Zakon o Obligacionim Odnosima

  • View
    4.291

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

ZAKON O OBLIGACIONIM ODNOSIMA ("Sl. list SFRJ", br. 29/78, 39/85, 45/89 i 57/89 i "Sl. list SRJ", br. 31/93)

Deo prvi OPTI DEO Glava I OSNOVNA NAC ELA Sadrina zakona Clan 1 Ovim zakonom ureduju se obligacioni odnosi koji nastaju iz ugovora, prouzrokovanja tete, sticanja bez osnova, poslovodstva bez naloga, jednostrane izjave volje i drugih zakonom utvrdenih cinjenica. Strane u obligacionim odnosima Clan 2 Strane u obligacionim odnosima mogu biti fizicka i pravna lica. Clanovi 3-9 (Brisani) Autonomija volje Clan 10 Strane u obligacionim odnosima su slobodne, u granicama prinudnih propisa, javnog poretka i dobrih obicaja, da svoje odnose urede po svojoj volji. Ravnopravnost strana Clan 11 Strane u obligacionom odnosu su ravnopravne.

Nacelo savesnosti i potenja Clan 12 U zasnivanju obligacionih odnosa i ostvarivanju prava i obaveza iz tih odnosa strane su dune da se pridravaju nacela savesnosti i potenja. Zabrana zloupotrebe prava Clan 13 (1) Zabranjeno je vrenje prava iz obligacionih odnosa protivno cilju zbog koga je ono zakonom ustanovljeno ili priznato. (2) (Brisan) Zabrana stvaranja i iskoricavanja monopolskog poloaja Clan 14 U zasnivanju obligacionih odnosa strane ne mogu ustanovljavati prava i obaveze kojima se za bilo koga stvara ili iskoricava monopolski poloaj na tritu. Nacelo jednake vrednosti davanja Clan 15 (1) U zasnivanju dvostranih ugovora strane polaze od nacela jednake vrednosti uzajamnih davanja. (2) Zakonom se odreduje u kojim slucajevima naruavanje toga nacela povlaci pravne posledice. Zabrana prouzrokovanja tete Clan 16 Svako je duan da se uzdri od postupka kojim se moe drugom prouzrokovati teta. Dunosti ispunjenja obaveza Clan 17 (1) Strane u obligacionom odnosu dune su da izvre svoju obavezu i odgovorne su za njeno ispunjenje.

(2) Obaveza se moe ugasiti samo saglasnocu volja strana u obligacionom odnosu ili na osnovu zakona. Ponaanje u izvravanju obaveza i ostvarivanju prava Clan 18 (1) Strana u obligacionom odnosu duna je da u izvravanju svoje obaveze postupa sa panjom koja se u pravnom prometu zahteva u odgovarajucoj vrsti obligacionih odnosa (panja dobrog privrednika, odnosno panja dobrog domacina). (2) Strana u obligacionom odnosu duna je da u izvravanju obaveze iz svoje profesionalne delatnosti postupa s povecanom panjom, prema pravilima struke i obicajima (panja dobrog strucnjaka). (3) Strana u obligacionom odnosu duna je da se u ostvarivanju svog prava uzdri od postupka kojim bi se otealo izvrenje obaveze druge strane. Reavanje sporova na miran nacin Clan 19 Strane u obligacionom odnosu nastojace da sporove reavaju usaglaavanjem, posredovanjem ili na drugi miran nacin. Dispozitivni karakter odredaba zakona Clan 20 Strane mogu svoj obligacioni odnos urediti drukcije nego to je ovim zakonom odredeno, ako iz pojedine odredbe ovog zakona ili iz njenog smisla ne proizlazi to drugo. Primena dobrih poslovnih obicaja Clan 21 (1) Strane u obligacionim odnosima dune su da u pravnom prometu postupaju u skladu sa dobrim poslovnim obicajima. (2) Na obligacione odnose se primenjuju uzanse ako su strane u obligacionim odnosima ugovorile njihovu primenu ili ako iz okolnosti proizilazi da su njihovu primenu hteli. Postupanje u skladu sa optim aktima Clan 22

(1) Pravna lica u zasnivanju obligacionog odnosa postupaju u skladu sa svojim optim aktima. (2) Ali, ugovor koji je zakljucen ili druga pravna radnja koja je preduzeta suprotno tim aktima ostaje na snazi, osim ako je za to druga strana znala ili morala znati ili ako je ovim zakonom drukcije odredeno. Primena drugih saveznih zakona Clan 23 Na obligacione odnose koji se ureduju drugim saveznim zakonima primenjuju se odredbe ovog zakona u pitanjima koja nisu uredena tim zakonom. Clan 24* (Prestao da vai Odlukom USJ) Primena pojedinih odredaba Clan 25 (1) Odredbe ovog zakona koje se odnose na ugovore primenjuju se na sve vrste ugovora, osim ako za ugovore u privredi nije izricito drukcije odredeno. (2) Ugovori u privredi su, u smislu ovog zakona, ugovori koje preduzeca i druga pravna lica koja obavljaju privrednu delatnost, kao i imaoci radnji i drugi pojedinci koji u vidu registrovanog zanimanja obavljaju neku privrednu delatnost zakljucuju medu sobom u obavljanju delatnosti koje sacinjavaju predmete njihovog poslovanja ili su u vezi sa tim delatnostima. (3) Odredbe ovog zakona koje se odnose na ugovore shodno se primenjuju i na druge pravne poslove. Glava II NASTANAK OBAVEZA Odeljak 1 UGOVOR Odsek 1 ZAKLJUCENJE UGOVORA

I Saglasnost volja Kad je ugovor zakljucen Clan 26 Ugovor je zakljucen kad su se ugovorne strane saglasile o bitnim sastojcima ugovora. Obavezno zakljucenje i obavezna sadrina ugovora Clan 27 (1) Ako je neko po zakonu obavezan da zakljuci ugovor, zainteresovano lice moe zahtevati da se takav ugovor bez odlaganja zakljuci. (2) Odredbe propisa kojima se, delimicno ili u celini, odreduje sadrina ugovora sastavni su delovi tih ugovora, te ih upotpunjavaju ili stupaju na mesto ugovornih odredbi koje nisu u saglasnosti sa njima. Izjava volje Clan 28 (1) Volja za zakljucenje ugovora moe se izjaviti recima, uobicajenim znacima ili drugim ponaanjem iz koga se sa sigurnocu moe zakljuciti o njenom postojanju. (2) Izjava volje mora da bude ucinjena slobodno i ozbiljno. Dozvola i odobrenje Clan 29 (1) Kad je za zakljucenje ugovora potrebna saglasnost treceg lica, ova saglasnost moe biti data pre zakljucenja ugovora, kao dozvola, ili posle njegovog zakljucenja, kao odobrenje, ako zakonom nije propisano to drugo. (2) Dozvola, odnosno odobrenje moraju biti dati u obliku propisanom za ugovore za cije se zakljucenje daju. Pregovori Clan 30 (1) Pregovori koji prethode zakljucenju ugovora ne obavezuju i svaka ih strana moe prekinuti kad god hoce.

(2) Ali strana koja je vodila pregovore bez namere da zakljuci ugovor odgovara za tetu nastalu vodenjem pregovora. (3) Odgovara za tetu i strana koja je vodila pregovore u nameri da zakljuci ugovor, pa odustane od te namere bez osnovanog razloga i time drugoj strani prouzrokuje tetu. (4) Ako se drukcije ne sporazumeju, svaka strana snosi svoje trokove oko priprema za zakljucenje ugovora, a zajednicke trokove snose na jednake delove. Vreme i mesto zakljucenja ugovora Clan 31 (1) Ugovor je zakljucen onog casa kad ponudilac primi izjavu ponudenog da prihvata ponudu. (2) Smatra se da je ugovor zakljucen u mestu u kome je ponudilac imao svoje sedite, odnosno prebivalite u trenutku kad je ucinio ponudu. Ponuda Clan 32 (1) Ponuda je predlog za zakljucenje ugovora ucinjen odredenom licu, koji sadri sve bitne sastojke ugovora tako da bi se njegovim prihvatanjem mogao zakljuciti ugovor. (2) Ako su ugovorne strane posle postignute saglasnosti o bitnim sastojcima ugovora ostavile neke sporedne tacke za docnije, ugovor se smatra zakljucenim, a sporedne tacke, ako sami ugovaraci ne postignu saglasnost o njima, uredice sud vodeci racuna o prethodnim pregovorima, utvrdenoj praksi izmedu ugovaraca i obicajima. Opta ponuda Clan 33 Predlog za zakljucenje ugovora ucinjen neodredenom broju lica, koji sadri bitne sastojke ugovora cijem je zakljucenju namenjen, vai kao ponuda, ukoliko drukcije ne proizlazi iz okolnosti slucaja ili obicaja. Izlaganje robe Clan 34 Izlaganje robe sa oznacenjem cene smatra se kao ponuda, ukoliko drukcije ne proizlazi iz okolnosti slucaja ili obicaja.

Slanje kataloga i oglasa Clan 35 (1) Slanje kataloga, cenovnika, tarifa i drugih obavetenja, kao i oglasi ucinjeni putem tampe, letaka, radija, televizije ili na koji drugi nacin, ne predstavljaju ponudu za zakljucenje ugovora, nego samo poziv da se ucini ponuda pod objavljenim uslovima. (2) Ali ce poiljalac takvih poziva odgovarati za tetu, koju bi pretrpeo ponudilac, ako bez osnovanog razloga nije prihvatio njegovu ponudu. Dejstvo ponude Clan 36 (1) Ponudilac je vezan ponudom izuzev ako je svoju obavezu da odri ponudu iskljucio, ili ako to iskljucenje proizlazi iz okolnosti posla. (2) Ponuda se moe opozvati samo ako je ponudeni primio opoziv pre prijema ponude ili istovremeno sa njom. Do kada ponuda obavezuje Clan 37 (1) Ponuda u kojoj je odreden rok za njeno prihvatanje obavezuje ponudioca do isteka tog roka. (2) Ako je ponudilac u pismu ili telegramu odredio rok za prihvatanje, smatrace se da je taj rok poceo teci od datuma oznacenog u pismu odnosno od dana kad je telegram predat poti. (3) U slucaju da pismo nije datirano, rok za prihvatanje ponude tece od dana kad je pismo predato poti. (4) Ponuda ucinjena odsutnom licu, u kojoj nije odreden rok za prihvatanje, vezuje ponudioca za vreme koje je redovno potrebno da ponuda stigne ponudenome, da je ovaj razmotri, o njoj odluci i da odgovor o prihvatanju stigne ponudiocu. Forma ponude Clan 38 (1) Ponuda ugovora za cije zakljucenje zakon zahteva posebnu formu obavezuje ponudioca samo ako je ucinjena u toj formi.

(2) Isto vai i za prihvatanje ponude. Prihvatanje ponude Clan 39 (1) Ponuda je prihvacena kad ponudilac primi izjavu ponudenog da prihvata ponudu. (2) Ponuda je prihvacena i kad ponudeni poalje stvar ili plati cenu, kao i kad ucini neku drugu radnju koja se, na osnovu ponude, prakse utvrdene izmedu zainteresovanih strana ili obicaja, moe smatrati kao izjava o prihvatanju. (3) Prihvatanje se moe opozvati ako ponudilac primi izjavu o opozivanju pre izjave o prihvatanju ili istovremeno sa njom. Prihvatanje neposredne ponude Clan 40 (1) Ponuda ucinjena prisutnom licu smatra se odbijenom ako nije prihvacena bez odlaganja, izuzev ako iz okolnosti proizlazi da ponudenom pripada izvestan rok za razmiljanje. (2) Ponuda ucinjena telefonom, teleprinterom ili neposrednom radio-vezom smatra se kao ponuda prisutnom licu. Prihvatanje ponude s predlogom da se izmeni Clan 41 Ako ponudeni izjavi da prihvata ponudu i istovremeno predloi da se ona u necemu izmeni ili dopuni, smatra se da je ponudu odbio i da je sa svoje strane ucinio drugu ponudu svome ranijem ponudiocu. Cutanje ponudenog Clan 42 (1) Cutanje ponudenog ne znaci prihvatanje ponude. (2) Ne