Click here to load reader

AVIZ - fileAD\1017500RO.doc PE521.493v03-00 RO Unită în diversitate RO PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 -2014 Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of AVIZ - fileAD\1017500RO.doc PE521.493v03-00 RO Unită în diversitate RO PARLAMENTUL EUROPEAN...

 • AD\1017500RO.doc PE521.493v03-00

  RO Unită în diversitate RO

  PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

  Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

  2013/0136(COD)

  30.1.2014

  AVIZ

  al Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

  destinat Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală

  referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind sănătatea animalelor (COM(2013)0260 – C7-0124/2013 – 2013/0136(COD))

  Raportoare pentru aviz: Kartika Tamara Liotard

 • PE521.493v03-00 2/138 AD\1017500RO.doc

  RO

  PA_Legam

 • AD\1017500RO.doc 3/138 PE521.493v03-00

  RO

  JUSTIFICARE SUCCINTĂ

  În opinia raportoarei, Regulamentul privind sănătatea animalelor va stabili modul în care va fi abordată în viitor protecția sănătății animalelor. Din punct de vedere tehnic, prezentul regulament ar trebui să vizeze coordonarea și simplificarea legislației existente în materie de sănătate a animalelor, pentru a reduce complexitatea și pentru a asigura punerea în aplicare corectă a legislației menționate. În ceea ce privește fondul problemei, prezentul regulament ar trebui să aibă drept principal obiectiv prevenirea și, în cel mai rău caz, controlul bolilor care afectează sănătatea animalelor și sănătatea umană.

  Domeniul de aplicare al regulamentului ar trebui să concorde cu spiritul devizei „Prevenirea este mai eficientă decât vindecarea” și al abordării bazate pe principiul „O singură sănătate”, care este consacrată în Strategia Uniunii Europene în materie de sănătate animală (2007- 2013). Studiile au demonstrat că există o legătură evidentă între sănătatea animalelor și bunăstarea acestora, precum și o legătură evidentă între bolile animalelor și practicile agricole de reproducere, creștere și transport al animalelor.

  Actualele sisteme de creștere intensivă și actualele practici în materie de transport, care limitează mișcările naturale ale animalelor, agravează stresul și cresc necesitatea antibioticelor, oferă, din păcate, condițiile ideale pentru înmulțirea agenților patogeni. Aceste condiții constituie factori care riscă să pericliteze sănătatea animalelor și, în consecință, sănătatea umană. În plus, unele metode de reproducere precum clonarea sau modificarea genomului animalelor au avut efecte negative asupra sănătății animalelor, precum malformații ale rinichilor și creierului și deficiențe ale sistemului imunitar. În acest mod, apar factori de risc necunoscuți care pot cauza apariția unui focar de boală și/sau un transfer al bolii respective la om.

  Raportoarea consideră că punctul de pornire ar trebui să-l constituie o strategie de prevenire care, analizând cauzele problemelor și ținând seama de principiul precauției, să încerce să elimine factorii de risc care creează problemele ce afectează sănătatea animalelor. Anual, la nivel mondial, se nasc, cresc și se sacrifică peste 64 de miliarde de animale destinate producției alimentare. Există o corelație importantă între creșterea animalelor, comerțul cu animale și comerțul cu specii sălbatice. Prin urmare, legislația Uniunii Europene în materie de sănătate a animalelor ar trebui, în primul rând, să stabilească modul în care apar și pot fi prevenite și controlate focarele de boli și modul în care se poate valorifica experiența dobândită în urma măsurilor de control al bolilor adoptate anterior (gripa aviară, febra aftoasă, gripa porcină, ESB etc.). În opinia raportoarei pentru aviz, doar în ultimă instanță ar trebui să se recurgă la sacrificarea în masă a animalelor.

  Din 1980 și până în prezent, au apărut peste 35 de boli infecțioase și au fost descoperiți 87 de agenți patogeni care au provenit de la animale și au fost transmiși la om, generând costuri economice considerabile. Toate acestea ar fi putut fi evitate.

  Animalele domestice și speciile sălbatice fac parte din ecosistem și interacționează între ele. Maltratarea lor, indiferent sub ce formă, de la metodele inumane de reproducere la relocarea forțată din motive comerciale, are un impact de mediu asupra echilibrului ecosistemului. În acest mod, se creează condiții favorabile apariției bolilor, condiții care trebuie corectate prin

 • PE521.493v03-00 4/138 AD\1017500RO.doc

  RO

  măsuri ce pot dăuna biodiversității și echilibrului ecosistemului. Raportoarea pentru aviz, care a lucrat anterior în acest domeniu pentru Ministerul Agriculturii al Țărilor de Jos, își aduce cât se poate de bine aminte de enormul impact asupra mediului și a societății pe care l-a avut sacrificarea în masă și, ulterior, eliminarea cadavrelor animalelor pe toată durata epidemiilor de gripă aviară, febră aftoasă și gripă porcină. Contaminarea pânzelor de ape subterane și norii mari de funingine formați de pe ruguri au repercusiuni importante, care, în numeroase cazuri, nu sunt luate în considerare de factorii de decizie politică.

  Creșterea nivelului de bunăstare al animalelor nu trebuie să penalizeze într-o măsură importantă randamentul întreprinderilor. Actuala creștere explozivă a agriculturii ecologice și inițiativele întreprinse de statele membre, cum ar fi, de exemplu, marca „Beter Leven” aplicată pe carnea de vită, de porc, de pasăre și pe ouă în Țările de Jos, au demonstrat că, în rândurile consumatorilor, există o cerere în favoarea unor standarde mai ridicate de bunăstare a animalelor, care presupun creșterea calității produselor alimentare și îmbunătățirea siguranței acestora. O contribuție pozitivă în acest sens ar putea fi adusă prin creșterea nivelului de claritate al informațiilor oferite consumatorilor cu privire la bunăstarea animalelor.

  În cele din urmă, trebuie abordate anumite aspecte de ordin mai degrabă procedural. În primul rând, importantă este existența unui cadru coordonat în materie de sănătate a animalelor. Este totuși important și ca statele membre să poată adopta măsuri suplimentare conforme cu această legislație, măsuri care, în plus, să depășească sfera dispozițiilor sale atunci când acest demers este necesar pentru a se reacționa cu rapiditate la o criză.

  În al doilea rând, raportoarea își exprimă îngrijorarea în legătură cu propunerea Comisiei de abrogare a două instrumente juridice referitoare la circulația animalelor de companie în scopuri necomerciale și la identificarea electronică a bovinelor și etichetarea cărnii de vită și mânzat, care au fost adoptate recent de către colegiuitori sau sunt examinate în prezent în cadrul procedurii de codecizie. Acest comportament din partea Comisiei nu favorizează securitatea juridică și nu ar trebui încurajat în continuare.

  În ultimul rând, deși există o importantă interdependență între sănătatea animalelor și bunăstarea acestora, raportoarea pentru aviz nu ar dori să excludă un eventual rezultat sub forma unei viitoare propuneri privind bunăstarea animalelor.

 • AD\1017500RO.doc 5/138 PE521.493v03-00

  RO

  AMENDAMENTE

  Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară recomandă Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

  Amendamentul 1

  Propunere de regulament Referirea 1

  Textul propus de Comisie Amendamentul

  având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 43 alineatul (2), articolul 114 alineatul (3) și articolul 168 alineatul (4) litera (b),

  având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 13, articolul 43 alineatul (2), articolul 114 alineatul (3) și articolul 168 alineatul (4) litera (b),

  Justificare

  Articolul 13 prevede că: „La elaborarea și punerea în aplicare a politicii Uniunii în domeniul agriculturii, pescuitului, transporturilor, pieței interne, cercetării și dezvoltării tehnologice și al spațiului, Uniunea și statele membre țin seama de toate cerințele bunăstării animalelor ca ființe sensibile și respectă actele cu putere de lege și normele administrative, precum și obiceiurile statelor membre în privința riturilor religioase, a tradițiilor culturale și a patrimoniilor regionale.”

  Amendamentul 2

  Propunere de regulament Considerentul 1

  Textul propus de Comisie Amendamentul

  (1) Impactul bolilor transmisibile ale animalelor și al măsurilor necesare pentru păstrarea sub control a acestor boli poate fi devastator pentru animalele individuale, pentru populațiile de animale, pentru deținătorii de animale și pentru întreaga economie.

  (1) Impactul bolilor transmisibile ale animalelor și al măsurilor necesare pentru păstrarea sub control a acestor boli poate fi devastator pentru animalele individuale, pentru populațiile de animale, pentru deținătorii de animale pentru public și pentru întreaga economie în unele regiuni și țări.

 • PE521.493v03-00 6/138 AD\1017500RO.doc

  RO

  Amendamentul 3

  Propunere de regulament Considerentul 2

  Textul propus de Comisie Amendamentul

  (2) După cum au arătat experiențele recente, bolile transmisibile ale animalelor pot avea, de asemenea, un impact semnificativ asupra sănătății publice, ca de exemplu în cazul gripei aviar