Có tiền chưa chắc đã mua được chè Thái Nguyên ngon

  • View
    71

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Lu nay, mi ngi thng ngh Ch Thi Nguyn ngon c tin l mua c, nhng ngay ti th ph ch Tn Cng Thi Nguyn li xy ra mt cu chuyn lm mnh mt i nim tin v quan im .

Transcript

  • 1. C tin cha chc mua c chThi Nguyn ngon?

2. Kh nh mua ch Ngon Thi Nguyn! -www.chebupthainguyen.com Lu nay, mi ngi thng nghCh Thi Nguyn ngon c tin lmua c, nhng ngay ti th phch Tn Cng Thi Nguyn li xyra mt cu chuyn lm mnh mt inim tin v quan im . y l cu chuyn c tht TnCng - Thi Nguyn nh! 3. Ch Nh sn xut ngon, cn c nh sn xutngon hn! - www.chebupthainguyen.com Cha cn ung th nhng hng chmi sao ni ln tt c. Khng cna ch ln tn mi cng ngi thy mithm thanh thot ca bp ch. Cm nhmt nhm ln tay v v nh, ch vvn. Qu thc mnh cm thy ng lm rng tm mt. Hi ra mi bit, y l ch ca mt nghnhn sao ch lu nm, mt nm ch lmvi t ch gn nh theo n t hng.Nhn vn ch tuy khng rng nhngcng xanh mt v bp ln rt khe, thy ngi trng chm sc t m thno. 4. Ch Thi Nguyn ngon phi l ch sn xutth cng! - www.chebupthainguyen.com Tt nhin, sao c ch thi nguync bit n nh vy phi tri qua rtnhiu nm tch ly kinh nghim. T khutrng v chm sc ch, n khi sao chv ln hng ch th li cng kh khn. V vy, nu bn mun thng thc chngon Thi Nguyn vi hng v c bit,hy lun la chn ch Thi Nguyn snxut th cng nh. V my mc khngth thay th c i tay, nht l i tayca cc ngh nhn lu nm trong ngh. 5. Khng c chi ph trung gian trong gi ch thinguyn th cng! - www.chebupthainguyen.com Gi ch tn cng Thi Nguyn snxut theo quy m cng nghip baogm chi ph khu hao, chi ph qunl, chi ph tip th, chi ph bohim..v..v tt c nhng chi ph cadoanh nghip u c cng vo gich. Nhng do to ra sn lng lnnn nhng chi ph c dn uvo mi kg ch. Ch Thi Nguyn sn xut th cngkhng h c chi ph qun l trong gibn. 6. BN CH THI NGUYN NGON CHNH GChttp://www.chebupthainguyen.com/