of 23 /23
SULIT 1249/1 MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA CAWANGAN NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS ________________________________________________ PROGRAM PENINGKATAN AKADEMIK TINGKATAN 5 SEKOLAH-SEKOLAH NEGERI SEMBILAN 2016 SEJARAH KERTAS 1 Satu jam JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan. 2. Jawab semua soalan. 3. Tiap-tiap soalan diikuti empat pilihan jawapan, iaitu A, B, C dan D. Bagi setiap soalan, pilih satu jawapan sahaja. Hitamkan jawapan anda pada kertas jawapan objektif yang disediakan. 4. Jika anda hendak menukarkan jawapan, padamkan tanda yang telah dibuat. Kemudian hitamkan jawapan yang baharu. 1249/1 2015 Hak cipta MPSM Cawangan Negeri Sembilan SULIT

sumberpendidikan.com · Web viewJadual 1 berkaitan dengan keputusan pilihan raya yang disertai oleh Parti Perikatan. Tahun Peringkat pilihan raya Keputusan pilihan raya 1952 Bandaran

  • Upload
    others

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of sumberpendidikan.com · Web viewJadual 1 berkaitan dengan keputusan pilihan raya yang disertai oleh...

Page 1: sumberpendidikan.com · Web viewJadual 1 berkaitan dengan keputusan pilihan raya yang disertai oleh Parti Perikatan. Tahun Peringkat pilihan raya Keputusan pilihan raya 1952 Bandaran

SULIT 1249/1

MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MENENGAH MALAYSIACAWANGAN NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS

________________________________________________

PROGRAM PENINGKATAN AKADEMIK TINGKATAN 5SEKOLAH-SEKOLAH NEGERI SEMBILAN 2016

SEJARAH

KERTAS 1

Satu jam

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan.

2. Jawab semua soalan.

3. Tiap-tiap soalan diikuti empat pilihan jawapan, iaitu A, B, C dan D. Bagi setiap soalan, pilih satu jawapan sahaja. Hitamkan jawapan anda pada kertas jawapan objektif yang disediakan.

4. Jika anda hendak menukarkan jawapan, padamkan tanda yang telah dibuat.Kemudian hitamkan jawapan yang baharu.

Kertas soalan ini mengandungi 17 halaman bercetak.

[Lihat halaman sebelah

1249/1 2015 Hak cipta MPSM Cawangan Negeri Sembilan SULIT

Page 2: sumberpendidikan.com · Web viewJadual 1 berkaitan dengan keputusan pilihan raya yang disertai oleh Parti Perikatan. Tahun Peringkat pilihan raya Keputusan pilihan raya 1952 Bandaran

SULIT 2 1249/1

1 Masyarakat Barat mengaitkan tamadun dengan pencapaian lahiriah.

Apakah unsur-unsur lahiriah yang dipentingkan?

A Penulisan dan undang-undang

B Kesopanan dan tatasusila

C Kepercayaan dan agama

D Pembangunan insan

2 Kod Undang-undang Hammurabi telah menjadi dasar perundangan dalam tamadun Mesopotamia.

Apakah kepentingan perundangan tersebut kepada masyarakat Mesopotamia?

A Melicinkan urusan pentadbiran

B Mengawal kegiatan perdagangan

C Mengurangkan kuasa golongan bangsawan

D Mengukuhkan struktur organisasi masyarakat

3 Mengapakah sistem pentadbiran Rom diketuai oleh dua orang konsul?

A Menjimatkan kos pentadbiran

B Mengimbangi kuasa pemerintahan

C Mengelakkan pemberontakan rakyat

D Mengamalkan sistem pentadbiran demokrasi

4 Sukan Olimpik telah diperkenalkan pada zaman Yunani, iaitu pada tahun 776 S.M..

Apakah tujuan Sukan Olimpik diadakan?

A Mengukuhkan hubungan antara negara kota

B Menentukan kekuatan negara kota

C Memperingati Dewi Athena

D Menghormati Tuhan Zeus

1249/1 2016 Hak cipta MPSM Cawangan Negeri Sembilan SULIT

Page 3: sumberpendidikan.com · Web viewJadual 1 berkaitan dengan keputusan pilihan raya yang disertai oleh Parti Perikatan. Tahun Peringkat pilihan raya Keputusan pilihan raya 1952 Bandaran

SULIT 3 1249/1

5 Bagaimanakah Raja Indravarman I berjaya menjadikan kerajaan Angkor sebagai sebuah kerajaan yang kuat?

A Membina sistem pengairan

B Memantapkan sistem pentadbiran

C Menyediakan kemudahan pelabuhan

D Meluaskan wilayah takluk

6 Gambar 1 menunjukkan monumen penting di Asia Tenggara.

Gambar 1

Mengapakah monumen tersebut dibina?

A Pusat pentadbiran

B Pusat perdagangan

C Benteng pertahanan

D Lambang orde kosmos

1249/1 2016 Hak cipta MPSM Cawangan Negeri Sembilan SULIT

Page 4: sumberpendidikan.com · Web viewJadual 1 berkaitan dengan keputusan pilihan raya yang disertai oleh Parti Perikatan. Tahun Peringkat pilihan raya Keputusan pilihan raya 1952 Bandaran

SULIT 4 1249/1

7 Rajah 1 ialah garis masa menunjukkan riwayat hidup Nabi Muhammad SAW.

6 Ogos 610 M. X 605 M. Menyelesaikan persengketaan Hajar Aswad

595 M. Berkahwin dengan Khadijah binti Khuwailid

582 M. Mengikut rombongan perniagaan ke Syam

20 April 570 M. Kelahiran Nabi Muhammad SAW

Rajah 1Apakah X?

A Dakwah Islamiah secara terbuka

B Menerima wahyu pertama

C Berhijrah ke Madinah

D Pengisytiharan sebagai Rasulullah

8 Mengapakah Nabi Muhammad SAW tidak turut berhijrah ke Habsyah?

I Memberi tumpuan kepada penyebaran Islam di Makkah

II Pemulauan oleh penduduk Habsyah terhadap keluarga Nabi

III Nabi tidak mendapat jemputan daripada penduduk Habsyah

IV Menjaga keselamatan umat Islam yang tidak berhijrah

A I dan II

B I dan IV

C II dan III

D III dan IV

1249/1 2016 Hak cipta MPSM Cawangan Negeri Sembilan SULIT

Page 5: sumberpendidikan.com · Web viewJadual 1 berkaitan dengan keputusan pilihan raya yang disertai oleh Parti Perikatan. Tahun Peringkat pilihan raya Keputusan pilihan raya 1952 Bandaran

SULIT 5 1249/1

9 Piagam Madinah merupakan perlembagaan bertulis pertama di dunia.

Apakah keistimewaan piagam tersebut?

A Menerima wahyu Allah

B Menamatkan perang saudara

C Merintis pembukaan kota Makkah

D Merupakan panduan memilih khalifah

10 Mengapakah Nabi Muhammad SAW menerima syarat Perjanjian Hudaibiyah walaupun kandungannya lebih memihak kepada Quraisy Makkah?

A Usaha untuk menawan orang Quraisy

B Cara untuk mengelakkan peperangan

C Taktik untuk menyerang Makkah

D Strategi untuk menyebarkan Islam

11 Apakah tujuan Khalifah Ali meminta Gabenor al-Asytar mengikat perjanjian dengan golongan zimmi?

A Membina sistem pengairan

B Mengenakan kutipan jizyah

C Memantapkan sistem pentadbiran

D Melatih orang tempatan sebagai tentera

12 Kerajaan Bani Umaiyyah telah berjaya menjalankan penyelidikan bagi memajukan bidang pertanian.

Apakah kemajuan tersebut?

A Menebus guna tanah

B Menggunakan baja asli

C Mencipta peralatan moden

D Menghasilkan benih berkualiti

1249/1 2016 Hak cipta MPSM Cawangan Negeri Sembilan SULIT

Page 6: sumberpendidikan.com · Web viewJadual 1 berkaitan dengan keputusan pilihan raya yang disertai oleh Parti Perikatan. Tahun Peringkat pilihan raya Keputusan pilihan raya 1952 Bandaran

SULIT 6 1249/1

13 Gambar 2 ialah Masjid Agung Demak di Jawa.

Gambar 2

Apakah kepentingan masjid tersebut kepada kerajaan Islam Demak?

A Menterjemahkan kitab al-Dur al-Manzum

B Menempatkan 22 orang ulama

C Menjadi markas dakwah Islamiah

D Menyebarkan pengaruh kesusasteraan rakyat

14 Pantun berikut menggambarkan amalan hidup masyarakat Asia Tenggara selepas kedatangan Islam.

Pergi mendaki Gunung Daik

Hendak menjerat kancil dan rusa

Bergotong-royong amalan yang baik

Elok diamalkan setiap masa

Apakah nilai yang diterapkan daripada amalan tersebut?

A Bekerjasama

B Integriti

C Amanah

D Kecekapan

1249/1 2016 Hak cipta MPSM Cawangan Negeri Sembilan SULIT

Page 7: sumberpendidikan.com · Web viewJadual 1 berkaitan dengan keputusan pilihan raya yang disertai oleh Parti Perikatan. Tahun Peringkat pilihan raya Keputusan pilihan raya 1952 Bandaran

SULIT 7 1249/1

15 Rajah 1 merujuk kepada sistem pentadbiran kerajaan Melayu.

Pentadbiran pusat Pentadbiran X Pentadbiran kampung

Rajah 1

Apakah X?

A Kawasan

B Wilayah

C Daerah

D Jajahan

16 Adat Perpatih yang diamalkan di Negeri Sembilan terdiri daripada 12 suku.

Mengapakah ahli setiap suku tidak dibenarkan berkahwin dengan suku yang sama?

A Menjamin hak pewarisan harta

B Mengelakkan fahaman assabiah

C Memelihara persefahaman dan keharmonian

D Menganggap suku sebuah keluarga yang besar

17 Apakah faktor yang mendorong kemunculan golongan baron di Eropah pada Zaman Gelap ?

A Kemusnahan kuasa pusat

B Kemunculan petani kecil

C Kemerosotan perdagangan

D Keperluan bahan mentah

1249/1 2016 Hak cipta MPSM Cawangan Negeri Sembilan SULIT

Page 8: sumberpendidikan.com · Web viewJadual 1 berkaitan dengan keputusan pilihan raya yang disertai oleh Parti Perikatan. Tahun Peringkat pilihan raya Keputusan pilihan raya 1952 Bandaran

SULIT 8 1249/1

18 Maklumat berikut berkaitan dengan Revolusi Pertanian di Eropah.

Sebelum tahun 1761, tuan tanah di Britain menghadapi masalah

untuk mengusahakan pertanian secara besar-besaran.

Apakah masalah tersebut?

A Ketiadaan modal

B Kekurangan kemahiran

C Kesukaran mendapatkan buruh

D Kelemahan sistem pemilikan tanah

19 Andaikan anda terlibat dengan kegiatan ekonomi sara diri di Tanah Melayu pada awal abad ke -18.

Bagaimanakah anda mengunakan lebihan pengeluaran yang berlaku?

A Keperluan pasaran tempatan

B Keperluan pasaran luar

C Sumber pembayaran zakat

D Sumber pembayaran ufti

20 Rajah berikut menunjukkan perubahan yang berlaku dalam sistem pemilikan tanah di Tanah Melayu selepas kedatangan British.

Sebelum British

Pembesar

Apakah X ?

A Sultan

B Residen

C Komprador

D Kapitalis

1249/1 2016 Hak cipta MPSM Cawangan Negeri Sembilan SULIT

Selepas British

X

Page 9: sumberpendidikan.com · Web viewJadual 1 berkaitan dengan keputusan pilihan raya yang disertai oleh Parti Perikatan. Tahun Peringkat pilihan raya Keputusan pilihan raya 1952 Bandaran

SULIT 9 1249/1

21 Dialog berikut diucapkan oleh rakyat Indonesia pada awal abad ke-19 akibat tidak berpuas hati dengan tindakan Belanda.

Mengapakah rakyat Indonesia bersikap demikian?

A Pelaksanaan Sistem Polo

B Pelaksanaan sistem birokrasi barat

C Pelaksanaan Sistem Tanaman Paksa

D Pelaksanaan sistem pendidikan barat

22 Jadual berikut menunjukkan persatuan yang ditubuhkan.

Apakah isu yang digunakan oleh persatuan tersebut untuk membangkitkan

semangat nasionalisme?

A Isu Kaum

B Isu Kasut

C Isu Kerakyataan

D Isu Kedaulatan

1249/1 2016 Hak cipta MPSM Cawangan Negeri Sembilan SULIT

Tahun Persatuan

1906 Persatuan Belia Buddha

Rakyat 1 : Menyesal aku hantar anak melanjutkan pelajaran

Rakyat 2 : Betullah...belajar tinggi pun, tidak berpeluang bekerja dalam

sektor kerajaan.

Page 10: sumberpendidikan.com · Web viewJadual 1 berkaitan dengan keputusan pilihan raya yang disertai oleh Parti Perikatan. Tahun Peringkat pilihan raya Keputusan pilihan raya 1952 Bandaran

SULIT 10 1249/1

23 Rajah berikut menerangkan perubahan sikap Dato’ Syahbandar di Sungai Ujong?

21 April 1874

Enggan menandatangani perjanjian dengan British

Apakah yang menyebabkan perubahan tersebut?

A Gagal menguasai Sungai Ujong

B Gagal menyelesaikan isu tanah

C Gagal menawan Bukit Putus

D Gagal menawan Balai Polis

24 Bagaimanakah pertubuhan berikut menentang pihak Jepun di Tanah Melayu?

A Menjalankan perang gerila

B Menubuhkan tentera semut

C Melaksanakan perang saraf

D Menyebarkan propoganda

25 Maklumat berikut merujuk kepada Undang-Undang Tubuh Kerajaan Melayu.

Apakah kepentingan undang-undang tubuh tersebut?

A Menghalang pengaruh komunis

B Mengeratkan kerjasama rakyat

C Memantapkan sistem pentadbiran

D Mengekalkan raja berkuasa mutlak

1249/1 2016 Hak cipta MPSM Cawangan Negeri Sembilan SULIT

Force 136 Parti Komunis Malaya

Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor 1895

Undang-Undang Tubuh Kerajaan Terengganu 1911

Page 11: sumberpendidikan.com · Web viewJadual 1 berkaitan dengan keputusan pilihan raya yang disertai oleh Parti Perikatan. Tahun Peringkat pilihan raya Keputusan pilihan raya 1952 Bandaran

SULIT 11 1249/1

26 Jadual berikut berkaitan pembinaan negara dan bangsa di Jerman dan Madinah.

Negara Amalan

Jerman X

Madinah Musyawarah

Apakah X ?

A Syura

B Monarki

C Realpolitik

D Autokratik

27 Mengapakah Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 memberi manfaat kepada orang Melayu?

A Melindungi kedudukan istimewa

B Memelihara ekonomi

C Menguasai pentadbiran

D Memberi kebebasan berpolitik

1249/1 2016 Hak cipta MPSM Cawangan Negeri Sembilan SULIT

Page 12: sumberpendidikan.com · Web viewJadual 1 berkaitan dengan keputusan pilihan raya yang disertai oleh Parti Perikatan. Tahun Peringkat pilihan raya Keputusan pilihan raya 1952 Bandaran

SULIT 12 1249/1

28 Gambar 3 menunjukkan demonstrasi antipenyerahan Sarawak oleh orang Melayu Sarawak pada tahun 1949.

Gambar 3

Apakah tindakan British untuk menyekat penentangan tersebut?

A Mengarahkan kakitangan kerajaan meletak jawatan

B Mengharamkan persatuan dan pertubuhan

C Mengeluarkan Surat Pekeliling Bil. 9

D Menghantar surat bantahan ke London

29 Antara berikut yang manakah merupakan ciri-ciri Sistem Ahli?

I Kabinet bayangan

II Sembilan orang anggota

III Dipilih melalui pilihan raya

IV Menggubal perlembagaan

A I dan II

B I dan IV

C II dan III

D III dan IV

1249/1 2016 Hak cipta MPSM Cawangan Negeri Sembilan SULIT

Page 13: sumberpendidikan.com · Web viewJadual 1 berkaitan dengan keputusan pilihan raya yang disertai oleh Parti Perikatan. Tahun Peringkat pilihan raya Keputusan pilihan raya 1952 Bandaran

Lord Brassey

Malcolm MacDonald

Dato’ Onn Ja’afar

SULIT 13 1249/1

30 Jadual 1 berkaitan dengan keputusan pilihan raya yang disertai oleh Parti Perikatan.

Jadual 1

Apakah rumusan daripada keputusan pilihan raya tersebut?

A Pemilihan secara mutlak

B Penglibatan golongan raja

C Permaufakatan kaum

D Pembahagian kuasa

31 Apakah persamaan tokoh-tokoh berikut?

A Menggubal Perlembagaan Tanah Melayu

B Mencadangkan pembentukan Malaysia

C Menentang penubuhan Malayan Union

D Mengesyorkan pengasasan MAPHILINDO

1249/1 2016 Hak cipta MPSM Cawangan Negeri Sembilan SULIT

Tahun Peringkat pilihan raya Keputusan pilihan raya

1952 Bandaran Memenangi 26 daripada 37 kerusi

1954 Negeri Memenangi 226 daripada 268 kerusi

1955 Persekutuan Memenangi 51 daripada 52 kerusi

Page 14: sumberpendidikan.com · Web viewJadual 1 berkaitan dengan keputusan pilihan raya yang disertai oleh Parti Perikatan. Tahun Peringkat pilihan raya Keputusan pilihan raya 1952 Bandaran

SULIT 14 1249/1

32 Antara yang berikut, manakah merupakan hak autonomi yang diberi kepada kerajaan negeri Sabah dan Sarawak menurut Perlembagaan Malaysia?

I Kewangan

II Imigresen

III Perkhidmatan awam

IV Hal ehwal luar negara

A I dan II

B I dan IV

C II dan III

D III dan IV

33 Apakah tindakan yang membolehkan kerakyatan seseorang dilucutkan berdasarkan perkara 24 Perlembagaan Malaysia?

A Tidak mengamalkan Rukun Negara

B Tidak memartabatkan Bahasa Melayu

C Mempunyai kerakyatan negara lain

D Melanggar undang-undang adat

34 Maklumat berikut menerangkan Badan Perundangan di Malaysia.

X

Merupakan dewan terpenting

Ahlinya dipilih oleh rakyat dalam pilihan raya

Mengandungi 222 ahli

Apakah X ?

A Dewan Negara

B Dewan Rakyat

C Dewan Keadilan

D Dewan Undangan Negeri

1249/1 2016 Hak cipta MPSM Cawangan Negeri Sembilan SULIT

Page 15: sumberpendidikan.com · Web viewJadual 1 berkaitan dengan keputusan pilihan raya yang disertai oleh Parti Perikatan. Tahun Peringkat pilihan raya Keputusan pilihan raya 1952 Bandaran

SULIT 15 1249/1

35 Semua hakim dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong dengan nasihat Perdana Menteri.

Mengapakah hakim tidak dibenarkan mengambil bahagian dalam politik?

A Perlindungan keselamatan

B Halangan jangka masa bertugas

C Pertindihan bidang kuasa yang ada

D Jaminan kesaksamaan undang-undang

36 Deklarasi Kuala Lumpur 1971 telah mengisytiharkan rantau Asia Tenggara sebagai Zon Aman, Bebas dan Berkecuali (ZOPFAN).

Mengapakah pengisytiharan tersebut penting kepada Asia Tenggara?

A Mengukuhkan pemerintahan demokrasi

B Menjamin pertumbuhan ekonomi

C Memelihara kesejahteraan rakyat

D Mengekalkan kestabilan politik

37 Dasar Kependudukan dilancarkan pada 29 Mac 1984 bermatlamat mencapai sasaran 70 juta penduduk menjelang tahun 2100.

Apakah kesan positif pelaksanaan dasar tersebut?

I Menggalakkan perpaduan

II Memajukan pendidikan

III Memenuhi bekalan tenaga kerja

IV Meningkatkan produktiviti

A I dan II

B I dan IV

C II dan III

D III dan IV

1249/1 2016 Hak cipta MPSM Cawangan Negeri Sembilan SULIT

Page 16: sumberpendidikan.com · Web viewJadual 1 berkaitan dengan keputusan pilihan raya yang disertai oleh Parti Perikatan. Tahun Peringkat pilihan raya Keputusan pilihan raya 1952 Bandaran

SULIT 16 1249/1

38 Pernyataan berikut berkaitan dengan cabaran kesembilan Wawasan 2020.

Memupuk dan membina masyarakat makmur

Bagaimanakah cabaran tersebut dapat diatasi?

A Memastikan rakyat beretika

B Memantapkan jati diri rakyat

C Mempunyai taraf hidup yang tinggi

D Melahirkan rakyat yang berjiwa bebas

39 Senarai berikut berkaitan dengan penyertaan Malaysia dalam pertubuhan antarabangsa.

Apakah tujuan Malaysia menyertai pertubuhan tersebut?

A Menjamin keselamatan

B Menguasai ekonomi dunia

C Mengadakan pakatan ketenteraan

D Memantapkan struktur pentadbiran

1249/1 2016 Hak cipta MPSM Cawangan Negeri Sembilan SULIT

Komanwel Negara-Negara Selatan Pertubuhan Persidangan Islam

Page 17: sumberpendidikan.com · Web viewJadual 1 berkaitan dengan keputusan pilihan raya yang disertai oleh Parti Perikatan. Tahun Peringkat pilihan raya Keputusan pilihan raya 1952 Bandaran

SULIT 17 1249/1

40 Malaysia memberi sumbangan penting dalam Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) berhubung keamanan dunia.

Apakah sumbangan tersebut?

I Menentang Dasar Aparteid

II Menghantar pasukan pemerhati

III Membebaskan negara yang dijajah

IV Memberi bantuan kewangan

A I dan II

B I dan IV

C II dan III

D III dan IV

KERTAS SOALAN TAMAT

1249/1 2016 Hak cipta MPSM Cawangan Negeri Sembilan SULIT