of 5/5
Vodstvo Asie Učebnice str. 92 až 93 Bezodtokové oblasti zaujímají na asijském kontinentu přibližně 40 %. Bezodtoková oblast znamená, že řeky mají své přítoky ať z pramene nebo z deště, jdou do jezer, ale z nich se pouze vypařují, do moře se nevlévají. Na mapě jsou tyto plochy vyšrafovaná a vidíte, že jsou uprostřed kontinentu. KASPICKÉ MOŘE Je největším bezodtokovým jezerem. Přibližné rozměry 1 200 km x 320 km mu přisuzují rozlohu 376 000 km 2 = cca 5x ČR. Tímto se stává i největším jezerem světa. Druhé největší jezero světa je v Kanadě Hořejší s rozlohou o něco větší než naše republika 82 000 km 2 . 1

Vodstvo Asie - zsbesednice.webnode.cz

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Vodstvo Asie - zsbesednice.webnode.cz

Z7-Asie rekyP7Vodstvo Asie Uebnice str. 92 a 93
Bezodtokové oblasti zaujímají na asijském kontinentu piblin 40 %. Bezodtoková oblast znamená, e eky mají své pítoky a z pramene nebo z dešt, jdou do jezer, ale z nich se pouze vypaují, do moe se nevlévají. Na map jsou tyto plochy vyšrafovaná a vidíte, e jsou uprosted kontinentu.
KASPICKÉ MOE Je nejvtším bezodtokovým jezerem. Pibliné rozmry 1 200 km x 320 km mu pisuzují rozlohu 376 000 km2 = cca 5x R. Tímto se stává i nejvtším jezerem svta. Druhé nejvtší jezero svta je v Kanad Hoejší s rozlohou o nco vtší ne naše republika 82 000 km2.
1
——————————————————————————————————————————-
BAJKAL Je to jedno z nejstarších jezer svta a je také nejhlubší 1637 m. Kišálov istý led pokrývá hladinu jezera obvykle 4-5 msíc v roce. Me být a dva metry silný. I kdy jezerem prochází 51. rovnobka (stejn jako severním okrajem eské republiky), je v okolí jihosibiského jezera o nco chladnji ne u nás a teplota vody se po vtšinu roku pohybuje jen tsn nad nulou, v zim dokonce pod ní. V srpnu však me šplhat na krásných 16°C. Na fotce s muem vidíte zamrzlou jeskyni na Olchonu, která je díky délce 73 km nejvtším ostrovem jezera.
Víte, e existují ti druhy sladkovodních tule? Jeden z nich je tule bajkalský.
2
Nejdelší eka Asie: Jang-c -iang = „Modrá eka” - co je paradox, kdy se podíváte na dolní fotografie
Název Jang-c’-iang, pod kterým je eka známá v nkterých jazycích vetn eštiny, je pvodním místním oznaením pro dolní tok eky, pod kterým ji poprvé poznali evropští misionái. V ín je zpravidla nazývána chang-iang  "pchin-jinem"; esky „Dlouhá eka“. Svou délkou 6 380 km je nejdelší ekou celé Asie. V celosvtovém mítku je tetí nejdelší (za Amazonkou a Nilem) a nejdelší ekou na území jednoho státu. Povodí eky má rozlohu 1 800 000 km² a pedstavuje ptinu území íny a domov pro tetinu jejích obyvatel.
Pímo z dnešních LIDOVÝCH NOVIN 27.4.2020
3
______________________________________________________________________________________
4
PEKING Na "rudou eku" by se mohl pejmenovat nejdelší ínský tok Jang-c'-iang poté, co se její ást na jihozápad zem bhem víkendu zbarvila do šarlatova. A nikdo zatím neví pro,
napsal místní tisk. Krvav rudá voda je soustedna peván kolem prmyslového msta chung-ching, ale
hlášena byla i na nkolika dalších místech. Podle nkterých odborník by za zbarvením eky mohlo být prmyslové zneištní v naplaveninách pinesených nedávnými záplavami.
Vzorek vody na památku Zatímco nkteré obyvatele nezvyklá podívaná zarazila, jiní ve vod barvy rajatového dusu
klidn rybaili, anebo si vzorky vody nabírali do lahví. Jang-c'-iang (Dlouhá eka) je povaována za píliš rychle proudící a píliš mohutnou, aby na ní mohla vzniknout takzvaná rudá vlna, která je spojována se zamoením bakteriemi v rybnících
se sníeným obsahem kyslíku. Loni v prosinci zervenala jiná ínská eka - ien, je je pítokem eky Tchung-kchou v provincii S'-chuan. Tehdy bylo coby píina stanoveno zneištní prmyslovým barvivem pouívaným v
nelegální továrn na obaly zábavní pyrotechniky. Jang-c'-iang je s délkou 6 300 kilometr nejdelší ekou v Asii a tetí nejdelší na svt po
Amazonce a Nilu. Zdroj: https://www.lidovky.cz/svet/cinska-reka-jang-c-tiang-zcervenala-nikdo-nevi-
Do sešitu si pepište tyto poznámky:
Nejniší místo: hladina Mrtvého moe je o 408 m pod úrovní hladiny moe Pozn.- nejniší místo na svt je na Antarktid a sahá 3 500 m p.m. Nejdelší eka: Jang-c -iang 6 379 km eka s nejvtším povodím: Ob 2 990 000 km2 Nejvtší jezero: Kaspické moe Nejhlubším jezero: Bajkal hloubka je 1637 m Ke kadé této ece nebo jezeru, si pipiš njakou zajímavost s textu, která t zaujala.
Dále si zapiš: Zajímavých ek je v Asii mnohem více: Blízký východ (Turecko a jiné státy): Eufrat a Tigris Rusko - Jenisej, Lena, Amur, Volha ína - lutá eka Tibet - Indus Indie - Brahmaputra, Ganga Vietnam - Song Hong (Rudá eka) Song Da (erná eka), Mekong Barma - Salwin Uzbekistán (oblast pohoí Pamíru) - Amudarja
VIDEA: Mapa s místy ek - kolem 1 min. https://www.youtube.com/watch?v=L3XzMI5zpdQ Stetnutí luté eky s modrým moem: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/pastva-pro-oci-zabery-scenerie-na- vychode-ciny-vas-ohromi-zluta-reka-se-stretla-s-modrym-morem-51606
Ješt poznámka k Mrtvému moi Na Antarktid je mnoho jezer, nejhlubší z nich jezero Vostok je v hloubce kolem 3 700 km a je v nm ivot, jak dokazuji vzorky z vrt americký i ruských vdc. Jezero je oddleno od zbytku svta ji 15 milion let skoro tykilometrovou vrstvou ledu.
5
eka OB