Analiza Procene Rizika u Grafickom Preduzecu i Studija Slucaja

Embed Size (px)

Text of Analiza Procene Rizika u Grafickom Preduzecu i Studija Slucaja

 • 8/10/2019 Analiza Procene Rizika u Grafickom Preduzecu i Studija Slucaja

  1/25

  :

  M::

  ! "#$%&!'%& (!)*%!+"#, -./0.

 • 8/10/2019 Analiza Procene Rizika u Grafickom Preduzecu i Studija Slucaja

  2/25

  K !" #$#

  1020*3+*

  1.

  , .!........................................................................................................................"

  %#%#&' ........................................................................................................................................."

  %#(#)** ................................................................................................................................"

  %#+# ###############################################################################################################################,

  %#,# * ###################################################################################################################################,

  %#-# * .* / ) * 00!" #$# #############################################-

  #. $% ...................................................................................................................................&

  ". $ ............................................................................................................................'

  (. $) ..............................................................................................................*

  +. - %..........................................................................................1/

  &. ..................................................................................1/

  0. %2) .............................................................................................................11

  '. 3 .......................................................................................................................11

  *. %) %4%) -

  ................................................................................................................................................... 1"

  1/. -...............................................................1(

  %1#%# * 2 *#############################################################################################################%,

  %1#(# $################################################################################################################################%,

  %1#+# 340 4'5 67" *8###########################################################%-

  11. $ ................................................................................................................................1'

  1#. 5%4%) )), )) %) .................. ##

  %(#%# ' ################################################################################################################((

  %(#(# ##############################################################################################################((

  %(#+# * #########################################################################(+

  1". 62..........................................................................................................................................#(

  1(. 7 .......................................................................................................................................#+

  2

 • 8/10/2019 Analiza Procene Rizika u Grafickom Preduzecu i Studija Slucaja

  3/25

  K !" #$#

  ..

  ,

  , .

  , , .

  ! " # $ .., , , %, , , , , & , , .

  $ '() .

  KA

  3

 • 8/10/2019 Analiza Procene Rizika u Grafickom Preduzecu i Studija Slucaja

  4/25

  K !" #$#

  *+ '.. (- (/ 0 12 34 1 ' - .

  # 567 8 96:;& ( 0 1 % ?@ 8 ?A B8@6 .

  , # , , # .

  C

  >

  D,

  E

  >

  F G567 ?A

 • 8/10/2019 Analiza Procene Rizika u Grafickom Preduzecu i Studija Slucaja

  5/25

  K !" #$#

  G&HE

  G HE

  G HE

  , .

  K

  !"# $#%&'"#

  o I

  o $

  o J

  o K

  o >

  !(!)# *+%',#%#

  o >

  o 6

  o

  o >

  o D 2(

  o LMI

  o ;

  o o 6

  o ;

  o

  o *

  o :

  o L

  o N

  o D

  o O

  !-#'$# # $'+$# !(!)#/#

  o D %

  o I >

  o L &L

  o &

  o P F :

  o K O F $

  o ! F *

  +01#*! '"#!

  5

 • 8/10/2019 Analiza Procene Rizika u Grafickom Preduzecu i Studija Slucaja

  6/25

  K !" #$#

  o

  o *

  o N>

  o >

  o D

  # $ & , % .

  #

  .

  % .

  C M 2344 )2Q2., 567489 )22R., :;3?@:BC?DB )2//., G H. >

  S! .

  > M .

  C M , %

 • 8/10/2019 Analiza Procene Rizika u Grafickom Preduzecu i Studija Slucaja

  7/25

  K !" #$#

  R.8.H.A.2 ((., =D?@ DQ TEBD? : AJXBGDB? (R..

  > .

  C M G&%H 4A;K )22'.,

  AYB )22'., .

  C M T?GDFO=L P U (1..> .

  C >% & Z76W8 : A2 )( WX, ()., 76W34 )( WX, )2/..

  I Y.J.L . ()F)QRZ(.

  C # $ .

  ,

  . Y .

  L # $ .(R'Q (/.)).(Q..

  [ .D GH.

  G H , \ .. L

  7

 • 8/10/2019 Analiza Procene Rizika u Grafickom Preduzecu i Studija Slucaja

  8/25

  K !" #$#

  & G H .

  $ . > 2 &

  ) .

  D ! "# $ .. [

  \. ]. ^_ ^ ^

  (.). >% (.(. M (.1. $ (.'. D(.-. "

  `. 1.). "1.(. ]

  U. a. b. c

  Q.). M Q.(. M Q.1. M

  d. R.). J

  e. f. gc \h. c

  ).).M %).(.M %

  \\.

  C %[

  &

  8

 • 8/10/2019 Analiza Procene Rizika u Grafickom Preduzecu i Studija Slucaja

  9/25

  K !" #$#

  &

  %

  c

  1+i#*' ,1!(jk!l! 'm,+#n+ &+m,+1#n+ '10+ +.(.

  j,+ 01'n k+,'%$!#oU]\

  &1j&j1+ k+,'%$!#o ,' %&1j*'n%,1!m#

  >>

  "I ea

  "I f\>>> \baI" `hI#> \fI> `\

  &1j&j1+ ,' ,'$j ]dh% \a\

  &1j&j1+ ,' %&+1'% 1 . Ua 1 - . ]`] - . \UU

  +(' "1!m!

  he : \b

  hd : \a\a : ]`]` : hd

  9

 • 8/10/2019 Analiza Procene Rizika u Grafickom Preduzecu i Studija Slucaja

  10/25

  K !" #$#

  ^

  I , .S % ^ , , , , ,

  , , , . C ^ _, , , ... S % .

  C % ^

  ). #/+ P , , , . .

  (. '%$'"+p! ,1!(jk!l+ P , % % .

  1. m'"#+ ,1!(jk!l+ P % ^ , , _, , , , ...

  ^

  ` % . C .

  L , .

  > % , % .

  &!1#

  S G .H G , H.

  %&!1# G , H

  G , ,

  H.

  C , % .

  10

 • 8/10/2019 Analiza Procene Rizika u Grafickom Preduzecu i Studija Slucaja

  11/25

  K !" #$#

  [ ^). S&^ %, , .(. ^ , %, .1. L ^ , , .'. J& ^ , , , ,

  .-. & ^ K , ...Q. S ^ %, , %,...

  > , , . .

  gc

  >

  . > ^). C F

  .(. K .

  ` % G. %H.

  1. Y F .'. K .

  F , G, , , %H.

  F S

  G , , , F , .H.

  F > , . L %. ^ , , , , ...

  F , ,

  .

  11

 • 8/10/2019 Analiza Procene Rizika u Grafickom Preduzecu i Studija Slucaja

  12/25

  K !" #$#

  K F

  L ^

  12

 • 8/10/2019 Analiza Procene Rizika u Grafickom Preduzecu i Studija Slucaja

  13/25

  K !" #$#

  c qc

  ! a# $b , .

  ^!m#n%! r&!&'%

  D . M %. .

  j+

  /- cI.D

  .

  !o+#*! ',+%'%

  G %H, % defg\h e+hifjfk, Il .

  '"1!(! + 1+(j

  M ).).(-. , .

  .

  .

  J )/.Q.(R. M .

  .

  ,+%'%& '( ,'s+1+

  C G, .H .

  > % .

  13

 • 8/10/2019 Analiza Procene Rizika u Grafickom Preduzecu i Studija Slucaja

  14/25

  K !" #$#

  :

  +(+ m!%&+ [ # , , ,, , , ,

  1'/!+ 1#k#+ 1+(#o m!%&+ j 1'&+/#n# [

  ). C . L .(. M % G,H .C % . K% . C % .1. I .'. M .-. .

  +0!$+ \F >

  S%

  I

  O

  L & &

  > & &

  &

  '"1!(! + 1+(j [

  D %1!(p#m 1#k#'m.

  +(+ m!%&+[, ,

  1'/!+ 1#k#+ [

  ). [ , %

  % % .

  14

 • 8/10/2019 Analiza Procene Rizika u Grafickom Preduzecu i Studija Slucaja

  15/25

  K !" #$#

  (. # % G , .H. C % G, .H.1. I '. M

  .

  +0!$+ \F >

  S%

  I

  O

  L & &

  > & & &

  & &

  c

  $+ ,'&1!0# k+ '0+")+p! (!$+&'%& [

  > , , , , , ,, .

  +(+ m!%&+ [

  K% %, % %, ,, , , &,, , % , ,

  1'/!+ 1#k#+ [

  ). D .(. [ % .1. [ % G, H G, H'. I .-. M .

  15

 • 8/10/2019 Analiza Procene Rizika u Grafickom Preduzecu i Studija Slucaja

  16/25

  K !" #$#

  +0!$+ \F >

  S%

  I

  O

  L & & &> & & &

  &

  +0!$+ ]F "

  I M

  [ &

  I

  GHO &

  +0!$+ `F S%

  S% M

  L[% ,,

  > &

  [% , .

  '"1!(! + 1+(j [

  J D >% % #%#m 1#k#'m.

  ^

  " % & . [ & .

  1'/!+ 1#k#+ [

  ). D

  (. [ %

  16

 • 8/10/2019 Analiza Procene Rizika u Grafickom Preduzecu i Studija Slucaja

  17/25

  K !" #$#

  1. [ % G, .H G, H.'. I -. M

  +0!$+ \& M

  S%

  I

  [ O

  L & & &

  > & & &

  & &

  +0!$+ ]& "

  I M

  [ &

  I

  O &

  +0!$+ `& S%

  S% M

  L

  > &

  [% , ,

  ^ J D #%#m 1#k#'m.

  " % % & % .

  1'/!+ 1#k#+ [

  17

 • 8/10/2019 Analiza Procene Rizika u Grafickom Preduzecu i Studija Slucaja

  18/25

  K !" #$#

  \. D , .]. N ,

  `. [ U. [ % a. I b. M

  +0!$+ \& M S%

  I

  [ O

  L & & &

  > & & & &

  +0!$+ ]& " I M

  [

  [

  O &

  +0!$+ `& S% S% M

  L &

  > . G, ,.H

  G, , .H

  '"1!(! + 1+(j[ J

  D #%#m 1#k#'m.

  '"1!(+ + 1+(j j%$!( !,'r&'"+p+ ,1',#%+ #&!1'- &1+%,'1&+

  , (.Q.(2. )1,)-. D Y.. %, , , . R,& )-, .

  18

 • 8/10/2019 Analiza Procene Rizika u Grafickom Preduzecu i Studija Slucaja

  19/25

  K !" #$#

  ^1''$'-#n+ +%&++ ,'"1!(!

  Y.. % m&'/2 Q. .

  , J.n , , ) . S % , .

  D Y.. . M .

  '$'% 'n! %j ,1!(o'(#$! %$j*+nj %j %$!(!l![

  I "M[YS>C, ]J)-S&(, , )222.. , . )Q.)(.(R.. a[b ... M . afj3ofjXb . )-. I 11. Q . ) . .

  S , %. - W4Zo. D J.n. % . & , d8ji=0f4\ih\pk :< A

 • 8/10/2019 Analiza Procene Rizika u Grafickom Preduzecu i Studija Slucaja

  20/25

  K !" #$#

  4t39

  ,, # $ ^

  q

  Lr

  L rL r

  L rL r

  20

 • 8/10/2019 Analiza Procene Rizika u Grafickom Preduzecu i Studija Slucaja

  21/25

  K !" #$#

  8

  qc cc_ cc c

  \. [ ! " d#$k . . , . [ % >% % . > , . Y.J. .

  ]. > .

  s L # $s I s !

  u I s D % %s D %

  s I s J% s I

  s >

  s

  s >

  cs "s &

  s S

  21

  q

  t

  %

 • 8/10/2019 Analiza Procene Rizika u Grafickom Preduzecu i Studija Slucaja

  22/25

  K !" #$#

  `. > d# $k ..

  U. # $k .. . J

  .

  '"1!(! + 1+(j

  M ). (Q. N ! "a# $b .

  [

  #&....................G(H,

  J........................................G1H,N ............................G- H,D....................................G)H, >%F G( H,]& ................................G( H," .................G) H.

  1!-$!(# 1+(#+

  C % % . J F [ I%. , F N"!, F , F , , . L .

  " F , % %.

  M & , , , % .$ ! " a# $b .

  ! " a# $b .

  km!+ # (',j+ +&+ ' ,1'/!# 1#k#+

  22

 • 8/10/2019 Analiza Procene Rizika u Grafickom Preduzecu i Studija Slucaja

  23/25

  K !" #$#

  Y % , % .

  23

 • 8/10/2019 Analiza Procene Rizika u Grafickom Preduzecu i Studija Slucaja

  24/25

  K !" #$#

  g

  \. # $ .

  .]. C # $ , .

  D % [

  u L

  !

  M

  D % [

  L

  C Il

  L M ]NDY!

  L >%&

  `. .

  [

  "

  C

  Y

  M

  ?+\

  M % ,

  24

 • 8/10/2019 Analiza Procene Rizika u Grafickom Preduzecu i Studija Slucaja

  25/25

  K !" #$#

  #&!1+&j1+

  ). k" _ v J. L "E

  (. K k# $vE

  1. k> , _ v, I

  [ ] , $, ('.. E

  '. www.pi+4x+hfy+ z=hz+.+c.3=.{|