16 march 2014 pdf

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Indore, afternoon, news, paper

Text of 16 march 2014 pdf

 • 77cmyk cmyk

  cmyk cmyk

  Je

 • 77cmyk cmyk

  cmyk cmyk

  2 jefJeJeej 16 ceee& 2014

  keejs mes yeveerKeeo kees efceuejns KejerooejFboewj~ Q^efebie eeGb[ hej StPes[

  eje Menj mes Skeef$ele keejs mes Keeoyeveeves kee keece eue jne nw~ ieleceen Fme keejs mes Ske npeej efkeJebueKeeo yeveeF& ieF&, pees efke Deemeeveer mesefyeke ieF&~ Keeo Kejeroves JeeueeW keerDeer mebKee nw Deewj pees Keeo yeveleernw Jen efyeke peeleer nw~ keejs mes Keeoyeveeves Jeeueer kebheveer StPes[ ves Keeoyeveeves kes efueS eneb Ske hueeb ueieeeenw Deewj Fme hueeb mes Keeo yeveeveskee keece efkeee pee jne nw~ pees keejeMenj mes G"ekej ueeee peelee nw GmeceW20 eefleMele keejs mes Keeo kee efvecee&Ceneslee nw Deewj Mes

 • 77cmyk cmyk

  cmyk cmyk

  jefJeJeej, 16 ceee& 2014 3

  Heeie GlmeJe SJeb nesueer efceueve meceejesnFvoewj~ Menj ceW efJeefYeVe mebie"veeW Deewj meceepeeW kes Heeie GlmeJe

  Deewj nesueer efceueve meceejesn keneR Deepe lees keneR keue Deeeesefpele efkeSpeeSbies~ ceneslmeJe ceW ye[er mebKee ceW meceepepeve efMejkele kejWies~

  peebie[e heesjJeeue meceepepeebie[e heesjJeeue meceepe kee oes efoveer nesueer ceneslmeJe Deepe Deewj

  keue $eeryeeie ve=efmebn cebefoj heefjmej ceW ceveeee peeSiee~ Deepe jeef$e 8yepes Heeie GlmeJe, Yepeve mebOee Deeeesefpele nesieer efpemeceW ejkeeceb$eerjbieejbie YepeveeW keer emlegefle oWbies~ JeneR keue Meece 5 yepes nesueer efceuevemeceejesn Je meeOeejCe meYee Deeeesefpele nesieer~ Fme DeJemej hej meceepekees ieewjJeeefvJele kejves Jeeues meceepe yebOegDeeW kee mecceeve efkeee peeSiee~DeefleefLe ceeefueveer ieew[, kewueeMe Mecee&, ueefuele heesjJeeue neWies~ Gepeevekeejer uesKejepe heesjJeeue ves oer~

  eer eer efJeeeOeeceSjes[^ce jes[ efmLele efJeeeOeece cebefoj ceW Yepeve ieeeke ejkeeceb$eer

  ves Heeie keer peesjoej emlegefle oer~ keerle&ve kes ceeOece mes peesjoej nesueerHeeie emlegefle hej Yee Yeer Petce G"s~ Depee Jeeme, eceeso peesMeer,jceekeeble Mecee&, jepesv Mecee&, Deejleer Mecee&, mejmJeleer Mecee&, hetveceeboDeeJeeue, jece Ssjve, jepesv cenepeve, megjsMe Meenje GheefmLele Les~Deepe jeef$e 8 yepes mes yeeyet jepeesefjee keer Yepeve mebOee nesieer~

  Jeeuceerefke meceepeJeeuceerefke meceepe kes lelJeeJeOeeve ceW ueeuee kee yeieeree ieg veJeue

  mJeeceer cebefoj ceW jeef$e 8 yepes nesueer kee onve kej Heeie ieerleeW keeremlegefle oWies~ metKes jbieeW Je HetueeW mes nesueer Kesue heeveer yeeeves kee mebosMeoWies~ Fme DeJemej hej meble ueeogjece cenejepe, hejmeeF& cenejepe,leejeebo Yeejleer, Depeg&ve cenble, essueeue veenj, ceovejece cenejepe,yeeyetueeue nefjle cenble, jeceemeeo kemeesefee cenejepe kee mecceeveefkeee peeSiee~

  meeceeefpeke mebmLee yeeMeefemeeceeefpeke mebmLeeve yeeMeefe ceneveiej eje nesueer SJeb jbiehebeceer

  leesnej meeoieer mes ceveeves nsleg megoeceeveiej keeee&uee hej DeeJeMekeyew"ke ceW efleueke nesueer Je heeveer yeeeves kes mebosMe hejes efJelejCe ecegKemLeeveeW hej kejves kee efveCe&e efueee ieee~ GcesMe Jeeme, megceveueleeJecee&, Oece&jepe kegMeJeen, DeefYe

 • 77cmyk cmyk

  cmyk cmyk

  MeefveJeej 16 veJebyej 2013jefJeJeej, 16 ceee& 20144

  hewjecesef[keue keesme& ceW 81 ueeKe kee ieyeveHepeea Keelee KegueJeekej e$eJe=efe keer jeefMe n[heerFboewj~ hewjecesef[keue keesme& kes veece hej Meemeve kees etvee ueieeves kes ceeceues

  ceW mebeeuekeeW kes efKeueeHe 81 ueeKe kes ieyeve kee ceeceuee ope& efkeee~DeejesefheeeW ves Meemeve mes lees e$eJe=efe ues ueer Deewj Hepeea Keelee KegueJeekejjeefMe Deheves Keeles ceW [euekej efvekeeue ueer~ peebe kes yeeo hegefueme vesOeesKeeOe[er kee cegkeocee ope& efkeee~ peevekeejer kes Devegmeej YebJejkegDeeb hegefuemeves ketjefele omleeJespe kes ceeOece mes ce.e. Meemeve mes eehle jeefMe kee ieyevekejves kes ceeceues ceW Deejesheer Depee neef[&ee, peesefle neef[&ee, ceveer

 • 77cmyk cmyk

  cmyk cmyk

  jefJeJeej 16 ceee& 20145

  {kekeve efJenerve keeje hesefeeWkees efkeee peeSiee ogmleFboewj~ Menj ceW 1000 keeje

  hesefeeb Deueie-Deueie mLeeveeW hejjKeer ieF& nw efpemeceW mes 100 keejehesefeeb Ssmeer nw pees efke{kekeve efJenerve nw~ SsmeerhesefeeW kees ogmle efkeeepeeSiee Deewj GveceW {kekeveueieeee peeSiee leee fkekeeje efiejves kee ece Leces~Menj ceW ueieYeie 100hesefeeb efeefvnle keer ieF&nw e fpevnW cejccele kee rpejle nw~ Fme oewjeve SsmeerYeer keeje hesefeeb meecevesDeeF& nw pees efke Devegheeesieernes egkeer nw~ Ssmeer keejehesefeeW kees neee peeSieeDeewj GvnW veerueece efkeeepeeSiee~ ceneheewj ke=

 • Deeweesefieke mecheefeeeb Kejeroves-yeseves nslegDeewee se fieke #e s$e jeT-jbieJeemee, hee rLecehe gj meske j 1, 2, 3,efvecejeveer,heesueeseeGC[,js[erces[ keechueskeme, meebJesj jes[, mkeerce veb.71,osJeeme ceW ee-efJeee nsleg mecheke& kejW-

  censMe cetbo[e-98272-31618kejCe cetbo[e-99264-87878,29, jsmekeesme& jes[, Fvoewj

  jefJeJeej 16 ceee& 20146 7jefJeJeej 16 ceee& 2014

  veJejbieeW mes veJe YeeJeeW kee meebmke=efleke Yeefe heJe& nesueerceewpe-cemleer, cesue-efceueehe metKes eeke=efleke jbieeW SJeb peue yeeeles Deevebo Deelceerelee mes nesueer Kesues Fkees ewC[ueer jbieeW kee Gheeesie kejW~Heeuiegve yemeble mes jbiehebeceer leke

  eke=efleke Je=#eeW hej iegueceesnj, heueeme,smet, kesmet, ieWoe, iegueeye HetueeW keeryemebleer yenej nesleer nw~ HetueeW keercenke, hes[eW keer yeeej mes ceewpetomebieerle jJeveeo veJejbie veJeYeeJe cevekees Guueeme mes heefjhetCe& kejlee nw~jbieeW kee ceeveJe peerJeve ceW ceveesJew%eeefvekeneslee nw~ Gmeer mes ceeveJe eke=efle hejeYeeJe nesleenw ~ ueeue jbie esce keeeleerke, veejbieer Oeeefce&ke yeefueoeve,nje Guueeme heee&JejCe esce, heerueeKegMeer Snmeeme, kesMeefjee heerueeveejbieer ueeue yeeeW kees Deekeef mes Iej kes efJe

 • CMYK CMYK

  jefJeJeej, 16 ceee& 2014

  U UU

  U ` UU U UU U U S U ` ` UU U U` U UU U U U, ` U M U U S U U U L U ' U U `

  Q , U U ' U ` 'U U Q U U U U U S U U ` ` U U UU,, -, U,, U, US 'C

  ` MU U ` U U U U }fi S

  ` U 'U U ` U UU U U U U U

  UU U Q U M ' U

  wfivfi ` U U , U `U S `U USU U U SU U S `U U U U U' U U `MU U ` U ` U , 'U ' U U `-

  U 'U U `U UU U

  S U U U U U' ' , UU ' U U ` `U, U UUU U U

  U U `U mU U U U U 'U UUU ' U UUU U U U U U , ` U ' , U U U U U

  U ' , ` ' U UU U PU U U, U U ` 'CU ` U U

  U, U U , U

  ` U UU U U , U U U U U U U U U UU UU' U U` U U U U ` U U U U U

  U U `

  UU U U U U` ` U UU ` UU U ` U U 'U U UU U U xv U, U U U U U UU U U `U U U U U U U mUU U U `- U U M U U U U U U UU UU UU U U ` U U

  U` U U U U S U U U U ` U U U U U UU U ,` U UU U Z , U xv wfivy U U U U U UU U xv U , U U U` U U ` U U U U ` U U U U U U ` UU U` 'UU U U

  35 meeue pebpeerjeW ceW jnves kes yeeo Deepeeoer kewmes men heeSiee ceesleer?kees& kes efveoxMe kes yeeo Kegues efhebpejs ceW jKeves keer leweejer uesefkeve [je ngDee nw eyebOeveFboewj~ keceuee vesn eeCeer mebeneuee ceW jn jns neLeer ceesleer Deewj echee kees Yeues ner peyeuehegj neF&kees& kes DeeosMe kes yeeo pebpeerj

  cege kej efoee peeSiee, uesefkeve Dence meJeeue Deye Yeer yejkejej nw~ Jen en nw efke keee 35 meeue leke pebpeerjeW ceW jnves Jeeuee neLeer ceesleerDeye Kegues efhebpejs ceW jn heeSiee~ efpeme lejn mes oes yeej cenpe keg efceveeW ceW pebpeerj Keesueves hej Gmeves yeJeeue ceeeee keee oesyeeje SsmeeveneR nesiee~ ceneJele kees yegjer lejn Ieeeue kej osves Jeeues neLeer hej Deye kewmes efJeMJeeme efkeee pee mekelee nw keeeWefke efJeMes

 • mebheeokeere

  jefJeJeej, 16 ceee& 20149mebheeokeere

  U`? -U U U` U

  , U U U ` U UU U U

  U UU ` U U ` , ' U U ` UU U , ` CU U ' U , ` ? ` U U U U Q UU U U U U U U ' UUU ` U ? CU ' U U ` UU , U SU` U ` U U` U U U U U `U ? g U 'U U U`? ; 'U U ` ` ` U , ' S U U` UU U U c `MU ' ` ,` C ` U U U U U` ` ' U, ` ` U U U UU` ` SC U , U` U U ? SU` `

  Deye yeermeer Deewj Heb[ mes mebyebefOelepeevekeejer Leeves ceW osvee nesieeryeej-yeej nesves Jeeueer OeesKeeOe[er kes yeeo hegefueme keer meKleerFboewj~ efkemeer Yeer keeueesveer,

  ceesnuues ee meefceefle ceW eueves JeeuesHeb[ DeLeJee yeermeer kees ueskej hegefuemeeMeemeve ves meKle jJewee Deheveeefueee nw~ yeermeer Deewj Heb[ kes veecehej yeej-yeej nesves Jeeueer OeesKeeOe[erDeewj meerOes meeOes ueesieeW kes meeLe"ieer keer IeveeDeeW kes yeeo Deyelee efkeee ieee nw efke efyevee mebyebefOeleLeeves ceW peevekeejer efoS keesF& YeerHeb[ ee yeermeer eueevee iewj keevetveernesiee~ pees Yeer ueesie Heb[ ee yeermeerkes mebeeuevekelee& hej efJeMJeeme kej

  jns nQ GvnW mebyebefOele Leeves ceW Skeu e sj o s v e e n e s i e e e e e f H e jmebeeuevekelee& kes yeejs ceW hegefuemeLeeves ceW hegjeves efjkee[& lees kece meskece helee kejvee ner nesiee~ Heb[eueeves Jeeues kees Fme yeejs ceW Ske-Ske peevekeejer Deewj Heb[ eueeveskee keejCe Yeer hegefueme kees efoSpeeves Jeeues he$e ceW osvee nesiee~ojDemeue Fboewj ceW efheues Ske meeueceW {eF& ope&ve ceeceueeW ceW OeesKeeOe[ermeeceves DeeF& nw~ efpemeceW ceefnueeDeeWves Yeer keceeue efoKeeee nw~ neue

  ner ceW efmebOeer keeueesveer keer oes ceefnueeSbyeerm