through the Triglav Lakes Valley)meeting point: car park at Savica,Bohinj

  28.29. 7. at 9:00Triglavmeeting point: tnp Info Centre Triglavska roa in Bled

  27.28. 8. at 9:00Triglavmeeting point: tnp Info Centre Triglavska roa in Bled

  3. 9. at 8:00Prisankmeeting point: car park on the Vri pass

  10. 9. at 8:00Mangrtmeeting point: crossroads for the saddle Mangrtsko sedlo,Predel pass

  8. 10. at 9:00Rutarski Vrimeeting point: car park Beli potok, Martuljek

  15. 10. at 9:00Slememeeting point: car park on the Vri pass

  CENTRAL EVENT CELEBRATING 30 YEARS OF TRIGLAV NATIONAL PARK (19812011) BLED PROMENADE & FESTIVAL HALL

  28. 5. at 10:00Bled Promenade30 Years of tnp: Alpine Convention Day & Guided tour of Bled and surroundings

  28. 5. at 14:00Bled Promenade30 Years of tnp: Children Celebrate the Birthday of tnp

  28. 5. at 20:00 Bled Festival Hall 30 Years of tnp: Formal Academy

  SUMMER FILM NIGHTS TNP INFO CENTRE TRIGLAVSKA ROA IN BLED & TNP INFO CENTRE DOM TRENTA AT NA LOGU

  Inspiring movies about the beauty of the mountains and protected nature will take you to the heart of the divine kingdom that man should only enter with humility, respect and great courage.

  29. 6. at 21:00Bled, tnp Info Centre Triglavska roa in BledAlpine movie nights: Sfinga (Sphinx, English subtitles)

  20. 7. at 21:00Bled, tnp Info Centre Triglavska roa in BledAlpine movie nights: Steber (Pillar; English subtitles)

  29. 7. at 20:00Trenta, tnp Info Centre Dom TrentaAlpine movie nights: Sfinga (Sphinx; English subtitles)

  10. 8. at 21:00 Bled, tnp Info Centre Triglavska roa in BledAlpine movie nights: Nockberge National park in Three Dimensions (English subtitles)

  TRIGLAV MARKET, SOS PROGRAMME & BRIHTA, A PROGRAMME FOR FAMILIES TNP INFO CENTRE TRIGLAVSKA ROA IN BLED(every 3rd Saturday in a month)

  21. 5. 18. 6. 16. 7. 20. 8. 17. 9. 15. 10. from 10:00 to 12:00 Bled, tnp Info Centre Triglavska roa in BledTriglav Market & Brihta Programme For FamiliesThe Triglav Market opens up in front of the tnp Info Centre Triglavska roa in Bled. It hosts over a dozen stands: farmers offer fruit, vegetables, milk and dairy products; beekeepers bring apiculture products. Along with herbalists and other people connected with Triglav National Park they form a mosaic of the home-grown and home-made. The activities of the market are enhanced by two programmes: sos, a programme aimed at increasing the knowledge of visitors about tnp, and Brihta (Brainiac), a series of fun and educational events for all family members.

  TRENTA FAIR, INTERNATIONAL MUSIC FORUMTNP INFO CENTRE DOM TRENTA AT NA LOGU

  30. 7. All dayTrenta FairThe Trenta Fair is a traditional event held by the tnp Info Centre Dom Trenta at Na Logu. Local culinary delights, ethnological peculiarities, and interesting programme of events attracts visitors form near and far to the valley of Trenta.

  9. 8. at 19:30International Music ForumThe International Music Forum, held for the 12th time in 2011, is the central musical event organized by the tnp Info Centre Dom Trenta at Na Logu. In cooperation with the Vienna Philharmonic Orchestra, the Forum brings to Trenta young talented musicians who complete their summer courses with a fantastic concert for the general public.

  SUMMER AT POCAR HOMESTEADTNP INFO POINT HOMESTEAD POCAR IN ZGORNJA RADOVNA

  19. 6. from 11:00 till the eveningClay Workshop & Exhibition Choir Music Night (at 18:00)Barba Zupan temberger's creative clay workshop will be an introduction into an evening of art and music. It will be followed by an opening of the artist's exhibition titled Korak naprej (A Step Forward), and a musical play Stare pesmi iz mladih ust (Old Songs from Young Mouths) by culture associations kud Triglav and kd fs Karavanke.

  21. 8. from 11:00 till the eveningEthnological Workshop Choir Music Night (at 18:00)A combination of ethnological workshops, revival of old farm customs, and a lecture and tour of hummocky meadows invites you to spend a day in the green Radovna Valley. All day activities will culminate in a choir music concert by womens choir pz kud Bohinj.

 • ODKRIVAJ T R I GLAVS KI NARODN I PAR K6

  ii

  i

  i

  i

  i

  i

 • DISCOVER TRI GLAV NATI ONAL PAR K 7

  ii

  i

  i

  i

  i

  i

 • ODKRIVAJ T R I GLAVS KI NARODN I PAR K8

  ALPSKI KOZOROGALPINE IBEX

  Capra IbexMiha Marene

  Varstvo in upravljanje prostoiveih ivali v tnp tnp Wildlife Management

  Obiskovalci visokogorja v Tri-glavskem narodnem parku se ne-redko sreamo z alpskimi kozo-rogi, ki se lovekove bliine prav ni ne boje. To je tudi vzrok, da so jih v Alpah sredi 19. stoletja sko-raj iztrebili. Preiveli so le v Gran Paradisu v Italiji. Od tu so jih leta

  1964 naselili v Julijske Alpe. Prvih petnajst kozorogov obeh spolov so spustili v dolino Zadnjice v Trenti. Danes se te mogone in simpatine ivali najve zadrujejo na Krikih podih, okoli Sovatne in Pihavca, na grebenu Lepih pic ter nad dolino Bavice.

  Kozorog ima mono in trato postavo. Rogove imata oba spola, le da so pri kozlu veliko dalji in mo-neji, njihova sprednja povrina pa je mono grbava. Dlaka je rdeka-stosiva, pozimi pa rumenkastosiva. Odrasli samci so teki okoli 100 kg, koze pa so polovico laje. Kozorogi ivijo v tropih, kozli pa so samo-tarji. Tropom se pridruijo v asu prska, decembra in januarja. Koza navadno skoti enega do dva mla-dia. ivljenjska doba kozorogov je do 17 let. Kozorogov ivljenjski prostor so odprti predeli visoko-gorja nad gozdno mejo. Pozimi se spustijo tudi nie do gozdov. V skal-nem svetu so neverjetno gibni in spretni. Prehranjujejo se na gorskih

  traviih s travami, zelii in liaji, zlasti v zimskem asu tudi z iglavci in listavci. Naravnih sovranikov kozorogi skoraj nimajo. Zato pa jih pestijo gamsje garje. To so koni za-jedavci, ki pri napadeni ivali vedno povzroijo smrt. Za gamsjimi gar-jami obolevajo le gamsi in kozorogi. Zaradi te bolezni so izumrli kozo-rogi, ki so bili naseljeni koncem 19. stoletja na Ljubelju. Preivele so le posamezne ivali.

  Ali aka podobna usoda tudi triglavske kozoroge? Leta 1998 smo jih v dravnem loviu Triglav nateli 364, leta 2005 pa le e 136. Mnenja o tem, da bi kozoroge po-novno doselili, so deljena. Vpraanje je, ali jih je etino in bioloko smi-selno naseljevati na obmoja, kjer so stalno prisotne gamsje garje.

  yVisitors to the mountains of tnp of-ten come across the alpine ibex. The animal is not afraid of human pres-ence which is why the species was nearly exterminated from the Alps in the mid-19th century. The only surviving herd was found in Gran Pa-radiso, Italy, and from there the ibex were reintroduced to the Julian Alps in 1964. The first 15 animals of both sexes were released to the Zadnjica valley in Trenta. Today, these ma-jestic friendly animals reside at the Kriki podi plateau, near Sovatna and Pihavec, along the ridge of Lepa pica and above the Bavica valley.

  The Alpine ibex is a strong, stur-dy animal. Both male and female ibexes have horns although those of the male are substantially larger and stronger, and ribbed at front. The ibex has a brownish grey coloring in the summer which changes during the winter months a yellowish-gray. The male ibex can reach a weight of 100 kg, whereas the females are only half the size. Ibexes live in herds although males typically go their own ways and only join a herd during rut, in December and Janu-ary. A female ibex gives birth to one or two kids. The life span of an ibex is up to 17 years. Its habitat is open areas above the tree line. In the win-ter, the animals descend to the forest area. Ibexes are extremely agile and skilled climbers. They are strictly

  herbivorous and survive on a diet of grass, herbs, and moss; in winter months, they also feed on conifers and broadleaves. The ibex has no na-tural enemies. It is, however, suscep-tible to chamois scabies, a skin pa-rasite disease which is always fatal. The disease that is only contracted by chamois and ibexes was the cause of extinction of the chamois herd that was introduced to the Ljubelj pass area at the end of the 19th century. Only several animals survived.

  Are the Triglav ibex about to suffer a similar fate? The 1998 count carried out in the national hunting grounds Triglav showed 364 ani-mals, whereas in 2005 the num-ber was a low 136. Scientists are of mixed opinions on whether rein-troduction of the ibex was a good decision. Namely, it is a question whether it is ethically and biologi-cally sensible to introduce the ibex to the areas where chamois scabies is of constant presence.

  PLANARSTVO V BOHINJU

  DAIRY FARMING IN BOHINJ

  Joe MiheliVzgoja in izobraevanje v tnp

  tnp Education and Training

  Dolge zime in majhne obdelovalne povrine so narekovale, da je bilo planarstvo stoletja temelj kme-tijstva v Bohinju. Zato se je Bohinj razvil v nae najmoneje plan-arsko sredie. Ima najve panih planin, najbolj na gosto so posejane.

  Kljub temu, da je svet nad gozdno mejo skalovit, teaven za pao, so stale najvije planine blizu 2000 m visoko, kar je za Julijske Alpe izje-mno (Planina Ogradi, Zgornji Tosc).

  Bohinjci so planarstvo razvili do popolnosti, s tem da so od zgodnje pomladi do pozne jeseni prehajali od spodnjih (senoetnih) do srednjih in visokih planin ter nazaj. Na Uskov-nici so ostajali vse do boia. Indivi-dualno planarstvo, ko je imel vsak gospodar svojo stajo na planini, so ohranili prav do 20. stoletja.

  Na pobudo bistrikega upnika in deelnega poslanca Janeza Krstnika Mesarja (18321895), gospodarskega in kulturnega preroditelja Bohinja, so zaeli ustanavljati sirarske zadru-ge. Prva je nastala leta 1873. Poprej so planarji sami predelovali mleko, najve v maslo, ki so ga v velikih ko-liinah prodajali v Trst. Prihod vi-carja Tomasa Hitza je botroval raz- voju in nastanku bohinjskega sira, podobnega ementalcu. Kljub kata-strofi prve in druge svetovne vojne se je tradicija nadaljevala in e leta 1958 so gnali v planine 90% ivine. Zacve-tela je trgovina z bohinjskim sirom, pomemben zasluek za domaine.

  yDue to long winters and lack of arable land, dairy farming was the pillar of agriculture in Bohinj for centuries. As a result, Bohinj has evolved into the centre of dairy farming. The area boasts the highest

  number, and density, of alps. Although the areas above the tree line are rocky and not favourable for grazing, the highest Bohinj pastures were found at an altitude of nearly 2000 m, which is exceptional for the area of the Julian Alps (Planina Ogradi, Zgornji Tosc).

  The people of Bohinj have per-fected their dairy farming system by moving the cattle from early spring to late autumn up from the low-ly-ing hay meadows, mid-altitude alps to high-altitude pasturelands, and back. Cattle stayed on the Usko-vnica alp until Christmas. Individ-ual dairy farming, with each farmer having a shed on the pasture, was preserved till the 20th century.

  The first collective cheese dairies were set up at the initiative of Janez Krstnik Mesar (18321895), Bohinj- ska Bistrica priest, a deputy to the provincial assembly, and the ini-tiator of the economic and cultural revival of Bohinj. Before the first cheese dairy was founded in 1873, farmers processed milk by them-selves, largely to butter, and sold it in large quantities to Trieste. The arrival of cheese-maker Tomas Hitz of Switzerland changed that and marked the birth of the Bohinj cheese, which resembled the Swiss Emmental in the way it was made. The cheese-making tradition in Bohinj survived the aftermath of wwi and wwii and 90 percent of cattle was still herded to mountain alps in 1958. The sales of Bohinj cheese flourished, bringing the lo-cals additional income.

  O naravi in kulturni dediiniAbout nature and cultural heritage

 • DISCOVER TRI GLAV NATI ONAL PAR K 9

  KOUTNIK GREAT YELLOW

  GENTIANGentiana lutea

  Maja Fajdiga Komar Info sredie tnp Triglavska roa na Bledu

  tnp Info Centre Triglavska roa in Bled

  Rumeni svi ali koutnik uspeva v subalpinskem pasu. Od osta-lih naih sviev se razlikuje po velikosti, saj zrase tudi do meter visoko, in po tevilnih manjih rumenih cvetovih. Listi so sinjeze-leni, pritlini so v roici, stebelni pa

  so nasprotni. Pri nas uspevata dve podvrsti bratinski (ssp. symphyan-dra) in Vardjanov (ssp. vardijanii). Pri prvi so v cvetovih pranice zra-sle, pri drugi pa proste.

  Koutnik ima rad sonne lege in v Triglavskem narodnem parku uspeva na prisojnih travnatih pobojih, ki jih paa in konja ohranjata pred zara-anjem. Uspeva na srednje vlanih tleh, ki niso bogata z duikom. ivina se rastline izogiba, prav tako kot stru-pene merike. Ta je na prvi pogled zelo podobna rumenemu sviu, po-sebno ko rastlini ne cvetita.

  Za najmlajeFor our youngest visitors

  KRIVOPETNICE IN ZLATOROG

  KRIVOPETNICE & ZLATOROG

  Alenka Hace Info sredie tnp Dom Trenta

  tnp Info Centre Dom Trenta

  V gorah so neko prebivale bele ene krivopetnice. Bele ene so bile dobrotnice, ob rojstvu so pri-hajale v hio ter podarjale mir, sre-o in zdravje. Ker so imele naprej obrnjene pete, so jim rekli krivo-petnice . V varstvu so imele Zlato-roga, ki je imel nadnaravno mo: e je bil ranjen, je iz njegove krvi zrasla triglavska roa in ga v trenutku oz-dravila. Njegov zlati rog je bil klju do bogastva v gorah. Nekega dne se Trentar zaljubi v belo eno, obljubi ji, da ji nikoli ne bo rekel krivopetnica. Kmalu sta se poroila, rodil se jima je sin. Ko je bela ena pred nevihto pokosila ito, eprav e ni bilo zrelo, se je mo razjezil nanjo in ji rekel kri-vopetnica. Nevihta se je razdivjala in uniila polja. Trentar je spoznal na-pako, toda bela ena je e odla na-zaj v gore. Ko je mali deek odrasel v lovca, je svoji Anci, mladi krma-riini herki, prinaal roice z gora. Toda v Anci so beneki trgovci pre-budili pohlep in hotela je imeti zlate roge Zlatoroga. Zaljubljeni lovec se je odpravil v gore in ga ustrelil, toda iz

  V preteklosti so koutnik nabi-rali za potrebe zdravilstva. Gren-ine dobro delujejo na elodec in ol. Neizkueni nabiralci so ga lahko zamenjali s meriko, kar je imelo vse prej kot zdravilne uinke. Pri koutniku se nabirajo korenike in se tako unii cela rastlina. Pred leti je bil to glavni razlog za zmanj-evanje tevilnosti rastline, danes pa jo ogroa tudi opuanje pae in konje. Zavarovan je od leta 1922 in je na rdeem seznamu ovrednoten kot ranljiva vrsta.

  yGreat yellow gentian is a spe-

  cies native to subalpine areas. It is a break from the norm within its genus because of its size (the plants can grow up to one metre tall) and whorls of yellow flowers. The leaves are light green, broad lanceollate to elliptic. Two gentian sub-species thrive in Slovenia: Gentiana lutea ssp. Symphyandra, and Gentiana lutea ssp. vardijanii. In the first plant, the pistils are fused into one, and in the second subspecies the pis-tils are free.

  Great yellow gentian favours sun-ny slopes and in Triglav National Park it thrives on sunny grasslands which are protected from overgrowing by grazing and mowing. It shows a pref-erence for slightly moist, nitrogen-low soils. Cattle stay away from the gen-tian, much like the poisonous helle- bore. At first glance, the hellebore re-sembles the yellow gentian, especially when the two are not in bloom.

  In the past yellow gentians were picked for their healing properties. The bitter properties residing in the root are known to stimulate the gall bladder and digestive system. Inex-perienced herb gatherers sometimes mistakenly picked the hellebore, the effects of which were far from benevo-lent. The most commonly used part of the great yellow gentian is its roots. As the whole plants is destroyed in the process, this led to a significant decrease in the number of plants, although today the yellow gentian is also threatened by the abandonment of grazing and mowing. The species has been protected since 1922 and is classified as vulnerable in the Red List of Threatened Species.

  Zlatorogove krvi so zrasle triglavske roe, ki so mu povrnile mo. Lovca je pahnil v prepad. Ponoi je prila huda nevihta in naslednje jutro je narasla reka prinesla njegovo truplo v dolino. Jerca je vse to videla, in ker je po tihem ljubila lovca, je v obupu skoila za njim.

  Zlatorog je nato uniil vse gor-ske travnike in z belimi enami za vedno odel iz naih krajev. Za nji-mi je ostalo le nekaj jezerc in drob-nih planinskih roic.

  yOnce upon a time the moun-

  tains of Trenta were home to kind-ly-disposed white fairies. They were called krivopetnice (Twisted-Foot Fairies) because their feet were in-verted with their toes pointed back-wards. Upon the birth of a baby, they would come to the house offering their gifts of peace, happiness and health. The fairies were also the protectors of Zlatorog, a white-horned chamois with magical powers. If he was shot, a Triglav Flower would spring up from its blood. Zlatorog would eat the wonder-working flower and his life force would be renewed in an instant. People believed that Zlatorogs gold-en horns were the key to the immense treasure hidden in the mountaintop garden. It so happened that a shep-herd from Trenta fell strongly in love with one of the white fairies. She loved him back but only when he had prom-ised never to call her krivopetnica,

  she left the mountains and went with him to the valley. They got married and soon she gave birth to a baby boy. One day, seeing that a severe storm was brewing, the fairy went onto the field and reaped the crops so that her family would at least have fodder to feed the animals. When her husband saw what she had done, he got very angry and called her krivopetnica. Soon, the storm enraged and devas-tated the fields. But the white fairy was so sad that she left her husband and son and returned to the moun-tains. When the little boy grew up, he became one of the famous Trenta hunters. He fell in love with Anca, a local publicans daughter. He would bring her wonderful flowers which the fairies picked for him. However, rich

  Venetian merchants excited the girls greed with their tales. She demanded that the hunter bring her the golden horns of the magical buck and the entire treasure Zlatorog guarded. To fulfill the wishes of his beloved, the hunter stalked Zlatorog and shot him eventually. When the Triglav rose grew from its blood, however, Zlatorog recovered his strength. His shining horns blinded the terrified hunter so that he slipped on a rock and fell into a precipice. The next morning the val-ley was hit by a violent storm. Anca and her friend Jerca were watching the violent river from the bridge and saw the corpse of the hunter floating in it. Struck by despair and sadness, Jerca, who secretly loved the hunter dearly, jumped into the river.

  Zlatorog and the white fairies left the area for good but only af-ter Zlatorog had ravaged and de-stroyed all the beautiful mountain meadows, leaving nothing but a few lakes and some charming mountain flowers behind.

 • ODKRIVAJ T R I GLAVS KI NARODN I PAR K10

  VARNO V GORE

  SAFETY FIRST

  Iztok ButinarParkovni vodnik tnp

  tnp Park Guide

  Ko izbiramo turo moramo biti predvsem iskreni do sebe. Odgo-vor na vpraanje kakno je nae psihofizino stanje glede na te-avnost ture je kljunega pomena. Le z iskrenim in samokritinim odgovorom na zastavljeno vpra-anje bomo na izbrani turi zares uivali ter se izognili morebitinim intervencijam, ki nastanejo zaradi precenjevanja naih zmonosti in podcenjevanja situacij.

  S takim pristopom bomo stopnjo subjektivne nevarnosti zmanjali na

  najnijo sprejemljivo raven. Naspro-tno od subjektivne, se objektivne nevarnosti ne da povsem izkljuiti, jo pa z podrobnim nartovanjem in pridobivanjem informacij iz razli-nih virov lahko precej zmanjamo. Pri pridobivanju informacij iz sodob-nih virov, kot so razlini forumi in blogi na internetu, moramo biti paz-lijivi saj zaradi subjektivne ocene ne dobimo vedno objektivnih podatkov o razmerah. Predvsem so pomembni podatki o koah in bivakih na izbra-ni turi, saj nam v primeru neveno-sti nudijo edino pravo zavetje.

  Ko smo pridobili podatke o pla-nirani turi, je as da samokritino ocenimo tudi stanje nae opreme, ki jo bomo potrebovali na turi. Pri-merno velik nahrbtnik, v katerem je dovolj tekoine in hrane za vae dnevne potrebe, rezervna obleka s kapo in rokavicami; obutev in teh-nina oprema (elada, plezalni pas, samovarovalni komplet z vponkami, cepin in dereze) je nujna oprema za visokogorje tudi v poznem poletju, saj nas lahko marsikje na poti pre-senetijo sneia. Predvsem je po-membno da nateto tehnino opre-mo znamo pravilno in ob pravem asu uporabiti.

  V kolikor se pojavi najmanji dvom e pri nartovanju ture ali pri uporabi opreme je najbolja reitev najem parkovnega vodnika, ki bo turo prilagodil vaim sposobnostim in eljam.

  yWhen choosing a mountain

  tour, you must first and foremost be honest with yourself. It is key that the fitness and the overall physical condition of the mountaineer suit the difficulty level of the tour.

  And only if you answer the above question honestly and with a certain amount of self-criticism, you will enjoy the tour and avoid any poten-tial problems that might arise if you overestimate your capabilities and underestimate the mountains you plan to climb.

  This will reduce the level of sub-jective risk to the minimum and al-though we may not be able to elimi-nate the objective threat, we reduce it through careful planning and col-lecting sufficient information from a variety of sources. Make sure you exercise a certain degree of caution when collecting information from various Internet forums and blogs as the accounts published are subjective and do not necessarily reflect the real situation. Pay special attention to the information provided concerning the huts, lodges, and bivouacs along the chosen route as these are the only source of shelter in case of trouble.

  When you know enough about the tour, it is time to take a critical look at the climbing gear that will be needed. A comfortably big back-

  pack that contains a sufficient sup-ply of liquid and food to cater the mountaineers daily needs; a change of clothes including a hat and pair of gloves; good shoes and technical equipment (helmet, harness, self-be-laying kit, ice-pick, and crampons) are crucial on high-altitude tours even in summer as parts of the trail may still be covered in snow patches. It is, of course, of utmost importance that you can use the above listed technical climbing gear correctly and at the right time.

  If you have doubts when plan-ning the route or using the equip-ment, the best solution is to find a park guide who will adjust the route to your capabilities and wishes.

  PODNEBJE CLIMATE

  Klimatske razlike in znailnosti na obmoju tnp nastajajo zaradi:

  razlik v nadmorski viini dna dolin in vrhov, razline ekspozicije, oddaljenosti od morja.

  Zato v tnp obutimo blage pri-morske submediteranske in ostre gorske alpske vplive. Povprene julijske temperature se gibljejo med priblino 20 c (Tolmin, 180 m n. v.) in 6 c (Kredarica, 2515 m n. v.). Povprene januarske temperature pa so med priblino 0 c (Tolmin) in 9 c (Kredarica). Na leto pade ve kot 1500 mm padavin, kar je zelo veliko. Na obmoju tnp je 120146 padavinskih dni v letu. Najmanj dni s sneno odejo ima primorski del, v Bovcu je taknih dni priblino 60 na leto, medtem ko jih je na Gorenj-skem ve, v Stari Fuini in Rateah je dni s sneno odejo v povpreju ve kot 100. Nad 1800 m lahko snei kadarkoli v letu, zato je na Kredarici tudi v vroih poletnih mesecih to povsem obiajen pojav.

  yClimatic changes and characteris-tics in the area of tnp occur due to:

  altitude differences between the valley floors and mountain peaks, diverse exposure, and proximity to the sea.

  In tnp the mild Primorska (Sub-meditrerranean) climatic conditions mix with the harsh climate of the mountain areas (Alpine). The aver-age July temperatures range from 20 c (Tolmin, 180 m a.s.l.) and 6 c (Kredarica, 2515 m a.s.l.). The av-erage January temperatures fall between 0 c (Tolmin) and 9 c (Kredarica). The annual precipita-tion average is a copious 1500 mm. On average, precipitation occurs 120 to 146 days of the year. The low-est number of days per year with snow cover is recorded in the Pri-morska side of the park, in Bovec the annual average is 60 days, whereas the number is higher in the Gorenj- ska region, with the number of snow-cover days rising to over 100 in Stara Fuina and Ratee. From an altitude of 1800 m upwards snowfall can be expected throughout the year, and is quite common on Kredarica even in summer months.

  PRAVILA RAVNANJA

  RULES OF CONDUCT

  1 Pri obisku v Triglavskem narodnem parku spotujmo

  navade in nain ivljenja domainov.

  2 Bodimo tihi, da ne bomo vznemirjali ivali, prebivalcev parka in ostalih obiskovalcev.3 Gorsko cvetje je najlepe na svojih

  rastiih, zato naj tam tudi ostane.4 Odpadke odnesimo s seboj. 5 Pse vodimo na vrvici. 6 Parkovne poti so namenjene

  pohodnikom, zato vonja s kolesi in drugimi vozili po njih ni dovoljena.

  7 Na poteh v parku sledimo markacijam in drugim uradnim oznakam Planinske zveze Slovenije ter oznakam tnp na znailnih stebrikih.

  8 Vozila puajmo na za to oznaenih mestih.

  y1 Respect the customs and traditions

  of the people who live in the park.2 Do not make any noise so as not to

  disturb the wildlife, park inhabitants and other visitors.

  3 Mountains flowers are most beautiful where they grow; do not pick them.

  4 Leave nothing but footprints behind. 5 Dogs should be kept on a leash. 6 Park trails are intended for hikers,

  and cycling along the trails is not permitted.

  7 Follow the waymarks and other official signs of the Mountain Association of Slovenia as well

  as signs on information posts along the trails.8 Leave vehicles in designated places.

  OBISKOVALCI S POSEBNIMI

  POTREBAMI SPECIAL NEEDS

  VISITORSS pomojo zemljevida v osre-

  dnjem delu vodnika vam predsta-vljamo dostopnost in urejenost parkovne infrastrukture z vidika funkcionalno oviranih oseb.

  Najvekrat je za dostop predla-gana makadamska cesta ali pot, veliko znamenitosti pa je mogoe videti kar s ceste in nedale pro tudi varno ustaviti. Za lajo orien-tacijo in podrobneje informacije o posameznih tokah priporoamo zemljevid Triglavski narodni park v merilu 1 : 50.000 in vodnik Gore na dlani, Triglavski narodni park.

  Vabimo vas, da se nam pridruite!

  yThe map in the central part of

  the guide illustrates the accessi-bility, practicality and use of the park infrastructure with regard to the disabled.

  In most cases a macadam road or a path is the recommended access route and many sights can be ob-served from the road or a stop can be made in a safe distance from the site. For better orientation and detailed information on sites please use the map of tnp of a 1:50000 scale and the guide Mountains on Hand, Triglav National Park.

  Come with us!

  Za obiskovalceFor visitors

 • DISCOVER TRI GLAV NATI ONAL PAR K 11

  T + 386 (0)4 578 02 00 E [email protected] [email protected]

  Informacije o parkovnih koah in parkovnih poteh Information about the accomodation in tnp huts & park trails

  qINFO SREDICE TNP TRIGLAVSKA ROA NA BLEDUTNP INFO CENTRE TRIGLAVSKA ROA, BLED

  INFO SREDICE TNP DOM TRENTATNP INFO CENTRE DOM TRENTA, NA LOGU

  ali po / or at:

  PARKOVNE POTI

  PARK TRAILSDolge parkovne poti ponujajo

  veliko doivetij narave in kulturne krajine, pa tudi rekreacije. Njihov skupni osnovni namen je usmer-janje in izobraevanje obiskoval-cev. S tem prispevajo k ohranjanju narave ter spoznavanju, doivljanju in razumevanju Triglavskega naro-dnega parka.

  yPark trails differ from other routes

  and trails in that they offer more more in terms of experiencing nature and cultural heritage and more in terms of recreation. Their primary purpose is to guide and educate vis-itors, and by doing that, they contrib-ute to nature conservation and help visitors experience and understand Triglav National Park.

  POT TRIGLAVSKE BISTRICE V DOLINI VRATATHE TRIGLAVSKA BISTRICA TRAIL IN THE VRATA VALLEY

  Izhodie | Start Point Slovenski planinski muzej (spm) v Mojstrani Slovenian Alpine Museum in Mojstranaas | Time Needed 3 do 4 ure / hours Dolina poti | Trail Length10 km oziroma po elji10 km or as desiredZahtevnost | Difficulty Lahka oznaena pot / Easy marked path

  Pot lahko doivite tudi v spremstvu vodnika vsak torek ob 9. uri v juliju in avgustu pred spm.

  You can also walk the trail with a tnp guide: every Tuesday in July and August at 9:00 in front of the Slovenian Alpine Museum.

  SOKA POTTHE SOCA TRAIL

  Izhodie | Start PointKoa pri izviru SoeKoa pri izviru Soeas | Time NeededOd izvira Soe do info sredia tnp na Logu (najbolj priporoljivo) 3 ure, drugo po eljiFrom the source of the Soa to the tnp Info Centre at Na Logu (the recommended route); 3 hours, otherwise as agreedDolina poti | Trail Length20 km oziroma po elji20 km or as desiredZahtevnost | Difficulty Lahka oznaena pot, na nekaterih oznaenih mestih nevarnost padajoega kamenja Easy marked path, with warning signs alerting the visitor to falling rocks at several points along the way.

  Pot lahko doivite tudi v spremstvu vodnika vsak etrtek ob 9. uri v juliju in avgustu izpred Koe pri izviru Soe.

  Learn about and experience the unique Trenta valley by taking a walk along the Soa Trail in the presence of a guide every Thursday in July and August at 9.00 at the hut Koa pri izviru Soe.

  KOLESARSKA POT RADOVNA THE RADOVNA CYCLE ROUTE

  Izhodie | Start Point Avtobusna postaja v Krnici, Zgornje Gorje Bus stop at Krnica, Zgornje Gorjeas | Time Needed 2,5 do 3,5 ure (s postanki ob info tokah)2.5 to 3.5 hours (stops at information points included)Dolina poti | Trail Length16 kmZahtevnost | Difficulty Lahka kolesarska potEasy cycling route

  UCNA POT GORELJEKGORELJEK BOG NATURE TRAIL

  Izhodie | Start Point Gostie Jelka na GoreljekuThe Jelka Inn at Goreljekas | Time Needed 1 - 1,5 ure (s postanki ob informacijskih tokah)1 1.5 hours (stops at information points included)Dolina poti | Trail Length1,7 kmZahtevnost | DifficultyLahka potEasy walking

  POKLJUKA POTTHE POKLJUKA TRAIL

  Zaradi posledic neugodnih zimskih razmer (veliko podrtih dreves) je pot za zdaj neprehodna.The trail is currently impassable due to severe snowbreak.

  PARKOVNE KOCE

  ACCOMODATION IN TNP HUTS

  Javni zavod Triglavski narodni park obiskovalcem omogoa pre-ivljanje prostih dni v parkovnih koah, ki se nahajajo na razlinih, obiajno zelo slikovitih tokah narodnega parka. Zaradi velikega povpraevanja priporoamo vna-prejnjo rezervacijo.

  The tnp Public Institute in-vites visitors to spend their free

  time in the huts of the Triglav Na-tional Park, which are situated at various scenic locations within the park. Advance booking required.

  KOCA PLANINKA Lega: na planini Goreljek blizu port hotela na Pokljuki na nad-morski viini 1288 m.Oprema: dnevna soba, spalnica z enim leiem, spalnica s pogra-dom, dve dvoposteljni in ena tripo-steljna, skupaj deset lei; kuhinja, wc; vodovod, elektrika, centralno ogrevanje.

  Location: On the Goreljek alp near port Hotel on Pokljuka at an alti-tude of 1288 m.Facilities: Living room, bedroom with one bed, bedroom with a bunk bed, two double rooms and one room for three persons; sleeps a total of 10; kitchen, toilet; running water, electricity and central heating.

  KOCA GORELJEK Lega: na Planini Goreljek na Poklju-ki na nadmorski viini 1279 m.Oprema: dnevna soba z dvema leiema, dve sobi z dvema lei-ema, skupaj 6 lei; kuhinja, ko-palnica z wc; vodovod, elektrika, ogrevanje z drvmi in elektriko.

  Location: On the Goreljek alp on Pokljuka at an altitude of 1279 m.Facilities: Living room with two beds, two double rooms; sleeps a total of six; kitchen, bathroom with toilet; central heating (wood and electric-ity), electricity and running water.

  HIA ZGORNJA RADOVNALega: nekdanja kmetija v Zgornji Radovni ob cesti na nadmorski vi-ini 747 m.Oprema: velika dnevna soba z enim pomonim leiem, tri spalnice z dvema leiema in ena s tremi le-ii, skupaj deset lei; kuhinja, kopalnica, wc; tekoa voda, elek-trika in centralno ogrevanje.

  Location: A former homestead in Zgornja Radovna, located at road-side at an altitude of 747 m.Facilities: Large living room with an extra bed, three bedrooms with two beds each and one bedroom with three beds; sleeps a total of 10; kitch-en, bathroom, toilet; running water, electricity and central heating.

  KOCA VRICLega: na travnati terasi nad Erjav-evo koo na Vriu na nadmorski viini 1636 m. Oprema: dnevni prostor in tiri spalnice z dvema leiema, sku-paj osem lei; kuhinja, kopalnica, wc; tekoa voda, elektrika, ogreva-nje z drvmi.

  Location: On a grassy terrace above the Erjaveva koa na Vriu hut at an altitude of 1636 m.Facilities: Living room and four bedrooms with two beds each; the huts sleeps eight people; kitchen, bathroom with toilet; running wa-ter, electricity and wood heating.

  KOCA VRATALega: na prisojnem Poldovem rovtu na 950 m n. v. v dolini Vrata s udo-vitim razgledom na Triglav.Oprema: Kuhinja s kavem (pomo-no leie), spalnica z dvema po-gradoma, spalnica z dvema leie-ma, skupaj sedem lei (od tega eno pomono leie); kopalnica z wc; tekoa voda, elektrina napeljava na sonne celice, ogrevanje z drvmi.

  Location: On the sunny Poldov rovt pasture, at an altitude of 950 m, in the valley of Vrata with a magnifi-cent view of Triglav.Facilities: Kitchen with a sofa bed, bedroom with two bunk beds, bed-room with two beds; the hut sleeps seven people (one additional bed); bathroom with toilet; running wa-

  ter, solar cell electric system, wood heating system.

  KOCA VOGARLega: severno nad Bohinjskim jeze-rom na planini Vogar na nadmorski viini 1030 m.Oprema koe: spalnica s tremi lei-i, kuhinja z bivalnim delom in enim leiem, skupaj tiri leia; wc, tekoa voda, elektrina napeljava na sonne celice, ogrevanje z drvmi.

  Location: North above Lake Bohinj on the Vogar alp at an altitude of 1030 m.Facilities: Bedroom with three beds, kitchen/living room with an addi-tional bed, the huts sleeps four; toi-let, running water, solar cell electric system, wood heating system.

  APARTMAJI IN HIA TRENTA

  APARTMENTS TRENTA &

  TRENTA HOUSEAPARTMAJI V INFO SREDICU TNP V TRENTIAPARTMENTS IN THE TNP INFO CENTRE IN TRENTA

  Lega: Info sredie Dom Trenta, v katerem so tudi apartmaji, je Na Logu v Trenti na nadmorski viini 626 m.Oprema: est komfortno opremlje-nih apartmajev s tirimi leii in dva apartmaja s petimi leii, sku-paj 34 lei.

  Location: Dom Trenta, the tnp Info Centre, is located at Na Logu in

  Trenta, at an altitude of 626 m.Facilities: Six furnished self-con-tained four-bedded apartments and two five-bedded apartments, the apartments sleep a total of 34 people.

  HIA TRENTA Lega: Na Logu v Trenti v bliini Info sredia na nadmorski viini 624 m.Oprema: tiri sobe z dvema poste-ljama (po dve in dve sobi imata sku-pno kopalnico z wc na hodniku), tri dvoposteljne sobe s kopalnico z wc, apartma za pet oseb, skupaj 19 lei; dnevni prostor s kuhinjo; tekoa voda, elektrika, centralno ogrevanje.

  Location: Hia Trenta (Trenta House) is located near the tnp Info Centre at Na Logu in Trenta, at an altitude of 624 m.Facilities: Four twin rooms (two rooms share a bathroom), three double rooms with an ensuite bath-room/toilet, a five-person apart-ment; the house sleep a total of 19 people; a living room with kitchen; running water, electricity, central heating.

  LITERATURA IN ZEMLJEVIDBOOKS & MAPS

  Triglavski narodni park, 1 : 50 000; Triglav, 1 : 25 000Vodnik Gore na dlani, Triglavski narodni parkTriglav National Park, 1 : 50 000; Triglav, 1 : 25 000

 • ODKRIVAJ T R I GLAVS KI NARODN I PAR K12

  S pomojo zemljevida v osrednjem delu vodnika vam predstavljamo dostope z avtomobilom do najlepih pogledov v Triglavskem narodnem parku.

  Zahodi VELIKO PICJE izpred gostilne MetojaJALOVEC pri Kugyjevem spomenikuBOHINJSKO JEZERO s Fuinarskega polja, iz Ukanca LOKA STENA, BEREBICA z obmoja vasi Strmec TRIGLAV z Blejskega gradu, z Raven nad Bohinjsko Bistrico

  VzhodiDOLINA VRAT S TRIGLAVOM z Dovjega MARTULJKA SKUPINA iz Rut (Gozd Martuljek) MANGRT s ceste na prelaz PredelSEVERNI JULIJCI s ceste na Korensko sedlo

  ye map in the central part of the guide presents the car access routes to the best vistas in Triglav National Park.

  Sunsets VELIKO PICJE from Metoja pub JALOVEC at the Monument to Dr. KugyLAKE BOHINJ from Fuinarsko polje, from Ukanc LOKA STENA, BEREBICA from the village Strmec TRIGLAV from Bled Castle, from Ravne above Bohinjska Bistrica

  SunrisesTHE VRATA VALLEY WITH TRIGLAV from Dovje THE MARTULJEK GROUP from Rute (Gozd Martuljek) MANGRT from the road to the Predel passNORTHERN JULIAN ALPS from the road to the Korensko sedlo pass

  za fotografe NAJLEPI POGLEDI

  for photographersBEST VIEWS

  ODKRIVAJ TRIGLAVSKI NARODNI PARKDISCOVER TRIGLAV NATIONAL PARK

  1. 5.31. 10. 2011 letnik 1, t. 1 | Year 1, 1

  Je uradni vodnik za obiskovalce narodnega parka v poletni sezoni 2011. Is the official guide for visitors to the national park in the summer season 2011.

  Izdajatelj | Published by

  Triglavski narodni park Triglav National Park Ljubljanska cesta 27, 4260 Bled, Slovenija T + 386 (0)4 578 02 00, E triglavski-narodni-park @tnp.gov.siwww.tnp.si

  Zanj | For tnp

  mag. Martin olar Direktor Martin olar MSc Director of Triglav National Park

  Kartografija | MapsMiha MaroltFotografije | PhotosAle Zdear, Joe Miheli, Dan Briki, Mojca Smolej, Arhiv tnpPrevod | TranslationDarja PretnarUredili | EditorMajda Odar, Mojca SmolejOblikovanje | DesignSilvija erne, Idejoloka ordinacijaTisk | PrintingMedium d.o.o., irovnicaNaklada | Circulation12.500 izvodov | copies

  Tiskano na okolju prijaznem papirjuPrinted on recycled paper.

  Javni zavod Triglavski narodni park si pridruuje pravico do spremembe programov, navedenih v vodniku.

  The Triglav National Park Authority reserves the right to change the programmes stated in the guide.

  Bled, maj 2011 | May 2011

  When I first took in the fresh breeze that blew in our face, cooling the sweating body on the way through the Vrata valley towards the Aljaev dom hut, I had just turned 18. I had set off to climb Triglav, which is today the ultimate destination of every Slovene and every for-eign mountaineer who comes to Slovenia. The evening in Vrata vas spectacular: although the hut itself was packed, there was plenty of space outside. And the view of the Triglav North Face magnificent. It was like noth-ing I had ever seen. The following day we climbed the Face and stepped on the top of Triglav. Climbing in the majestic North Face, the views of the wild mountains it was a powerful new experience that never lost its ap-peal The summer of 1945.

  And I came back, year after year. Making other, more and more difficult, ascents in summer and winter. Each ascent brought new experience. A year later I repeated all the classical routes in the Triglav North Face. Two years later, I climbed the Jug Pillar and the Skala Route in snow and ice, and many others. In summer I climbed to Travnik, Jalovec, iroka Pe, Zadnji Prisojnik Grade

  6 routes. Living unforgettable climbing accounts in ma-jestic rocks is a gift of unique nature. The mountains cast a similar spell on my companions, many of them from abroad. - I remember the Swiss team I led from Tamar to Lake Bohinj, and the English mountaineers who ski toured from Vogel to Kredarica and the Krma valley. They said: The beauty of this area surpasses the descrip-tions made by J. Kugy (who spread the fame of our na-tional park across the world) in his book on the Julians. Certainly, I also visited other parts of the Alps: Wilder Kaiser, Wetterstein, Grossglockner, the Dolomites and Western Alps. And national parks. Wherever I went, I found beautiful nature, with plenty of peculiar features and attractions, and yet

  It is to the unique mountains of Triglav National Park that I love to return now just as much as 65 years ago. Today as a mountaineer, skier or cyclist. But each time reliving the pristine appeal and charm of the first day, which will remain imprinted in my memory forever. I hope its nature will remain as it is, for the future gen-erations to join in the admiration.

  V JulijcihIn the Julian Alps

  K o sem prvi zadihal sveo sapo, ki je zapihala pred nami in hladila oznoje-no telo na poti skozi Vrata proti Aljae- vemu domu v Vratih, sem ravno do-polnil 18. leto. S prijatelji alpinisti smo se napotili na Triglav, ki je danes cilj vsakega Slovenca in tujega planinca pri nas. Veer v Vratih je bil udovit, Aljaev dom je bil sicer nabi-to poln, pred njim pa je bilo dovolj prostora. Pogled na severno steno pa veliasten. Kaj takega e nisem videl. Naslednjega dne smo stali na vrhu, vzpeli smo se pre-ko severne triglavske stene. Plezanje v mogoni Steni, pogledi na nov divji gorski svet, nekaj novega zares mo-gonega je ostal vedno privlaen in nepozaben Bilo je poletje leta 1946.

  In vraal sem se nazaj, leto za letom. Novi, vedno teji vzponi so sledili poleti in pozimi. Vedno nova do-ivetja. Leto pozneje sem ponovil vse klasine smeri v severni triglavski steni. ez dve leti sem v snegu in ledu preplezal Jugov steber in Skalako, pa tudi dru-

  ge teje smeri. Pa poleti Travnik, Jalovec, iroko Pe, Zadnji Prisojnik - smeri 6 te. stopnje in druge. Napeta doivetja v mogonih stenah. Vse to je mono v naravi, ki je edinstvena. Podobno so ta gorski svet obudovali moji spremljevalci. Mnogi so bili iz tujine. Spominjam se vicarjev, ki sem jih vodil od Tamarja do Bohinjskega jezera, in Angleev s smumi od Vogla do Kredarice in doline Krme. Rekli so mi: Pa to je e lepe, kot je opisal dr. J. Kugy v svoji knjigi o Julijcih, po kateri je ravno na narodni park tako znan po vsem svetu. Obiskal sem seveda tudi druge predele Alp: Wilder Kaiser, Wetter-stein, Grossglockner, Dolomite in Zahodne Alpe. Tudi narodne parke. Povsod lepa narava, posebnosti in pri-vlanosti, in vendar

  V ta edinstveni gorski svet Triglavskega narodne-ga parka se vedno rad vraam nazaj, kakor pred 65 leti. Danes bolj kot planinec, smuar ali kolesar. Vedno pa obudujem tisto privlanost in ar prvega dne, ki je in bo ostala nepozabna. Upam, da bo taka ostala tudi na-prej, da jo bodo obudovale tudi generacije za nami.

  y

  Rado KoevarJe eden naih najuspenejih povojnih alpinistov. Kljub astitljivi starosti 82 let je e danes portno zelo dejaven kolesar,

  smuar in planinec. Vedno nasmejani gospod je velik ljubitelj narave, ivi v Kranjski Gori. One of Slovenia's most successful after-war alpinists. Despite a respectable age of 82, he is an active cyclist, skier and

  mountaineer. Rado Koevar, famous for a big smile that never leaves his face, and his love of nature, lives in Kranjska Gora.

  i

  Monografija | Monograph

  DOBER DAN TRIGLAVSKI NARODNI PARK

  GOOD MORNING TRIGLAV NATIONAL PARK

  Avtor | Author Joe Miheli

  5. MEDNARODNI FESTIVAL ALPSKEGA CVETJA V BOHINJU5TH INTERNATIONAL WILD FLOWER FESTIVAL IN BOHINJ

  2 1. 5.4. 6. 201 1

  Program festivala vkljuuje tevilne dogodke: vodene tematske izlete, glas-bene prireditve, razstave, predavanja in delavnice za vse generacije. Prire-ditve festivala prispevajo k ozaveanju o izjemni naravi in kulturni dedi-ini Bohinja, Triglavskega narodnega parka in irega alpskega prostora. http://www.bohinj.si/alpskocvetje

  The programme of the festival consists of diverse events: guided excur-sions, music events, exhibitions, lectures, and workshops for all genera-tions. The events help raise the awareness of the public about the out-standing natural and cultural heritage of Bohinj, Triglav National Park, and the Alpine space. For more info go to: http://www.bohinj.si/alpskocvetje

  v slovenskem in anglekem jeziku v Info srediih in tokah tnpin Slovenian and English in tnp info centres and points

  NOVONEW

  35,00 eur

  UPORABNE INFORMACIJE

  USEFUL INFORMATION

  Triglavski narodni park je ob-moje osupljive lepote. Pozi-vamo vas, da upotevate pra-vila ravnanja v parku (str. 10). Pri obisku parka ter reevanju morebitnih teav vam bodo v pomo naslednje informacije:

  Triglav National Park is an area of breath-taking beauty. Please observe the rules of conduct in the park (page 10). When visiting the park or in case of any trouble you might find the following in-formation useful:

  KLIC V SILI SOS CALL

  112V vsakem vejem kraju najdete turistine informacije.V vsakem vejem kraju se nahaja zdravstveni dom.Tourist Information Office can be found in every town. Every town also has a Health Centre.

  TRIGLAVSKI NARODNI PARKTRIGLAV NATIONAL PARKwww.tnp.si VREMENSKA NAPOVED WEATHER FORECASThttp://www.vreme-si.comRAZMERE NA CESTAH ROAD CONDITIONShttp://www.promet.si/portal/sl/razmere.aspx

  POLETNI DELOVNI CAS INFO SREDICINFO CENTRE SUMMER OPENING HOURS

  INFO SREDICE tnp TRIGLAVSKA ROA NA BLEDUTNP INFO CENTRE TRIGLAVSKA ROA IN BLED27. 4.31. 10. 10:0018:00

  INFO SREDICE TNP DOM TRENTA NA LOGUTNP INFO CENTRE DOM TRENTA AT NA LOGU27. 4.31. 10. 10:0018:00

  Fotografija na naslovnici | Cover PhotographySleme Dan Briki