بخش اول

  • View
    32

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

بخش اول. برخورداري از خدمات بهداشتي و درماني. برخورداري از خدمات بهداشتي و درماني ، يکي از حقوق مسلم فردي و اجتماعي است و تامين سلامت جسم و روان هم ابزاري براي تکامل انسان است و هم از ديد گاه اقتصادي اهميت دارد باتوجه به اين مهم اين مجموعه در سه بخش تدوين شده است: - PowerPoint PPT Presentation

Text of بخش اول

Slide 1

1

2

: 1- 2- 3- 3

.4

: 1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9- 10- 5

3900 . . 1516 6

1662 . 1700 7

8

1840 9

1851 . 1849 1854 - 1856 10

11

3900 1946 . 1948 . 150 12

: . . 13

1320 14

15

. 16

:1- 2- 3- 4- ( - ) 5- 17

- . 18

( ) . 19

: .20

21

: 1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9- 10- 11-

22 . . - . -- - -

- - - - :- - - - - - - 1- 2- - - 2- ... 3- ...4- 5- ( 6- 7- 8- : 9- - ( health realated quality of life (HRQOL)

.Quaity-adjusted life years (QALYS) . (QALYS) . () . ( (DALY (Disability Adjusted life years) . (YLIS)Years of life lost (Year Lived with Dis ability (YLDS 1990 10 44-15 - 1998 : 1- 43% 2020 73% . 11% 23% 10 18 5 15% 16% . ( - .... - ( (subjective . Dynamic .

: . . . . 34

World Health Organization (W.H.O) . 1948 ( ) 35

. 36

WHO . 37

(UNICEF) W.H.O . GOBI 38

(F.A.O) 1945 . . . . (I.L.O) 1919 39

(I.R.C) . 1302 40

. 6 2 3 . 41

. : 1- 2- 3- 42

1- 2- 3- 4- 43

1- 2- 3- 4- 44

1- 2- 3- 4- 45

1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- . . . 46

. : 1- 2- 3-

47

. 48

. 49

. .50

: . 51

. . 52

: 1- 2- 3- 4- 5- ..... .53

:1- 2- 3- 4-

:1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8-

54

55

- - Gulick) (luther POSDCORB : 56

- . . 57

:

: :

: 58

1 - 4- 2- 5 - 3- 6- 7- 59 60 . 61 : ( ) . ( 2)

1262 . . . . 63 . . 1- 2-

3-

64 1- 2- 3- 3-4 4- 5- 6- 7- 8-

65 . .

66 : . .

67 : . .

68 : : 1- 2- 3-

69 : 1- 2-

70 ) ) .

71 1- 2- 3- 4- 5- 6-

72 1- 2- 3- 4- 73 . .

74 1- 2- 3- 4- 5- . . . . 75

: 1- 2- .

76 1- 2- 3- 4- 5- 6- ............77 ( )

78 1- 2- 3- 4- 5- ...6- 7- 79 4

80

(blood circulation)

81 1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 82 ()

83 1- 2- 3- 4- 5- 84 . .

85

86 1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9- 87 :

88 1- 2- 3-

4- 5-

89 . (12 31 ) ( )

90

91 1- 2- 3- 4- 5- 6- 7-

92 . . 93 1- 2- 3- 4- 5-

94 . 12-10 . . 95 .

96 . . .... . .

97 . .98 . . . 99

100 . . . 101 . 102 .

103 104 :1- 2- 3- 4- 5- 6-

105

.

106 . ...... 107 . 108

109 : 1- 2- 3-

: ) ) ) )

110 1- 2- 3- 4- 5- 6-

111 :1- 2- 3- 4- 5-

112

113

114 : 1- B.O.D 2- C.O.D 3- T.O.C 4- S.S 5- D.O

115 : ) ) ) .

116 . . ( ) . 117 . 70 30 118 .119 ( ) .120

121 .....

Search related