à¸à¸£à¸¸à¸›à¸¢à¹ˆà¸­ - à¸à¸à¸«à¸à¸²à¸¢à¸£à¸°à¸«à¸§à¹ˆà¸²à¸‡à¸›à¸£à¸°à¹€à¸—ศ (à¸à¸à¸£à¸à¸™à¸¨.à¸à¸à¸.ราà¸à¸à¸¸à¸£à¸µ)

  • View
    198

  • Download
    58

Embed Size (px)

DESCRIPTION

สรุปย่อ - กฎหมายระหว่างประเทศ (ชมรมนศ.มสธ.ราชบุรี)

Text of à¸à¸£à¸¸à¸›à¸¢à¹ˆà¸­...

aaa ra.araaaa aa:. . .rr.-....+...a+aar...r.-..a.-: .: z aua +uvuv.an i a.n.J a.u.u.+J.nas uv.an z uaaalvsua.u.+J.nas uv.an s vaava.vavas uv.an a.avvr .u.+sua.u.+J.nausuasalvzs uv.an s avraaasuv.an s .+uvvvn.u.+J.naaaava. r+: uv.an : sua.u.+J.na a.ualra+nuss uv.an s a.uoaruv+as+ uv.an sua+a.u.+J.nass uv.an i+ suanass uv.an ii suan.a:s uv.an iz sua.a.aaara a.vaav.v+ava +a.lvJ.nanass uv.an is uaa+n.Ja.uvavu+sua a.v.ruaaa.a.avavu+sua s+ uv.an i vavu+vavaaa.au a.u+auaavvvaaa+J.nai+zuv.an is a...u.+J.nalvJuJras: -....+...a+aar...r.-..a.-: .: s isi sua.u.+J.na .-:c-a:.--a. ca. uv.an i a.n.J a.u.u.+J.na ..a....v...+.v...a+!-v.+..+...ur....:+++....v...+aa.v .u aaa+av....a..+.a.a......a!. ....a!.+..+.......a+..u...a... .!a.a+..va::....v...+. .+:+a+.+.+a..!v:...a:.:.a.+ ...a..+...a+!.vv...ua....v...+a+.a.:..u+...a.a...a+!.v.raa s..a....v...+!a+!....+..a....+..+.... -+...... a.-. !.+.....v...+a+.u+va...a.....a..+..+.+..u...:....a.:+++....v...+!. +.aa. .+......v...+ +..a....v...+.: ..a+av......v:..a+.a+.:..a+a:....:aa..!...s.r... a++a.r.......v...+a+.:..aa.:..a..:!.v:..+.+ .....4a.aa. .+...aa+.+.a......v...+ ..a....v...+.aa....a+!-:.+:!+...ur....:+++ ....v...++.!v :...a+.a.. .+......v...+.a.a..a...+...a...:..+.+..v..+.a!...+ a.a ...a....v...+.v ...a+...aa. ....v...+.+.a.a......a!.. ...+......+.a+.u...a...a::a..... s..aa.....v...+.v...aaa+au+av..........+....+...a.....a.......a..:+r:a....u:.+:...a....v...+a.!.v:.a+.va+a.+....a... .+a+.va.a.+ .- ++v..a-.v..-+.....v...+ ..+...a.....v...+ +...a.....v...+..+...aa.. ....v...+.aa.a+.:.+:.v....+.....v...+..:a+.+.:+.u......:+++....v...+!a. ...aa. -....+...a+aar...r.-..a.-: .: ..z+.a......v...+ r:a+.a......v...+ ....v...+.v...a+...u:.+:.-.aa..:.a!a. a.......a.a!....u:.+:.v..r.ua.....+..a.....+......+.a+.u. ..+a+..aa...+a!.:.+:...a.vva+. .z..+.......v...+ ..a....v...+.....a....a+..v +a+.a..!.v...v...ua....v...++...a!.. ...!-..+a.!.....a+.a....a.a...a+.v+a+.a..aa.u.!.v.r aa .......a....v...+.. .+..v......a+.a ....+...ur.u......aau+v!+.+.:++......+...a...a..:..-a.a s.+....-+......a..-. a..+..+.+....a....v...+.v...a+.!-v.+..+...ur..... +..+..+.+.. a.v:..a....v...+.. .+..va....a.+.+..a.:+++!..a....v...+.u.aa..+......v...+ a+.+...ur....v...+.+..+.+aa+.+:+..!a. .z. ..+.....a....v...+!a.va::a+.. ..+.....a....v...+!a.va::a+... .+...v.a.. ..a....v...+.....a.!.v...v...uaa+..u+......a.a...a+..v+a+.a...+.+raa.!a....+.......a+!-.u.+...ur......-..a.+.+...+.:++.a+ ....!-rv..a-. v..-a.a .- r.a- .z.z ..+.....a....v...+!.-.v....+.. v....+.....a....v...+a+!. .+...aa.. ..a....v...+a+!...... ...a...:+ !.+.....v...+..+..+....-a..v...a+.aa.:+...ur......v.!a +..+..+.+.......a..:.-. ..a....v...+....+..-....+...a+aar...r.-..a.-: .: s a...a.. .u...:..a..::+++....v...+v....!..!-.+.aa. .+......v...++.... ..a...!..u+...a+...a....v...+!..+ .s:..a.....v...+ :..a...a....v...+.+av..... .v+a+.a...+.+raa a+...v+a+.a.. +.aa. ..v...ua....v...+a+.+...a.v ...a..:..a+. ... s .r...a++a.a.r.......v...+:aa...v:..a+a:...+.+a.+uu..++....v...+a+.+... .+.-a.-a...a s.....4a.aa..v.:..a....a....v...+a..v :.. a .aa ...:.!... s .r...a++a.r.......v...+ .s. :..a+....a....v...+ ..::..a+....a....v...+..:aa..!... s .r... a++a.r.......v...+...:. .....s.++a.r.......v...+:..a+....a....v...++.++a.r.......v...+..!-!..uu..a+a+raa..v...ua....v...+ a+.+...a.v .+v...:...v...ua....v...+...:. ..v...ua ....v...+...aa..+a.+v...: : v.... .v :....+.a.++ .au.+a a+..a!-....a...+.!..+v...:...a a+.+...-.........u...v..a !..+v...:..! .s.z :..a+a:.....a....v...+a+.:..a.a:aa..!r... a++a.r.......v...+ :..a+a:.....a....v...+. ..:.a+..::a.. :..a+a:.....a....v...+..:aa..!...s.r...a++a.r.......v...+.:v.....+.+a.+uu.....v...+a+..+.-a.-a...a....v...++.a...a.v :..a...aaa...a...::a...!....:r:a....aa....a....v...+ -....+...a+aar...r.-..a.-: .: s J. voauv.an i !v:..a....v...+!-:.+:. +...ur....:+++....v...+..+ .+..a....+a......a....v...+a+...a.a!+..u:.+:...a....v...+.v..r.ua.. ++:.+:...aa.:+..aa..+a!.:.+:...a+..a... .v...+a.:aa.aa....+a!.:.+:....a+.. slrvvav ...a....v...+.v..a+....++....v...++...a... .v...+.v.:!-....+....r...a++a.r.......v...+a..:+.. .a..+...a....v...+!....a...r..+ . ...+..v..--...v....+a+.u+..a....v...+ +.+..u:.+:...a....v...+a.:.....a.+..r...a va.a..!-....a...a ..+.....a....v...+!a.va::a+............a..+......v...+!.:+++....v...+..u+...:.......a!.v.raa + ..aa...+...ur....v...+. ..u+..a...+.+. s..a....v...+.u+....a....av..aa+...!a+...+..+.+.. : .:..a+....a....v...+..:aa..!...s.r... a++a.r...+ raaa+...v...ua ....v...+ s.+v...:...v...ua....v...++.v:..-...a...+a+.+...-. ...a a.!... +:..a+a:.....a....v...+:aa..!r... a++a.r.......v...++ .+.-a.-a...a....v...+a+.+uu.....v...+ :..a+a:.....a.a:aa..!r... a++a.r...+ .....4a.aa. !v::+++....v...+a.a!.:.+:...a....v...++.. .+......v...+..a:.:++.+......v...+.!- ..a:.:+a.:...:.. . lr+..a.......::..a....v...+.:..a.a!+v..-.v:+++!..a....v...+.r..a..:. -....+...a+aar...r.-..a.-: .: : s lrvvav...a....v...+.v..a+...++....v...++...a....v...+.v.:!-aa...+ ..a....v...+a..a...a!a+ .+.... - a..+..+.+.. lrua+...a....v...+..:aa..!... s .r...a++a.r.......v...++ ....+......v...+ s !a.!-:.. a+a:.....a....v...+:aa..!...s.r... a++a.r.......v...++ . .....4a.aa. +...a.v . ..v...ua ....v...+...aa..v...:a.a..v:..-. +...- ....aa.!...a+ ..a...+ . +..a..v:... s .....4a.aa... .!..aur...a ....v...+a+ .......!+. -....+...a+aar...r.-..a.-: .: s uv.an z uaaalvsua.u.+J.na ..v :+++a..a.. .v :++++.!..a....v...+...aaa.+v...:.. . ..ra+..:.a....a....v...+a+..+....a......a....v...+ ..+......v...+.v:++++a:..!..a....v...+..aaa+....+.......+....a....a....v...+.a.a!:...+....+.....+......v...++ saa.va+.v..-. .r+...:+a-:a+.!-r!.....v...+aaa.......a....v...+ a...!:...a .:...aa... +:...-..a.:..a..:...u.v :+++!..a....v...+a..a..v.ua.:+++....a.a!. z. . .. .+v...:+.v.... +a aa v..-.. a+..:+ +.a+.....v a.+..+a..+........+... .....a.......!-aaaa+.v..-.. ....:....++.. .v ..v...+..a..a.a+..a.:...:....+....a!...........v...+aa..:.a s...:...a.:..!-a+u..+!...:..aa+.a.++v..a-...v +a +..ra+...a......a+av.......+....a..a+......a!.. ..:r..!. ..a..:raa..a:u.+..v...+..+:ra+...u.++v..a-... s..:r..!.. . ++..+..a.r......,.v.:!-.ua: .+...:+a-: . ..a.. r:a....aa+..+v...:.. ... a........a..v....+v...:v....+aaav..-.. .:+ ...-rv.aa+.+....a..va. .ur....:v...+..+ -....+...a+aar...r.-..a.-: .: r:a.....!+..+.+........ .!+..+.+....... +-...a.. . +aa.a!++..+.:a+. .. .......+.:!..a++.aa....:...a.r... .s +..+a...v.+....-: .+ .+!+..+.+...v+!-a+auu.a..+...!+..+.+....... .. .v..!+..+.+..a. +-.... a.+-..+....+..a!..v+!+..+.+..aa .. ...:... ...:...aaa.r!a a+..++.v:.....v...+a.. ...:...a..r+...:..aa .aa+....:..aau.a...:...! ....a...:...+...a+....+.....v...+.:. + aa..:.aa+..r...v:...ur..a..a+...a..a...!.+ .+.ur..a.a ....!...:...!... .u....!a ... ...!...:...!..u.....a!!...:....va +au..+!...:..a.4a.aa. .s ra+... r!...-+a.....:. r!...-+a..aa.r!..aa..+....-.a!a aa..+.aa......a..a...a....v...+a+.r!..aa..+....-!+...ur....v...+ .- ..+....+.....v...+.v . r!+.....+.....aa++..:+...v..!.+.....v...+...ua.!a +.....+..!...aa..a++..:+.....v....+.....v...+v:. +..uaa..!-.r..!++v:.+....a...v.+... .u!:..+a..v.a.+.....+..... -....+...a+aar...r.-..a.-: .: i+ .+ ..:r.. aa.....a.a.a..araa.ru+a+.+...ur .:+....v...:r...raaa.. ..:r... raa.v++..+a.....r....a.v..--.:. ...aa.....a.a.a..araaa.+..+a. ru+.aa::. +......:r...raaaa.+...+.+..+..v...+....-..+....+......a..:.+:r...+++..a......!+..aa.a+.+....a.a..+..u.a.....aa....v...+.v. ..aa.....a::++-:s.+:rv.r...aa.a..:ra.. .u....!a aa.....a++-:s.a.!.+:rv.r...aaa. a...:r.aaa.raa.a..aa.+.a.u.+..v.raav.... ++.vr aaa.:..v:.va+...a..av...+.....u.+.v:.u..uu.. ...aa.v..+av..........+.......a......+:r.a....a.aa.va.....:v...+.u :.uv.:.a....aa!. z.z .+......v...+ .u:+++....a....v...+..+......v...+v..aa-aa.!.......+......v...+. aaa..... ...+......v...+a+.a.!-a.a+..+.c..aa.v:...+......v...+.. .+....a!.........a.......+..+......v...+a.+..+.....a..aaa.:+....+.. ...+......v...++.:...a.v++..... aav.aaa+....+..+....+.....+......v...+.. s.+......v...+.+...:+a-:....a....v...+......+...aur..a....a....v...+ .. .u:+++....a....v...+..+......v...+ -....+...a+aar...r.-..a.-: .: ii !..u.a.u:+++....a....v...+..+......v...+.a..u.aa.. ..a.......+......v...+.a..: a..u:+++....a....v...+..+......v...+.a.-aa..u.a.u:+++....a....v...+..+......v...+aa+aa..a..v . .+......v...+..aaa+....+.......u ....v.+...a.a.. .. .+....v...:a.a.+..aa..+.a......+..... .v...+ .s ...av...+..+......v...+aa.....:..a..-. .+ .ra+...a!- ra+.v:.a!.....v...+ ... +....a.......+......v...+....a....v...+ .+......v...+.+....a.........a....v...+!:...ua.!a .+......v...+a...aa+....+.......u ..av...+.u.:.v....a. aa+.a+..+......v...+.. +....a...a.!+....+.....+......v...+a.+....a..+......v...+.aa:...va.v++..+...v.u!..v :....+......v...+++..va..v..r++-..c..... a....vaav. aa... -. a+....+........+.au+. .!.a+. ..s +...:+a..+......v...+....a....v...+ .+......v...+.+...:+a....a....v...+..!..v:.... ..+......v...+..a.:.:.a...-.!:...a...44ur..a....a....v...+.+......v...+!..v .:+++....v...++...u:+++aa.....:..a..-.....:+a!++......a..+.aaa.v+...:+ a..+......v...+.. z.s v..-a+.:..-...a.+..+a:..a. .a . v..-.v .ua...a!..a....v...+ o.. ...a.....:..a..+....:av..-a.:..a..:!-....+...a+aar...r.-..a.-: .: iz ..a.r!-r..a...!.....v...+a+..+...:+aaa.......a....v...+:.v.... a..:.. .aa... ..+.aa.a...a..:.v..-...:+aaa...!.....:.a..v..+...a..a....v...+ s:...-.a...::!.+.....v...++..a..v.ua.:+++....a.a!. .s a..v..-....a....v...+ ++a....v...+.:...ua.!a..r... a......a.a++a....v...+ ..:a.r...a......a.a++a....v...+++a....v...+....v ..-.a. ......+......v...+a+...ua.... -a....v.......a.!r... a++a....v...+ +.aa.-a....++..+ur-a..... .a-.-a.....+..a+.-a........ .s. a..:..-.....a....v...+ :...-..a..v:+++!..a....v...+. . :...-.a.......!.+.....v...+a....+.a..!..a..:..v:+++!..a....v...+a+....a!-r..a...!.....v...+aaa... a.a.+...+a+..+.+........+.:...-.aa-. uuJ.voauv.an z ..+v...:+a..!..a....v...+aa..:+..!-v.+..v..--a.a.. a aa a+....-rv.a z... ...v .:+++....v...+.. ..a.u...:.. .. .+v...:+a+.:a...+....a.