Teraz Slupsk

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Urodzinowe wydanie "Teraz Słupsk"

Text of Teraz Slupsk

 • 6. urodzinyTeraz Supsk

  Jestemy z wami ju od szeciu lat. Wsplnie z caym zespoem pracujcym nad powstawaniem tygodnika, zdmuchnlimy sze wieczek z jubileuszowego tortu, ktry przygotowaa specjalnie dla nas cukiernia T.Deker. Z tej okazji zapraszamy was do udziau w konkursach, w ktrych mona wygra m. in. multimedialne tablety.

  FOT.

  UK

  ASZ

  CAPA

  R

  Pan Fazi krci balony13

  742012K03F

  R E K L A M A

  MIEJSKI TYGODNIK BEZPATNY CZWARTEK, 24 STYCZNIA 2013 R. NR 3 (306)

 • 2 opinie czwartek, 24 stycznia 2013 r.teraz

  x wejd na mm2miasto.pl

  x czytaj x zarejestruj si x komentuj x pisz x dodawaj zdjcia kont@kt:

  Katarzyna KuniczukGG: 9509569online@mm2miasto.pl

  kwes

  tiona

  rius

  z s

  upsk

  i

  Polska jzyk trudnyjzyk

  No, jak to jest po polsku. Taki device, eby wino otworzy?

  Jak? Korkocig? No to czy dostan tutaj ten korkocig?

  Co, taki drogi? U nas tu pada nazwa miasta na pnocy An-

  glii jest o wiele taniej. No dobra, prosz o jeden.

  Pani, ktra miaa taki problem z kupnem korkocigu, w niczym

  nie przypominaa francuskiego kucharza oddaj fartucha,

  uroczo kaleczcego jzyk polski w programie Master Chef ani

  nawet Doany Krupy od Top Model. Nie wytrzymaam.

  A jak dugo mieszka pani w... tu pada nazwa miasta w An-

  glii?

  A prawie rok z dum odpara pani i, najwyraniej biorc

  moje pytanie za dobr monet, zacza opowiada, jak to

  cudnie jej si tam yje, bez porwnania cudniej ni tutaj, u

  was, bo ceny s nisze, zarobki wysze, sklepy czystsze, eks-

  pedientki milsze i takich korkocigw to ona za te money, co u

  was, mogaby kupi dwa.

  Suchajc pani pomylaam, e jednak duch w narodzie nawet

  na emigracji nie ginie. Co prawda jako szybko ta pani zapo-

  mniaa jzyka polskiego, ale jednej z gwnych narodowych

  cech Polakw, czyli skonnoci do narzekania i krytykowania,

  najwyraniej si nie pozbya.

  ANNA CZERNY-MARECKA

  mwic wprost

  x co ty na to? skomentuj na www.mm2miasto.pl

  FOT.

  ARC

  HIW

  UM KAROLINALEHMANN,UCZENNICA

  Od kiedy w Supsku?

  Dopiero od kilku lat.

  Dlaczego?

  Tutaj uczszczam do szkoy.

  Jeli nie Supsk, to...

  ...Bytw.

  Ulubione miejsca?

  Uwielbiam przechadza si parkowymialejami, usi na awce i rozmyla nadwieloma sprawami. Jednym z takim parkww Supsku, jest park przy ulicy Kociuszki.

  Gociom pokazuj...

  ...najczciej Muzeum, ale te Ratusz iarchitektur supskich kociow.

  Niebezpieczne rejony?

  Wydaje mi si, e Supsk jest bez-piecznym miastem.

  Ulubiona knajpka?

  Miami.

  Lubi supszczan za...

  ...to, e potrafi dostrzec w swoim mie -cie nie tylko ze, ale i dobre strony.

  Drani mnie, kiedy...

  ...niszcz zabytki miasta, malujsprayami po murach, nie dbaj o czysto wparkach i na ulicach supska.

  Jeli za miasto, to...

  ...nad morze, jezioro i wszdzie tam,gdzie mona oddycha wieym powie-trzem.

  Marz, aby Supsk...

  ...kreowa swj wizerunek nie tylko sta-wiajc markety, ale tworzy ciekawe miejscarozrywki dla modziey i nie tylko.

  ROZMAWIA: KRZYSZTOF PIOTRKOWSKI

  PAULINA BIECZAK Znam przypadki ludzi, ktrzy przyje-

  daj do Polski po krtkim pobycie zagranic i nagle zastpuj wiele polskichsw okreleniami angielskimi. Tak robichoby moja kuzynka. Nie wierz, enagle zapomniaa polskiego. Myl, ebardziej robi to, eby zaszpanowa

  innym swoim obyciem. (MONA)

  MARCIN ZAKRZEWSKI Jestem patriot i nie wyobraam

  sobie, abym mg zapomnie, jakmwi po polsku. Jzyk ojczysty toco, co kady ma i nie mona zmienigo tak po prostu. Ludzie, ktrzy zapo-minaj polskiego po roku pobytu w An-glii, s dla mnie chorzy.

  PAWE PAWOWSKI Ojczystego jzyka nie da si za-

  pomnie. No, bo jak nagle zaczmwi tylko w innym jzyku, jeli mylisi nadal po polsku. Wspczuj lu-dziom, ktrzy tak robi, bo dla mnie smieszni.

  DARIUSZ REUT Nie wierz w to, e kto po

  rocznym albo kilkuletnim pobycie zagranic moe zapomnie jzyk,ktrym wczeniej posugiwa si przezcae ycie. Ludzie, ktrzy wtrcaj dowypowiedzi po polsku zagranicznesowa s dla mnie mieszni. PI

  ESZA

  OPI

  NIA

  PUB

  LICZ

  NA

  Ad res re dak cji 76-200 Supsk, ul. Henryka Pobonego 19

  tel. 59 848 81 00,e-mail: terazslupsk@mediaregionalne.plRedaktor prowadzcy Te raz Supsk:

  Marcin Kamiski zastpca redaktora naczelnego, e-mail: marcin.kaminski@mediaregionalne.pl

  tel. 59 848 81 57Re kla ma:

  76-200 Supsk, ul. Henryka Pobonego 19e -ma il: re kla ma.terazslupsk@mediaregionalne.pl

  tel. 59 848 81 07, tel./fax 59 848 81 13Druk:

  Me dia Regionalne, 75-846 Ko sza linul. So wia ska 3a, tel. 94 340 35 98

  Wy daw ca ty go dni kw Te razMe dia Re gio nal ne sp. z o.o.

  00-838 War sza wa, ul. Pro sta 51.tel. 22 46 30 700

  Pre zes za rz du: Jo an na Pil cic kaRe dak tor na czel na ty go dni kw: Ju sty na Duchnowska

  cy ta ty ty go dniaBd chodzi do Szkoy Policji i prze-strzega modych funkcjonariuszy, e jelizgin na subie, ich rodziny bd zosta-wione na pastw losu, zapomniane przezkomendantw, ministrw, lekcewaoneprzez organa cigania i sdy.

  Andrzej Jasiski, ojciec modego supskiego policjanta,ktry zgin na subie w Warszawie.

  Osoby, ktre trafiy do izby wytrze-wie, otrzymuj od nas rachunek na zerozotych. Jeszcze w rod byoby to 230 zo-tych.

  Ryszard nieek, dyrektor Izby Wytrzewie o lukachw przepisach zabraniajcych pobiera opaty za pobyt

  w Izbie Wytrzewie.

  Te sprawy s obszerne, wielowtkowe,maj nawet po 80 tomw akt, wystpuje wnich wielu oskaronych z wieloma zarzuta-mi, zeznaje w nich mnstwo wiadkw.Ludzie choruj, ukrywaj si, wyroki suchylane z powodu bdw procesowych,zmieniaj si przepisy.

  Jacek , sdzia Sdu Okrgowego o problemach z osdzeniem przestpstw popenionych przez

  supsk mafi.

  Czasami te si zastanawiam, czyrne pytania, dotyczce choby niechcia-nej ciy, nie s rodzajem prowokacji.Generalnie jednak stawiam na to, e ludzieo wielu sprawach nie wiedz, bo edukacjaseksualna w szkole jest na bardzo niskimpoziomie.

  Justyna Ratkowska-Pasikowska, seksuolog prowadzcyporadni o wiedzy zgaszajcych si do niej ludzi.

  (MONA)

  PIESZA OPINIA PUBLICZN

  A

  Czy mona zapomnie jzyka ojczystego mieszkajc za granic?

  wypenia:

  FOT.

  KRZ

  YSZT

  OF

  PIOT

  RKO

  WSK

  I

  FOT. UKASZ CAPAR

  re por ter dy ur ny Za wsze w czwar tekw godz. 9-14 na pa stwasy gna y cze ka na szadzien ni kar ka Katarzyna Sowiska

  Pro si my dzwo ni

  59 848 81 15lub pi sa (te raz slupsk@mediaregionalne.pl).

  podpatrzonepodpatrzone

  FOT.

  MAR

  CIN

  KAM

  ISK

  I

  W kodeksie drogowym nie ma przepisu zabraniajcegowprost prowadzenia samochodu przez psa. Czybymy wic byliwiadkami przyuczania czworonoga do tej roli? e jest to moliwewiemy od czasu, kiedy trzy psy w Nowej Zelandii Monty, Porter iGinny zostay nauczone, jak to si robi. Psy umiej specjalnieprzystosowanym samochodem przejecha kilkadziesit metrw,skrci i zaparkowa.

  (HS)

 • czwartek, 24 stycznia 2013 r. reklama 3teraz

  34713K03A

 • 4 urodziny czwartek, 24 stycznia 2013 r.teraz

  Kademu z nasprzypisana jest kon-kretna liczba, obli-czana na podstawiedaty urodzenia.Teraz Supsk ob-chodzi szste uro-dziny, okazja zatemidealna do zerkni -cia w numerolo-giczne tajniki.

  Co w takim razie kryje w szstka?

  Kontaktowa i towarzyska Specjalici od numerkw przypi-

  suj szstkom atwo w nawizy-waniu kontaktw z innymi. s oso-bami uczynnymi, pomocnymi, naktrych mona polega. Bardzowane jest dla nich ycie w har-monii, najprawdziwsz satysfakcjdaje im udane, ustabilizowaneycie uczuciowe. Szstki to uro-dzeni esteci, z duym zamiowa-niem do sztuki i ycia w komforcie.

  Szstki bardzo czsto s obda-rzone uzdolnieniami artystycznymi.Wraliwe na pikno, posiadaj rw-nie talent tworzenia, poczucierytmu, ubieraj si gustownie z wy-czuciem i elegancj.

  Za czy przeciw, oto jest pytanie Numerologiczne szstki nie boj

  si zaangaowania uczuciowego,ale czuj dosy duy lk przed od-rzuceniem. Ich sab stron jest ob-

  winianie si za niepowodzenia, pro-blemy z podejmowaniem decyzji.Szstki godzinami potrafi roz-trzsa wszystkie za i przeciw, po-dejmowa decyzj, by za chwilznw zmieni zdanie. Osoby z wi-bracj cyfry sze s opanowane,nie maj problemw z nadmiernwybuchowoci, konflikty staraj sirozwizywa ze spokojem. Wobecbliskich s bardzo wymagajce,sta je na surow krytyk i osdy.

  Powicenie i hojno Szstki wyrniaj si przeni-

  kliwoci, odpowiedzialnocioraz umiejtnoci dzielenia siz innymi. Z natury hojne i dbajo potrzeby najbliszych. S oso-bami towarzyskimi, uwielbiajprzebywa z innymi ludmi, wy-mienia pogldy, sucha i do-radza. Szstki dla dobra swojejrodziny, s w stanie powicinaprawd wiele. S to osobytake wraliwe, posiadajce daranalizowania i trafnych osdw.Ludzie chtnie korzystaj z do-

  brych rad szstek. Niestety, dlaszstki w zwizku najbardziejodpowiednia jest inna szstka,ktra ma podobny charakter, za-interesowania i wraliwo.Jednak naley uwaa, aby obo-plna nadwraliwo nie zgubiatej pary w twardym wiecie.Synne numerologiczne szstki:Stevie Wonder, Giuseppe Verdi, To-masz Edison, Ibsen, Lenin, Alek-sander Dumas.

  (M)

  Szstka prawd wam powie

  FOT.

  ARC

  HIW

  UM

  FOT.

  ARC

  HIW

  UM

  FOT.

  ARC

  HIW

  UM

 • czwartek 24 stycznia 2013 r. plebiscyt 5teraz

  232812K01R

  Kolejny tydzie naszego plebiscytu i julekkie zmiany. Lista naszych r i kaktuswpowikszya si o dwa nazwiska. A kto w tymroku zdobdzie wasze uznanie, a kto za-suy na kar? Wszystko drodzy czytelnicyzaley od waszych gosw.

  KATARZYNA SOWISKA

  Przyznajemy R i Kaktusa