of 49 /49

31188683 Kerja Khusus Migrasi Dalaman Penduduk 20100

Embed Size (px)

Text of 31188683 Kerja Khusus Migrasi Dalaman Penduduk 20100

MIGRASI DALAMAN PENDUDUK

Nama Calon Tingkatan Nombor K/P

: Nik Mohamad Zhafran Bin Nik Mohd Zuber : 3 Muslim : 950604-03-6143

Nama Sekolah : SMA. Al-Quran Waddin Tajuk Kerja Kursus:Kajian Tentang Migrasi Dalaman Penduduk Di Permas Jaya, Masai Daerah Johor Bahru, Johor. Guru Penilai : PnNurAzeanBintiArsad

Isi Kandungan1.0 2.0 3.0 4.0 Penghargaan Pendahuluan Objektif Kajian Kawasan Kajian 4.1 Peta Nageri Johor 4.2 Peta Daerah Johor Bahru 4.3Lakaran Peta Kawasan KajianPermas jaya 3 4 5 6 7 8 9

5.0 6.0

Kaedah Kajian Dapatan Kajian 6.1Konsep migrasi penduduk 6.2Pola migrasi penduduk 6.3Faktor-faktor mempengaruhi migrasi dalaman 6.4 Kesan migrasi dalaman 6.5 Cadangan mengatasi kesan migrasi dalaman

10 11 11 11 12 15 18

7.0

Rumusan

20

8.0

Lampiran 8.1 Lampiran 1: Surat makluman kepada ibu bapa / penjaga 8.2 Lampiran 2 : Suratkebenaran ibu bapa / penjaga 8.3 Lampiran 3: Soalan Temu Bual 24 8.4 Lampiran 4 : Borang Soal Selidik 282

21 22 23

9.0

Rujukan

49

1.0 PenghargaanSetelah bertungkus lumus selama dua bulan akhirnya saya dapat menyiapkan Kerja Kursus Geografi (KKG) seperti mana yang diarahkan oleh pihak Lembaga Peperiksaan Malaysia jayanya. Namun disebalik kejayaan saya dalam menyiapkan kajian ini, b anyak pihak telah terlibat samada secara langsung mahupun tidak langsung. Oleh sebab itu, di kesempatan ini, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada PnHajahCheSelamahBtCheNikselaku Pengetua SMA Al-Quran Waddin, yang memberi galakan dan kebenaran kepada saya untuk melaksanakkan kajian yang

menarik ini.

Tidak lupa juga kepada PnNurAzeanBintiArsadsebagai guru geografi yang banyak memberi bimbingan, tunjuk ajar serta memberi keyakinan kepada saya dalam menyiapkan kajian ini mengikut piawaian yang telah ditetapkan.

Selain daripada itu, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada penduduk kampung di sekitar kawasan Permas Jaya, serta semua pihak yang terlibat dalam membantu saya menjayakkan kajian pada kali ini dengan memberi kerjasama yang cukup membanggakan. Tidak ketinggalan juga saya merakamkan ucapan jutaan terima kasih buat kedua ibu bapa tersayang iaitu Nik Mohd Zuber Bin Nik Hassan Dan Merani Binti Zain sertarakan-rakan seperjuangan saya seperti Syawal Bin Saad dan Salihin Bin Abdul Rahmanyang banyak membantu dari segi kewangan, moral dan idea kepada saya sepanjang menyiapkkan kajian ini.

3

2.0 pendahuluanKajiankerjakursusiniperludilakukankeranaiamerupakansyaratuntukpensijilanPenilaianMenengahRenda h( PMR ). Kami semuatelahdiberikantajukiaitu MigrasiDalamanPenduduk. Olehitu, kami semuatelahdiarahkanoleh guru untukmembuatkajianini di kawasansendirimemandangkaniaamatbersesuaidengantajuk yang diberikan. Di Bandar BaruPermas Jaya, sememangnyaterdapatmigrasi yang berlaku di kampunginidisebabkanperkembangansektorpekerjaan di kawasansekitarnya.

Masa yang diberikanuntukmenjalankankerjakursusiniialahbermulabulan Mac sehinggabulan Mei iaitukira-kira 3 bulan.Setiappelajarperlumenulissatulaporan yang lengkaptentangkajian yang telahdijalankan.

Sayaberharap agar kajiandanlaporaniniakanmendatangkanmanfaatdanfaedahkhususnyakepadasayadanamnyakepadamasya rakat di kawasantempat tinggalsaya.

4

3.0 Objektif KajianBerikutadalahobjektif-objektifkajian yang telahsayajalankan

1)

Mendefinisikankonsepmigrasipendudukdengantepatdanjelas

2)

Menyatakanpolamigrasipenduduk di kawasankajian

3)

Menyatakanfaktor yang mempengaruhimigrasidalamanpenduduk di kawasankajian.

4)

Menyatakankesanmigrasidalamanpenduduk di kawasankajian.

5)

Mencadangkanlangkahuntukmengatasikesanmigrasi yang berlaku di kawasankajian.

6)

Penerapannilaidansistempatriotismeterhadappenduduk di Bandar BaruPermas Jaya

mengenaikepentinganmigrasi.

5

4.0 Kawasan KajianKajianinitelahdijalankan di PermasJaya,JohorBahru .Lokasikawasankajianiniterletakkira-kira 13.7 kilometer dari Bandar JohorBahru.Permas Jayaadalahsebuahkawasanperumahanterletak di Daerah Johor Bahru, timurlaut Johor Bahru, dan di bawahpentadbiran MBJB atauDewan Bandar Raya Johor BahruZon Tenggara. JambatanPermas Jaya bersambungdenganBakarBatu, Taman Sentosadanpusatsistem Johor Bahru.Biasanyatambang bas yang dikenakanuntukpengangkutan bas kesekolahialah RM 1.00 untukperjalananpergidanbalik yang mengambilmasa 15 minituntuksampaikesekolah.

Kawasanperumahansayamempunyaisebuahsekolahrendahiaitu SK Permas Jaya 1 yang mempunyaipelajarseramai 1000 orang..Permas Jaya mempunyaipadanggolfdankediamankondominium. Iajugamempunyaikemudahansukandankompleksrekreasi .PusatPermasterkenaldengantempatmembelibelahutamadanmenjadikankompleksmasalapangdengansebuahpawagamdangelanggangbolingtetapitela hditutupsemenjak 1999. Kini, JAYA Juscoadalahpusatmembeli-belahutama di Permas Jaya.Permas Jaya ManagementtelahmembinaPermas Mall untukmenarikperniagaanbaru.Permas Jaya adalahlokasistrategiknyaantaraJohor BahrudanpelabuhankapalPasirGudangdalamsatukawasandenganpendudukkawasantadahanlebihdaripad a 300,000.Bandar BaruPermas Jaya jugamudahuntukdikunjungikeranamempunyaisistemperhubungan,pengangkutan yang sempurna.

6

Kemudahan yang ada di Permas Jaya ialah padang Padang Gol ,KompleksSukan,Perpustakaan,Sekolah,Bank ,PejabatPos,Pusatmembeli belah,StesenMinyak,Hotel,Pusat bowling.

4.1 Peta Negeri Johor

U

7

4. Peta Daerah Johor Bahru

U

Kawasankajian

8

4.3 PetaKawasankajian

9

5.0 Kaedah KajianSebelummemulakankajian ,sayatelahmengenalpastibeberapakaedah yang akandigunakanuntukmemudahkansayamencatatmaklumatsecaraterperincidanbersistematik. Olehitu, sayatelahmenggunakan 4 kaedahuntukmenjalankankerjakursusini.Berikutmerupakankaedah yang telahdigunakan :-

1)

Pemerhatian

= sayatelahmembuatpemerhatianuntukmengenalpastipolamigrasi yang

berlaku di kawasan Bandar BaruPermas Jaya

2)

TemuBual

= seterusnyasayatelahmenemubualbeberapa orang

pendudukkampunguntukmengetahuipendapatdanpandanganmerekapolamigrasi di kawasansaya. TemubualdijalankankepadapendudukPermas Jaya yang telah lama menetapdisitukeranamerekalebihberpengalamandantahutentangkeadaankawasanPermas Jaya.

3)

SoalSelidik

= sayajugatelahmenyediakan 20 borangsoalselidik yang

perludiisiolehpendudukkampung yang akanmenjadirespondenterhadapkajian yang akandilakukan. ( borangsoalselidik silarujuklampiran )

3)

Rujukan

= selainitu, sayajugamembuatrujukan di perpustakaandanmelayari internet

untukmendapatkanmaklumattambahanterutamanyatentangpeneranganmigrasi yang berlaku di Malaysia.

10

6.0 Dapatan Kajian6.1 Konsep migrasi pendudukSecaraumummigrasipendudukialahpenghijrahanseseorang yang melintasisempadan, kawasan, negeri, negaraatausempadanantarabangsa.Merujukkepadakajianinimigrasi yang

dibincangkanialahmigrasidalaman.Dalamkonteksini, yang lain.

migrasiialahpendudukdarisatutempatketempat

6.2 Pola migrasi penduduk di kawasan kajianPola migrasi penduduk di kawasan kajian dapat dibahagikan kepada 2 iaitu: a) Migrasi luar bandar ke bandar Migrasi ini merujuk kepada penduduk di Permas Jaya yang berhijrah ke bandar-bandar seperti Ipoh, Manjung, Kuala Lumpur dan sebagainya sama ada untuk mencari pekerjaan yang selesa dalam perindustrian, mahupun menyambung pelajaran di institusi pengajian tinggi sama ada awam mahupun swasta. Terdapat 7 daripada 20 responden telah ke bandar untuk melanjutkan pelajaran dan bekerja. b) Migrasi bandar ke luar bandar Migrasi ini merujuk kepada penduduk yang berhijrah untuk menyambung pelajarandi institusi pengajian tinggi sama ada awam mahupun swasta ataupun yang telah bersara pulang ke tempat asal. Misalnya ada sebahagian penduduk Permas Jaya yang bekerja sebagai tentera di Kuala Lumpur pulang semula ke Permas Jaya selepas tamat perkhidmatan. Dan ada juga segelintir yang menyambung belajar di Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, pulang ke Kampung

11

halaman setelah tamat belajar.Terdapat 13 daripada 20 responden telah kembali ke Permas Jaya apabila sudah tamat perkhidmatan.

6.3 Faktor yang mempengaruhi migrasi dalaman penduduk di kawasan kajian

terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi migrasi dalaman di kawasan kajian antaranya ialah: a) Melanjutkan pelajaran Segelitntir anak-anak peneroka yang memperolehi keputusan peperiksaan SPM dan STPM yang cemerlang akan menyambung pelajaran ke institusi pengajian tinggi seperti Universiti Malaya Kuala Lumpur, Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjung Malim dan sebagainya. Oleh kerana di kawasan Permas Jaya tidak terdapat pusat pengajian tinggi maka mereka terpaksa berhijrah untuk melanjutkan pelajaran.Terdapat 6 daripada 20 responden telah melanjutkan pelajaran ke bandar.

b) Peluang Pekerjaan Terdapat anak peneroka di Permas Jaya yang behijrah ke bandar-bandar seperti Shah Alam Selangor, Bayan Lepas Pulau Pinang, Ipoh dan sebagainya untuk mencari peluang pekerjaan yang lebih selesa dan gaji yang lebih tinggi di dalam sektor perindustrian, pembinaan dan perkhidmatan. Ini kerana di kawasan Permas Jaya peluang pekerjaan yang ada amat terhad .Terdapat 5 daripada 20 responden telah mendapat peluang pekerjaan di bandar.

12

c) Bersara Selain daripada faktor di atas terdapat juga faktor seperti bersara mempengaruhi migrasi dalaman di kawasan Permas Jaya. Misalnya terdapat penduduk di kawasan kajian ini yang pernah berkhidmatan sebagai polis, tentera dan guru akhirnya pulang semua ke kampung halaman setelah tamat perkhidmatan (bersara). Misalnya ada yang pernah berkhidmat sebagai tentera di negeri Sarawak selama 20 tahun dan akhirnya pulang semula ke Permas Jaya dan berehat ataupun meneruskan perniagaan secara kecil-kecilan bagi mengisi masa lapang dan menampung hidup.Terdapat 4 daripada 20 responden telah kembali ke Permas Jaya apabila sudah tamat perkhidmatan.

d) Kemudahan asas Oleh kerana Permas Jaya merupakan kawasan tanah rancangan, kemudahan asas yang ada terhad seperti sekolah, masjid, air elektrik dan lain-lain. Demi mendapatkan keselesaan hidup maka mereka mengambil keputusan hidup untuk berpindah ke kawasan yang lebih maju dan selesa seperti berpindah bandar-bandar seperti Ipoh dan Kuala Lumpur. Hal ini kerana di kawasan yang dituju terdapat kemudahan yang lebih baik seperti jaringan pengangkutan yang cekap, hospital, kolej, pasaraya dan sebagainya.Terdapat 5 daripada 20 responden ke Permas Jaya atas faktor kemudahan asas.

e) Penerapan Unsur Patriotisme kita patut bersyukur kerana dilahirkan dan dibesarkan di negara malaysia yang aman dan damai di samping kestabilan ekonomi yang banyak memberi manfaat kepada kita semua.

13

Peta Mi

a 1: aktor yang mempangaruhi migrasi di kawasan kajian

Melanjutkan pelajaran di IPT dan kolej

Menikmati

Kemudahan Asas yang selesa

Faktor mempengaruhi migrasi dalaman di FELCRA Nasaruddin

Mencari peluang pekerjaan yang terjamin

Bersara

14

6.4 Kesan migrasi dalaman penduduk di kawasan kajianSecara umumnya terdapat dua kesan utama migrasi dalaman penduduk di kawasan kajian: a) Kesan positif a. Penduduk bertambah i. Migrasidalaman yang berlaku initelahmenyebabkanbilanganpenduduk di kampungsayatelahmeningkatwalau telahberhijrahkeluar. Inidiseimbangkanolehkemasukanpendudukdisebabkanolehfaktorgovernan, ikutkeluargadanperkahwinan. Walaubagaimana pun yang penduduk di pun terdapatpenduduk yang

kawasansayamasihstabildanmasihlagiadakawasan olehpenduduk. b. Taraf hidup meningkat

belumdihuni

i. Penduduk yang berhijrah ke bandar seperti Shah Alam untuk melanjutkan pelajaran akhirnya pulang semula ke tempat asal iaitu di Permas Jayadan memperolehi pekerjaan yang lebih selesa sebagai guru, jururawat dan sebagainya yang mana mempunyai pendapatan yang lebih tinggi dan selesa serta mempu memiliki rumah yang lebih selesa. c. Pasaran bertambah i. Dengan pertambahan penduduk di kawasan yang dituju, secara tidak langsung menyumbang kepada ekonomi iaitu pasaran bagi barangan siap semakin bertambah.

15

b) Kesan negatif a. Masalah pengangguran i. Migrasi dalaman memberi kesan negatif kepada kawasan yang dituju. Misalnya penghijrahan tenaga buruh tempatan dan warga asingseperti Nepal dan Bangladesh kePermas Jaya telah menyebabkan lambakkan tenaga buruh secara tidak langsung menyebabkan wujud persaingan pekerjaan dengan penduduk tempatan yang sengit dalam mendapatkan peluang pekerjaan. Dengan ini maka masalah pengangguran di kawasan kajian ini. b. Masalah sosial i. Ekoran daripada wujud masalah pengangguran di kawasan Permas Jaya ini, maka wujud masalah sosial seperti pecah rumah dan masalah penagihan dadah di kalangan penduduk tempatan di kawasan kajian. Hal ini kerana desakan hidup dan kos sara hidup yang sentiasa meningkat adalah tinggi di samping tiada pekerjaan. c. Komposisi penduduk berubah i. Kebanyakan mereka yang melakukan migrasi adalah terdiri daripada kaum lelaki dan belia yang berusia diantara 18 40 tahun. Dengan ini komposisi lelaki di kawasan kajian agak tidak stabil kerana penduduk perempuan dan orang tua lebih ramai manakala golongan belia yang aktif adalah sedikit keadaan ini secara tidak langsung menyebaban kadar kelahiran berkurang dan dalam jangka masa yang panjang. d. Nilai dan patriotisme i. Saya berasa bersyukur kerana kawasan kajian di Permas Jaya mempunyai peluang pekerjaan yang mencukupi serta taraf hidup penduduk yang selesa.

16

Peta Mi

a : Kesan migrasi dalaman di kawasan kajian

17

6.5 Cadangan mengatasi kesan migrasi dalaman penduduk di kawasan kajiana) Mewujudkan peluang pekerjaan Bagi mengatasi masalah pengangguran di kawasan Permas Jaya pihak berwajib boleh mewujudkan peluang pekerjaan di dalam perindustrian atau pun industri hiliran. Hal ini bertujuan mengelakkan golongan belia menganggur dan membazir masa. Antara peluang pekerjaan yang boleh diwujudkan adalah Seperti membuat kraftangan dan industri makanan ringan seperti kerepek dan juga kuih karas dan sebagainya. b) Rukun tetangga dan penguatkuasaan undang-undang Dalam membanteras masalah sosial pihak pengurusan Permas Jaya dengan kerjasama penduduk boleh mewujudkan Rukun Tetangga. Tujuan rukun tetangga ini diwujudkan bagi mengatasi masalah pecah rumah dan penagihan dadah di kalangan belia di kawasan kajian. Pada masa yang sama penduduk tempatan boleh bekerjasama dengan pihak berkuasa tempatan seperti polis dalam menguatkuasakan undang-undang dalam membanteras jenayah yang berlaku. c) Meningkatkan kemudahan kesihatan Oleh kerana ramai golongan belia telah berhijrah dan hanya golongan tua yang tinggal, bagi menjamin taraf kesihatan yang lebih baik, pihak berwajib boleh meningkatkan kesihatan penduduk dengan menyediakan kemudahan kesihatan seperti klinik kesihatan dan klinik desa. Dengan adanya kemudahan ini ia memudahkan proses medapatkan rawatan dengan lebih cepat. Dengan mewujudkan peluang pekerjaan di kawasan kajian juga dapat mengelakkan golongan belia yang aktif dari berhijrah sekali gus dapat menyeimbangkan komposisi penduduk di Permas Jaya.

18

d) Saya bangga sebagai rakyat Malaysia kerana dapat tinggal di negara yang aman dan harmoni di samping pemimpin yang peka dengan masalah rakyat.

Peta Minda3:Cadangan mengatasi kesan migrasi dalaman Penduduk kawasan kajian.

Cadangan mengatasi kesan migrasi dalaman

19

Wu udkan peluang peker aan

Wu udkan rukun tetangga dan kuatkuasa undangundang

eningkatkan kemudahan kesihatan

7.0 Rumusan

Rumusan yang dapat saya katakan di sini ialah terdapat dua jenis migrasi dalaman yang ada di Permas Jaya iaitu migrasi dalaman luar bandar ke bandar dan migrasi bandar ke luar bandar. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi migrasi dalaman yang wujud di kawasan kajian antaranya ialah melanjutkan pelajarandi IPT di bandar-bandar, mencari peluang pekerjaan di sektor industri, bersara selepas berkhidmat dalam sektor kerajaan dan swasta dan mendapatkan kemudahan asas yang selesa seperti rumah teres dan pengangkutan yang cekap. Selain daripada faktor terdapat juga kesan positif dan kesan negatif juga turut wujud antaranya ialah wujud pertambahan penduduk, taraf hidup

penduduk meningkat, pasaran bertambah, komposisi penduduk berubah, masalah sosial dan juga masalah pengangguran. Seterusnya di dalam kajian ini juga saya mencadangkan langkah mengurangkan masalah migrasi dalaman seperti mewujudkan peluang pekerjaan, wujudkan rukun tetangga dan kuatkuasa undang-undang dan meningkatkan kemudahan kesihatan. Setelah melihat kajian ini dengan rasional saya berbangga kerana dapat tinggal di Malaysia yang stabil dari segi politik, pembangunan yang pesat dan mempunyai kepelbagaian ekonomi yang subur sekaligus menjadikan malaysia sebuah negara yang terkenal di mata dunia.

20

LAMPIRAN

21

22

23

SOALAN TEMU BUAL

24

Kajian tentang Migrasi Dalaman Penduduk Di Permas Jaya, Daerah Johor Bahru, Johor

Nama : Mohd Azni Bin Mohd Azmil

1. Saudara berasal dari mana? Saya Berasal Dari Johor Bahru. 2. Berapa lama saudara tinggal di kawasan ini ? Sudah 4 tahun 3. Apakah sektor pekerjaan yang saudara ceburi ? Polis 4. Berapakah jumlah ahli keluarga yang telah berhijrah ? Dua ahli keluarga. 5. Pada pendapat saudara, apakah faktor yang menyebabkan berlakunya migrasi dalaman di kawasan ini ? Faktor pekerjaan.

25

Nama : Firdaus Bin Rahmat

1. Saudara berasal dari mana? Saya Berasal Dari Perak. 2. Berapa lama saudara tinggal di kawasan ini ? Sudah 1 tahun. 3. Apakah sektor pekerjaan yang saudara ceburi ? Bersara. 4. Berapakah jumlah ahli keluarga yang telah berhijrah ? Tiga ahli keluarga. 5. Pada pendapat saudara, apakah faktor yang menyebabkan berlakunya migrasi dalaman di kawasan ini ? Faktor ekonomi.

26

Nama : Amrinuddin Bin Azman

1. Saudara berasal dari mana? Saya Berasal Dari Kedah. 2. Berapa lama saudara tinggal di kawasan ini ? Sudah 6 tahun. 3. Apakah sektor pekerjaan yang saudara ceburi ? Guru. 4. Berapakah jumlah ahli keluarga yang telah berhijrah ? Lima ahli keluarga. 5. Pada pendapat saudara, apakah faktor yang menyebabkan berlakunya migrasi dalaman di kawasan ini ? Faktor sosial.

27

BORANG SOAL SELIDIK

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49