Click here to load reader

AM\1168945RO.docx PE629.777v02-00 RO Unită în diversitate RO Parlamentul European 2014-2019 Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor 2018/0231(COD) 13.11.201

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of AM\1168945RO.docx PE629.777v02-00 RO Unită în diversitate RO Parlamentul European 2014-2019...

 • AM\1168945RO.docx PE629.777v02-00

  RO Unită în diversitate RO

  Parlamentul European 2014-2019

  Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor

  2018/0231(COD)

  13.11.2018

  AMENDAMENTELE 43 - 277

  Proiect de raport Nicola Danti (PE628.465v01-00)

  Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului privind piața unică, competitivitatea întreprinderilor, inclusiv a întreprinderilor mici și mijlocii, și statisticile europene și de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 99/2013, (UE) nr. 1287/2013, (UE) nr. 254/2014, (UE) nr. 258/2014, (UE) nr. 652/2014 și (UE) 2017/826

  Propunere de regulament (COM(2018)0441 – C8-0254/2018 – 2018/0231(COD))

 • PE629.777v02-00 2/164 AM\1168945RO.docx

  RO

  AM_Com_LegReport

 • AM\1168945RO.docx 3/164 PE629.777v02-00

  RO

  Amendamentul 43 Richard Sulík

  Propunere de regulament –

  Propunere de respingere

  Parlamentul European respinge [propunerea Comisiei].

  Or. sk

  Amendamentul 44 Dennis de Jong, Jiří Maštálka, Martin Schirdewan

  Propunere de regulament Considerentul 1

  Textul propus de Comisie Amendamentul

  (1) Piața internă reprezintă un element de bază al Uniunii. Încă de la începuturile sale, aceasta s-a dovedit a fi un factor cu o contribuție majoră pentru creștere, competitivitate și ocuparea forței de muncă. Ea a creat oportunități noi și economii de scară pentru întreprinderile europene, în special pentru microîntreprinderi și întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) și a consolidat competitivitatea economică a acestora. Piața internă a contribuit la crearea de locuri de muncă și a oferit consumatorilor mai multe opțiuni la prețuri mai mici. Aceasta este în continuare un factor determinant pentru edificarea unei economii mai puternice, mai echilibrate și mai echitabile. Ea reprezintă una dintre realizările majore ale Uniunii și cel mai bun atu al acesteia într-o lume din ce în ce mai globalizată.

  (1) Piața internă reprezintă un element de bază al Uniunii. Încă de la începuturile sale, aceasta s-a dovedit a fi un factor cu o contribuție majoră pentru creștere, competitivitate și ocuparea forței de muncă. Ea a creat oportunități noi și economii de scară pentru întreprinderile europene, în special pentru microîntreprinderi și întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) și a consolidat competitivitatea economică a acestora. Piața internă a contribuit la crearea de locuri de muncă și a oferit consumatorilor mai multe opțiuni la prețuri mai mici. Aceasta este în continuare un factor determinant pentru edificarea unei economii mai puternice, chiar dacă beneficiile sale ar trebui să fie repartizate într-un mod mai uniform întrucât nu toți cetățenii, în special lucrătorii, s-au bucurat de acestea în mod similar. Ea reprezintă una dintre realizările majore ale Uniunii într-o lume din ce în ce mai globalizată.

 • PE629.777v02-00 4/164 AM\1168945RO.docx

  RO

  Or. en

  Amendamentul 45 Igor Šoltes

  Propunere de regulament Considerentul 1

  Textul propus de Comisie Amendamentul

  (1) Piața internă reprezintă un element de bază al Uniunii. Încă de la începuturile sale, aceasta s-a dovedit a fi un factor cu o contribuție majoră pentru creștere, competitivitate și ocuparea forței de muncă. Ea a creat oportunități noi și economii de scară pentru întreprinderile europene, în special pentru microîntreprinderi și întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) și a consolidat competitivitatea economică a acestora. Piața internă a contribuit la crearea de locuri de muncă și a oferit consumatorilor mai multe opțiuni la prețuri mai mici. Aceasta este în continuare un factor determinant pentru edificarea unei economii mai puternice, mai echilibrate și mai echitabile. Ea reprezintă una dintre realizările majore ale Uniunii și cel mai bun atu al acesteia într-o lume din ce în ce mai globalizată.

  (1) Piața internă reprezintă un element de bază al Uniunii. Încă de la începuturile sale, aceasta s-a dovedit a fi un factor cu o contribuție majoră pentru dezvoltarea economică și prosperitate, competitivitate și ocuparea forței de muncă. Ea a creat oportunități noi și economii de scară pentru întreprinderile europene, în special pentru microîntreprinderi și întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) și a consolidat competitivitatea economică a acestora. Piața internă a contribuit la crearea de locuri de muncă și a oferit consumatorilor o mai mare diversitate în ceea ce privește produsele și serviciile furnizate. Aceasta este în continuare un factor determinant pentru edificarea unei economii mai puternice, mai echilibrate și mai echitabile. Ea reprezintă una dintre realizările majore ale Uniunii și cel mai bun atu al acesteia într-o lume din ce în ce mai globalizată și un element esențial în realizarea transformării într-o economie durabilă, eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor și din punct de vedere energetic, cu zero emisii de carbon, pentru a răspunde presiunii tot mai mari exercitate de schimbările climatice și de utilizarea excesivă a resurselor naturale.

  Or. en

  Amendamentul 46 Richard Sulík

 • AM\1168945RO.docx 5/164 PE629.777v02-00

  RO

  Propunere de regulament Considerentul 1

  Textul propus de Comisie Amendamentul

  (1) Piața internă reprezintă un element de bază al Uniunii. Încă de la începuturile sale, aceasta s-a dovedit a fi un factor cu o contribuție majoră pentru creștere, competitivitate și ocuparea forței de muncă. Ea a creat oportunități noi și economii de scară pentru întreprinderile europene, în special pentru microîntreprinderi și întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) și a consolidat competitivitatea economică a acestora. Piața internă a contribuit la crearea de locuri de muncă și a oferit consumatorilor mai multe opțiuni la prețuri mai mici. Aceasta este în continuare un factor determinant pentru edificarea unei economii mai puternice, mai echilibrate și mai echitabile. Ea reprezintă una dintre realizările majore ale Uniunii și cel mai bun atu al acesteia într-o lume din ce în ce mai globalizată.

  (1) Piața internă reprezintă un element de bază al Uniunii. Încă de la începuturile sale, aceasta s-a dovedit a fi un factor cu o contribuție majoră pentru creștere, competitivitate și ocuparea forței de muncă. Ea a creat oportunități noi și economii de scară pentru întreprinderile europene, în special pentru microîntreprinderi și întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) și a consolidat competitivitatea economică a acestora. Piața internă a contribuit la crearea de locuri de muncă și a oferit consumatorilor mai multe opțiuni la prețuri mai mici. Aceasta este în continuare un factor determinant pentru edificarea unei piețe mai integrate și mai eficiente. Ea reprezintă una dintre realizările majore ale Uniunii și cel mai bun atu al acesteia într-o lume din ce în ce mai globalizată.

  Or. sk

  Amendamentul 47 Jasenko Selimovic

  Propunere de regulament Considerentul 2

  Textul propus de Comisie Amendamentul

  (2) Piața internă trebuie să se adapteze permanent unui mediu aflat în schimbare rapidă, caracterizat de revoluția digitală și de globalizare. Noua eră de inovare digitală continuă să ofere oportunități pentru întreprinderi și persoane fizice, creează produse și modele de afaceri noi însă, în același timp, reprezintă o provocare din punctul de vedere al reglementării și al asigurării aplicării

  (2) Piața internă trebuie să se adapteze permanent unui mediu aflat în schimbare rapidă, caracterizat de revoluția digitală și de globalizare, întrucât universul digital este prin definiție un mediu schimbător, în care este necesar ca politicile să se adapteze la circumstanțe care evoluează rapid. Integrarea de noi tehnologii poate avea beneficii mari pentru economie și viețile noastre zilnice, precum produse și

 • PE629.777v02-00 6/164 AM\1168945RO.docx

  RO

  legislației. modele de afaceri noi. Totuși, este esențial ca acestea să se bazeze pe un set de norme, pentru a oferi încredere consumatorilor și întreprinderilor deopotrivă. Cu toate acestea, doar un set comun de norme nu este suficient. Este necesară, de asemenea, asigurarea unei aplicări mai rapide, mai active și mai consecvente a normelor UE, inclusiv în sfera online. Adoptarea normelor reprezintă doar un prim pas; garantarea că acestea funcționează este la fel de importantă. Aceasta este în definitiv o chestiune de încredere a cetățenilor Uniunii în capacitatea acesteia de a-și atinge obiectivele fixate, precum și în capacitatea sa de a crea locuri de muncă și creștere economică, protejând în același timp interesul public.

  Or. en

  Amendamentul 48 Igor Šoltes

  Propunere de regulament Considerentul 2

  Textul propus de Comisie Amendamentul

  (2) Piața internă trebuie să se adapteze permanent unui mediu aflat în schimbare rapidă, caracterizat de revoluția digitală și de globalizare. Noua eră de inovare digitală continuă să ofere oportunități pentru întreprinderi și persoane fizice, creează produse și modele de afaceri noi însă, în același timp, reprezintă o provocare d