Click here to load reader

AMENDAMENTELE 488 - · PDF file AM\895049RO.doc PE483.852v01-00 RO Unită în diversitate RO PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014 Comisia pentru afaceri economice și monetare 2011/0202(COD)

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of AMENDAMENTELE 488 - · PDF file AM\895049RO.doc PE483.852v01-00 RO Unită în diversitate...

 • AM\895049RO.doc PE483.852v01-00

  RO Unită în diversitate RO

  PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

  Comisia pentru afaceri economice și monetare

  2011/0202(COD)

  8.3.2012

  AMENDAMENTELE 488 - 813

  Proiect de raport Othmar Karas (PE478.506v01-00)

  Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și societățile de investiții

  Propunere de regulament (COM(2011)0452 – C7-0417/2011 – 2011/0202(COD))

 • PE483.852v01-00 2/190 AM\895049RO.doc

  RO

  AM_Com_LegReport

 • AM\895049RO.doc 3/190 PE483.852v01-00

  RO

  Amendamentul 488 Philippe Lamberts în numele Grupului Verts/ALE

  Propunere de regulament Articolul 49 – alineatul 1 – litera n

  Textul propus de Comisie Amendamentul

  (n) dispozițiile care reglementează instrumentele impun ca valoarea principalului instrumentelor să fie amortizată sau ca instrumentele să fie convertite în instrumente de capital comun de rangul 1 în momentul în care survine un eveniment declanșator;

  (n) dispozițiile care reglementează instrumentele impun ca valoarea principalului instrumentelor să fie amortizată sau ca instrumentele să fie convertite în instrumente de capital comun de rangul 1 în momentul în care survine un eveniment declanșator și înainte de acordarea către instituția respectivă a oricărui ajutor de stat, în sensul definiției din jurisprudența întemeiată pe articolul 107 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

  Or. en

  Justificare

  Existența unui declanșator automat pentru conversia instrumentelor de capital suplimentar de rangul 1 în instrumente de capital comun de rangul 1 nu schimbă economia politică a intervenției de stat în favoarea anumitor clase de investitori. Prin urmare, este de importanță crucială să se introducă norme juridice care să garanteze că este necesar să activeze clauzele de conversie înainte de a se folosi chiar și un euro din banii contribuabililor.

  Amendamentul 489 Bendt Bendtsen, Anne E. Jensen, Krišjānis Kariņš

  Propunere de regulament Articolul 49 – alineatul 1 – litera n

  Textul propus de Comisie Amendamentul

  (n) dispozițiile care reglementează instrumentele impun ca valoarea principalului instrumentelor să fie amortizată sau ca instrumentele să fie convertite în instrumente de capital comun

  (n) dispozițiile care reglementează instrumentele impun ca valoarea principalului instrumentelor, cu excepția dispozițiilor de la articolul 51 litera (c) punctul (i) de mai jos, să fie amortizată

 • PE483.852v01-00 4/190 AM\895049RO.doc

  RO

  de rangul 1 în momentul în care survine un eveniment declanșator;

  temporar sau ca instrumentele să fie convertite în instrumente de capital comun de rangul 1 în momentul în care survine un eveniment declanșator;

  Or. en

  Amendamentul 490 Leonardo Domenici

  Propunere de regulament Articolul 49 – alineatul 1 – litera n

  Textul propus de Comisie Amendamentul

  (n) dispozițiile care reglementează instrumentele impun ca valoarea principalului instrumentelor să fie amortizată sau ca instrumentele să fie convertite în instrumente de capital comun de rangul 1 în momentul în care survine un eveniment declanșator;

  (n) dispozițiile care reglementează instrumentele impun ca valoarea principalului instrumentelor, cu excepția dispozițiilor de la articolul 51 litera (c) punctul (i) de mai jos, să fie amortizată temporar sau ca instrumentele să fie convertite în instrumente de capital comun de rangul 1 în momentul în care survine un eveniment declanșator;

  Or. en

  Amendamentul 491 Herbert Dorfmann

  Propunere de regulament Articolul 49 – alineatul 1 – litera n

  Textul propus de Comisie Amendamentul

  (n) dispozițiile care reglementează instrumentele impun ca valoarea principalului instrumentelor să fie amortizată sau ca instrumentele să fie convertite în instrumente de capital comun de rangul 1 în momentul în care survine un eveniment declanșator;

  (n) dispozițiile care reglementează instrumentele impun ca valoarea principalului instrumentelor să fie amortizată permanent sau temporar sau ca instrumentele să fie convertite în instrumente de capital comun de rangul 1 în momentul în care survine un eveniment declanșator;

 • AM\895049RO.doc 5/190 PE483.852v01-00

  RO

  Or. en

  Amendamentul 492 Vicky Ford

  Propunere de regulament Articolul 49 – alineatul 1 – litera –pa (nouă)

  Textul propus de Comisie Amendamentul

  (pa) dispozițiile care reglementează instrumentele impun ca valoarea principalului instrumentelor suplimentare de rangul 1 să fie ori redusă permanent la zero, ori convertită în instrumente de capital comun de rangul 1 ca urmare a unei decizii în acest sens a autorității competente în temeiul articolului 51a alineatul (1), cu excepția cazului în care în statul membru în care instituția își are sediul sau în care este autorizată este în vigoare un regim juridic care ar impune o amortizare sau conversie echivalentă, iar statul membru respectiv nu a solicitat instituției să includă dispoziții similare în instrumentele sale de capital de reglementare.

  Or. en

  Justificare

  Considerentul 27 enunță că „toate instrumentele suplimentare de rangul 1 și instrumentele de rangul 2 ale unei instituții trebuie să fie deduse integral și permanent sau convertite integral în capital comun de rangul 1 în momentul în care instituția devine neviabilă.” Prezentul amendament, împreună cu cel care introduce noul articol 51a, reflectă faptul că momentul în care instituția devine neviabilă este determinat de autorități în baza unui raționament atât calitativ, cât și calitativ.

  Amendamentul 493 Bendt Bendtsen, Anne E. Jensen, Krišjānis Kariņš

  Propunere de regulament Articolul 49 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera b

 • PE483.852v01-00 6/190 AM\895049RO.doc

  RO

  Textul propus de Comisie Amendamentul

  (b) natura amortizării valorii principalului; (b) natura amortizării permanente sau temporare a valorii principalului;

  Or. en

  Amendamentul 494 Leonardo Domenici, Gianni Pittella

  Propunere de regulament Articolul 49 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera b

  Textul propus de Comisie Amendamentul

  (b) natura amortizării valorii principalului; (b) natura amortizării permanente și temporare a valorii principalului;

  Or. en

  Amendamentul 495 Herbert Dorfmann

  Propunere de regulament Articolul 49 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera b

  Textul propus de Comisie Amendamentul

  (b) natura amortizării valorii principalului; (b) natura amortizării valorii principalului; natura oricărei amortizări a valorii principalului unui instrument suplimentar de rangul 1 ca urmare a unei amortizări temporare a valorii principalului său;

  Or. en

  Amendamentul 496 Herbert Dorfmann

 • AM\895049RO.doc 7/190 PE483.852v01-00

  RO

  Propunere de regulament Articolul 49 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera c - punctul ii

  Textul propus de Comisie Amendamentul

  (ii) a notifica autoritatea competentă și deținătorii instrumentului că a survenit un eveniment declanșator și că valoarea principalului instrumentului va fi amortizată sau instrumentul va fi convertit într-un instrument de capital comun de rangul 1, după caz, în conformitate cu dispozițiile care reglementează instrumentul;

  eliminat

  Or. en

  Amendamentul 497 Herbert Dorfmann

  Propunere de regulament Articolul 49 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera c – punctul iii

  Textul propus de Comisie Amendamentul

  (iii) a amortiza valoarea principalului instrumentului sau a-l transforma într-un instrument de capital comun de rangul 1, după caz;

  (iii) majorarea valorii principalului unui instrument suplimentar de rangul 1 ca urmare a unei amortizări temporare a valorii principalului său;

  Or. en

  Amendamentul 498 Vicky Ford

  Propunere de regulament Articolul 50 – alineatul 1 – litera b

  Textul propus de Comisie Amendamentul

  (b) obligația de a anula plata distribuirilor asociate instrumentelor de capital comun de rangul 1, instrumentelor suplimentare

  eliminat

 • PE483.852v01-00 8/190 AM\895049RO.doc

  RO

  de rangul 1 sau instrumentelor de rangul 2 în cazul în care nu se efectuează distribuiri asociate respectivelor instrumente suplimentare de rangul 1;

  Or. en

  Amendamentul 499 Sharon Bowles

  Propunere de regulament Articolul 50 – alineatul 1 – litera b

  Textul propus de Comisie Amendamentul

  (b) obligația de a anula plata distribuirilor asociate instrumentelor de capital comun de rangul 1, instrumentelor suplimentare de rangul 1 sau instrumentelor de rangul 2 în cazul în care nu se efectuează distribuiri asociate respectivelor instrumente suplimentare de rangul 1;

  (b) obligația de a anula plata distribuirilor asociate instrumentelor de capital comun de rangul 1, instrumentelor suplimentare de rangul 1 sau instrumentelor de rangul 2 în cazul în care nu se efectuează distribuiri asociate respectivelor instrumente suplimentare de rangul 1 dacă această obligație:

Search related