สรุปย่อ - กฎหมายแพ่ง 1 (ชมรมนศ.มสธ.ราชบุรี)

  • View
    92

  • Download
    33

Embed Size (px)

DESCRIPTION

- 1 (..)

Transcript

a.uaa onnr+aau+ + ( =+a++ ,e|.|| c.=+ --r.- ::- .r - :: 2 a+sut .se+vv+ vv.an o+sI:o+sa.+:onv:+aaa:unn.lus vv.an zuaaaess:+ vv.ansuaaaess:+ . a.+:a+:+sezs vv.an +vuaaa+s vv.an svuaaa . a:+a: s vv.an svuaaa . :aves vv.an :voss:aa:o+saa+.+v+:s vv.an s o+sa.ua:o+saa+.+v+:s vv.an s :v:oss:aa::vaoss:ss vv.ans.+evlaa:.+ev..a+s vv.an . s:a:..a+ aa:e+aa.+: ss vv.an zatt+ . vaon.luss vv.an so+s.o o+sa.+:aa:us:.nne+att+s vv.an +:aav+att+ :++ .uausuzz vv.an so+s.aoatt+zs 3 +z onv:+aa+ (c... ca. vv.an o+sI:o+sa.+:onv:+aaa:unn.lu ... -:.:......:-.:: :-~..- ..-~..:--..- -..-..\:-~.......:- ... -..-- .: .:- ~...\.....\:\...-.-..:.-.....-:\...-. s..:-:-:::+..- ..--:r.. +--. .. --.:.:r.\.:r\:. +\:........:. ::... .-::..-.::-.. ...:-.. - .\.::. | ..\.~: 1.1 o+sI:aa:o+sa.+:onv:+a :\.... -....::- :::..... ....\-..:: ..:\...+.--::: .:\...+.--: :..+ ...-::.-..\.:\...: s:\...+.--: -..:\..-.:...-. .- +:. -....+.....::...:.-.:. -..... ...... .:.....:-\:.-..... ..\.-...\:\....-+ -..:-. .+.... --.r:..:....--.r:........ .. 1.1.1:\... :\.....:..-:\....-.:..:\....-. .- :\...+.--: .-.::\..-..-.-+:..- :\....-.:..:.-.... .-:-~..\.:| .\::-...:.-.:.+.....-.-::..... 4 :.:::\.+.--: .-:..:\....-:..- ..::......~:~:...\:-.\--:. +.--:.-+ .......~:~: ::....-.::.::.:. --.-- .....\.:. --\.-.-...\..--\.:.+.--:| 1.1.2:. -.... :. -.....-.:.::. -......~::. -..\::-.-+.. ... -.......-.-: -..-.....-.:. -......-.-::-..-::. .:. -.......:.-.....-~..:-:. -.......:-....-:+..-...-:........:.. .+..: .-.:.+.. :.-:.... - -. .-:..~:.. .-:.-.:. :..:.: -....+.. :. -.......-~ ..:. -..+...-.. ..:-\:.-.:.:+.....:-::-...-.:.:::+...- .: ....-....-\.-.-\::..-..-...-.\...::.-:. .-.:.:+..-\.-...\-.:. ....-.-\.:.-.--.: ..:.-.- ....+..... -....-\+-... ..- .....-..: ...::. .-: r.::..-...- .:+..-...-.: ...-...-.:..:.....-....\..-.. +-.. :. -......:.-...........:-.- :. -.....-..- :-....-:+.. -...-:........:. . .+..: .-.:.:+..:.-......-:.--..-:..~:.....-:.-.:. 5 :..:.: -....+..:.:..-.:.:+...:~.. :~. - . :~....: ::~. ..- . .+ :~....: : :~...:::. -.....-~...:-:. -..+...-..- . ..\:. -...\..--...-.....-~.-...:...:-.-~- . ..:...--..:-...~- .. -...-:-- .. -.-...-+-..\.:..~: ...~:::-\+...- .:.-.... -......~: ..~:.:-.-.-\..........~:...-.-:.:-.-::-....: .-.:.+...:.|..:.-....\.:....~:...:....-:::.-.:.....:..:. 1.1.3: -.. +.. :........:..--.r -. .+....\..: + 1.2 aneaa:o+sI:a ne :r.::.\......-:r...-.. --.:.-...: ......\. ...:r+:::r .:r-..-.: r ........: r.........:..-.| .- s:.:r:\.:r. -.....:\.:r .......:-+.. .. .\.:r.-:-: . 1.2.1:r....- -.::r:r ..-...+ --: - .: - :....::..-.-:\:r.-...:..- :.-.:r- -..\.\:.:-:.. ..-.-: aneaee+v++nonv:+asuse+IvaouaaaIvevn+:os:n+o+s.oa.e+ounsaavvseuaaaev .:v e+v++nonv:+asuse+IvaouaaaIvevn+:.saose+Ivuaaaeouaaavv+os:n+o+svse+o+sos:n+u++ea++.eus:a:vao 6 v.:v.saoIv:+s:vv.saoIv+..vo+sus:oeuo+o+sa+vouvvseo+s:oss:anez+oss:anenan+s+aa.oaee+v++e+:n+:.uv.++e+Ivevn+:I:aeaaa.+v+us:a:v++onsaavae+v++vv+a++aevv+::ev.+:+I:aea.oa.e+a:veouvv+naeaneaa:vv+n.uve+aov.:eonv:+ao+vvsuse+anee+:Iaa.o.o:vv+naouaaaz +e+os:n+vse+..vo+sos:n+u++ea+++:anenonv:+asuse+a:ase+Ivaouaaavv.:vonv:+asuse+a neIv:.ooeIv.ovv+naouaaaevn+:e+l:luv+.+onv:+asuse+a neIvs++o+aooevv+n aouaaaevn+:l: lun+s+a.+onv:+asuse+aneIvvve+.++vvooeIv.oaneaoaovvn +:e+:+s:vv .asn+laon+.:e+:vuanl:ean+aIo+saseu++e+:evvsen+.:nus+a++oo+svv.+.vva..++.as n+++.uv.se+e+uaaan+:o+vvv.e++:os:n+o+sIav.e+aeas:us+a++oo+sansoaz+.++++on+aveo .asn+:aout:++++oaneva+aus:o+slao ( n+ane aa:.asn+oeIv.ovv+nao:evn+:e+.a+saanee++oeIv.ovv+naouaaan.luol.:v:aneIvnsaavoeIv.ovv+naouaaan+:e+.a+sIvanevl:.+lu.++o+sI:aeal:ee.e+:+.uve+va.asn+oeIv.ovv+naouaaan.lu+:e+.a+s.:v.asn+Ivo+svueea+av+.asn+Ivs++o+aooeIv.ovv+naouaaan.lun+:e+.a+s (z vv+nz +.o++oanevve++.uvvv+nn e+os:n+vse+..vo+sos:n+.:vaneIvnsaavoeIv.ovv+n+..vl:.+ansoaz+o+sI:aeal:a+ounsaave+.+ :.e+nsaave+.+luo:vv+n e+os:n+aee+a+a v.+ vv+nn.o++o.asn+oeIv:ev:vv+ne++..vos:n+a el:.+.++vsel:.+ansoaz+.asn+e+.+.:v.asn+Ivo+svueea+av+:evo:vv+nn+:l:.++eo+svueea+av+e+.+ (s .asn+vvoa+.ov:+oIvonv:+a:v+:v.:vIvsess:vtav+s+:ev++oslna.a.zss+:+s+z+utt.+uaaaae::ane aa:.as n+n+aIu+auunuttav+s ess:v t:+aaa:vt+:a ne.n+.na:ovo+so++aneaa:.asn+ev.uvo+s:+: v.+v+s:t+:unutt av+sess:vt+:os:n+:l e+aus:oeuav +ane:a+s:a+at + us:o+sae (o :ns+ane( o+sos:n+vsea:..vo+sos:n+ (a .eav +ane(+ uaaaz+:vv+n 7 o+sau+a ne+:onv:+a.eo:vvv.u vanen sae:suse+aa:u+auo+sIv.s+:.uva nee+.eo:vn+:I:avou.eo:vl:oe:a:+avesl:os:nue +e+v++s:+ovo au++:vao.otv++ +v (o o+sau+aao+:an+e+ane- anea:ust - anea:ne ( o+sau+aao+:.eav+ane - ane.oa.ouuaaa - ane.oa.ouaseuas. - ane.oa.ounsaav (a o+sau+aao+:.vev+ - aneIvn++au - aneIvn++un.ae (+o+sau+aao+:eu.neoos:nuos:n+aa neev - anen.uvus:e+vv:+ae+a nen.ovaa:+s+ea a..e+:lveaouaneev a nen.ovaa:.u veaas:l:vouaneev - aneeuost v:+ae +anen.ov.ve+:+a ane ev o+s+s+eaoveaouaneev aneeuost:l.uveas:e+v.e+aveaouanee v 1.2.2:\.:ro+s:aneouo+sI:ane .v:evovaa:ao++ovea++ls o+s:aneouo+sI:anevvao++ovo+s:a nevv.:eonv:+asuse+o:aneae++eo++oo+sI:anel.:v:.a+.a:+::aneIvnsaa vae++eo++oanen+voss:.oa.ounsaa vl onv:+ao+vvav.n++o+sI:anel.ea++ls onv:+ao+vvav.n++o+sI:ane.e+l.an.luoaee+l:I:aneIv.uvo+s:+: vonv:+a aa:e+I:aneaa+s 1.3un.u.as+n.lu ::.. .-.:: -.....:--.\.:: .|\:......: ....::..: .-.. .:.::..-. ..: .....:-...... S s..:-.:. ..\-|-.-+--\:.. -. .... - .- ..--.:\.-::.. -.---::.-:...:.-.: ---..----.\...... +-..-:. ...-...:-...:-..:-. ....- -.:..\\..::..---:. 1.3.1:..:.-...:: :..-. :::....:-:::.. ....+:::........ : ..-:..:... .-.....: + att+o:ea.+:z+e++auaa.+:lae+vae+auaa.+:vaaso+:.uvatao:Ivoe+aua+:a.+:vanae++:.uva tao:o.:e.uv+v+:e+a.+:+:vaae+aee+a.+:Iv.uvataoaost: +ane+.uv:.a aIv: avvaeaovvvv.e+ +::+s+ 1.3.2..:-.: ..:-.:.r::... .....:..:-.:-. --.r::... : -. --::+-.- ...r::... -.....: -.:.- o+s.v+aa.+ostI.uv.va.aavsel::+a+atIvus:.va+atn.+uaaa:us:auvseIoa+:e+us:aul:e++u e+ovla:+:lI:a.+:s::s:.++:a:a.saa. 1.3.3+-.: -. onv:+aIvun.u.as+n .luo+vv.oa.oueo.ual.ea++ls onv:+aIvun.u.as+n .luo+vv.oa.oueo.ual.ao+vv+::+s+ : us::.aonv:+aa +aa:+t:a auuus:.: v:a vv.an o+sI:o+sa.+:v:+a aa:unn.lu 1.:. -.....-~-. a.+:a.as+as 2.: -.. +..:........:...:+.- -.-.........~:~:\.-...-...:-++sus:.tav+ne+ev .\.- 9 .r:...\.\::-::.-.::. \-|.......~:: ..-....+::. |.......-.:--.- \.-.-- ..-:.:.:.::.. .-:.:.:... \.-.--... \..- ..:.......-.\.-........3.-. .::. ..\.-:+:r-.:r.:-. ::.\...+-...:+..:r - -...r::. --.-\.. :.-.-:: :~:.:.. .: ...-+--. :r ....:-..-...r::.- -..:.-..:: -..--...r::.-..\.+.+.+...:.:: -.\. -...r::......:. :: ... -...r::...::+--... ..:r...:.--.:.-...r::. ..:..:.. ......:.-:r....: ::-:-::~....:ss....\.-::.: r|:-:-::~..\..-+::.:r...-...r::.........\..:+-..:. .+:::r :r-..--..:::r : .: .:::r..---.r::.-.. . --. .-:::...:::r.:\.--..-:-. -:.:r::...\- .:\. -:::...:: .: :::r-::r-...r::. ......-..:...:r....:::. -+-. - :..:r\.-.:r.::-\..:.- -.:\.:r-- .-.+\- ...:. ..: -:+..: .-.::+...::.:r\:::+...:.- :::r\...::...:.- ..--. .- --.. ..-.-:::\: r. --... \-.-::: :r-.-:.-.:r.-+... --.::: :-...r::.- :::r:.--.::: - --.....-.. .:.: .:::r.. :r+.-.- - :::r . ---...:+...:-+:\.:r - e+I:aa+s .r: \:\.:r.. - \:.: - --. -.:.-: -:. 10 .r: \: ~.. . --. -::.-:-:. 5. :::.+....... -..:: -.-......:... ...-.-s..:.s.... .:::....+:::.+:::aa:ust+:onv:+a .r:...-:\-..-\ .: --.:-.: ..-...+ ...: .....+--. ......-.::: .-: .... .\.::.:.... ..... ::..-.:-...\: .:..... -..\.::-:..\.-.:.......-.:::.-:.... .\.::..- 6..\:. -...::- a.+:Iv.u vataoaostnz ++:.uv:e+.aaIv:avv .r:..+-..+\-+\.::-. -...-: .-\.:.-.-\:...- .-:..::. .r:\::.+::\. -...\. -:. -::: -..:.:\.. /...:-.: \. -:.\..- .uv.vao..va.+::e+aovv .r: - -. ..: -.: .-.....\-|-.-+--\:..- .....-.-.. --.::::\.-.::.. -.---::.-:...:.-.:--..-- --.\...... 8.\:::.. -. -..:-. \.. .. -:::..--.:-... \::...-..:-. \.: seaa:.+as+eu.r: :-..:-......--.:-. ...- .::.:.-...-.- \\..::..---:. 9.anen.oa.ouae+v:e+uaaa .: r...... 10...\..-.r..-...-- unao..v 11 vv.an zuaaaess:+ 1.--.r::.-- .~ :.::.:r..\.:r.- 2.:.--... .:.-.-...:-.:..::-......r::.-:..-:.+..- ::: 3.:::.:::. --..-+:~+.. --...: -....:: .-.. .\-::.. ... . :.......-:-:...: ...::..-...::+.. -.. -: .:--..:::...\:. --. ... -: -:...-..... +...::.\--.........:...:.: + --...-\..-.. .--.. \-: 5.::+--..:::. --..:-:..+ --.-:\:.-....-:-:.\::r..+--... :.-....-:-:. 6......:..--..:-. \:-.. --.:.::+ .... --.-..: .-..\-:.-:..-... 2.1an+uaaa ..:-:.:.:.--.. . :::- :-.- ..:... .:-.: - :\-::..:--...:.--. .:-.-.-..:-.-.::-.: ::::.-:-.-.-...-.-...:.:.\-+::.. . -s:....:-.:.:::.....-.....-.:- .-: :\-.:::-:\:.-.:.:.... . +:\-::..:-.: :\-::... ..:r.:-:.-.- :..:r\- .:.. .-.-.+. s. . :\-::..:-:.::.:r.|.-. ..... . ..-.-- .:.--.... ...:r .+.::.....: ~. .:..:r s:+ --.\.:... .. -\:: --.:...-. -....:..-\. ..- ...- ..:.- ....- \.. --. .-... - 12 .:.r::.-....:::. --..-:..-.-.+..::-:+:. :- :...-.- s::.--..-::..::......-..:.-. .:.--.\-:. ...: :+.--:.:|.:-...-.:..+:~+...--..-.:. .:.:.:.--. .:....-..-.-.:.. ~.:.--..-+ ..\- ::-..\- . .-. :\..:: .. . \.::.:.--.. -+..\-.. -.::r+--..:..:r..-........::--.-..::r+--.-.+.... -.:-.. ..- .:..:.--. : -.+ .-:..:r\-::..:-..:r\:. :.:-....:s.+:.:. \:r..+--.: :-. ..:.:-+--..-. :-::.:-:..::.::..:r..-..:: -.:-:::.:-..\-::\....-.:-:. -...::..-..+--.-.-..:-: .+ \::. -.: -..:: -\:+::: --.....:.ss: \......:s.:..:s. -...-..: . :.:. --.:.. :.-.-: .:.-.- .:-.-..-..... ....:.--. -...--.-: .- -..:-\.. .. ..:s. : ..: s...~. -..: --..-.-...--..... ::.--. .. . --.-:.- ..:-.-.::-: ::......:-- ::-.-.:......:.--.-..:: -+:-.-:....- ..:-.-...:.. :-..+.-....-.: : .... : . .... ..--.--+!u.nueuouon:-.-..... ..: :..--. -.-+.:-..-.. .-...:.:.\-+:. - .-.- :.:-.-+:: :-..+.-. ...-...\:-:::.: .:.--..... .::.-.-+:.::....... .. ::-.:- 13 ..-::..:-.-....:...:..::+:-.-\:....:-.:...--....:.:. --.+:.::.-. .s ..-.:.:.... .+..... non+ou ...:.\..:-:.:.:.--...... -..::\-. ..:-:.:.... .: ..:. -:\-...:..+.\-:..+::- :.-. ..:... |.:-.:....-. :.+-...... \:.-.- -.:..+:.:.:. --.+..... .:-... - n.u.nuso--..:\-.+:::-:+:.:.... ..::.- .-: . :.--..:... :.: .\-.-. .:-.-..:....:-. :...:--:::.:.:.--.: n.u.nurae+: ..-...+...:-.-.-...-.-.-...:-:... ....: ..:.:. --.-:\-:.....+: -:..-..:-.-.....+:.:.:. --

Recommended

View more >